wychowanie do życia w rodzinie kl. iii

advertisement
ROZKŁAD MATERIAŁU
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE KL. III
Obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013.
Cele i zadania
Treści
1. Fazy
rozwoju
człowieka
1. zapoznanie uczniów z fazami rozwoju
człowieka od narodzin do starości
2. Uświadomienie uczniom roli rodziny w
prawidłowym rozwoju człowieka od
osiągnięcia dojrzałości
3. przedstawienie trudności, ale też i zalet w
życiu człowieka, charakterystyczne dla danej
fazy życia
4. uświadomienie uczniom socjalizacyjnej roli
rodziny w życiu człowieka oraz wartość
miłości i więzi rodzinnej niezależnie od fazy
rozwojowej, w której człowiek się znajduje
rozwój człowieka jako prawidłowość zmian, jakich
człowiek doświadcza na przestrzeni swojego życia.
Fazy rozwoju od narodzin do późnej dojrzałości
czyli wieku starzenia się. Charakterystyka zmian
rozwojowych w poszczególnych etapach życia
Pogadanka, miniwykład, praca z
podręcznikiem, ćwiczenia
Uczeń zna fazy rozwoju człowieka
od narodzin do starości
- uzmysławia sobie rolę rodziny w
prawidłowym rozwoju człowieka od
osiągnięcia dojrzałości, w procesie
socjalizacji
- trudności, ale też i zalet w życiu
człowieka, charakterystyczne dla
danej fazy życia
2. Wartości
związane z
płciowością
człowieka:
budowanie
więzi,
małżeństwo i
rodzicielstwo
1. zapoznanie uczniów z różnica między
miłością
a egoizmem;
2. wskazanie co buduje a co niszczy wieź
między najbliższymi;
3. uświadomienie uczniom jakie znaczenie
ma okres narzeczeństwa;
Przejawy więzi zwanej miłością
Miłość a egoizm
Narzeczeństwo – okres świadomego poznania
drugiej osoby i rozwoju więzi
Małżeństwo; znaczenie przysięgi i budowanie
trwałej więzi małżeńskiej
Rodzicielstwo – dawaniem i braniem jednocześnie
Pogadanka lub mapa mentalna,
„burza mózgów”, ćwiczenia, praca
w grupach, miniwykład
Wskazuje w jaki sposób egoizm
niszczy miłość
Uzasadnia role miłości, uczciwości i
wierności w małżeństwie
Dostrzega rolę rodzicielstwa w
dorosłym życiu i w małżeństwie
3.Małżonkowie
– przyjaciele?
1. Zapoznanie z różnymi modelami
współczesnego małżeństwa.
2. Poznanie zasad, na których te różne
modele się opierają.
3. Wyjaśnienie potrzeby istnienia relacji
przyjaźni w małżeństwie.
1.
2.
3.
Modele małżeństw.
Słabe i mocne strony poszczególnych
modeli.
Prawidłowy model małżeństwa.
WG SCENARIUSZA
MAŁŻONKOWIE –
PRZYJACIELE?;
W Wygrajmy młodość,
1. Wymienia różne modele
współczesnego małżeństwa.
2. Wyjaśnia zasady, na których te
różne modele się opierają.
3. Uzasadnia potrzebę istnienia
relacji przyjaźni
w małżeństwie.
4. Małżeństwo
a wolny
związek?
1. Różnica między małżeństwem a związkiem
nieformalnym.
2. Znaczenie przysięgi małżeńskiej.
3. Różne rodzaje przyrzeczeń i przysięgi
małżeńskiej.
1.
2.
3.
4.
Plusy i minusy małżeństwa;
Wady i zalety wolnego związku.
Przysięga małżeńska.
Skutki rozwodu.
Wg scenariusza
Będę z tobą iść do ostatniego tchu
w prawdzie i wierności;
W Wygrajmy młodość.
Zna wady i zalety małżeństwa,
wolnego związku.
Rozumie znaczenie i istotę przysięgi
małżeńskiej.
