Wrocław, dnia 02 października 2015r

advertisement
Wrocław, dnia 03 października 2016r.
Zaświadczenie Lekarza POZ
Potwierdzam zgodność karty szczepień dziecka (imię i nazwisko dziecka)……………. ……………………………………………….
data urodzenia……………………………….. z wpisami w książeczce zdrowia dziecka.
Potwierdzam brak przeciwwskazań do objęcia dziecka szczepieniem przeciw pneumokokom szczepionką Prevenar 13..………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………..
Data wystawienia zaświadczenia
…… …………………………………..
Pieczątka i podpis Lekarza POZ
Uwaga:
Szczepienia realizowane są w ramach programu Zapobieganie zakażeniom pneumokokowym u dzieci w wieku od 7 miesięcy do 3
lat z rodzin wielodzietnych, zamieszkałych we Wrocławiu, we Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ.
Przed wykonaniem każdego szczepienia dziecko będzie miało wykonane badanie lekarskie kwalifikujące do szczepień.
Po wykonanym szczepieniu, rodzice/opiekun prawny dziecka otrzyma zaświadczenie dla Lekarza POZ o wykonanym szczepieniu
Zaświadczenie Lekarza POZ
Potwierdzam zgodność karty szczepień dziecka (imię i nazwisko dziecka)……………. ……………………………………………….
data urodzenia……………………………….. z wpisami w książeczce zdrowia dziecka.
Potwierdzam brak przeciwwskazań do objęcia dziecka szczepieniem przeciw grypie szczepionką Vaxigrip 0,5 ml………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………..
Data wystawienia zaświadczenia
…… …………………………………..
Pieczątka i podpis Lekarza POZ
Uwaga:
Szczepienia realizowane są w ramach programu Edukacja zdrowotna i szczepienia przeciw najczęściej występującym chorobom
zakaźnym u dzieci, zamieszkałych we Wrocławiu, we Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ.
Przed wykonaniem każdego szczepienia dziecko będzie miało wykonane badanie lekarskie kwalifikujące do szczepień.
Po wykonanym szczepieniu, rodzice/opiekun prawny dziecka otrzyma zaświadczenie dla Lekarza POZ o wykonanym szczepieniu.
Szczepienia
u
dzieci
przeciwko
pneumokokom wykonywane będą po
okazaniu przez rodziców następujących
dokumentów:
a) karty „RODZINA PLUS”,
b) książeczki zdrowia dziecka,
c) zaświadczenia lekarza POZ /rodzinnego
(druk przygotowany przez realizatora
programu).
Uwaga! Dziecko przed podaniem każdej
dawki szczepionki, będzie miało
wykonane badanie lekarskie




 Szczepie
ni
a
d
zi
e
ci
b
ę
d
ą
w
y
k
o
n
y
w
a
n
e
w Punkcie Szczepień
Przychodni STARE MIASTO
CHROŃMY DZIECI PRZED
CHOROBAMI ZAKAŹNYMI
o
Zapobieganie zakażeniom
pneumokokowym u dzieci w wieku
od 7 miesięcy do 3 lat z rodzin
wielodzietnych, zamieszkałych we
Wrocławiu
PROGRAM POD PATRONATEM NAUKOWYM :
Prof. dra hab. Leszka Szenborna - Klinika Pediatrii
Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we
 iW
Wrocławiu
im. Piastów Śląskich
r
o
c
ł
a
w
Szanowni Rodzice,
Wydział Zdrowia Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz z
Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ od
1 lipca 2015 roku rozpoczynają realizację
wieloletniego programu pn. Zapobieganie
zakażeniom pneumokokowym u dzieci w
wieku od 7 miesięcy do 3 lat z rodzin
wielodzietnych, zamieszkałych we
Wrocławiu.
Ryzyko wystąpienia choroby wywołanej
przez pneumokoki jest tym większe im
młodsze dziecko.
Pneumokoki zwykle występują w jamie
nosowej i gardle zdrowych dzieci. Samo
ich nosicielstwo nie jest chorobą, jednak w
sytuacji osłabienia odporności, np. w
Program adresowany jest do dzieci z rodzin
wielodzietnych należących do Programu
„Dwa plus trzy i jeszcze więcej”.
wyniku infekcji wirusowej takiej jak grypa,
Celem programu jest ochrona dzieci przed
chorobami zakaźnymi wywołanymi przez
bakterie pneumokokowe oraz edukacja
zdrowotna rodziców w tym zakresie.
środkowego czy zatok wywołując zakażenia
Dzieci otrzymają szczepionkę Prevenar 13
zawierającą 13 serotypów, stanowiącą
obecnie
najszerszą
ochronę
przed
pneumokokami.
środkowego, zapalenie zatok lub zapalenie
Pneumokoki to bakterie, które są szczególnie
niebezpieczne dla zdrowia małych dzieci.
Stanowią
zagrożenie
zwłaszcza
dla
maluchów przed ukończeniem 2 roku życia
– czyli tych,
u których układ
odpornościowy nie jest jeszcze w pełni
wykształcony i gotowy do tego, by poradzić
sobie ze zwalczeniem tak niebezpiecznych
bakterii.
Pneumokoki mogą przedostać się do krwi,
bakterie te mogą przedostać się do ucha
nieinwazyjne takie jak zapalenie ucha
płuc.
a
wraz
z
nią
do
płynu
mózgowo-
rdzeniowego czy płuc, powodując ciężkie
choroby inwazyjne np. zapalenie opon
mózgowo- rdzeniowych, zapalenie płuc
z bakteriemią, czy sepsę.
Szczepienie przeciw pneumokokom
Szczepionki
wpływają
na
układ
odpornościowy w taki sposób, aby był on
w
stanie
chronić
organizm
przed
niebezpieczeństwem wystąpienia choroby
w przyszłości.
Liczba dawek szczepionki dla jednego
dziecka (od 1 do 3) zależeć będzie od wieku
dziecka i musi być zgodna z jej schematem
stosowania.
Schemat stosowania szczepionki 13-walentnej
(PCV13) przedstawia poniższa tabela
Wiek w
chwili
podania
szczepionki
Szczepienie
pierwotne
Szczepienia
uzupełniające
7-11 m.ż.
2 dawki w
odstępie
1 miesiąca
2 dawki w
odstępie
2 miesięcy
1 dawka
1 dawka w
2 r.ż. (np.
12-15 m.ż.)
12-23 m.ż.
Dzieci w
wieku 2-3
lat
Uwaga:
Dzieci , które rozpoczęły szczepienia p.
pneumokokom szczepionką Prevenar na koszt
rodziców, mogą być włączone do programu i
otrzymać kolejne dawki zgodnie ze
schematem szczepień.
Download