Kujawsko * Pomorski Transport Samochodowy SA

advertisement
WARUNKI RYNKOWE FUNKCJONOWANIA
PKS-ów i KPTS S.A. w ciągu ostatnich
12 m-cy
 ceny
(paliwa, materiały eksploatacyjne; ceny
biletów),
 koszty (materiały i energia, usługi, pracownicze),
 przychody.
Ceny paliwa (netto) 2012 r. a ceny 2011 r.
(porównanie średnich cen w styczniu i sierpniu)
Oddział / PKS
01’2011
08’2011
01’2012
08’2012
01/01
08/08
2012/2011
Brodnica
3,55 zł
3,88 zł
4,47 zł
4,49 zł
25,9%
15,7%
26,5%
Włocławek
3,50 zł
3,79 zł
4,44 zł
4,39 zł
26,8%
15,8%
25,4%
Lipno
3,50 zł
3,83 zł
4,44 zł
4,45 zł
26,8%
16,2%
27,1%
Inowrocław
3,53 zł
3,82 zł
4,41 zł
4,45 zł
24,9%
16,5%
26,1%
Koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych na 1 wkm
(uśrednione) - 0,19 zł
Średni wzrost cen biletów w okresie
od marca 2011 r.
1. Włocławek o 19 %.
2. Brodnica o 18 %.
3. Lipno o 23 %.
4. Inowrocław o 21 %.
Struktura zatrudnienia
Liczba
pracowników
w tym:
kierowców
wskaźnik *
Na dzień
połączenia
obecnie
docelowo
(I kw 2013)
912
893
800
509
509
510
0,79
0,75
0,57
* liczba pracowników innych działów, przypadająca na 1
kierowcę
URENTOWIENIE PODSTAWOWYCH GAŁĘZI
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
1. Likwidacja/ ograniczenie niepotrzebnych [firmie]
przebiegów/
ograniczenie
kursów
nieopłacalnych
(„pustych”) – racjonalizacja rozkładów jazdy
w
ramach I etapu tego procesu zaproponowano likwidację
kursów o łącznej długości – miesięcznie: 58.583 km; rocznie:
prawie 703 tys. km,
 koszt
1 km (uśredniony) – 3,20 zł; przychód z 1 km z kursów
likwidowanych w I etapie (uśredniony) – 0,83 zł,
 oszczędność kosztów – miesięcznie: ca 187,5 tys. zł, w skali
roku – ca 2,25 mln zł; ograniczenie przychodów – miesięcznie:
48,6 tys. zł, rocznie ca 583,5 tys. zł,
 powołanie stałej komisji ds. racjonalizacji rozkładów jazdy,
 docelowo – likwidacja nieopłacalnych kursów o łącznej
długości rocznie – 2 mln km, tj. ok. 8% łącznej długości kursów
dotąd realizowanych.
2. Racjonalizacja kosztów
 wszystkie
koszty (dostawy) eksploatacyjne – wprowadzono nowe,
obowiązujące w całej firmie zasady/ regulamin zamówień
(rozgraniczono dostawy sektorowe; wprowadzono pośrednie progi
kwotowe zamówień),
 paliwo – cena + zmiana systemu tankowania,
 energia elektryczna – przetarg w skali całej firmy,
 zatrudnienie - restrukturyzacja + outplacement,
 koszty pracy - ograniczono liczbę generowanych nadgodzin,
 koszty pracy – opracowano regulamin wynagradzania w celu
ujednolicenia zasad wynagradzania i świadczeń socjalnych dla
pracowników w skali całej firmy; kolejny etap: negocjacje treści
regulaminu ze związkami zawodowymi,
 koszty usług obcych (ubezpieczenia – obsługa brokerska, obsługa
prawna itp.),
 koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości zbędnych,
niewykorzystywanych w działalności gospodarczej spółki.
Paliwo – ogłoszono przetarg na dostawy w skali całej
firmy – korzystna cena + „uszczelnienie” systemu
tankowania
Oczekiwania:
 karty „flota”,
 kontrola tankowania/
zużycia poprzez system
komputerowy dostawcy (wejście do systemu przez
portal internetowy),
 urealnienie norm zużycia,
jednocześnie:
 likwidacja
(od 2013 r.) części własnych stacji paliw
np. Inowrocław, Lipno, Brodnica (wymogi techniczne).
Zatrudnienie – zmiany kadrowe/ restrukturyzacja:
 wprowadzono
nową, dopasowaną do aktualnych
potrzeb, strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa/
oddziałów,
 podjęto
proces
wyłączenia
ze
struktur
przedsiębiorstwa jednostek nierentownych np.
stacje paliw, niektóre warsztaty naprawcze –
inicjatywy pracownicze.
