prof. zw. dr hab. Ewa Solarczyk

advertisement
Wydział Studiów Edukacyjnych
Schemat do opracowania informacji o problematyce seminarium
Imię i nazwisko wraz z tytułami: (naukowymi i zawodowymi)
Prof. zw. dr hab. Ewa Solarczyk – Ambrozik
Problematyka badawcza, zainteresowania naukowe:
Obszary zainteresowań koncentrują się wokół problematyki kształcenia ustawicznego,
doradztwa zawodowego i personalnego, oświaty dorosłych, pedagogiki pracy, pedagogiki
społecznej
Zjawiska i procesy edukacyjne w społeczeństwie opartym na wiedzy ujmowane zarówno od
strony zinstytucjonalizowanego systemu oświatowego, jak i z perspektywy jednostki, czy
zróżnicowanych kategorii społeczno - zawodowych analizowane w wymiarze lokalnym,
regionalnym, europejskim.
Badania nad tym obszarem z ukazaniem trendów takich, jak: indywidualizacja, prywatyzacja,
konsumeryzm oświatowy, globalizacja, marginalizacja, nowe szanse i bariery – w relacji do
rynku pracy, potrzeb jednostek i różnych kategorii społeczno – zawodowych, postaw
społecznych wobec pracy i wykształcenia.
W tak ujętym polu problemowym mieszczą się takie zagadnienia, jak między innymi:
planowanie karier zawodowych i edukacyjnych, aspiracje edukacyjne i zawodowe,
kompetencje zawodowe i kształcenie pracowników ( doradców zawodowych i personalnych,
pracowników firm, pracowników instytucji oświaty itp.), szkolenia i rozwój pracowników w
organizacjach uczących się
funkcjonowanie instytucji i placówek kształcenia zawodowego dorosłych i młodzieży
(centra kształcenia ustawicznego, ośrodki doskonalenia kadr, szkoły dla dorosłych itp.)
doradztwo zawodowe wobec zmian na rynku pracy i w systemie oświatowym, rynek
usług doradczych a potrzeby lokalnych rynków pracy, funkcjonowanie instytucji doradztwa
zawodowego i personalnego ( agencje doradztwa personalnego, centra doradztwa
zawodowego, szkolne ośrodki kariery, biura karier itp.)
rynek a wykształcenie: aktywność edukacyjna dorosłych na tle zmieniających się wzorów
życia, drogi edukacyjne w perspektywie biograficznej, indywidualne strategie edukacyjne,
motywy uczenia się dorosłych,
rynek a polityka oświatowa, strategie rozwoju oświaty na poziomie gminy, powiatu,
regionu, kształcenie ustawiczne w polityce oświatowej Unii Europejskiej ( Strategia Lizbońska,
Proces Boloński ), kształcenie ustawiczne na uniwersytetach
zjawisko bezrobocia i strategie walki z nim oraz łagodzenia jego skutków, instytucje
wobec bezrobocia ( funkcjonowanie urzędów pracy, społeczności lokalne wobec bezrobocia),
postawy bezrobotnych wobec pracy i kształcenia, relacja: edukacja – rozwój przedsiębiorczości
– łagodzenie bezrobocia
ul. A. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
www.wse.amu.edu.pl
Wydział Studiów Edukacyjnych
Publikacje:
 Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej. Między wymogami rynku
a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi. ss. 247, Poznań 2004
 Kształcenie ustawiczne warunkiem adaptacji do zmian na rynku pracy. ss. 146, Poznań
2005, red.
 Polityka oświatowa dla Poznania . Założenia, diagnoza, kierunki zmian. Poznań 2006,
ss.295 (współautorstwo )
 Rozwój potencjału społecznego organizacji. ss.429 Poznań 2007, współred.
 Społeczno – ekonomiczne wyznaczniki zapotrzebowania na doradztwo zawodowe.
Studia Edukacyjne 2008/7
Proponowana tematyka prac magisterskich/dyplomowych (konkretne przykłady
tematów):
 Rola doradcy zawodowego w planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej młodzieży
 Dynamika rynku usług doradczych ( na przykładzie miasta Poznania, X itp. )
 Akademickie Biura Karier ( inne instytucje doradcze – funkcje założone i rzeczywiste )
 Psychospołeczne aspekty pracy doradcy zawodowego
 Aspiracje zawodowe i edukacyjne ( planowanie kariery ) młodzieży ( gimnazjalistów,
licealistów, studentów )
 Doradztwo personalne jako podmiot rynku pracy
 Funkcje doradztwa personalnego na przykładzie firmy ( X )
 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników jako element zarządzania
zasobami
ludzkimi na przykładzie firmy X
 Bezrobocie jako problem społeczności lokalnej na przykładzie gminy X
 Europejskie Służby Zatrudnienia wobec zmian na polskim rynku pracy
 Migracje zarobkowe młodych Polaków za granicę
 Instytucje i programy wspierające bezrobotne kobiety ( w powiecie X, w województwie
X, itp.)
 Kobiety i mężczyźni na rynku pracy – równouprawnienie czy dyskryminacja
 Stereotypy i uprzedzenia a problem zatrudnienia pracowników
 Polityka zatrudniania osób niepełnosprawnych na polskim i ( na przykład ) brytyjskim
rynku pracy
 Funkcje doradztwa zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w X
 Edukacyjne formy wspierania lokalnego rynku pracy na przykładzie powiatu X
 Rynek oświatowy( dużego miasta, średniego miasta )
 Polityka oświatowa ( gminy X, powiatu, miasta )
 Gmina ( powiat ) jako lokalny rynek pracy w opinii (uczniów gimnazjów, licealistów,
studentów )
 Rola Zakładu Doskonalenia Zawodowego ( lub innej instytucji kształcenia
ustawicznego ) na rynku edukacyjnym dużego miasta
 Determinanty karier zawodowych w opinii ludzi sukcesu
ul. A. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
www.wse.amu.edu.pl
Wydział Studiów Edukacyjnych
Kontakt: (telefon, e-mail, terminy i miejsce odbywania seminarium)
Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego WSE
Poznań, ul. Szamarzewskiego 89, budynek D, pokój 111, tel. 0 – 61- 829-21-62
e-mail: [email protected]
Inne informacje (według uznania):
ul. A. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
www.wse.amu.edu.pl
Download