formularz ofertowy - gpk

advertisement
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
W SIWZ Zamawiający powołuje się na następujące ustawy:
a) ustawa Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z
późn. zm.) zwana dalej ustawą PZP,
b) Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r Nr 16, poz.. 93 z późn. zm.) zwany dalej KC,
c) ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r (Dz. U. z 2003r. Nr
153, poz. 1503 z późn. zm.) zwana dalej ustawą o z.n.k.
d) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.
Zamawiający
Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne – SITA Głogów Sp. z o.o.
67-200 Głogów
ul. Przemysłowa 7A
I.
Telefon: 076-7265-656
Fax: 076-7265-666
NIP: 693-19-36-882, Regon: 390767920
Strona internetowa: www.gpk-sitaglogow.pl
Prowadzący sprawę: Dział Handlowy
Uwaga: Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zawiadomień i wniosków drogą
faksową może odbywać się tylko w dniach i godzinach urzędowania Zamawiającego, tj.: od
poniedziałku do piątku w godz.: 7.00-15.00 na numer podany powyżej.
Osobiste składanie wszelkich informacji, oświadczeń, zawiadomień i wniosków przez Strony
może odbywać się w godzinach 7.00-15.00 w dniach urzędowania Zamawiającego.
II.
Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy Pzp dla wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8
ustawy Pzp.
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: zakup fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego
typu śmieciarka bezpylna przeznaczonego do wywozu odpadów gromadzonych
w pojemnikach o pojemności od 60 – 1100 l i kontenerach KP-7, 2,5m3 oraz 5m3
CPV: 34144511-3
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie dopuszcza udziału Podwykonawców w realizacji niniejszego
zamówienia.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
V.
Termin wykonania zamówienia
Dostawa kompletnego samochodu wraz z kompletnym osprzętem nastąpi w terminie 28
dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy, do siedziby Spółki, w Głogowie
przy ul. Przemysłowej 7A.
IV.
Strona 1 z 24
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
Określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP dotyczące:
1.1- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia tego
warunku określonego przez Zamawiającego nastąpi na podstawie przedłożonego
oświadczenia art. 22 ust 1 Pzp.
1.2- Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie wykazu wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Przez zakres niezbędny do wykazania spełnienia
warunku wiedzy i doświadczenia należy rozumieć wykonanie lub wykonywanie
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostaw
samochodów specjalistycznych bezpylnych o pojemności skrzyni ładunkowej powyżej
20m3, o wartości 1 kontraktu co najmniej 500.000,00 zł. brutto.
Do wymienionych w wykazie dostaw Zamawiający żąda załączenia dokumentów
potwierdzających, że każda z tych dostaw została wykonana lub jest wykonywana
należycie. Niespełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek kryterium oceny spełniania
warunku posiadania wiedzy i doświadczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy.
1.3- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku określonego przez
Zamawiającego nastąpi na podstawie przedłożonego oświadczenia art. 22 ust 1 Pzp
1.4- Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na
podstawie przedłożonych dokumentów tj.
1.4.1. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, iż
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż 500.000.000 zł. związanej z
przedmiotem zamówienia.
1.4.2. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, w kwocie co najmniej 500.000,00 zł.
Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a ustawy PZP, wykazać
odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1.
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na
podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń wg kryterium: spełnia/ nie
spełnia.
Strona 2 z 24
4. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie (konsorcjum), warunki udziału w postępowaniu mogą być spełnione łącznie.
5. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25
ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające
błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i
dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.
6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ustawy PZP
wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w
postępowaniu, złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na
wynik prowadzonego postępowania, nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert.
VII.
Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców.
A.
Dokumenty, których wymaga Zamawiający, pozwalające wykazać przez Wykonawcę
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt VI pkt 1.1 do
1.4 SIWZ tj.:
1.1 Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym jak w warunku SIWZ pkt. VI
pkt 1.2, wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie lub wykonywanie
dostawy.
1.2. polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, iż Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie w zakresie zgodnym z
postawionym warunkiem jak w SIWZ pkt VI ppkt 1.4.1.
2.6. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w zakresie zgodnym z postawionym
warunkiem jak w SIWZ pkt VI ppkt 1.4.2.
3. Oświadczenie Wykonawcy, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art.
22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP (treść oświadczenia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ).
1.
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
PZP Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 ustawy PZP) – załącznik
nr 4 do SIWZ.
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy PZP – załącznik nr 4a.
3. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust 1 pkt 4-8 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
4. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
5. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
Strona 3 z 24
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7. W przypadku składania oferty przez konsorcjum, dokument wymieniony w pkt VII B
ppkt od 1 do 4 musi być złożony przez każdego uczestnika konsorcjum oddzielnie.
Konsorcjum musi ustanowić pełnomocnika do kontaktów z Zamawiającym.
W przypadku niemożności przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów zgodnie z §2
ust 1 Rozporządzenia, Wykonawca dostarcza dokumenty w formie zgodnej z §4 ust 3
Rozporządzenia.
