Załącznik nr 8 po zmianach nr 4 - Centrum Obsługi Administracji

advertisement
Załącznik nr 8 do SIWZ - Formularz oferty
OFERTA
Do:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
ul. Powsińska 69/71
02-903 Warszawa
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w celu
zawarcia umowy ramowej na „Dostawę urządzeń biurowych dla Jednostek Administracji
Państwowej”, nr zamówienia. 2017/2, w:
Części 1 – Drukarki*
Części 2 - Urządzenia wielofunkcyjne Typ 1 do 4, Skanery i Faksy;*
Części 3 – Urządzenia wielofunkcyjne Typ 5 do 10;*
my niżej podpisani:
__________________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz:
__________________________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące
wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę)
1.
SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia z zakresie objętym umową ramową
oraz zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
2.
OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do
reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia
umowy jest:
________________________________________________________________________
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub wykonawcy, którzy w powyższym zakresie ustanowili
pełnomocnictwo)
3.
OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
4.
OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji technicznej
stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ za łączną cenę brutto obliczoną zgodnie z kalkulacją
znajdującą się w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ:
Łączna cena brutto oferty:
Części 1 – Drukarki;*
netto _____________________zł. (słownie: ………………………)
stawka podatku VAT _______ %
brutto _____________________zł.
Załącznik nr 8 do SIWZ - Formularz oferty
Części 2 - Urządzenia wielofunkcyjne Typ 1 do 4, Skanery i Faksy;*
netto _____________________zł. (słownie: ………………………)
stawka podatku VAT _______ %
brutto _____________________zł.
Części 3 – Urządzenia wielofunkcyjne Typ 5 do 10;*
netto _____________________zł. (słownie: ………………………)
stawka podatku VAT _______ %
brutto _____________________zł.
Wypełnić jedynie w tej części w której Wykonawca składa ofertę.
Dla celów porównania ofert Wykonawców zagranicznych z Wykonawcami krajowymi, Zamawiający doliczy do cen
netto Wykonawców zagranicznych kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy
podatku od towarów i usług.
5.
ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji jakości na urządzenia na okres:
Część 1 – Drukarki ............. miesięcy;
Część 2 - Urządzenia wielofunkcyjne Typ 1 do 4, Skanery i Faksy............ miesięcy;
Część 3 – Urządzenia wielofunkcyjne Typ 5 do 10 ............. miesięcy;
(Wykonawca może udzielić następujących okresów gwarancji: 24 lub 36 miesięcy).
Wypełnić jedynie w tej części, w której Wykonawca składa ofertę.
UWAGA! W przypadku gdy Wykonawca udzieli gwarancji na okres krótszy niż wymagany lub nie wpisze okresu, na
jaki udziela gwarancji wówczas oferta Wykonawcy zostanie uznana za niezgodną z treścią Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i zostanie odrzucona. Liczba miesięcy musi być określona liczbą całkowitą. W przypadku gdy
Wykonawca wskaże zakres (od-do) miesięcy lub inny niż określony w SIWZ tzn. 24 lub 36 miesięcy, Zamawiający
odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6.
OFERUJEMY urządzenia biurowe posiadające poniższe parametry i funkcjonalności:
Część 1:
Liczba startowych materiałów eksploatacyjnych do
druku mono
Liczba startowych materiałów eksploatacyjnych do
druku kolor
Sterownik uniwersalny PCL i/lub PS3, obsługa
w języku polskim, wspólny dla wszystkich urządzeń,
obsługa systemów Windows: Vista, Server 2008,
Server 2012, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 i
Windows 10
Wydruk poufny zabezpieczony kodem PIN
tak/nie*
tak/nie*
tak/nie*
tak/nie*
Część 2:
Urządzenia wielofunkcyjne Typ 1-4:
Liczba startowych materiałów eksploatacyjnych do druku mono
tak/nie*
Liczba startowych materiałów eksploatacyjnych do druku kolor
tak/nie*
Sterownik uniwersalny PCL i/lub PS3, obsługa w języku polskim,
wspólny dla wszystkich urządzeń, obsługa systemów Windows:
Vista, Server 2008, Server 2012, Windows 7, Windows 8,
tak/nie*
Załącznik nr 8 do SIWZ - Formularz oferty
Windows 8.1 i Windows 10
Panel obsługi: kolorowy, dotykowy, min 4", interfejs użytkownika
w języku polskim
tak/nie*
Skanery:
Wyświetlacz graficzny, interfejs użytkownika w języku polskim
tak/nie*
Skanowanie kopert z ADF - przedział 40 - 410 g/m2 z funkcją
ochrony przed zgnieceniem.
tak/nie*
Faksy:
Kolorowy wyświetlacz graficzny, interfejs użytkownika w języku
polskim
tak/nie*
Część 3
Liczba startowych materiałów eksploatacyjnych do druku mono
tak/nie*
Liczba startowych materiałów eksploatacyjnych do druku kolor
tak/nie*
Zdalna kontrola i podgląd pulpitu, wielosesyjność
tak/nie*
Sterownik uniwersalny PCL i/lub PS3, obsługa w języku polskim,
wspólny dla wszystkich urządzeń, obsługa systemów Windows:
Vista, Server 2008, Server 2012, Windows 7, Windows 8,
Windows 8.1 i Windows 10
tak/nie*
7.
ZOBOWIAZUJEMY SIĘ do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie do 40 dni od dnia
zawarcia umowy wykonawczej.
8.
AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
9.
UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest
pierwszym dniem biegu terminu związania ofertą.
10.
WNIEŚLIŚMY wadium w wysokości ____________ zł., w formie _____________________
W przypadku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Pzp,
wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek o numerze:
__________________________________ prowadzonym w banku __________________ .
11.
ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / przy udziale Podwykonawcy/-ów*
Podwykonawcy/-ów zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:
________________________________________________________________________
(opis zamówienia zlecanego Podwykonawcy)
Podwykonawcą/-ami będzie:
_____________________________________________________________________
(wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu).
12.
OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi postanowieniami umowy ramowej oraz
Istotnymi postanowieniami umowy wykonawczej stanowiącymi Załącznik nr 3 i 4 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy ramowej, zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych
Załącznik nr 8 do SIWZ - Formularz oferty
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
13.
WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i nazwisko ________________________________________________
Adres: ________________________________________________________
Telefon: _________________________Faks: _________________________
Adres e-mail: ________________________________
14.
OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach. Do oferty
załączamy następujące oświadczenia i dokumenty:
a)
____________________________________________________________
b)
____________________________________________________________
c)
____________________________________________________________
d)
____________________________________________________________
__________________ dnia __ - __ - 2017 roku
___________________________________
(podpis Wykonawcy)
Download