egzamin inżynierski rok akademicki 2015/2016

advertisement
EGZAMIN INŻYNIERSKI ROK AKADEMICKI 2015/2016
ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
BLOK I: Rośliny ozdobne oraz dendrologia
1. Kryteria doboru roślin do nasadzeń w terenach zieleni. Rola czynników klimatycznych
w doborze roślin.
2. Cebulowe i bulwiaste rośliny ozdobne przeznaczone do nasadzeń w terenach zieleni.
3. Rośliny jednoroczne – ich znaczenie w terenach zieleni.
4. Byliny – ich cechy plastyczne, wymagania oraz zastosowanie w terenach zieleni.
5. Rośliny okrywowe – ich rola i wymagania. Najbardziej wartościowe zielne rośliny
okrywowe w terenach zieleni.
6. Scharakteryzować na przykładach rodzaj sosna, podać zastosowanie
7. Wymienić i scharakteryzować 5 drzew rodzimych kwitnących przed rozwojem liści,
podać zastosowanie.
8. Wymienić – w kolejności kwitnienia – (podając barwę kwiatów i długość okresu
kwitnienia) 3 drzewa i 3 krzewy różnych rodzajów kwitnące późną wiosną i latem (k. V
do VIII); podać ich zastosowanie.
9. Wymienić i scharakteryzować zawsze zielone krzewy mające wykorzystanie jako
rośliny okrywowe.
10. Podać podział pnączy ze względu na ich biologiczne właściwości i przykłady
gatunków z krótkim ich opisem i zastosowaniem.
BLOK II: Projektowanie krajobrazu
1. Budowa i rodzaje wnętrza architektoniczno-krajobrazowego.
2. Rodzaje kompozycji oraz zasady kompozycyjne stosowane w architekturze
krajobrazu.
3. Podstawowe elementy kompozycji przestrzennej obiektów architektury krajobrazu.
4. Psychofizyczne działanie barw na człowieka oraz zasady doboru barw w
kompozycjach ogrodowych.
5. Zasady sporządzania inwentaryzacji urbanistycznej oraz analizy zasobów
krajobrazowych.
6. Zasady projektowania ogrodów przydomowych.
7. Zasady projektowania wnętrz sąsiedzkich (podwórek i wnętrz osiedlowych).
8. Rodzaje oraz etapy opracowywania dokumentacji projektowo-technicznej.
9. Projekt budowlany – treść i forma.
10. Charakterystyka i budowa obiektów małej architektury stosowanych w ogrodach
przydomowych.
BLOK III: Historia sztuki ogrodowej oraz konserwacja zabytkowych
założeń ogrodowych
1. Zasady kształtowania starożytnych zespołów ogrodowych (Egipt, Babilon, Persja,
Grecja, Rzym, Daleki Wschód).
2. Zasady kształtowania średniowiecznego zespołu ogrodowego (na wybranych
przykładach).
3. Zasady kształtowania założenia ogrodowego epoki renesansu (na wybranych
przykładach).
4. Zasady kształtowania założenia ogrodowego epoki baroku (na wybranych
przykładach).
5. Zasady kształtowania założenia ogrodowego epoki klasycyzmu (na wybranych
przykładach).
6. Zasady kształtowania parków krajobrazowych (na wybranych przykładach).
7. Zasady kształtowania ogrodów współczesnych (na wybranych przykładach).
8. Renesansowe i barokowe partery ogrodowe. Odtwarzanie parterów.
9. Formy kwiatowe w parkach krajobrazowych i ich odtwarzanie.
10. Strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowych obszarów i obiektów oraz strefy
ochrony stanowisk archeologicznych.
GOSPODARKA ODPADAMI I REKULTYWACJA TERENÓW
ZDEGRADOWANYCH
BLOK I: WŁAŚCIWOŚCI ODPADÓW I TECHNOLOGIE ICH UNIESZKODLIWIANIA
Właściwości odpadów pochodzących ze spalania różnego rodzaju węgli i biomasy.
Scharakteryzuj odpady związane z przetwarzaniem wraków samochodowych.
Przedstaw przebieg procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.
Główne kierunki unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Omów prane aspekty związane z unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych.
Metody unieszkodliwiania osadów ściekowych.
Proszę
omówić
wybraną
technologię
termicznego
unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych lub odpadów komunalnych.
8. Proszę omówić technologię oraz wskazać wady i zalety oczyszczanie
mokrego lub suchego spalin w zakładach termicznego unieszkodliwiania
odpadów.