C. Pozostałe dokumenty składające się na ofertę:
1)
Wypełniony załącznik nr 1 – formularz „OFERTOWY”.
2)
W celu stwierdzenia, czy osoba podpisująca oświadczenia
woli lub udzielająca pełnomocnictwa posiada do tego uprawnienia, do oferty należy
załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3)
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego,
4)
Podpisany wzór umowy (załącznik Nr 2 do SIWZ).
5)
Kopia dowodu wniesienia wadium.
6)
opis techniczny przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ (wg załącznika nr 3) z podaniem typu,
marki i modelu podwozia i zabudowy,
7)
informację o warunkach i okresie gwarancji zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ,
8)
przekazać dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu
wraz z jego przekazaniem (lub przed) Zamawiającemu.
9)
złożyć przy protokolarnym przekazaniu pojazdu katalog
części w języku polskim lub zapewnić dostęp do oprogramowania IT umożliwiający
dobór części zamiennych (dla zabudowy schematy układów: elektrycznego +
hydraulicznego i pneumatycznego).
D. Forma potwierdzeń
1. Dokumenty, o których mowa w punkcie VII A i B winny być złożone w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski sporządzonym przez osoby posiadające uprawnienia tłumacza przysięgłego.
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: DH/494/2010.
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten
znak.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują faksem (z zastrzeżeniem, że forma pisemna jest zawsze
Strona 4 z 24
dopuszczalna) w dniach urzędowania Zamawiającego w godzinach 7.00-15.00 na numer
076-7265-666.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy potwierdzali każdorazowo fakt otrzymania
informacji przesyłanych faksem – bezzwłocznie po ich otrzymaniu.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.
5. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
Pan Daniel Stawecki tel. 076-7265-645, Pan Erwin Górecki- tel. 076-7265-670,
Pani Marta Wojciechowska tel. 076-7265-651.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert
nie wpływa na bieg terminu składania wniosku Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim
wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania, oraz
zamieszcza na swojej stronie internetowej.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na
stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
9. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców,
jednak przewidywane są wizje lokalne po wcześniejszym zawiadomieniu i przy udziale
upoważnionego przedstawiciela ze strony Zamawiającego.
10.
Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty; niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona (art. 87 ust. 2 ustawy PZP).
11.
W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści
złożonych oświadczeń i dokumentów oraz ofert (zgodnie z art. 26 ust. 4 i art. 87 ust. 1
ustawy PZP).
12.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wysłane faksem i pocztą
niezwłocznie wszystkim wykonawcom po rozstrzygnięciu postępowania, a informacja o
powyższym zostanie umieszczona również na stronie internetowej www.gpk-sitaglogow.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z art. 92 ustawy PZP.
13.
W przypadku unieważnienia postępowania, zamawiający informuje wykonawców
zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy PZP.
IX. Wymagania dotyczące wadium
Wymagania dotyczące wadium
1.Wysokość wadium Zamawiający ustalił w kwocie:
18.000,- zł. (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100)
2. Miejsce wnoszenia wadium:
- w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu – przelew na konto GPK-SITA Głogów
Sp. z o.o. Bank Zachodni WBK S.A. II O / Głogów
13 1090 2112 0000 0001 0059 5604
- pozostałe formy dopuszczone w pzp: należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.
przy ul. Przemysłowej 7a w Głogowie w pok. nr 13 - I piętro.
Strona 5 z 24
3.Wadium może być wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego
SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez
podmioty o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
4.Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta
do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46
ust. 4a i 5 ustawy P.z.p.
5.Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
a)
nazwa i adres Zamawiającego;
b)
określenie przedmiotu zamówienia;
c)
nazwę i adres Wykonawcy.
6.Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert.
7.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek
bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium.
8.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą
wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie
odrzucona.
9.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty
najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
10.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż odwołanie
zostało ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do wnoszenia.
11.Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium w sytuacji, jak w pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
12.W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem
ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do
przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do
zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze
oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano
jako najkorzystniejszą.
X.
Termin związania ofertą
1.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2.Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XI Opis sposobu przygotowywania ofert
A. Postanowienia ogólne.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej zapewniającej pełną
czytelność.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy PZP.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
5. Oferta oraz złożone do niej załączniki (w tym „wzór umowy” - projekt) mają być
podpisane przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy
(uczestników konsorcjum) wraz z pieczątką imienną (w zastępstwie pieczątki imiennej
wymagany czytelny podpis). W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do
oferty musi być dołączone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie
Strona 6 z 24
6.
7.
8.
9.
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do
zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy ujawnione we właściwym rejestrze.
Wszelkie poprawki winny być dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą
dokonania poprawki oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
Wszelkie dokumenty złożone na papierze światłoczułym uznane zostaną za nieważne.
Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i złączone w sposób
uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek.
