Temat: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

advertisement
Temat: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych jest jednym z podstawowych
ubezpieczeń majątkowych. Jest to ubezpieczenie gdzie po ubezpieczeniach komunikacyjnych
najczęściej sięgają klienci: zarówno podmioty gospodarcze(czyli osoby prawne) jak również
osoby fizyczne.
Przedmiotem ubezpieczenia może być wszelkiego rodzaju zarówno mienie ruchome jak i
nieruchome.
Proszę podać przedmiot ubezpieczenia w ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych?
Odp. Ubezpieczone może być zarówno mienie ruchome jak i nieruchome, które stanowią
własność ubezpieczającego, ale można ubezpieczyć również mienie zatrudnionych
pracowników przez ubezpieczającego.
Objęte mienie podlega zazwyczaj na terenie Rzeczpospolitej Polski, ale istnieje możliwość
rozszerzenie zakresu terytorialnego.
Mienie objęte ochronie ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych może
obejmować budynki i budowle wraz z urządzeniami i instalacjami oraz zewnętrznej
konstrukcji do których możemy zaliczyć ogrodzenia bramy, klatki schodowe, instalacje
wodociągowe, ściekowe, elektryczne, liczniki, kable itp. Mogą być również objęte maszyny,
urządzenia, środki obrotowe(surowce,materiały), gotówka, papiery wartościowe i inne
wartości pieniężne.
Czy istnieją w ogólnych warunkach ubezpieczeń wybrane definicje przedmiotu ubezpieczenia?
Odp. istnieją np.czym jest budynek. Mamy definicje budowli, lokalu, nakładów
inwestycyjnych. Jasno definiują przedmioty które są objęte ubezpieczeniem.
Proszę podać zakres ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych?
Zakres ubezpieczenia od ognia. Podstawowy.
Zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody polegające na bezpośredniej utracie, zniszczeniu
lub uszkodzeniu mienia w wyniku zaistnienia następujących zdarzeń:
Ubezp.od pożaru, od uderzenia piorunu, wybuchu, upadku statku powietrznego oraz
uderzenia pojazdu.
Zakres podstawowy ubezpieczenia mienia od ognia i inny zdarzeń losowych określany jest w
literaturze jako ubezpieczenie typu FLExA.
Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia naz. FLExA EC.
Dochodzą dodatkowo następujące ryzyka: huragan, powódź,deszcz nawalny, grad, lawina,
zapadnięcie(usuniecie) się ziemi, zalanie, ciężar śniegu, dym i sadza, fala uderzeniowa, akcji
ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami.
Zakres ubezp.FLExA EC może być rozszerzony nie o wszystkie wymienione ryzyka lecz np.
o huragan i powódź.
W ogólnych warunkach ubezpieczenia mamy zdefiniowane ryzyka.
W ubezpieczeniu od ognia mamy do czynienia z sumą ubezpieczenia, SU powinna
odpowiadać wartości ubezpieczenia, jeśli jest wyższa SU to mamy do czynienia z nad
ubezpieczeniem wtedy zakład ubezpieczeń odpowiada do wartości ubezpieczenia, jeśli SU
jest niższa od wartości ubezpieczenia mamy do czynienia z nie do ubezpieczeniem wtedy
zakład ubezpieczeń odpowiada do SU.
Możemy mieć do czynienia ustalając SU z tzw. wartością odtworzeniową, wartością
rzeczywistą oraz wartością księgową brutto.



Wartość odtworzeniowa nowa - wartość która pozwala w razie powstania szkody
całkowitej na odbudowe, odtworzenie, zastąpienie środka trwałego w celu
doprowadzenia go do stanu nowego.
Wartość rzeczywista - wartość która pozwala w przypadku powstania szkody
całkowitej na odbudowe środka trwałego do takiego stanu w jakim był z dnia
poprzedzającego wystąpienie szkody przy uwzględnieniu stopnia zużycia.