9. Opisz technologie niskoodpadowe i bezodpadowe stosowane w przemyśle.
10.Scharakteryzuj metodę selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”, zwracając uwagę na
wady i zalety tej metody.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
BLOK II: ZAGROŻENIE
WYKORZYSTANIE
ŚRODOWISKA
ODPADAMI
I
ICH
GOSPODARCZE
1. Gospodarcze wykorzystanie popiołów ze spalania węgli.
2. Przyrodnicze wykorzystanie osadów ściekowych.
3. Metody ograniczające emisje gazów i odorów w procesach przetwarzania odpadów
różnego pochodzenia.
4. Kryteria i wymagania dotyczące lokalizacji składowisk odpadów.
5. Wymagania prawne dotyczące obowiązku monitoringu składowisk odpadów.
6. Podstawowe zasady gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi i innymi niż
niebezpieczne i obojętne w firmie.
7. Przedstaw podstawowe zasady monitoringu odpadów w przedsiębiorstwie.
8. Scharakteryzuj prawidłowo funkcjonujący system gospodarowania odpadami w gminie
(na podstawie obowiązujących przepisów prawa).
9. Na wybranych przykładach omów wpływ składowisk odpadów na środowisko wodne.
10.Omów zagrożenia jakie mogą stanowić osady ściekowe dla środowiska wodnego
i glebowego.
BLOK III: OCHRONA, DEGRADACJA I REKULTYWACJA GRUNTÓW
1. Podaj prawne definicje pojęć: „grunty zdegradowane”, „grunty zdewastowane”
„rekultywacja gruntów”. Jakie podmioty są odpowiedzialne za rekultywację gruntów
w Polsce?
2. Wymień i krótko scharakteryzuj główne rodzaje degradacji, którym podlegają grunty
użytkowane rolniczo. Podaj zabiegi ochronne i rekultywacyjne dotyczące
poszczególnych form degradacji.
3. Zdefiniuj pojęcie „remediacja gruntów”. Wymień substancje szczególnie szkodliwe dla
środowiska, którymi mogą być zanieczyszczone grunty. Na czym polegają metody
remediacji prowadzone in situ i ex situ?
4. Omów etapy prac rekultywacyjnych dotyczących terenów zdewastowanych (gruntów
bezglebowych).
Czynniki sprzyjające rekultywacji biologicznej.
Przygotowanie podłoża do zadarnia terenów rekultywowanych.
Scharakteryzuj zasady doboru roślin do rekultywacji.
Podaj przykłady gatunków roślin stosowanych do rekultywacji różnych terenów
zdegradowanych
9. Proszę wskazać czynniki zwiększające odporność gleb na degradację.
10.Proszę omówić oraz wskazać na wady i zalety wybranej techniki
umacniania skarp.
5.
6.
7.
8.
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
BLOK I: Techniczno-przyrodniczy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Przedstaw role i funkcje infrastruktury technicznej.
Omów rolę infrastruktury drogowej i kolejowej w rozwoju przestrzennym Polski.
Omów znaczenie infrastruktury wodnej w rozwoju obszarów wiejskich.
Omów zasady budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na poziomie gminy.
Omów strukturę organizacyjną służb w zakresie gospodarki wodnej w Polsce i omów
zadania np. RZGW.
Scharakteryzuj zagrożenia środowiska abiotycznego.
Wymień formy ochrony przyrody w Polsce i scharakteryzuj jedną z nich.
Przedstaw wpływ przyrodniczych uwarunkowań na terenie gminy na jej politykę
przestrzenną.
Omów zasady planowania przestrzennego odnoszące się do obszarów rolniczych i
leśnych.
Przedstaw specyfikę gospodarowania na gruntach ornych, użytkach zielonych i w
lasach.
BLOK II: Urbanistyczno-planistyczny
1. Omów na kilku wzorcowych przykładach typy urbanistyczne miast starożytnych oraz
znaczenie topografii i lokalizacji budowli publicznych dla kształtowania ich struktury
przestrzennej.
2. Omów pojęcie „miasta idealnego” w urbanistyce nowożytnej. Scharakteryzuj na
przykładach najważniejsze cechy ich kompozycji urbanistycznej w wybranym okresie
(od renesansu po XX w.).
3. Scharakteryzuj następujące działania konserwatorskie w obiektach zabytkowych:
konserwacja, rewaloryzacja, rekonstrukcja.
4. Wymień i omów wymagania dotyczące sytuowania budynków mieszkaniowych na
działce.