Ochrona informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4
ustawy o z.n.k.: Wykonawca, powinien zastrzec nie później niż w terminie składania ofert,
które informacje nie mogą być udostępniane w myśl zasady jawności protokołu wraz z
załącznikami w trybie art. 96 ust. 3 ustawy PZP. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone
jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej
kopercie z oznaczeniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (w sposób trwały) w
zbiorze dokumentów oznaczonych podobnym opisem. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
B. Ofertę stanowią
1. Wypełniony i podpisany druk "FORMULARZ OFERTOWY" (załącznik Nr 1 do
SIWZ).
2. W celu stwierdzenia, czy osoba podpisująca oświadczenia woli lub udzielająca
pełnomocnictwa posiada do tego uprawnienia, do oferty należy załączyć aktualny odpis z
właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
4. Podpisany wzór umowy (załącznik Nr 2 do SIWZ).
5. Kopia dowodu wniesienia wadium.
6. Opis techniczny przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
zawartymi w SIWZ (wg załącznika nr 3 do SIWZ) z podaniem typu, marki i modelu
podwozia i zabudowy,
7. Informację o warunkach i okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
zawartymi w SIWZ
8. przekazać dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu wraz z jego przekazaniem (lub
przed) Zamawiającemu.
9. złożyć przy protokolarnym przekazaniu pojazdu katalog części w języku polskim lub
zapewnić dostęp do oprogramowania IT umożliwiający dobór części zamiennych (dla
zabudowy schematy układów: elektrycznego + hydraulicznego i pneumatycznego).
10.
Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VII.A i VII.B SIWZ.
Zmiana lub wycofanie oferty.
1. Wykonawca może dokonać zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty
wymagają zachowania formy pisemnej.
2. Zmiany oferty (lub powiadomienie o wycofaniu oferty) winny być przygotowane,
opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w
którym jest przekazywana zmieniona oferta (lub powiadomienie o wycofaniu) należy
odpowiednio opatrzyć napisem ZMIANA OFERTY (lub WYCOFANIE OFERTY).
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Głogowie przy ul. Przemysłowej 7a,
67-200 Głogów, pokój nr 6 (Sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia
14.10.2010r. do godziny 10.00.
2. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie (zawierającej informacje o
Strona 7 z 24
firmie/nazwie lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz jego adresie oraz zaadresowanej jak
poniżej) uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania. Za
sposób zabezpieczenia kopert/y odpowiada Wykonawca. Złe oznakowanie koperty może
być przyczyną otwarcia jej przed upływem terminu składania ofert.
3. Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona w następujący sposób:
GPK-SITA Głogów Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7a, 67-200 Głogów
pokój nr 6 (Sekretariat)
„OFERTA – Nr sprawy: DH/494/ 2010 na:
„zakup fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka bezpylna
przeznaczonego do wywozu odpadów gromadzonych
w pojemnikach o
pojemności od 60 – 1100 l i kontenerach KP-7, 2,5m3 oraz 5m3”
NIE OTWIERAĆ PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM KOPERT
4. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.10.2010r. o godzinie 10.30 w siedzibie
Zamawiającego, adres jak w pkt. I SIWZ w pokoju nr 6 (sekretariat).
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
6. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firmy oraz
adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i
warunków płatności zawartych w ofertach.
7. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane.
8. Zamawiający, zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP, niezwłocznie zwraca oferty, które zostały
złożone po terminie.
XI. Opis sposobu obliczenia ceny
1.Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez podanie ceny (zgodnie z
ustawą z dnia 5 lipca 2001r. o cenach) w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza.
2. Do formularza ofertowego załącznika nr 1 należy wpisać cenę ofertową brutto i
całkowitą wartość netto świadczenia dostawy przedmiotu zamówienia.
Cena ofertowa winna uwzględnić wszystkie koszty, narzuty i upusty związane z realizacją
zamówienia.
3. Oferta zawierająca omyłki inne niż te, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ustawy Pzp.
4. Podanie błędnej stawki podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty jako
zawierającej błąd nie dający się poprawić.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1.
Jedynym kryterium oceny ofert jest całkowita cena ofertowa - waga kryterium:
100 %
2.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną – oferta ta uzyska
100 pkt.
3.
Do obliczenia punktów pozostałych, ważnych, ofert Zamawiający zastosuje
następujący wzór:
najniższa cena ofertowa
Ilość pkt = cena ofertowa danej oferty
x 100 pkt
4.
Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1
ustawy PZP.
5.
W przypadku wątpliwości, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, Zamawiający
skorzysta z możliwości jej sprawdzenia zgodnie z art. 90 ustawy PZP.
Strona 8 z 24
XII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta
w formie pisemnej zgodnie z istotnymi postanowieniami umownymi w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
faksem lub w terminie 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób,
zgodnie z zapisami art. 94 ustawy PZP.
2. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi
niezwłocznie wybranego Wykonawcę.
3. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana,
przedstawił nieprawdziwe dane, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może
wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93
ust. 1 ustawy PZP.
4. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem
umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować
wzajemną współpracę wykonawców. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy PZP
wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały
uregulowane art. 366 §1 KC.
XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %
ceny ofertowej zamówienia.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1)
pieniądzu;
2)
poręczeniach bankowych;
3)
gwarancjach bankowych;
4)
gwarancjach ubezpieczeniowych;
5)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
gwarancji, jeżeli oferta została złożona wspólnie przez kilku wykonawców, w treści
gwarancji muszą być dokonane następujące stwierdzenia:
1) wykaz wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę;
2) o tym, że gwarant zapłaci wymienioną kwotę bez względu na to, z czyjej przyczyny
przedmiot zamówienia nie został wykonany należycie;
3) wypłata należnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku
wymienionym w ust. 2 nastąpi zawsze bez względu na winę któregokolwiek
z wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie;
4) termin ważności.
5. Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed
zawarciem umowy.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
Strona 9 z 24
8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3.
10. Zamawiający zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego wszystkich robót za należycie
wykonane.
11. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosić będzie 30%
wysokości zabezpieczenia.
12. Kwota, o której mowa w ust. 11, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi tj. 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu przekazania przedmiotu
umowy.
XIV. Wzór umowy
1. Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w załączniku nr 2 do
SIWZ „Wzór umowy”. Treść załącznika nr 2 zawiera istotne dla Zamawiającego i
Wykonawcy warunki realizacji zamówienia, które zostaną doprecyzowane w
odniesieniu do wyłonionej w postępowaniu oferty. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do jednostronnej zmiany treści załączonego wzoru umowy z wyłączeniem
postanowień istotnych umowy dotyczących przedmiotu umowy, warunków i terminu
płatności oraz warunków gwarancji.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy, gdy
konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy wynikające np. ze zmiany
obowiązujących przepisów, z potrzeby wprowadzenia zmian personalnych wśród osób
uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, zapobieżenia powstaniu
nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającego.
XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej
określone w dziale VI ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zmówieniu
oraz treści SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.
154 pkt 5 ustawy PZP. Środek ochrony prawnej, o którym mowa w art. 198a ustawy PZP
przysługuje również Zamawiającemu.
A
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność
albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany
w ustawie dla tej czynności.
B
Odwołanie
1. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej
z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
Strona 10z 24
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania
o cenę;
b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych
w art. 27 ust. 2.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem,
albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia na stronie Internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. XVIII ppkt. 5 i 6 wnosi się
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na swojej stronie
internetowej, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
9. Uczestnikiem postępowania odwoławczego staje się Wykonawca, który zgłosił
przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwołania , wskazał stronę do której przystępuje oraz interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje.
10. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy, jeżeli uprawdopodobni, że
Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której
przystąpił. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje
skarga.
11. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia
sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy PZP, przez uczestnika, który przystąpił
do postępowania po stronie Zamawiającego.
12. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 8 nie mogą następnie korzystać ze
środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie
z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.
13. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. W przypadku uwzględnienia przez
Zamawiającego całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć
postępowanie pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie
zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca lub Wykonawcy, którzy
Strona 11z 24
przystąpili po stronie Zamawiającego nie wnieśli sprzeciwu co do uwzględnienia w całości
zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego.
14. W przypadku, o którym mowa w pkt 13 Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w
odwołaniu.
15. Wykonawcy przysługuje możliwość wniesienia sprzeciwu co do uwzględnienia przez
zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. W przypadku jego
wniesienia Izba rozpoznaje odwołanie. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do
protokołu.
Skarga do sądu
1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego o apelacji.
2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
XVI. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą
Wszelkie rozliczenia będą dokonywane w walucie polskiej.
XVII. Wykaz załączników.
- załącznik nr 1 – „FORMULARZ OFERTOWY”.
- załącznik nr 2 – Wzór umowy.
- załącznik nr 3 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
- załącznik nr 4 i 4a – Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z
art. 24 PZP.
- załącznik nr 5 – Wykaz dostaw.
- załącznik nr 6- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP.
Głogów , dn. 29.09.2010r.
Mariusz Nosal – Prezes Zarządu
…………………………………..……………
Podpis Kierownika Zamawiającego
Strona 12z 24
Załacznik Nr 1 do SIWZ
............................................
pieczęć firmowa wykonawcy i nr tel./ fax
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa wykonawcy
........................................................................................................................................
Siedziba
........................................................................................................................................................
Telefon .....................................................................
Faks ..............................................................................
Regon .......................................
NIP ....................................................
KRS ………….............................
Nawiązując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„zakup fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka bezpylna
przeznaczonego do wywozu odpadów gromadzonych w pojemnikach o pojemności od 60
– 1100 l i kontenerach KP-7, 2,5m3 oraz 5m3”
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych
warunków zamówienia (SIWZ).
W cenie oferty mieści się pełny zakres prac określony w załącznikach nr 2 i 3
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uwzględniono wszystkie koszty
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
Łączna cena brutto za świadczenie przedmiot umowy:
Całkowita cena ofertowa …………………..…………. zł brutto = …………………...zł
netto + ……………………………. zł (podatek VAT).
III. Oświadczamy, że:
Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,
Zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty,
Uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni
W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej
konkurencji zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i art. 5-17
ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Akceptujemy termin płatności faktur wynoszący 30 dni,
Podpiszemy umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
................................................................................