5. Jak
rozpoznać
1. przedstawienie wyznaczania fazy płodnej i
niepłodnej w cyklu kobiety; metodę
Ćwiczenia, pogadanka, materiały
dydaktyczne
- Potrafi wymienić najbardziej znane
metody wielowskaźnikowe
Temat
Metody i formy pracy z uczniem
Metody rozpoznawania płodności i niepłodności w
cyklu kobiety
1
Osiągnięcia
płciowość i
wielowskaźnikową rozpoznawania płodności.
niepłodność w 2. Antykoncepcja.
cyklu kobiety?
Antykoncepcja.
(podział na
grupy,
dziewczyny)
Metody naturalnego planowania rodziny
Podstawy rozpoznawania płodności (metoda
termiczna, objawowa)
Prowadzenie zapisów na karcie cyklu; sposób
notowania
Antykoncepcja.
Powtórzenie treści z klasy II.
rozpoznawania płodności
- umie określić ogólne zasady
mierzenia temperatury i obserwacji
śluzu szyjkowego
- wie, że objawy zmian cyklu kobiety
wynikają ze zmian hormonalnych w
organizmie
6. Jak
rozpoznać
płciowość i
niepłodność w
cyklu kobiety?
(podział na
grupy,
chłopcy)
1.przedstawienie podstawowych informacji
dotyczące kobiety i mężczyzny, ze
szczególnym uwzględnieniem stałej płodności
kobiety
2. omówienie metody wielowskaźnikowej
3. Środki antykoncepcyjne.
Odpowiedzialne rodzicielstwo to zarówno sprawa
kobiety jak i mężczyzny
Metody rozpoznawania płodności (naturalne):
ekologiczne, bezpieczne, wymagają od mężczyzny
świadomości procesów zachodzących w
organizmie kobiety
Podstawy rozpoznania płodności (termiczna,
objawowe)
Antykoncepcja.
Pogadanka, miniwykład, ćwiczenie
- potrafi wymienić najbardziej znane
metody rozpoznawania płodności
- Zna środki antykoncepcyjne.
7. Początki
życia
ludzkiego,
czyli o jednym
z cudów
przyrody
1. przedstawienie koniecznych uwarunkowań
do powstania człowieka
2. co to jest organogeneza czyli „jeden z
cudów przyrody”
3. Zapoznanie uczniów z istotą pierwszych 6
tygodni po zapłodnieniu
Płodność mężczyzny i zdrowie w sferze płodności
Płodność kobiety i jej zdolność do prokreacji
Niezbędne warunki do poczęcia dziecka
Początek życia – jeden z cudów natury
Rozwój życia człowieka w pierwszych tygodniach
Płeć dziecka - uwarunkowania
Film „Cud miłości. Od poczęcia po
narodziny”,
Ćwiczenia, dyskusja
Uczeń:
- potrafi wskazać ważne etapy
rozwojowe człowieka w okresie
prenatalnym
- jest świadom wartości życia
ludzkiego od poczęcia
8. W
oczekiwaniu
na dziecko
1. przedstawienie rozwoju dziecka w okresie
prenatalnym od 7 tyg. do narodzin
2. uświadomieni roli trybu życia kobiety w
ciąży na prawidłowy rozwój płodu
Rozwój dziecka od 7 tyg. Do narodzin
praca z tekstem w grupach,
Pedagogika prenatalna – kontakt matki z dzieckiem pogadanka
Odżywianie, sen i ćwiczenia fizyczne kobiety w
ciąży
Profilaktyka prokreacyjna: opieka lekarska, kwas
foliowy
Ciąża a używki
Postawa ojca w czasie ciąży i porodu
2
Uczeń:
- znaczenie higienicznego życia w
okresie ciąży
- zna i rozumie negatywne skutki
stosowania używek w okresie ciąży
na nienarodzone dziecko
9. Byś matką
(podział na
grupy,
dziewczyny)
1. przedstawienie znaczenia więzi z
dzieckiem od momenty poczęcia
2. zapoznanie uczennic z zasadami i
znaczeniem karmienie piersią
3. podstawowe zasady pielęgnacji noworodka
4. omówienie czynników ryzyka niepłodności
u kobiet
5. omówienie podstawowych założeń
naprotechnologii jako alternatywy dla
zapłodnienia in vitro
Wzmocnienie więzi psychicznej dziecka z matka
dzięki naturalnemu karmieniu; znaczenie
biologicznego pokarmu dla prawidłowego rozwoju
dziecka
Podstawowe informacje nt. sposobu karmienia
piersią i pielęgnacji noworodka
Znaczenie więzi matki z dzieckiem we wczesnym
okresie życia
Macierzyństwo jako dar z zadanie
Problem niepłodności małżeństw
Praca w grupach z podręcznikiem,
rozsypanka, miniwykład
Uczennica:
- akceptuje swoją płodność jako
możliwość bycia matka
- zna plusy karmienia piersią
- potrafi określić czym dla kobiety
jest macierzyństwo
- wie, że miłość macierzyńska jest
bezwarunkowa
10.Być ojcem
1. Uświadomienie uczniom znaczenie aktu
seksualnego jako potencjalnej możliwości
zostania ojcem
2. Omówienie istoty ojcostwa
3. Wyjaśnieni wpływu ojca na rozwój i
zachowanie dzieci oraz życie rodziny
Podjecie współżycia dla chłopaka wiąże się z
podjęciem potrójnej odpowiedzialności: za los
dziewczyny, swoja przyszłość i ewentualnie los
dziecka.