5. Omów zasady stosowane w planowaniu terenów rekreacji i wypoczynku w osiedlu.
6. Podaj definicję kompozycji urbanistycznej i wnętrza urbanistycznego, podaj ich
rodzaje i zasady kształtowania.
7. Przedstaw strukturę i generalne zasady realizowania procesów i dokumentów
planistycznych w Polsce.
8. Przedstaw na przykładach formy prawnej ochrony zabytków w Polsce wskazując w
poszczególnych znaczenie planistyczne.
9. Omów współczesne zasady planowania i projektowania przestrzeni publicznych w
strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta.
10. Wymień strefy ochrony konserwatorskiej i scharakteryzuj rygory w nich
obowiązujące.
BLOK III: Społeczno-ekonomiczny
1. Przedstaw obecną sytuację gospodarczą Polski za pomocą przynajmniej 3 miar
ekonomicznych.
2. Omów podstawowe atrybuty miasta wpływające na jakość życia mieszkańców.
3. Przedstaw aktualną sytuację na rynku pracy i omów podstawowe problemy
występujące na tym rynku.
4. Wymień kluczowe problemy rozwoju miast w Polsce i omów jeden z nich.
5. Wyjaśnij zasadę pomocniczości (subsydiarności) funkcjonującą w prawie i praktyce
samorządowej.
6. Wyjaśnij, na czym polega racjonalne gospodarowanie przestrzenią.
7. Przedstaw obecną sytuację na lokalnym rynku nieruchomości.
8. Omów zasady opracowywania strategii rozwoju gminy.
9. Omów pojęcie kapitału społecznego i jego wpływ na rozwój miast.
10. Omów źródła finansowania inwestycji prywatnych i publicznych.
OCHRONA ŚRODOWISKA
BLOK I: Ekologia
1. Omów na przykładach wskazaną zależność antagonistyczną lub nieantagonistyczną
wśród organizmów.
2. Zdefiniuj i krótko scharakteryzuj piramidy troficzne. Podaj odpowiednie przykłady.
3. Opisz pozytywne i negatywne skutki sąsiedztwa osobników.
4. Jakie elementy tworzą strukturę troficzną biocenozy? Omów je i podaj przykłady.
5. Wymień grupy ekologiczne organizmów, scharakteryzuj przystosowania wybranych
przez siebie grup.
6. Podaj definicje jeziora. Wymień elementy ekosystemu jeziora.
7. Scharakteryzuj wodę jako środowisko życia organizmów.
8. Wymień i opisz objawy typowe dla chorób wirusowych roślin.
9. Opisz objawy występujące przy mączniakach prawdziwych; podaj przykład rośliny na
której choroba taka występuje i metody jej zwalczania.
10. Scharakteryzuj nie chemiczne metody zwalczania chorób roślin.
BLOK II: Zagrożenia środowiska
Wymień najważniejsze zagrożenia ekosystemów leśnych i przedstaw jedno z nich.
Podaj skutki eutrofizacji wód powierzchniowych.
Jakiego rodzaju działania techniczne prowadzone są w renaturyzacji rzek?
Jakie są metody rekultywacji zbiorników wodnych?
Wymień i scharakteryzuj najważniejsze zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego.
6. Omów wpływ zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na promieniowanie Słońca,
Ziemi i atmosfery.
7. Wyjaśnij co to jest ” efekt cieplarniany ”. Wymień najważniejsze gazy cieplarniane i
omów ich rolę w intensyfikacji efektu cieplarnianego.
8. Omów oddziaływanie składowisk odpadów komunalnych na środowisko.
9. Odpowiedz na pytanie: spalanie odpadów komunalnych czy segregacja u źródła?
Uzasadnij wypowiedz.
10. Opisz procesy mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.
1.
2.
3.
4.
5.
BLOK III: Ocena stanu środowiska
1. Opisz modele danych przestrzennych GIS. Scharakteryzuj ich wady i zalety.
2. Do czego wykorzystujemy poszczególne zakresy promieniowanie
elektromagnetycznego w teledetekcji?
3. Co to są operacje logiczne na mapach w Gis i do czego służą?
4. Wymień i krótko scharakteryzuj typy zdjęć lotniczych i satelitarnych?
5. Wymień i opisz formy ochrony przyrody funkcjonujące w naszym kraju. Podaj
przykłady każdej z form.