Wartość księgowa brutto – początkowa wartość księgowa środków trwałych po
uwzględnieniu kolejnych oszacowań. Wysokość wypłacanego odszkodowania nie
może przekroczyć wartości księgowej brutto na dzień powstania szkody.
W ubezp. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych są stosowane różne systemy
ubezpieczenia:
1.System ubezpieczenia na sumy stałe-czyli to taki system któremu podlega całkowita
wartość mienia będąca w posiadaniu ubezpieczonego.
Każda wypłata odszkodowania w trakcie trwania ubezpieczenia pomniejsza SU. Po
opłaceniu dodatkowej składki SU może być przywrócona do sumy pierwotnej ubezpieczenia.
System ten jest stosowany do każdej kategorii ubezpieczonego mienia. Jeśli SU będzie
znacznie zaniżona a szkoda będzie częściowa np.budynek ubezp.na 100 tys.zł, wartość
budynku 200tys.(nie do ubezpieczenia) szkoda wyniesie 20tys zł to zakład ubezpieczeń
wypłaci 10tys zł.
2.System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko-ma zastosowanie w ubezpieczeniu gotówki
oraz mienia osobistego pracowników, w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i
rabunkiem.np. w kościele ubezp. obrazy na kwote 2mln.zł. szacunkowa wartość wszystkich
obrazów w kościele 100mln zł, .zostały skradzione 3 obrazy na kwotę 1 mln 600tys zł. Zakład
ubezp. wypłaca wartość skradzionych obrazów nie wyższą jednak od SU.
3.System ubezpieczenia na sumy zmienne-jest to system stosowany głównie w odniesieniu
do środków obrotowych tj..towarów, surowców, półproduktów, wyrobów gotowych.
Stosujemy, kiedy wartość mienia
ulega silnym wahaniom w
trakcie podpisywania umowy bezp.
Jak stosowany jest ten system? Na początku okresu ubezpieczenia, ubezpieczający deklaruję
pewna SU(średni szacunkowy stan majątku w każdym miesiącu) i wtedy zakład ubezpieczeń
pobiera tzw. składkę zaliczkową(nie więcej niż 50%-80% składki rocznej, która jest
wyliczona od deklarowanej SU). Rozliczenie składki rocznej następuje po zakończeniu
trwania umowy ubezpieczenia na podstawie raportów sporządzonych przez ubezpieczającego,
na podstawie tych raportów jest wyliczana ostateczna składka.
Jeśli średnia wartość tego mienia byłaby niższa niż ta zadeklarowana to na koniec
ubezpieczenia to Zakład Ubezpieczeń nie zwraca pobranej składki zaliczkowej.
Odpowiedzialność Zakładów Ubezpieczeń
Odpowiedzialność Zakładów Ubezpieczeń tytułu ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń
losowych rozpoczyna się zazwyczaj za zwyczaj w dniu podpisania polisy lub też z chwilą
pisemnego powiadomienia przez zakład wystawieniu polisy. W ramach odszkodowania
pokrywane są dodatkowe koszty, które poniósł ubezpieczający w związku z kosztami
zabezpieczenia zagrożonego mienia przed szkodą, koszty związane z ratowaniem dotkniętego
mienia oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.
Odszkodowanie jest zazwyczaj wypłacane do wysokości udokumentowanej szkody w mieniu
i jest korygowane w przypadku gdy mamy do czynienia z nad ubezpieczeniem.
W tego typu ubezpieczeniach zawsze mamy do czynienia z wyłączeniami i ograniczeniami
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń: zamachy terrorystyczne, nacjonalizacja, konfiskata,
skażenie lub zanieczyszczenia środowiska. Wszystkie te wyłączenia muszą być dokładnie
opisane w warunkach ogólnych ubezpieczenia. Zakład ubezpieczeń nie wypłaca
odszkodowania gdy mamy do czynienia ze szkodą umyślną (przestępstwa ubezpieczeniowe,
mamy do czynienia z hazardem moralnym).
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Takie ubezpieczenia od dawna są standardem na rynku amerykańskim i brytyjskim,
funkcjonuje w krajach gdzie dobrze jest rozwinięty rynek ubezpieczeniowy. Funkcjonuje
również na polskim rynku ubezpieczeń (w latach 90).
