filologia szwedzka

advertisement
PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA: FILOLOGIA SZWEDZKA
UWAGA! W ciągu 3 lat studiów student jest zobowiązany do odbycia 4-tygodniowej praktyki w wybranej
przez siebie instytucji
I rok
NAZWA PRZEDMIOTU
Praktyczna nauka języka
szwedzkiego
Praktyczna nauka języka
niemieckiego
Wstęp do literaturoznawstwa
Wstęp do językoznawstwa
Historia Szwecji
Krajoznawstwo szwedzkie
Wstęp do literatur
skandynawskich
Fonetyka języka szwedzkiego
Gramatyka opisowa języka
szwedzkiego (morfologia)
Łacina
Filozofia
Wychowanie fizyczne
Razem:
1 SEMESTR
(TYGODNIOWO)
ECTS
2 SEMESTR
(TYGODNIOWO)
ECTS RAZEM (W ECTS (W
ROKU)
ROKU)
8 ćw Z
9p
10 ćw E
12p
270
21p
6 ćw Z
5p
6 ćw Z
5p
180
10p
2 ćw E
2 ćw E
2 ćw E
3p
3p
2p
2 w 2 ćw E
-
4p
-
30
30
60
30
3p
3p
4p
2p
2wE
2p
-
-
30
2p
2 ćw E
2p
-
-
30
2p
-
-
2wZ
1p
30
1p
2 ćw Z
2wE
2 ćw Z
28
1p
3p
28
2 ćw E
2 ćw Z
28
2p
26
60
30
60
840
3p
3p
54
Przedmioty opcjonalne (6 pkt.)
Przedmioty opcjonalne
Studenci samodzielnie kształtują część programu, wybierając przedmioty opcjonalne zgodnie z procedurą
przewidzianą dla danego roku studiów. Zajęcia, opcjonalne mogą odbywać się w języku szwedzkim,
niemieckim lub polskim, formę zajęć i tryb zaliczenia przedmiotu określa wykładowca. KaŜdy kurs kończy się
egzaminem lub jakąś formą pisemnej ewaluacji. Lista proponowanych przez Zakład Filologii Szwedzkiej IFG
przedmiotów (kursów) opcjonalnych będzie co roku aktualizowana i modyfikowana, podawana studentom do
wiadomości w terminie przewidzianym przez Regulamin Studiów.
II rok
NAZWA PRZEDMIOTU
Praktyczna nauka języka
szwedzkiego
Praktyczna nauka języka
niemieckiego
Technologia informacyjna
Historia literatury szwedzkiej
Gramatyka opisowa języka
szwedzkiego (morfologia)
Składnia języka szwedzkiego
Realioznawstwo szwedzkie
Wprowadzenie do problematyki
akwizycji i nauki języka
Metodologia pisania prac
naukowych
Razem:
1 SEMESTR
(TYGODNIOWO)
ECTS
2 SEMESTR
(TYGODNIOWO)
ECTS RAZEM (W ECTS (W
ROKU)
ROKU)
10 ćw Z
8p
10 ćw E
12p
300
20p
6ćwE
8p
6 ćw Z
4p
180
12p
2ćwZ
2w2ćwE
2p
5p
-
-
30
60
2p
5p
2w2ćwE
5p
-
-
60
5p
-
-
2ćwE
2ćwE
2p
3p
30
30
2p
3p
2ćwE
3p
-
-
30
3p
-
-
2 ćw Z
2p
30
2p
28
31p
22
23p
750
54p
Przedmioty opcjonalne (6 pkt.)
Przedmioty opcjonalne
Studenci samodzielnie kształtują część programu, wybierając przedmioty opcjonalne zgodnie z procedurą
przewidzianą dla danego roku studiów. Zajęcia, opcjonalne mogą odbywać się w języku szwedzkim,
niemieckim lub polskim, formę zajęć i tryb zaliczenia przedmiotu określa wykładowca. KaŜdy kurs kończy się
egzaminem lub jakąś formą pisemnej ewaluacji. Lista proponowanych przez Zakład Filologii Szwedzkiej IFG
przedmiotów (kursów) opcjonalnych będzie co roku aktualizowana i modyfikowana, podawana studentom do
wiadomości w terminie przewidzianym przez Regulamin Studiów.
III rok
NAZWA PRZEDMIOTU
Praktyczna nauka języka
szwedzkiego
Praktyczna nauka języka
niemieckiego
Literatura szwedzka XX
wieku
Gramatyka kontrastywna
Historia języka szwedzkiego
Przekład jako komunikacja
międzykulturowa
Razem:
1 SEMESTR
(TYGODNIOWO)
ECTS
2 SEMESTR
(TYGODNIOWO)
ECTS RAZEM (W ECTS (W
ROKU)
ROKU)
8ćwZ
8p
8 ćw E
12p
240
20p
4ćwZ
4p
4 ćw E
6p
120
10p
2w2ćwE
6p
-
-
60
6p
2w2ćwE
6p
2kE
-
3p
-
30
60
3p
6p
-
-
2wE
3p
30
3p
20
24p
16
24p
540
48p
Przedmioty opcjonalne (12 pkt.)
Przedmioty opcjonalne
Studenci samodzielnie kształtują część programu, wybierając przedmioty opcjonalne zgodnie z procedurą
przewidzianą dla danego roku studiów. Zajęcia, opcjonalne mogą odbywać się w języku szwedzkim,
niemieckim lub polskim, formę zajęć i tryb zaliczenia przedmiotu określa wykładowca. KaŜdy kurs kończy się
egzaminem lub jakąś formą pisemnej ewaluacji. Lista proponowanych przez Zakład Filologii Szwedzkiej IFG
przedmiotów (kursów) opcjonalnych będzie co roku aktualizowana i modyfikowana, podawana studentom do
wiadomości w terminie przewidzianym przez Regulamin Studiów.
Łączna ilość godzin przedmiotów naleŜących do kanonu zgodnie z wytycznymi w obowiązujących
standardach: 870 (I rok) + 750 (II rok) + 540 (III rok) = 2160.
Zastosowane skróty: w – wykład, ćw – ćwiczenia, k – konwersatorium, p – punkty, Z – zaliczenie, E – egzamin.
Download