6. Scharakteryzuj role lasów ochronnych, podaj ich kategorię i przedstaw jedną z nich.
7. Scharakteryzuj skład gatunkowy lasów w Polsce i przedstaw tendencję zmian.
8. Wymień charakterystyczne cechy klimatu Polski oraz opisz czasowy i przestrzenny
rozkład głównych elementów klimatu.
9. Opisz warunki pogodowe panujące w centrum układu wyżowego w okresie zimowym.
10. Scharakteryzuj fazy procesu kompostowania, omów optymalne warunki
kompostowania.
OGRODNICTWO
BLOK I: Dendrologia i rośliny ozdobne
1. Wymienić i scharakteryzować rodzaj sosna z podziałem na sosny 2-, 3- i 5-igielne,
podać przykłady i zastosowanie.
2. Wymienić rodzime gatunki drzew (7) zgodnie z ich terminami kwitnienia,
scharakteryzować 2 wybrane gatunki.
3. Podać na przykładach podział pnączy w zależności od ich cech biologicznych; podać
zastosowanie pnączy.
4. Scharakteryzować wybrane krzewy (5) kwitnące przed rozwojem liści; podać
zastosowanie.
5. Zasady systematyki i pisowni nazw roślin ozdobnych.
6. Zastosowanie roślin jednorocznych ze względu pokrój, zapach, możliwości
utrwalania, wykorzystania na kwietnikach, na kwiaty cięte.
7. Róże – podział na grupy ogrodowe, rozmnażanie i wymagania uprawowe.
8. Frezja – pochodzenie, budowa, rozmnażanie (preparowanie bulw) i wymagania
uprawowe.
9. Terminy kwitnienia i zastosowanie roślin cebulowych.
10. Rozmnażanie wegetatywne roślin ozdobnych (sposoby, terminy, przykłady roślin)
BLOK II: Sadownictwo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Systemy utrzymania gleby w sadach.
Metody ochrony sadów i jagodników przed przymrozkami.
Modele sadów jabłoniowych.
Cechy produkcyjne drzew owocowych
Wymagania klimatyczno-glebowe borówki wysokiej
Rodzaje koron drzew owocowych
Charakterystyka, odmiany i wymagania porzeczki czarnej i czerwonej.
Podkładki karłowe dla jabłoni.
Przykłady chorób występujących w sadach z podziałem na wirusowe, bakteryjne i
grzybowe.
10. Wymień i krótko scharakteryzuj parametry środowiska przechowalniczego.
BLOK III: Warzywnictwo
1. Podział roślin warzywnych ze względu na długość dnia oraz reakcję na niską
temperaturę.
2. Rejonizacja produkcji warzywniczej.
3. Metody uprawy roślin warzywnych.
4. Metody przyspieszania zbioru warzyw.
5. Przykłady roślin warzywnych uprawianych z rozsady.
6. Przykłady gatunków uprawianych z bezpośredniego wysiewu nasion.
7. Zabiegi pielęgnacyjne stosowane w uprawie warzyw.
8. Zalety ściółkowania gleby stosowane w uprawie warzyw.
9. Znaczenie warzyw w odżywianiu.
10. Podaj przykłady najnowszych technologii przechowywania owoców i warzyw.
ROLNICTWO
BLOK I: Produkcja rolnicza na użytkach rolnych
Wpływ zabiegów uprawowych na fizyczne właściwości gleby.
Metody ograniczania chwastów a ich różnorodność gatunkowa.
Funkcje zmianowania we współczesnym rolnictwie.
Omówić wymagania jakościowe jęczmienia browarnego (lub pszenicy) oraz
podaj zabiegi agrotechniczne ułatwiające ich uzyskanie.
5. Scharakteryzuj wymagania siedliskowe i główne elementy agrotechniki rzepaku.
6. Omówić podstawowe elementy technologii uprawy buraka cukrowego.
7. Omówić podstawowe elementy agrotechniki ziemniaka przeznaczonego na cele
spożywcze (frytki, chipsy, puree, itd.).
8. Typologiczny podział użytków zielonych.
9. Charakterystyka szaty roślinnej użytków zielonych.
10. Czynniki wpływające na jakość paszy pozyskiwanej z użytków zielonych.
1.
2.
3.
4.
BLOK II: Nawożenie i ochrona roślin rolniczych
1. Charakterystyka agrochemiczna wybranych nawozów naturalnych, organicznych lub
mineralnych.