Różne reakcje mężczyzny na wiadomość, że
zostanie ojcem
Rola i znaczenie ojca w rodzinie
Społeczna rola ojcostwa
Metoda sytuacyjna, pogadanka,
miniwykład, metaoplan, „burza
mózgów”
Uczeń:
- Uświadamia sobie wpływ
doświadczenia ojcostwa na osobisty
rozwój
- Jest świadom, że rozpoczęcie
współżycia wiąże się z podjęciem
odpowiedzialności za swoją
przyszłość, dziewczyny oraz dziecka,
które może począć
11. Stali się
rodzicami.
Gdzie szukać
pomocy?
1. omówienie trudnej sytuacji chłopaka i
dziewczyny, którzy stali się rodzicami
2. zapoznanie uczniów z adresami
internetowymi, poradniami, specjalistami,
organizacjami i fundacjami, do których można
zwrócić się o pomoc
Dziewczyna w ciąży – trzy możliwe rozwiązania: a). Metoda sytuacyjna, drzewko
zawarcie małżeństwa z ojcem dziecka; b). samotne decyzyjne, rozmowa nauczająca,
macierzyństwo; c). oddanie dziecka do adopcji
dyskusja
Dlaczego „nie” oddaniu dziecka do domu dziecka?
Rola ojca dziecka, rodziny i przyjaciół w trudnej
sytuacji dziewczyny
Dom samotnej matki – cieć domów na terenie całej
Polski, adresy. Strony www
3
Uczeń:
- potrafi znaleźć możliwości pomocy
w trudnej życiowej sytuacji
- jest świadom, że konsekwencją
wczesnej inicjacji może być
przedwczesne rodzicielstwo
- wie, że podejmowanie inicjacji
seksualnej w młodym wieku może
mieć konsekwencje psychiczne
- wie, że zawsze jest jakieś wyjście z
trudnej sytuacji
Definicja i terminologia: aborcja, przerwanie ciąży, „burza mózgów”, praca z tekstem
zabieg, sztuczne poronienie, skrobanka, spędzenie w grupach, dyskusja, ćwiczenia
płodu, zabójstwo
Ryzyko powikłań i konsekwencje psychiczne
Aborcja a przemoc
Dlaczego kobiety cierpią po dokonaniu aborcji –
niezależnie od religii, kultury czy kontynentu
Uczeń:
- Potrafi uzasadnić tezę, że aborcja
jest dramatem dla dziecka i dla matki
- zauważa zależność między
przemocą a aborcją
- jest świadom, że życie człowieka
zaczyna się od poczęcia
- rozumie, że aborcja to akt
nieodwracalny
13. Życie jako 1. zapoznanie uczniów z treścią ustawy O
fundamentalna planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i przerywaniu ciąży z dnia 7 stycznia 1993r.
wartość
2. Przedstawienie heroiczne postawy położnej
z Auschwitz – Stanisławy Leszczyńskiej oraz
współczesnych matek, które oddały swoje
życie za życie dziecka
Najważniejsze uwarunkowania prawne chroniące
życie człowieka od poczęcia do naturalne śmierci
Różne oblicza współczesności; antynomia
cywilizacji życia i cywilizacji śmierci
Przykłady heroicznych postaw „za życie”
Niepełnosprawni w rodzinie i w społeczeństwie –
czy tylko biorcami?
