Zadania CDR

advertisement
Doradztwo rolnicze
Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251 poz. 2507 z
późn. zm.)
Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Brwinowie, wraz z Oddziałami w Krakowie,
Poznaniu i Radomiu, rozpoczęło swoją
działalność w dniu 1 stycznia 2005 r. w drodze
przekształcenia Krajowego Centrum Doradztwa
Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.
(ustawa z dnia 22 października 2004 r. Dz. U. Nr
251, poz. 2507 o jednostkach doradztwa
rolniczego)
Obejmuje zasięgiem swojego działania cały kraj
i podlega bezpośrednio Ministrowi Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Zadania CDR
Określone Ustawą zadania Centrum uwzględniają
przede wszystkim działania na rzecz poprawy poziomu
dochodów rolniczych, podnoszenia konkurencyjności
rynkowej
gospodarstw
rolnych,
wspierania
zrównoważonego
rozwoju
obszarów
wiejskich,
a także podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych
rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.
Realizowane są poprzez:
 przygotowywanie i wprowadzanie jednolitych sposobów
działania ośrodków doradztwa rolniczego w zakresie
realizowanych przez nie zadań;
 przygotowywanie i przekazywanie ośrodkom
doradztwa
materiałów
informacyjnych
i szkoleniowych;
 opracowywanie analiz i prognoz w zakresie
rozwoju doradztwa rolniczego;
 prowadzenie szkoleń dla pracowników ośrodków
doradztwa;
 prowadzenie doskonalenia nauczycieli szkół
rolniczych w zakresie zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich;
 tworzenie i prowadzenie centralnego systemu
informacji i baz danych na potrzeby doradztwa
rolniczego;
 organizowanie szkoleń, pokazów, seminariów
i konferencji oraz innych przedsięwzięć
w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego;
 koordynowanie zadań w zakresie rolnictwa
ekologicznego wykonywanych przez ośrodki
doradztwa;
 upowszechnianie wyników badań naukowych
w praktyce rolniczej.
Centrum
Doradztwa
Rolniczego
współpracuje
ściśle
z
instytucjami
administracji rządowej i samorządowej,
organizacjami
rolników,
placówkami
naukowo-badawczymi,
ośrodkami
doradztwa
rolniczego
oraz
innymi
organizacjami i instytucjami pracującymi
na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa.
KIEROWNICTWO
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Krzysztof Mościcki – Dyrektor
Bernard Mucha - Zastępca Dyrektora
Marcin Adamczyk - p.o. Zastępcy Dyrektora
O/Kraków Jarosław Bomba - Dyrektor Oddziału
O/Poznań Edward Matuszak - Dyrektor Oddziału
O/Radom Henryk Skórnicki - Dyrektor Oddziału
Struktura i zadania Centrali
w Brwinowie
Struktura i zadania Oddziału
w Krakowie
Struktura i zadania oddziału
w Poznaniu
Struktura i zadania Oddziału
w Radomiu
Projekty zrealizowane
 Alternatywne kierunki produkcji roślinnej - III etap szkoleń
Centrum Doradztwa Rolniczego w Konsorcjum z Opolskim
Ośrodkiem
Doradztwa
Rolniczego,
Instytutem
Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie i Krajową Radą Izb Rolniczych
realizuje projekt pt. „Alternatywne kierunki produkcji roślinnej
(rośliny na cele energetyczne, rzepak na biopaliwa, zioła,
winorośl, len i konopie włókniste)”.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia
o następującej tematyce:
 Technologiczne,
ekonomiczne
i
prawne
uwarunkowania
alternatywnego wykorzystania produktów rolnych na cele
energetyczne;
 Stan i perspektywy rozwoju upraw zielarskich oraz kierunki ich
wykorzystania;
 Uprawa i możliwości wykorzystania winorośli.
 PRACTICE - Upowszechnianie platformy kształcenia na
odległość dla doradców ds. rozwoju obszarów wiejskich
w oparciu o technologie informacyjne i komunikacyjne
w Europie
Projekt pt. "PRACTICE - był realizowany w ramach programu
Leonardo da Vinci przez partnerów z Hiszpanii, Łotwy, Polski,
Rumunii, Słowacji i Węgier. Polskę w projekcie reprezentowało
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie.
Projekt PRACTICE dotyczył doskonalenia ustawicznego doradców
rolniczych, którzy odgrywają zasadniczą rolę w społecznoekonomicznym rozwoju obszarów wiejskich w Europie. Jego istotą
była adaptacja narzędzia szkolenia na odległość, wypracowanego
w poprzedniej edycji Programu Leonardo da Vinci, co stworzyło
nowe szanse kształcenia doradców ds. rozwoju obszarów wiejskich.
Odbiorcami projektu były osoby zaangażowane w doradztwo na
rzecz rozwoju obszarów wiejskich niezależnie od formalnego
statusu zatrudnienia (doradcy państwowych jednostek doradztwa
rolniczego, liderzy lokalni, konsultanci prywatni itp.)