( miejsce i data złożenia oświadczenia )
....................................................
Strona 13z 24
( pieczęć i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy )
PROJEKT UMOWY - Załacznik Nr 2 do SIWZ
zawarta dnia ………….. roku, pomiędzy:
Sprzedającym:
………………………………………………..
………………………………………
Reprezentowana przez:
1)
…………………… – ……………………….
a
Kupującym:
GPK-SITA Głogów Sp. z o.o.
67-200 Głogów, ul. Przemysłowa 7a
NIP 693-19-36-882, REGON: 390767920
Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000026618
Posiadająca kapitał zakładowy 13 055 000,00 zł
Reprezentowana przez:
1) Mariusza Nosala – Prezesa Zarządu
tel. 0(76) 7265-656, fax. 0(76) 7265-666
W oparciu o postępowanie przetargowe przeprowadzone zgodnie z Ustawą Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z dnia 4 września 2008r., Nr 171, poz. 1058) w trybie przetargu
nieograniczonego z dnia ………. (Ogłoszenie o zamówieniu nr ……….) oraz ofertę złożoną
przez Sprzedającego zawiera się umowę o następującej treści:
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
Sprzedający sprzedaje Kupującemu pojazd o specyfikacji technicznej zgodnej z
Załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część umowy (określającym przedmiot umowy
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą przetargową),
zaś Kupujący nabywa ww. pojazd od Sprzedającego za cenę i na zasadach określonych
w niniejszej Umowie.
§ 2.
CENA I ŁĄCZNA WARTOŚĆ UMOWY
Wartość
pojazdu
(zgodnie
ze
złożoną
ofertą)
…………..
(słownie:……………………………………. ) plus należny podatek VAT 22% w wysokości:
…………….zł (słownie: …………………………………………………..), co daje cenę:
………………………..zł (słownie: ……………………………………………………….).
§ 3.
WARUNKI PŁATNOŚCI
1.
Płatność za przedmiot Umowy nastąpi w terminie 30 dni od daty protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy określonego w §1 i wystawieniu faktury VAT
i
dostarczenia do Kupującego.
2.
Kupujący oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i
jednocześnie upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktur VAT bez jego podpisu.
Strona 14z 24
§4.
TERMIN DOSTAWY
1.Dostawa kompletnego samochodu wraz z kompletnym osprzętem nastąpi w
terminie 28 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy, do siedziby
Spółki, w Głogowie przy ul. Przemysłowej 7A.
2.W przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu Umowy przez Sprzedającego,
Kupujący może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmioty
umowy (brutto), określonego w §2 , za każdy dzień zwłoki, lub odstąpić od umowy
bez wyznaczania Wykonawcy kolejnego terminu dostawy.
3.W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z jego winy lub przez
Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający może
obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wartości przedmioty umowy
(brutto), określonego w §2 .
4.Kary umowne określone w ust. 2, kumulują się z karą umowną z ust.3.
5.W przypadku dostawy przez Sprzedającego pojazdu lub osprzętu o parametrach
innych niż wskazane w załączniku nr 1, Kupujący ma prawo odmówić protokolarnego
przejęcia pojazdu wzywając jednocześnie Sprzedającego do dostawy kompletnego
przedmiotu umowy w terminie 5 kolejnych dni, zachowując uprawnienie do naliczenia
kar umownych za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości określonej w §
4 ust.2 oraz uprawnienie do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej
określonej w § 4 ust.3.
6. W przypadku zwłoki w zapłacie za przedmiot Umowy Kupujący zapłaci
ustawowe odsetki.
7. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
............................ zł. słownie : .................................................................................
Forma zabezpieczenia : ....................................
8. Kupujący ma prawo potrącić z zabezpieczenia określonego w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wszelkich roszczeń (w tym kar umownych
określonych w zapisach niniejszej umowy) wynikających z tytułu
nieprawidłowego i nieterminowego wykonania przedmiotu umowy.
§ 5.
ODBIÓR TECHNICZNY I PRZEJĘCIE
1. Sprzedający dostarczy pojazd zgodny ze specyfikacją techniczną określoną w załączniku
nr 1 stanowiącym integralną część umowy.
2. Sprzedający powiadomi Kupującego w formie pisemnej o dokładnej dacie dostawy
pojazdu z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
3. Przejęcie pojazdu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego
przez obie Strony Umowy przez osoby uprawnione.
4. Z chwilą wydania pojazdu Kupującemu, na Kupującego przechodzą korzyści i
obciążenia związane z pojazdem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia
pojazdu.
§ 6.
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Następujące dokumenty techniczne będą dostarczone wraz z pojazdem:

Książka pojazdu – 1 szt./pojazd

Instrukcja obsługi – 1 szt./pojazd – w języku polskim

Książka gwarancyjna – 1 szt./pojazd – w języku polskim

Protokół zdawczo-odbiorczy
 katalog części w języku polskim lub dostęp do oprogramowania IT umożliwiający
dobór części zamiennych (m.in. dla zabudowy schematy układów: elektrycznego +
hydraulicznego i pneumatycznego).
