krolestwo-polskie-pod-okupacja-niemiecka-i

advertisement
2
SYTUACJA NA ZIEMIACH BYŁEGO KRÓLESTWA POLSKIEGO POD OKUPACJĄ
NIEMIECKĄ I AUSTRIACKĄ W LATACH 1915-1918 Na wiosnę 1915 państwa centralne - Prusy
i Austo-Węgry, dzięki sukcesom militarnym zajęły ziemie byłego Królestwa Polskiego i podzieliły
je na 2 Generalne Gubernatorstwa:
Generalne Gubernatorstwo Warszawskie - część północna, pod władzą pruską,
Generalne Gubernatorstwo Lubelskie - część południowa, pod władzą austriacką.
Wojska zajęły pozycję i zatrzymały się na tych terenach na dłużej, mimo że początkowo
postrzegano ten podział jako chwilowy. Polacy, którzy chcieli przedostać się z jednego
Gubernatorstwa do drugiego musieli uzyskać przepustkę od władz.
ADMINISTRACJA GUBERNATORSTW Kiedy Rosjanie wycofali się z ziem polskich ze swoimi
urzędnikami, a Niemcy nie zdążyli jeszcze na nie wkroczyć, powstała bardzo niebezpieczna sytuacja
dla ludności cywilnej. Polacy zorganizowali więc sami swoją administrację w postaci Polskich
Komitetów Obywatelskich , które zajmowały się zarządem miastami oraz dbaniem o
funkcjonowanie instytucji. Niemcy i Austriacy wkroczyli na ziemie polskie bombardując Kalisz.
Zastali Komitety, nad którymi przejęli zarząd. Ponadto tworzyli podległe sobie Magistraty i Rady
Miejskie. Polacy stworzyli również straż obywatelską pod nazwą milicji.
Najwyższą władzę wojskową i rządową w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim sprawował
generał-gubernator . Powołano Zarząd Cywilny Generalnego Gubernatorstwa, który kierował
władzą cywilną i któremu podlegali naczelnicy powiatów. Niemcy rozbudowali ponadto
żandarmerię i sądownictwo karno-policyjne.
W Generalnym Gubernatorstwie Lubelskim istniała podobna struktura jak w Generalnym
Gubernatorstwie Warszawskim. Tu jednak władzę administracyjnych w dużym stopniu stanowili
Polacy.
Zarówno Niemcy jak i Austriacy stworzyli system daleko idącej kontroli nad wszystkimi
dziedzinami życia (głównie produkcją, zbytem) - miało to na celu obrabowanie ziem polskich z jak
największej ilości zasobów, ponieważ państwa centralne zaczęły przeżywać coraz większe trudności
na froncie.
W związku z problemami, proklamowano powstanie państwa polskiego ( Akt 5.11.1916 r. ).
Proklamacja miała charakter ogólnikowy - miało powstać Królestwo Polskie, czyli monarchia, w
oparciu o państwa centralne. Nie konkretyzowano sprawy granic, ale przejęte miały być ziemie
rosyjskie. Akt ten miał na celu wzmocnienie potencjału ludzkiego armii niemieckiej i austriackiej.
Akt stanowił naruszenie prawa międzynarodowego, według którego na terenach okupowanych nie
można wprowadzać zmian i wywołał protesty Rosji i pozostałych państw ententy - spowodowało to
umiędzynarodowienie sprawy Polski. W następstwie tego Aktu Niemcy i Austria zaczęły wolno
stwarzać władze państwowe - 6.12.1916 powołano
(…)
…),
Rada przygotowywała różne ustawy (pod kontrolą komisarzy wybranych przez Niemcy i Austrię).
15.08.1917 r. utworzono w Paryżu Komitet Narodowy Polski z Romanem Dmowskim na czele.
Został on uznany przez państwa koalicji za oficjalną organizację polską. Komitet sprawował
różnorodne funkcje administracyjne wobec Polaków zamieszkujących tereny tych państw. Utworzył
ponadto organizacje państwowe walczące…
… - urzędy powiatowe ze starostami na czele.
W październiku 1918 r. rewolucja obaliła w Austrii monarchię - zabór austriacki przestał istnieć. Na
terenie wolnej Galicji powstała Polska Komisja Likwidacyjna z Wincentym Witosem na czele. Ta
polska władza dzielnicowa musiała uporać się z ciężkimi walkami z Ukraińcami na terenie Lwowa,
którzy również walczyli o niepodległość.
W listopadzie 1918 r. powstał…
…. przybył do Polski. Następnego dnia zostały zakończone walki na froncie zachodnim. Rada
Regencyjna przekazała pełnię władz Piłsudskiemu jako Tymczasowemu Naczelnikowi Państwa i
rozwiązała się. Piłsudski został więc głową państwa z pełnią władzy cywilnej i wojskowej.
…
Ziemie polskie w latach I wojny światowej - omówienie
Ziemie polskie w latach I wojny światowej
Ziemie Polskie w latach I wojny świaowej- opracowanie
ODRADZANIE SIĘ NIEPODLEGŁEGO PAŃSTWA POLSKIEGO
Wykład- POLSKIE INSTYTUCJE W CZASIE I WOJNY ŚWIATOWEJ
Odrodzenie państwa Polskiego podczas I wojny światowej- opracowaniej
Reklama




























Prawa autorskie
Reklama



Kontakt
Download