Właściwe wybory – nie zawsze łatwe
Pogadanka nt. wartości życia,
praca w grupach/miniwykład,
komentarz do ustawy, praca z
tekstem, metoda sytuacyjna
Uczeń:
- podać argumenty w obronie życia
człowieka
- jest świadom, że należy bronić
życia człowieka od poczęcia do
narodzin
14.Pornografia 1.
zapoznanie
uczniów
z
definicja
i jej
„pornografii”
konsekwencje. 2.
charakterystyka
źródeł
materiałów
pornograficznych
3. objawy uzależnienie od pornografii
4. destrukcyjny wpływ pornografii na psychikę
i zachowanie
Definicja pornografii
Pornografii – uprzedmiotowienie ciała kobiety
Seksbiznes a prawa kobiet
Szkodliwość pornografii dla młodzieży; utrudnienie
tworzenia więzi i założenia rodziny
Pornografia źródłem błędnych wyobrażeń o
zachowaniach seksualnych, często niemożliwych
do zrealizowania w życiu małżeńskim
Pornografia – utrwalenie dezintegracji seksualnej
Polskie prawo wobec pornografii (Kodeks Karny
art. 200, 202)
Budowanie szacunku dla własnego ciała i ciała
drugiego człowieka
Miniwykła/ „burza mózgów”, praca
z tekstem w grupach (źródła
pornografii, etapy wchodzenia w
pornografię, jak zmienia się
człowiek pod wpływem pornografii)
Uczeń:
- Potrafi opisać konsekwencje dla
kobiet, które weszły w seksbiznes
- scharakteryzować konsekwencje
sięgania po pornografie
jest
świadom
potrzeby
kształtowania
szacunku
dla
własnego ciała; potrzeby budowania
integracji
seksualnej:
duch
–
psychika - ciało
12. Aborcja
1. Wyjaśnienie czym jest aborcja i jakie są jej
skutki: psychiczne, fizyczne, duchowe
4
15. Prostytucja 1. przedstawienie uczniom uwarunkowań
nieletnich
powstawania zjawiska prostytucji nieletnich
oraz
sytuacji,
które
sprzyjają
takim
procederom
2. omówienie odpowiedzialności karnej za
wszelką aktywność seksualną z dzieckiem
poniżej 15 roku życia
Czym jest prostytucja i jakie są przyczyny Pogadanka, miniwykład, praca w
prostytucji nieletnich
grupach z podręcznikiem, dyskusja
Prostytucja jako styl życia
Alkohol, narkotyki i seks
Swoboda seksualna a godność człowieka
Skutki młodzieżowej prostytucji: zdrowotne,
psychiczne, etyczne, społeczne
Prostytucja nieletnich a Kodeks Karny (art. 199,
par. 3)
potrafi
uzasadnić
dlaczego
proceder prostytucji szybko staje się
stylem życia, od którego trudno
odejść
- uzmysławia sobie, że szkody
wyrządzone
psychice
przez
seksbiznes blokują zdolność do
przeżywania miłości
- wie, że szanując siebie i swoje ciało
nie ryzykuje się zakażenia wirusem
HIV
i
innymi
chorobami
wenerycznymi
16. A jednak
rodzina.
Podsumowanie
zajęć
w
gimnazjum
Podsumowanie zajęć prorodzinnych w gimnazjum Miniwykład, praca w grupach,
Obecne i przyszłe pełnienie roli w rodzinie
ankieta ewaluacyjna, pogadanka
Znaczenie rodziny dla rozwoju człowieka w różnych
etapach życia
Gotowość podejmowania działań budowania więzi i
zdrowotnych relacji w obecnej rodzinie i przyszłej,
którą kiedyś uczeń najprawdopodobniej założy
Uczeń:
- dokonać syntezy celów, treści
i osiągnięć wyniesionych z zajęć
WdŻwR w ciągu trzech lat nauki
- wyrazić własną opinię i ocenę zajęć
WdZwR
1. przedstawienie znaczenia rodziny dla
rozwoju osobowego człowieka
2. stosunek ucznia do swoich osiągnięć (lub
ich brakow0 w wychowaniu prorodzinnym
5
Download