Strona 15z 24

Rejestracja UDT w urzędzie odpowiednim dla siedziby zamawiającego
§ 7.
GWARANCJA
1. Gwarancja na przedmiot Umowy określony w §1 wynosi 24 miesiące od daty odbioru.
2. W razie ujawnienia się wad w okresie gwarancji Sprzedający zobowiązany jest do
niezwłocznego ich usunięcia lub niezwłocznego dostarczenia pojazdu zastępczego wolnego od
wad o parametrach identycznych jak przedmiot niniejszej umowy. W razie braku wykonania
przez Sprzedającego obowiązków gwarancyjnych, Kupujący ma prawo wynająć pojazd
zastępczy od osoby trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Sprzedającego, lub odstąpić od
umowy bez wyznaczania kolejnego terminu do usunięcia wad.
§ 8.
SIŁY WYŻSZE
Sprzedający nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek opóźnienia i zwłokę w dostawie
pojazdów spowodowane siłami wyższymi takimi jak: strajki przemysłowe i inne, powodzie,
mobilizacje, wojny, epidemie, sabotaż, katastrofy naturalne i wszystkie inne przypadki
wymienione przez konwencje międzynarodowe.
Strona powołująca się na Siłę Wyższą natychmiast poinformuje za pomocą telegramu,
teleksu, faksu o początku i zakończeniu sytuacji określonej mianem Siła Wyższa,
uniemożliwiającej realizację Umowy.
Jeżeli w przypadku zaistnienia Siły Wyższej, opóźnienie w realizacji Umowy jest dłuższe niż
6 miesięcy, Kupujący i Sprzedający spotkają się w celu uzgodnienia dalszych kroków, lecz
jeżeli w ciągu 2 miesięcy nie dojdą do porozumienia lub nie będą w stanie się spotkać, wtedy
każda ze stron ma prawo odstąpić od Umowy.
§ 9.
POUFNOŚĆ
Każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać jakichkolwiek informacji związanych
z zawarciem niniejszej Umowy ani też informacji handlowych lub organizacyjnych
przedsiębiorstwa drugiej Strony uzyskanych w związku z wykonaniem postanowień
niniejszej Umowy, chyba że są to informacje publicznie dostępne lub ich ujawnienie będzie
wymagane przez przepisy prawa.
§ 10.
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy Sąd
Gospodarczy ze względu na siedzibę Kupującego.
§ 11.
WAŻNOŚĆ UMOWY
Umowa stanie się ważna i wchodzi w życie po podpisaniu jej przez obie Strony.
§ 12.
WARUNKI OGÓLNE
1. Za dzień wykonania umowy przez Sprzedającego uważa się termin podstawienia przez
niego pojazdu do odbioru.
2. Integralną część niniejszej umowy są również postanowienia Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy.
3. Wszystkie zmiany i poprawki do niniejszej Umowy mogą być wprowadzane tylko
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają: Specyfikacja
istotnych warunków zamówienia oraz oferta złożona przez Sprzedającego i odpowiednie
przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz kodeksu cywilnego.
5. Żadna ze stron nie ma prawa do przekazania praw i obowiązków wynikających z niniejszej
Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.
6. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
Strona 16z 24
SPRZEDAJĄCY:
KUPUJĄCY:
Załącznik nr 3 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Samochód specjalistyczny – śmieciarka bezpylna.
Fabrycznie nowy samochód (rok produkcji 2010r. zabudowy i podwozia) specjalistyczny typu
śmieciarka bezpylna przeznaczony do wywozu odpadów gromadzonych w pojemnikach o
pojemności od 60 – 1100 l i kontenerach KP-7, 2,5m3 oraz 5m3
PODWOZIE:
-Kabina krótka, dzienna w kolorze białym
-Norma emisji spalin EURO 5 (SCR)
-Silnik min. 10 litrowy o mocy 320 - 340 KM i maksymalnym momencie obrotowym min.
1500 Nm
-Hamulec silnikowy
-Skrzynia biegów manualna min. 9 biegowa
-Nośność przedniego zawieszenia min. 8.0 t
-Przedni stabilizator wzmocniony
-Rozstaw między pierwszą a drugą osią min. 3.700 mm
-Zawieszenie tylne pneumatyczne
-Nośność tylnego zawieszenia min. 19.0 t
-Tylne zawieszenie pneumatyczne
-Tylny stabilizator
-Oś pchana sterowana elektro-hydraulicznie
-Oś pchana podnoszona elektro-hydraulicznie
-Nacisk osi pchanej/wleczonej min. 7.5 t
-Ogranicznik obciążenia osi napęd. min. 11.5 t
-Przygotowanie pod zabudowę bezpylną z bramą
-Sterowanie zawieszeniem pneumatycznym z pilota
-Grubość profilu ramy min. 8 mm
-2 akumulatory, min.170 Ah
-Zbiornik paliwa min. 300 l, aluminiowy
-Zbiornik AdBlue, min. 40 litrów.
