Język akademicki Statystyki

advertisement
Język akademicki
Statystyki
Statystyki - Dane empiryczne
polski
angielski
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Używane do opisu danych
It can be seen from… that…
Jak można zauważyć na... , ...
Używane do opisu danych
As can be seen from…, …
Dane te zdają się sugerować, że...
Używane do opisu danych
The data would seem to suggest that…
Dane wykazują, że...
Używane do opisu danych
The figures reveal that…
Z danych wynika, że...
Używane do opisu danych
From the figures it is apparent that…
Kilka godnych uwagi wyników...
Używane do opisu istotnych danych
Several noteworthy results were…
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Używane do opisu danych
The results of the present study demonstrate that…
Statystyki - Prezentowanie
polski
angielski
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
The number of… has increased/decreased/stayed the
same.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ...
The statistics show that the number of… between…
podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
and… has doubled/halved.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
The numbers show a steady increase/decrease from…
to…
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Strona 1
19.07.2017
Język akademicki
Statystyki
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że
Between… and… one can clearly see that the number
liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
of… has increased/decreased/stayed the same.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...był dodatnio skorelowany z...
...was positively correlated with…
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Jak przewidywałem/przewidziałem...
As predicted, …
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
This finding is consistent with X's contention that…
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
This finding reinforces X's assertion that…
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
związane z...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Statystyki - Podsumowanie
polski
angielski
Statystyki pokazują, że...
The statistics show that…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Według statystyk...
According to the statistics…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że
When one looks at the statistics, one can see that…
...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statystycznie rzecz biorąc...
Statistically speaking…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Strona 2
19.07.2017
Język akademicki
Statystyki
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy
Taking into account the statistical data, we can surmise
przypuszczać, że...
that…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po
The implications of this research are manifold. First, …
pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
is critical because…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Obecne badania mają również praktyczne
The current study has practical implications as well.
znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo
First, ...is intuitively appealing and is easily understood
dobrze zrozumiane przez strategów.
by strategists.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Strona 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
19.07.2017
Download