2. Sposoby zwiększania efektywności nawożenia roślin uprawnych.
3. Alternatywne źródła substancji organicznej w glebie.
4. Proszę wymienić źródła oraz sposoby negatywnego oddziaływania rolnictwa na
środowisko? (i omówić jeden z w/wymienionych).
5. Na czym polega degradacja gleby i jak można jej zapobiegać?
6. Scharakteryzuj choroby ziemniaka o największym znaczeniu gospodarczym i podaj
sprzyjające warunki dla ich wystąpienia i rozprzestrzenienia.
7. Scharakteryzuj chorobę rzepaku o największym znaczeniu gospodarczym w naszym
regionie - podaj informacje o jej objawach, sposobach rozprzestrzeniania i metodach
zwalczania.
8. Opisz trzy wybrane choroby występujące w uprawie pszenicy – podaj ich objawy,
sprawcę, znaczenie gospodarcze i zaproponuj metody ich zwalczania.
9. Omówić metody prognozowania szkodników rzepaku na przykładzie słodyszka
rzepakowego.
10. Wymienić i scharakteryzować najważniejsze szkodniki zbóż.
BLOK III: Technologie produkcji, przechowalnictwo i przetwórstwo płodów rolnych
1. Omówić budowę, zasadę działania oraz podstawowe regulacje siewnika rzędowego
uniwersalnego.
2. Wymienić metody zbioru zbóż i przyporządkować maszyny do tych metod.
3. Zmiany w technologiach uprawy roli.
4. Zmiany w technologiach siewu zbóż.
5. Rolnictwo precyzyjne- cele.
6. Wymień procesy zachodzące w czasie przechowywania plonów roślinnych.
Scharakteryzuj procesy biologiczne.
7. Przedstaw technologie i warunki przechowywania ziemniaka.
8. Na przykładzie zbóż przedstaw najważniejsze kierunki przetwórstwa produktów
rolniczych.
9. Podział urządzeń melioracji wodnych.
10. Znaczenie nawodnień dla produkcji rolniczej, podstawowy podział, klasyfikacja.
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
BLOK I. Mechanizacja produkcji roślinnej, zwierzęcej i leśnej
1. Omówić maszyny do podstawowej uprawy i doprawiania gleby.
Omówić maszyny do siewu i sadzenia oraz pielęgnacji i ochrony roślin.
Omówić maszyny do zbioru płodów rolnych.
Rolnictwo precyzyjne - istota, zalety i wady, wymogi organizacyjno-techniczne.
Omówić systemy, stanowiska i ich wyposażenie przy utrzymaniu bydła.
Omówić systemy, stanowiska i ich wyposażenie przy utrzymaniu świń.
Mechanizacja doju i wstępna obróbka mleka – stosowane rozwiązania i wyposażenie
techniczne.
8. Omówić sposoby usuwania i magazynowania obornika i gnojowicy.
9. Przedstawić technologie pozyskiwania drewna.
10. Omówić wielooperacyjne maszyny do prac leśnych.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
BLOK II. Eksploatacja obiektów technicznych
Omówić metody oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń.
Przedstawić zasady demontażu i montażu obiektów technicznych.
Przedstawić sposoby ochrony antykorozyjnej.
Omówić zakres, wymogi, zalety i wady stosowania technik spawalniczych w naprawie
obiektów technicznych.
5. Omówić zastosowanie nowoczesnych technologii naprawczych
6. Przedstawić istotę automatycznej regulacji procesu.
7. Materiały eksploatacyjne - podział i zastosowanie.
8. Omówić sposoby zwiększania siły uciągu ciągnika rolniczego.
9. Omówić metody poprawy sprawności ogólnej silnika spalinowego.
10. Omówić straty ciepła powstające w przegrodach budowlanych.
1.
2.
3.
4.
BLOK III. Organizacja, ekonomika i informatyka w TRiL
1. Przedstawić strukturę organizacyjną przedsiębiorstw.
2. Omówić formy zarządzania przedsiębiorstwem.
3. Podać i omówić elementy składowe operacyjnego planu marketingowego.
4. Scharakteryzować prawo podatkowe obowiązujące w Polsce.
5. Omówić koszty eksploatacji maszyn i urządzeń w rolnictwie i leśnictwie.
6. Omówić budowę i zastosowanie algorytmów.
7. Przedstawić zadania, zalety i możliwości sieci komputerowej.
8. Omówić budowę i zastosowanie baz danych.
9. Omówić zagadnienie legalności oprogramowania.
10. Przedstawić zastosowanie komputerów pokładowych pojazdów i maszyn rolniczych i
leśnych.
Download