Ubezp. mienia od wszystkich ryzyk jest to najszerszy zakres ochrony które proponują
ubezpieczyciele, ubezpieczeniem objęte są wszystkie szkody polegające na zniszczeniu,
utracie, uszkodzeniu mienia, do których doszło w trakcie trwania ubezpieczenia.
Najważniejsze w tym ubezpieczeniu są wyłączenia ryzyk, za które zakład ubezpieczeń
nie ponosi odpowiedzialności, czyli jeśli jakiegoś ryzyka nie ma wyłączeniu to od takiego
ryzyka jest ubezpieczony.
Ogólne zasady w tym ubezpieczeniu są bardzo podobne do ubezpieczenia typu FLExA i
zakresu rozszerzonego, natomiast najważniejsze w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk są
wyłączenia. W tego typu ubezp. najtrudniejszą rolę mają tzw. anderajderzy, czyli ci, którzy
szacują ryzyko i ci którzy wskazują, jaka ma być składka.
Kilka innych dobrowolnych ubezpieczeń
Wymienić kilka dobrowolnych ubezpieczeń?
Odp. Te ubezp. które zostały wymienione oraz:
ubezpieczenie maszyn od awarii
ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
Ubezpieczenia dotyczące rolników
Jednym z ubezp.obowiązkowych jest Ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania
gospodarstwa rolnego.
Każdy rolnik jest zobowiązany do zawarcia takiego ubezpieczenia. Rolnik jest to osoba
fizyczna, która posiada gosp.rolne a posiadaczem może być właściciel gosp. Współwłaściciel
gosp. najemca, dzierżawca. Ubezpieczenie takie jest zawierane na okres 1 roku.
Zakres ochrony w tym ubezpieczeniu.
Odszkodowanie przysługuje wówczas, gdy rolnik lub osoba, która mieszka lub pracuje w tym
gospodarstwie rolnym wyrządza szkodę osobie trzeciej wtedy tej osobie trzeciej przysługuje
odszkodowanie.
Szkoda musi pozostawać w normalnym związku przyczynowo-sutkowym z
prowadzeniem przez rolnika gospodarstwa.
W ubezpieczeniu tym mamy do czynienia z sumą gwarancyjną. W przypadku szkody na
osobie 1,5 mln euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, a w przypadku szkód mienia 300 tys
euro.
Drugie obowiązkowe ubezpieczenie wynikające z mocy samej ustawy z dnia 22 maja 2003 o
obowiązkowych ubezpieczeniach, ubezpieczeniu UFG i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych.
Trzecie ubezpieczenia obowiązkowe budynków wchodzących w skład gosp.rolnego od ognia
i innych zdarzeń losowych.
Wymienić trzy obowiązkowe ubezpieczenia wynikające z mocy ustawy?
Odp. OC pojazdów. OC rolników, oraz budynki wchodzące w skład gosp.rolnego od ognia i
innych zdarzeń losowych.
Suma ubezpieczenia budynków rolnych powinna odpowiadać wartości rzeczywistej.
Jeśli zużycie techniczne budynku nie przekracza 10% lub też budynek jest nowy to zakład
ubezp.odpowiada do wartości nowej.
Wyłączenia: budynki których zużycie wynosi 100%, budynki do rozbiórki, tunele foliowe,
namioty. Szkody wyrządzone umyślnie, szkody górnicze, szkody powstałe w skutek
trzęsienia ziemi.
Ubezpieczenia dobrowolne z których może skorzystać rolnik:
Ubezp mienia ruchomego(krowy)
Ubezp.mebli w budynku mieszkalnym, ubezp.upraw, plonów, krzewów, drzew owocowych
oraz plantacji niegrodowych, zwierząt gospodarskich od padnięcia i uboju z konieczności,
ubezp.maszyn rolniczych oraz inne ubezpieczenia(upraw zakontraktowanych, ubezp. kosztów
zastosowanych środków chemicznych)
Download