 Rozwój zintegrowanego systemu doradztwa
Od października 2007 r., przez rok, polska
i francuska administracja wdrażały wspólnie
projekt współpracy bliźniaczej wspierający
rozwój zintegrowanego systemu doradztwa
rolniczego w Polsce. Projekt był finansowany ze
Środków Przejściowych Unii Europejskiej.
System służy doradcom oraz samym rolnikom,
dostarczając im szeroki wachlarz usług
informatycznych na wzór systemów istniejących
we Francji i w Danii.
 Szkolenie doradców i nauczycieli w zakresie minimalnych
wymagań wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych
obowiązujących dla osi 2 PROW 2007-2013
Szkolenia były adresowane do
w jednostkach doradztwa rolniczego.








doradców
zatrudnionych
Tematyka szkolenia obejmowała:
Wprowadzenie w zagadnienia wzajemnej zgodności
Współpraca doradcy z rolnikami w dostosowywaniu gospodarstwa
do wymogów wzajemnej zgodności
Ochrona środowiska
Dobra kultura rolna z elementami ochrony środowiska
Zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt, zdrowotność roślin oraz
rejestracja
i identyfikacja zwierząt
Dobrostan zwierząt
Zajęcia praktyczne w gospodarstwie
Dostosowanie struktury produkcji do wymogów wzajemnej
zgodności - skutki produkcyjne i ekonomiczne
Obecnie realizowane zadania
TARGI, WYSTAWY
•
•
•
•
•
•
Targi BIO-FACH Norymberga
Dni Rolnictwa Ekologicznego
Polagra Farm Poznań
AGROTECH Kielce
Małopolska Giełda Agroturystyczna
Dożynki Prezydenckie
Wydawnictwa
szkoleniowe
i informacyjne
ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO
e– Biuletyn
Informacyjny CDR
W CDR
funkcjonuje
sieć
kształcenia na
odległość
INFORMATOR o wynikach badań
naukowych przeznaczonych do
upowszechniania
Oferta - informator szkoleniowy CDR
Baza "INFROL"
Dokumentowa Baza Danych – materiały
informacyjno-szkoleniowe, prezentacje, aplikacje
wydawane przez jednostki doradztwa rolniczego
i jednostki naukowo-badawcze
Baza gospodarstw ekologicznych
Baza przetwórni ekologicznych
Baza stowarzyszeń agroturystycznych i ekoagroturystycznych
Informatory i wykazy oświatowe
KRAJOWY SYSTEM INFORMACJI DORADCZEJ
• Stworzenie systemowych rozwiązań w zakresie
pomocy doradcom rolniczym
• Wspieranie doradców w rozwiązywaniu problemów
w zakresie rolnictwa i doradztwa
WSPÓŁPRACA
Z OŚRODKAMI DORADZTWA ROLNICZEGO
WSPÓŁPRACA
Z OŚRODKAMI DORADZTWA ROLNICZEGO
WSPÓŁPRACA
Z OŚRODKAMI DORADZTWA ROLNICZEGO
WSPÓŁPRACA
Z OŚRODKAMI DORADZTWA ROLNICZEGO
• IBMER – Instytut Budownictwa, Mechanizacji i
Elektryfikacji Rolnictwa
• IOR – Instytut Ochrony Roślin
• IWARZ – Instytut Warzywnictwa
• IHAR – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
• IMUZ – Instytut Melioracji i Użytków Zielonych
• IRIPZ – Instytut Włókien Naturalnych i Roślin
Zielarskich
• IZ – Instytut Zootechniki
• PIWet – Państwowa Inspekcja Weterynaryjna
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale działa na mocy Ustawy
o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22
października 2004 r. (Dz. U. Nr 251, poz. 2507)
zmienionej Ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku ze
zmianami w organizacji i podziale zadań
administracji publicznej w województwie (Dz. U.
Nr 92 poz. 753).
Od 1 sierpnia 2009 r. Podkarpacki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale podlega
Sejmikowi Województwa Podkarpackiego i jest
wojewódzką samorządową osobą prawną.
Przy tworzeniu dotychczasowej struktury
organizacyjnej zwrócono uwagę, aby nie utracić
wytworzonych wcześniej relacji z partnerami,
którzy wywodzą się spośród producentów
rolnych,
mieszkańców
wsi,
organizacji
producenckich, instytucji i przedsiębiorstw
z otoczenia wsi i rolnictwa, jak również
administracji państwowej i samorządowej.
Celem tak utworzonej struktury było umocnienie
Zespołów Doradców w Powiatach, a tym samym
zbliżenie doradztwa do rolników.
