Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia

advertisement
REGULAMIN KONKURSU
„PRZYRODA W MIEŚCIE”
1. Organizatorzy:
- Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia (WSR), ul. Michalczyka 23,
53-633 Wrocław (http://www.wroclaw.pl/m3508/p5614.aspx, tel. 777-91-31, fax. 777-91-01, e-mail:
[email protected] ),
- Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych (DZPK), ul. Puszczykowska 10, 50-559 Wrocław
( http://www.dzpk.pl , tel. 364-27-58, fax. 336-72-89, e-mail: wrocł[email protected]);
2. Cele konkursu:
• zachęcenie młodych Wrocławian do aktywnego poznawania przyrody we Wrocławiu,
• doskonalenie umiejętności twórczej pracy zespołowej,
• kształtowanie postawy odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę.
3. Uczestnicy:
• uczniowie klas IV – VI wrocławskich szkół podstawowych, działający w grupach (klasy, szkolne koła
ekologiczne), którzy nie uczestniczyli w I edycji konkursu w roku szkol. 2004/5;
• jedna szkoła może nadesłać maksymalnie 3 opracowania konkursowe.
4. Warunki uczestnictwa:
a) dla wybranego parku miejskiego we Wrocławiu należy przygotować zbiorcze (jedno dla całej grupy)
opracowanie poświęcone temu obiektowi:
- wykonane w dowolnej formie, w jak najatrakcyjniejszy sposób, zawierające rzeczową treść, która
powinna być wzbogacona w zdjęcia, rysunki, zielniki, mapki i in.,
- przygotowane w oparciu o informacje uzyskane z wizyt terenowych oraz z dostępnej literatury
(np. Encyklopedia Wrocławia, przewodniki turystyczne, foldery) - z podaniem źródła,
- zawierające informacje zawarte w załączniku nr 1 – stanowiącym integralną część Regulaminu
Konkursu,
b) terminowe zgłoszenie udziału (zał. nr 2) i nadesłanie opracowania.
5. Terminy przeprowadzenia konkursu:
a) do 07.10.2005 r. – przysłanie faxem lub pocztą do sekretariatu WSR pisemnego zgłoszenia udziału
każdej z grup w konkursie, zawierającego nr szkoły, nazwę klasy lub grupy,
czytelną listę uczestników, nazwę wybranego parku oraz nazwisko opiekuna;
b) do 07.04.2006 r. – wykonanie przez grupę opracowania i dostarczenie go do sekretariatu WSR wraz
kopią zgłoszenia;
c) do 28.04.2006 r. – ocena nadesłanych prac przez Komisję Konkursową i ogłoszenie wyników.
6. Nagrody:
• przewidywane są trzy punktowane miejsca i związane z nimi nagrody
• ponadto najlepsze grupy uczniów wezmą udział w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych
(wyjazdowych, trwających jeden i pół dnia, z jednym noclegiem) w Centrum Edukacji Ekologicznej
i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu koło Jawora - zorganizowanych przez DZPK. Zajęcia
będą mogły być zrealizowane w miesiącach: IV, V, VI lub w nowym roku szkolnym.
7. Uwagi:
a) oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów,
b) organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany rodzajów nagród, przyznania wyróżnień
c) opracowania, które zajmą I, II i III miejsca oraz wyróżnione nie będą zwracane autorom i mogą być
eksponowane w publicznym miejscu w formie wystawy.
1
Załącznik nr 1 Informacje jakie m.in. powinno zawierać opracowanie o danym parku miejskim:
1) nazwa obiektu i jego położenie (dzielnica, osiedle);
2) walory kulturowe, tj.:
• dane historyczne oraz legendy i podania związane z obiektem
• obecność pomników, tablic i kamieni pamiątkowych (np. kogo przedstawiają lub komu są poświęcone,
czym ta osoba się wsławiła)
• występowanie małej architektury (np. mostki, altany, rzeźby, ścieżki zdrowia, place zabaw)*
• czy jest wpisany na listę zabytków, występowanie obiektów zabytkowych;
3) walory przyrodnicze, tj.:
a) zieleń:
- drzewa:
• rozpoznaj przynajmniej 5 gat. gatunków rodzimych i przynajmniej 3 gat. obce*, opisz zmienność liści
w różnych porach roku oraz kształt, wielkość i barwę kwiatów i owoców
• odnajdź pomniki przyrody
• jakie drzewo odnalezione przez grupę ma największy obwód – mierzony na wys. 1,3 m (gatunek,
obwód)*
- krzewy:
• wybrane, rozpoznane nazwy gatunków
• czy tworzą skupiska
- rośliny zielne:
• nazwy roślin kwitnących
b) zwierzęta:
• jakie gatunki ptaków można zobaczyć lub usłyszeć w wybranym obiekcie w różnych porach roku
(określ nazwę i opisz przynajmniej 5 gat.)
• opisz przynajmniej 3 gatunki ssaków, których aktywność można było stwierdzić w obiekcie, podaj
które z nich żyją na drzewach, które pod ziemią, a które są aktywne nocą (narysuj i opisz pozostawione
ślady i tropy);
4) inne:
• czy podoba się Wam w danym obiekcie i dlaczego
• co byście chcieli zmienić, dodać
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lista parków miejskich do wyboru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Park Leśnicki
Park Złotnicki
Park Zachodni
Park Grabiszyński
Park Południowy
Park Wschodni
Park Brochowski
Park Szczytnicki
Park Nowowiejski
Park J. Słowackiego
Promenada Staromiejska, Park Kopernika, Wzgórze Partyzantów
Park Skowroni i Park Wł. Andersa
___________
*
Lokalizację należy wskazać na mapce lub planie parku
2
Download