Zatrudnienie – redukcja:
 planowana liczba osób (pracowników) objętych
redukcją zatrudnienia – 59,
 negocjacje ze związkami zawodowymi,
 szacowany koszt odpraw wg „wymogów ustawowych”
– ca 300 tys. zł,
 szacowany efekt w/w redukcji - ograniczenie
wydatków na wynagrodzenia i pochodne – miesięcznie:
131,3 tys. zł, rocznie: 1.575,7 tys. zł.
Zatrudnienie – outplacement:
– współpraca z WYG International Sp. z o.o.
 program
finansowany
Kujawsko-Pomorskiego,
z
POKL
Województwa
 wartość programu – 3,4 mln zł,
 okres realizacji – do marca 2014
r. (oszacowanie
możliwości
wykorzystania
/
zapotrzebowania
zgłaszanego przez KPTS S. A. – do końca 2012 roku),
 szacowana
liczba beneficjentów: 130 – 170 osób, w
tym - pracowników KPTS S. A. – 50 - 60 osób.
Główne działania, które będą realizowane w ramach projektu:
 doradztwo, szkolenie i kursy (dostosowywane na bieżąco do
aktualnych potrzeb rynku pracy i oczekiwań beneficjentów);
 praktyki zawodowe;
 staże dla 20 osób (3-miesięczne – 1580 zł mies./ os.);
 40.000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla
35
beneficjentów (dodatkowo wsparcie pomostowe przez 6
miesięcy – 1450 zł mies./os.);
 od 2 do 10 ofert pracy dla każdego uczestnika projektu.
3. Racjonalizacja przychodów – przewozy osobowe
a) poszerzenie oferty świadczonych usług z zakresu przewozów
osobowych (turystyka, obsługa gmin w zakresie dowozu dzieci i
młodzieży):
 udział w przetargach na usługi przewozowe – oferty przygotowane
w oparciu o realną wycenę kosztów ich wykonania (bezpośrednich i
pośrednich),
 umowy na dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym
2012/2013 – 26 umów na usługi o łącznej wartości ca 5,8 mln zł,
 biuro turystyczne – organizacja przewozu (współpraca z
organizatorami turystyki); KPTS S. A. jako samodzielny organizator
turystyki (uzyskano gwarancję ubezpieczeniową, złożono wniosek o
wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych).
b) reorganizacja przewozów – zmiana tras, godzin odjazdów:
 połączenie z Gdańskiem/ Trójmiastem – wykorzystanie połączenia
autostradowego.
4. Racjonalizacja przychodów – przewozy towarowe
 reorganizacja,
 pozyskanie
nowych partnerów handlowych /klientów/
zleceń,
 intensyfikacja
współpracy
z
partnerami/
klientami
dotychczasowymi,
 nowe
zlecenia - pełniejsze wykorzystanie środków
transportowych, np. chłodnia,
 działalność
spedycyjna
–
„kojarzenie”
zleceń,
przewozów,
wykorzystanie
„pustych
przejazdów
powrotnych”; wynagrodzenie prowizyjne.
Truck on time – nowa platforma transportowo – serwisowa
4 x Truck on time




Truck on time – nowa jakość w transporcie towarowym
Truck on time – serwis bus&truck
Truck on time – spedycja
Truck on time – giełda towarowa
Truck on time – nowa jakość w transporcie towarowym
Obsługa dotychczasowych i nowych klientów w zakresie przewozu towarów przy
maksymalnym
wykorzystaniu
eksploatowanego
taboru.
Im
więcej
zrealizowanych wozokilometrów tym niższy koszt stały na 1 wzkm i tym wyższe
przychody na 1 wzkm.
Obecnie, w ciągu jednego miesiąca oprócz obsługi obecnych klientów Spółki,
pozyskaliśmy nowe kontakty biznesowe.
Kierunki działań:
 maksymalizacja
miesięcznych przebiegów pojazdów =>
maksymalizacja stałych zadań przewozowych w ramach
stałych umów o współpracę,
 odnowa
taboru towarowego poprzez zawieranie umów
dzierżaw na nowe ciągniki siodłowe z pełną usługą serwisową
(rozwiązanie tańsze niż miesięczna rata leasingowa oraz
gwarantująca
nam
100%
sprawności
technicznej
i bezawaryjności w całym okresie obowiązywania umowy,
przez co jesteśmy wiarygodnym partnerem dla naszych
klientów; dzięki takiemu rozwiązaniu możemy walczyć
o kontrakty dla najbardziej wymagających kontrahentów
międzynarodowych gdzie nie ma mowy o spóźnieniach
w dostawach towarów wynikających z awarii naszego taboru.
Truck on time – serwis bus&truck

Wyłączenie z grupy pracowników Stacji Obsługi grupy
specjalistów do obsługi technicznej pojazdów ciężarowych
i autobusów -> intensyfikacja przychodów z pozostałej
działalności Spółki.