Wiodącym celem działania PODR jest
niesienie pomocy w przekształcaniu
tradycyjnej wsi i obszarów wiejskich
w nowoczesne organizmy gospodarcze,
które sprostają wyzwaniom gospodarki
rynkowej. Integracja Polski z Unią
Europejską stworzyła tym podmiotom
szansę na rozwój oraz unijne dotacje.
Zadania PODR w Boguchwale
Do głównych zadań ośrodka należy:
 udział w opracowaniu wojewódzkich programów restrukturyzacji
i rozwoju obszarów wiejskich i analiz o sytuacji w rolnictwie,
 współudział w przygotowaniu środowiska wiejskiego do
funkcjonowania
w
warunkach
gospodarki
rynkowej
wzorowanej na gospodarce UE oraz uświadamianie rolnikom
standardów produkcji obowiązujących w krajach Unii Europejskiej,
 współpraca z uczelniami i instytutami w zakresie upowszechniania
i wdrażania wyników badań naukowych w praktyce rolniczej, a w
szczególności świadczenie doradztwa wspomagającego realizację
programów wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich,
 wspieranie rozwoju produkcji rolniczej poprzez
wdrażanie i upowszechnianie nowych technologii
produkcji, dostosowanych do standardów światowych
oraz wspieranie organizacji produkcji w grupach
producencko-marketingowych,
 inicjowanie i wspieranie działań mających na celu rozwój
pozarolniczych
form
aktywności
gospodarczej
mieszkańców wsi,
 opracowywanie
analiz ekonomicznych
rolniczych,
 pomoc merytoryczna i
prowadzącymi
zapisy
i
kalkulacji
współpraca z
rachunkowości
rolnikami
rolniczej,
 doradztwo i informacja w zakresie kredytowania
przedsięwzięć
inwestycyjnych
w
rolnictwie
i możliwościach korzystania z pomocy finansowej dla
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,
 doradztwo w
i agroturystyki,
zakresie
gospodarstwa
 prowadzenie
doświadczalnictwa
i kolekcji roślin uprawnych,
domowego
agrotechnicznego
 organizowanie szkoleń, konferencji, targów, wystaw,
olimpiad i konkursów, upowszechniających wiedzę
rolniczą oraz promujących produkty i wyroby
przetwórstwa rolno-spożywczego,
 prowadzenie współpracy międzynarodowej w celu
wspomagania restrukturyzacji gospodarstw rolnych,
rozwoju obszarów wiejskich, a także doskonalenia pracy
doradczej,
 prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej,
 wykonywanie analiz laboratoryjnych,
 organizowanie doskonalenia zawodowego dla rolników
i mieszkańców wsi.
Do podstawowych zadań PODR należy edukacja
społeczności wiejskiej oraz kadry specjalistycznej.
Realizowane działania:
 Kursy
przygotowawcze
do
egzaminów
kwalifikacyjnych na tytuł wykwalifikowanego
robotnika i mistrza w zawodzie: rolnik, ogrodnik,
pszczelarz.
 Szkolenia wynikające z ustawy o ochronie roślin,
dające uprawnienia w zakresie:
- stosowania środków ochrony roślin sprzętem
naziemnym,
- stosowania środków ochrony roślin metodą
fumigacji,
- obrotu i konfekcjonowania środków ochrony
roślin,
- integrowanej produkcji.
 Szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy dla:
- pracodawców wykonujących zadania służby
bhp,
- pracodawców i innych osób kierujących
pracownikami,
- pracowników inżynieryjno-technicznych,
- pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych,
- pracowników służby bhp i osób wykonujących
zadania tej służby,
- pracowników administracyjno-biurowych
 Kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji
w zakresie:
- zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
- obsługi programów komputerowych i kas fiskalnych,
- prowadzenia działalności gastronomicznej,
- krawiectwa,
- tkactwa artystycznego,
- aranżacji wnętrz mieszkalnych,
- bukieciarstwa,
- fryzjerstwa i kosmetyki,
- wyrobów wikliniarskich,
- turystyki wiejskiej i agroturystyki,
-podstaw rolnictwa ekologicznego.
Kursy pedagogiczne dla wykładowców
form pozaszkolnych.
Kursy
o
tematyce
specjalistycznej
podnoszące kwalifikacje zawodowe osób
pracujących w rolnictwie i jego otoczeniu.
Seminaria,
konferencje
szkoleniowe
w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich.
Doradztwo dotyczy bezpośrednio przede wszystkim
przygotowania dokumentów, w tym opracowania
wniosków o:
 płatności bezpośrednie oraz o wspieranie działalności
rolniczej na obszarach wiejskich o niekorzystnych
warunkach gospodarowania,
 renty strukturalne,
 wspieranie gospodarstw niskotowarowych,
 wspieranie
przedsięwzięć
i dobrostanu zwierząt,
rolno-środowiskowych
 tworzenie grup producentów rolnych.
Źródło:
• www.cdr.gov.pl/
• www.podrb.pl/
Dziękuję za uwagę
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards