agregaty pieniężne

advertisement
•Kierunek ZARZĄDZANIE - Wykład
•Studia II stopnia
•MAKROEKONOMIA
•Dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz
AGREGATY
PIENIĘŻNE
Agregaty pieniężne są miarą podaży pieniądza.
Oznaczamy je literą M od angielskiego słowa money. Ilość
agregatów pieniężnych stosowanych w poszczególnych
krajach waha się od 3 do 5 , przy czym agregaty o takim
samym oznaczeniu cyfrowym mogą zawierać inne rodzaje
aktywów finansowych.
Agregaty pieniężne są uszeregowane od najbardziej
płynnych do aktywów najmniej płynnych. Kolejne agregaty
obejmują coraz szerszy zakres aktywów finansowych
zaliczanych do pieniądza.
W gospodarce rynkowej wykorzystywane są do celów
analitycznych w sektorze bankowym i do celów
formułowania zadań polityki pieniężnej jako instrumenty
kontroli zasobów pieniężnych.
AGREGAT PIENIĘŻNY MO
Agregat pieniężny MO , czyli pieniądz banku centralnego.
Określany jako zasób pieniądza wielkiej mocy oznacza
szeroką bazę monetarną , która obejmuje gotówkę
(banknoty i monety) w obiegu oraz środki pieniężne na
rachunkach banków komercyjnych w banku centralnym(
tzw. Pieniądz rezerwowy lub rezerwy pieniężne banków ,
w skład których wchodzą zarówno rezerwy obowiązkowe ,
jak i rezerwy dobrowolne ) .
Cechą agregatu MO jest to , iż bank centralny może w
sposób bezpośredni kształtować jego wielkość .
Do wąskiej kategorii pieniądza
zalicza się:
• Agregat pieniężny M 1 obejmuje pieniądz
gotówkowy w obiegu poza kasami banku ,
wartość depozytów na żądanie w bankach
komercyjnych osób prywatnych, podmiotów
gospodarczych i instytucji finansowych nie
będących bankami.
Jest to agregat pieniężny odznaczający się
najwyższym stopniem płynności wśród
stosowanych agregatów pieniężnych .
Do wąskiej kategorii pieniądza
cd
• Agregat pieniężny M 2 , na który składają się
aktywa agregatu M1 a także wszystkie depozyty w
bankach komercyjnych o terminie zwrotu do 2 lat
włącznie , oraz depozyty z terminem
wypowiedzenia do trzech miesięcy np. weksle
bony pieniężne o charakterze krótkoterminowym .
Płynność środków finansowych obejmowanych tą
kategorią pieniądza jest mniejsza aniżeli w
odniesieniu do M1.
Do szerokiej kategorii pieniądza
zalicza się :
Agregat pieniężny M 3- sumujący M1 i M2 oraz
pieniądz oszczędnościowy o umownym okresie
wypowiedzenia do 3 miesięcy , a także inne aktywa
rynku pieniężnego oraz papiery dłużne o terminie
zwrotu do 2 lat np..obligacje. papiery wartościowe
średnio i długoterminowe .
Jest to najmniej płynna kategoria pieniądza .
Agregat M3 jest uznawany za najlepszą miarę
pieniądza krajowego w szerokim ujęciu . Od marca
2003 r został uznany przez NBP za główną miarę
ilości pieniądza .
Do agregatów szerokich kategorii
pieniądza zalicza się cd.
• Agregat pieniężny M4 – M3 oraz
oprocentowane krótkoterminowe depozyty w
bankach , depozyty terminowe w bankach oraz
bankowe i prywatne depozyty w walutach obcych
• Agregat pieniężny M5 – M4 + zasoby
prywatnego sektora dotyczące certyfikatów
depozytowych , obligacji skarbowych i
bankowych , depozytów władz lokalnych oraz
krajowych oszczędności w formie depozytów i
papierów wartościowych .
AGREGAT M3 W STREFIE EURO
.
Dla strefy euro agregat M3 jest najważniejszym agregatem . Analiza
monetarna EBC obejmuje regularną ocenę dynamiki szerokiego agregatu
M3 oraz szeregu innych zmiennych monetarnych i finansowych. Zmiany
czynników kreacji M3 (takich jak gotówka w obiegu czy depozyty
terminowe) uwzględnia się dlatego, że odzwierciedlają dynamikę całego
agregatu. Z kolei agregaty węższe, np. M1, dostarczają pewnych
informacji o sferze realnej gospodarki. Instrumenty wchodzące w skład
M3 są bliskimi substytutami depozytów
płynnością i stabilną ceną. Włączenie ich do
szerokiego agregatu zapewnia jego większą niezależność od efektu
substytucji różnych kategorii płynnych aktywów niż to ma miejsce
w przypadku wąskich miar pieniądza, a także większą stabilność Na tej
podstawie ustalana jest wielkość podaży pieniądza w strefie. Jest to ważny
element polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego.
Funkcje pieniądza w agregatach
pieniężnych
• Ilość pieniądza w agregacie M1, to pieniądz dzięki któremu są
realizowane operacje płatnicze , czyli w tym przypadku na pierwszy
plan wysuwa się funkcja pieniądza jako środka płatniczego .
• Agregat ilości pieniądza M2 ze względu na zawarte w nim dodatkowe
wkłady terminowe podmiotów gospodarczych , które z racji wyższego
oprocentowania są ulokowane w bankach , a których terminy są
dostosowane do terminów przyszłych zobowiązań płatniczych ,
można również przyporządkować owej funkcji pieniądza jako środka
płatniczego .
• Agregat M3 natomiast , ze względu na fakt uwzględnienia w nim także
wkładów oszczędnościowych z ustawowym terminem wypowiedzenia
w większym stopniu akcentuje funkcję pieniądza jako środka
przechowywania wartości.
Stosowanie agragatów
• Wraz z rozwojem instrumentów i rynków finansowych następuje stały
rozwój definicji pieniądza , co nie ułatwia ani pomiaru zjawisk
pieniężnych , ani nawet pełnej ich identyfikacji . Okoliczność ta
rzutuje również na skuteczność polityki pieniężnej . Od niedawna
banki centralne posługują się w swej działalności kilkoma kategoriami
pieniądza uznając , że badania każdej kategorii M1 ,M2 , M3 dostarcza
informacji na temat istotnych , szczególnych aspektów rozwoju
sytuacji gospodarczej kraju . Natomiast do celów prezentacyjnych z
reguły stosowane jest M2 ( poza Wielką Brytanią i Polską , gdzie
wykorzystuje się M3 ), jako najbardziej „ komunikatywne „ w
anonsowaniu społeczeństwu ilościowych celów polityki pieniężnej .
Mnożnik pieniężny
• Stosunek podaży pieniądza do bazy
monetarnej; wyraża zmiany podaże
globalnej wywołane zmianami bazy
monetarnej gdzie: M – podaż pieniądza, Bm
– baza monetarna
M
mm 
Bm
Mnożnik kreacji pieniądz
• Informuje jak zmienia się podaż pieniądza
wywołana zmianą bazy monetarnej o
jednostkę
mm 
cp 1
c p  cb
•Cp –stosunek gotówki do wkładów w sektorze
bankowym (stopa ubytku gotówki z obiegu)
•Cb- stosunek gotówki do wkładów w bankach (stopa
całkowitych rezerw w bankach)
Download