Truck on time – spedycja - wykorzystanie naszych
wszystkich kontaktów biznesowych do pełnej obsługi
spedycyjno- transportowej naszych partnerów biznesowych;
dzięki temu Spółka jest w stanie wygenerować dodatkowe
znaczne przychody z dodatkowej działalności;
Truck on time – giełda towarowa – www.tot24.pl –
pozyskiwanie klientów dla spedycji w ramach ToT oraz
generowanie dodatkowych przychodów z giełdy towarowej
dzięki
wystawianiu
zleceń/ofert
przez
obcych
przewoźników.
Racjonalizacja przychodów – pozostałe
 likwidacja działalności niedochodowych,
 zaprzestanie działalności niskodochodowych w obiektach
wymagających
modernizację,
znaczących
nakładów
na
remont/
 nowa polityka wynajmu/ dzierżawy elementów majątku
ruchomego i nieruchomości spółki,
 przychody z reklamy wizualnej na taborze.
POLITYKA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI – nieruchomości i
inne środki trwałe
1.
Sprzedaż
zbędnych,
nieruchomości lub ich części jako:
niewykorzystanych
 źródło
pokrycia
wymagalnych
zobowiązań
publicznoprawnych i handlowych, w tym – zobowiązań
zaciągniętych przez zlikwidowane jednostki,
 źródło
środków
pieniężnych
na
sfinansowanie/
współfinansowanie nakładów inwestycyjnych (wymiana
taboru, modernizacje),
 element
programu rewitalizacji dworców (Radziejów,
Brodnica, przyszłościowo – Inowrocław, Rypin, Mogilno).
Plan sprzedaży / dzierżawy (IV kw 2012 – I kw 2013):
 Brodnica (baza, ul. Podgórna) – obiekt gastronomiczny –
dzierżawa (ogłoszenie),
 Brodnica (baza, ul. Podgórna) – stacja paliw – dzierżawa
(ogłoszenie),
 Inowrocław – DA – sprzedaż połączona z budową centrum
handlowego z funkcją dworca,
 Włocławek (plac manewrowy, ul. Wieniecka / Rysia) –
działka wyodrębniona geodezyjnie (3,7 ha) - sprzedaż
(ogłoszenie),
 Włocławek – Rózinowo (ul. Toruńska) – sprzedaż,
 Włocławek (ul. Kolejowa) – sprzedaż,
 Lipno (baza, ul. Wojska Polskiego) – sprzedaż lub
dzierżawa,
 Aleksandrów Kuj. (ul. Akacjowa) – sprzedaż.
2. Polityka w zakresie wymiany i uzupełnienia taboru
 zasoby – struktura wiekowa:
 Brodnica – 86 szt., z czego 80 szt. (93%) - wiek pow. 9 lat, w tym: 36
szt. (42% ogółu) – pow. 15 lat;
 Lipno - 78 szt., z czego 76 szt. (97%) - wiek pow. 9 lat, w tym: 67 szt.
(86% ogółu) – pow. 15 lat, w tym: 28 szt. (36% ogółu) – pow. 21 lat (!);
 Włocławek – 125 szt., z czego 108 szt. (86%) - wiek pow. 9 lat, w tym:
71 szt. (57% ogółu) – pow. 15 lat;
 Inowrocław - 167 szt., z czego 163 szt. (98%) - wiek pow. 9 lat, w tym:
131 szt. (78% ogółu) – pow. 15 lat, w tym: 41 szt. (25% ogółu) – pow. 21
lat (!).
 rachunek
ekonomiczny
jako
jedyny
uzasadniający realizację remontów generalnych,
 wyeksploatowany
tabor
zamiennych; złomowanie,
jako
źródło
wyznacznik
niektórych
części
c.d. Polityka w zakresie wymiany i uzupełnienia taboru
 leasing środków transportu,
 zakup autobusów napędzanych CNG/ LNG,
 zakup autobusów „mniejszych” napędzanych ON.
Wsparcie finansowe działań restrukturyzacyjnych
Agencja Restrukturyzacji Przemysłu S.A.
 przedsiębiorca nie może ubiegać się o udzielenie przez
ARP S.A. bezzwrotnej pomocy publicznej, np. w formie
darowizny, dotacji lub subwencji, natomiast może ubiegać
się o udzielenie pomocy publicznej na restrukturyzację
wyłącznie w formie pożyczki pieniężnej, poręczenia albo
objęcia akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym (dokapitalizowanie)
 aby zakwalifikować się do objęcia wsparciem,
przedsiębiorstwo musi spełniać kryteria określone w
Wytycznych KE (2004/C 244/02) oraz zasady określone
przez ARP
 wsparcie stanowi pomoc publiczną – konieczność
notyfikacji w KE
Download