-Korek wlewu paliwa i AdBlue z kluczykiem
-Tłumik poziomy rura wydechowa pionowo do góry
-Dwa kliny pod koła
-Przeciwrozbryzgowe chlapacze przednie
-Stalowe obręcze kół
-Opony oś przednia: 315/80R22.5
-Opony oś tylna: 315/80R22.5
-Opony oś pchana/wleczona: 315/80R22.5
-Koło zapasowe oś przednia
-Kompresor min. 1000 L/min
-Alternator 24V, min. 120 A
-Podgrzewany filtr paliwa
-Przystawka odbioru mocy
-Siedzenia z pokrowcami wyposażone w dodatkowe ściągane pokrowce
-Fotel kierowcy komfortowy - pneumatyczny
-Podwójny fotel pasażera
Strona 17z 24
-Wywietrznik dachowy
-Wyświetlacz temperatury zewnętrznej
-Tempomat
-Klimatyzacja
-Gniazdko 24 i 12 V na tablicy wskaźników
-Immobilizer
-Sygnał ostrzegawczy przy cofaniu
-Gaśnica
-Dwa trójkąty ostrzegawcze
-Tachograf cyfrowy 1 dniowy zgodny z EC
-Ogranicznik prędkości do 90 km/h
-Publikacje i wyświetlacz w języku polskim
-Podnośnik 20 tonowy
-Kompletny zestaw narzędzi
-Przewód do pompowania kół
-Gumowe dywaniki podłogowe
-Przedni zderzak stalowy
-Osłona miski olejowej i przewodów
-Siatka ochronna chłodnicy
-Zawieszenie kabiny mechaniczne
-Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane
-Lusterka wsteczne elektrycznie sterowane
-Osłona przeciwsłoneczna przydymiona
-Lampy przeciwmgielne przednie
-Pneumatyczny sygnał ostrzegawczy
-Radio oraz radio CB
-Lakier kabiny biały
-Lampa ostrzegawcza – podwójna tzw. „kogut”, pomarańczowa zamontowana na kabinie
-Oświetlenie przenośne tzw. „szperacz”
ZABUDOWA
-Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem zasypowym tylnym
-Skrzynia ładunkowa o przekroju prostokątnym, ożebrowana profilem zamkniętym, ściany
boczne profilowane, podłoga płaska
-Pojemność skrzyni ładunkowej - 22 m³
-Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne na bocznej ścianie
-Objętość kosza zasypowego min. 2,8 m³
-Dno wanny zasypowej wykonane z jednego kawałka blachy trudnościeralnej typu Hardox o
gr. min. 8 mm, pozostałe elementy odwłoka z blachy o podwyższonej odporności na ścieranie
o gr. min. 4 mm.
-Mechanizm zgniatania liniowo – płytowy , czyli tzw. „szuflada”
-Stopień zagęszczenia odpadów minimum 1 : 5
-Możliwość zmiany ciśnienia ( stopnia zagęszczenia ) w układzie hydraulicznym z opcją
przełączenia w pulpicie w kabinie kierowcy na kilka wariantów: surowce wtórne, gabaryty,
papier, komunalne
-Uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 60
do 1100 litrów
-Dodatkowe wyposażenie zabudowy w osprzęt do opróżniania kontenerów typu KP 7, 2,5m3
oraz 5m3 o parametrach:
udźwig nominalny min. 3,0 tony (brutto),
Strona 18z 24
podnoszenie kontenera przy pomocy uchwytów umieszczonych na ścianach bocznych
kontenera,
podnoszenie kontenerów 2,5m3 oraz 5m3 przy pomocy odpowiednich zaczepów na
zasypie bez konieczności stosowania łańcuchów.
-Część tylna (odwłok) posiadająca automatyczne blokowanie i odblokowywanie
-Siłowniki prasy zgniatającej bez wewnętrznych czujników zbliżeniowych i krańcowych,
umieszczone na zewnątrz odwłoka
-Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów.
-Króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym
-Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik
zainstalowane w kabinie kierowcy
-Dwa wyłączniki bezpieczeństwa
-Sterownik dla automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedynczego
-Sterowanie ręczne
-Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka.
-Sterowanie płytą zgniatającą „wysuwanie i wsuwanie” odbywa się, ze stanowiska na
zewnątrz z boku skrzyni ładunkowej lub z pulpitu sterowniczego znajdującego się przy
siedzeniu w kabinie kierowcy
-Urządzenie rejestrujące umożliwiające odczytanie liczby cykli pracy: prasy zagęszczającej,
podnoszenia i opuszczania odwłoka oraz czasu pracy pompy hydraulicznej, przez osoby
nadzorujące pracę obsługi
-Możliwość wykonania auto diagnozy sprawności układu elektrycznego przez urządzenie
znajdujące się w kabinie kierowcy
-Włączanie pompy hydraulicznej zabudowy poprzez sprzęgło elektromagnetyczne
-Instalacja hydrauliczna powinna być zasilana przez pompę dwustrumieniową o łącznej
wydajności min. 120 l/min
-Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana w kolorze pomarańczowym RAL 2011
-Oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe,
kierunkowskazy oraz dwa światła alarmowe „kogut” z przodu i z tyłu pojazdu zespolone z
siatką ochronną
-Reflektor roboczy w odwłoku
-Siatka ochronna na światła tylne
-Pasy odblaskowe, ostrzegawcze na kabinie i odwłoku
-Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami (jazda do przodu przy obciążonym stopniu
max 30km/h, jazda do tyłu niemożliwa) wraz z automatyczną informacją w kabinie kierowcy,
o tym który stopień jest zajęty
-Zabudowa musi odpowiadać wytycznym 89/392 EWG i posiadać znak CE
-Podwozie wraz z zabudową wyposażone w system automatycznego smarowania o stałym
ciśnieniu na wszystkich punktach smarnych, na smar półpłynny, o minimalnym ciśnieniu
roboczym 70 Bar. System ma posiadać sterownik z elektroniczną pamięcią pracy systemu oraz
alarm dźwiękowy (brak ciśnienia, minimalny poziom smaru) zamontowany w kabinie
kierowcy
-Podwozie powinno być wyposażone w sondę paliwową wraz z systemem GPS
(kompatybilnym z posiadanym przez Zamawiającego systemem Frame Logic).
-Wykonawca w ramach sprzedaży przedmiotu zamówienia, zabezpieczy szkolenie, kurs dla
mechaników Zamawiającego, z zakresu podstawowej obsługi serwisowej zabudowy, min. 2dniowy w zakładzie serwisowym Wykonawcy.
-Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania, tzw. pakietu serwisowego,
uwzględniającego wykonanie 5 przeglądów serwisowych zabudowy (wliczając dojazd,
robociznę oraz materiały za wyjątkiem olejów)
Gwarancja na pojazd kompletny – min. 24 miesiące
Strona 19z 24
Załacznik Nr 4 do SIWZ
......................................................
pieczęć firmowa Wykonawcy i nr tel./ fax
Oświadczenie
Nazwa Wykonawcy:
...........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.........
Siedziba
.................................................................................................................................................
Telefon .................................................... FAX
.................................KRS…………………………….
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
„zakup fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka bezpylna
przeznaczonego do wywozu odpadów gromadzonych w pojemnikach o pojemności od
60 – 1100 l i kontenerach KP-7, 2,5m3 oraz 5m3”
Działając w
imieniu………………………………………………………………………………………… ,
zwanego dalej „Wykonawcą” i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania
oświadczam,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze
zm.).
....................................................
( miejsce i data złożenia oświadczenia )
.................................................................
( pieczęć i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy )
Strona 20z 24
Załacznik Nr 4a do SIWZ
...................................................
pieczęć firmowa Wykonawcy i nr tel./ fax
Oświadczenie
( dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą )
Nazwa Wykonawcy:
...........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.........
Siedziba
.................................................................................................................................................
Telefon .................................................... FAX
.................................KRS…………………………….
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
„zakup fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka bezpylna
przeznaczonego do wywozu odpadów gromadzonych w pojemnikach o pojemności od
60 – 1100 l i kontenerach KP-7, 2,5m3 oraz 5m3”
Działając w
imieniu………………………………………………………………………………………… ,
zwanego dalej „Wykonawcą” i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania
oświadczam,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze
zm.).
....................................................
( miejsce i data złożenia oświadczenia )
.................................................................
( pieczęć i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy )
Strona 21z 24
Załacznik Nr 5 do SIWZ
......................................................
pieczęć firmowa wykonawcy i nr tel./ fax
WYKAZ DOSTAW
wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat (a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej 2 dostaw samochodów
specjalistycznych bezpylnych o pojemności skrzyni ładunkowej powyżej 20m3, o
wartości 1 kontraktu co najmniej 500.000,00 zł. brutto.
Do każdej z dostaw należy załączyć dokument potwierdzający należyte jej wykonanie
(zgodnie z pkt. VI 1.2 SIWZ)
L.p
.
Przedmiot
zamówienia
Miejsce
wykonania
Podmiot zlecający
zamówienie
Data
rozpoczęcia i
zakończenia
zamówienia
Wartość
zamówienia
1.
2.
3.
4
.................................................................
( pieczęć i podpisy upoważnionych przedstawicieli wykonawcy )
Strona 22z 24
Załacznik Nr 6 do SIWZ
.........................................................
Pieczęć firmowa Wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nazwa Wykonawcy: ..........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
Siedziba ……………………………………………………………………………………………..
Telefon ............................................................ Fax ……………………………………………….
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
” zakup fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka bezpylna
przeznaczonego do wywozu odpadów gromadzonych w pojemnikach o pojemności od 60 – 1100 l
i kontenerach KP-7, 2,5m3 oraz 5m3”
Działając w imieniu…………………………………………………………………………………… ,
zwanego dalej „Wykonawcą” i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam,
że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
wymienione w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) oraz warunki wynikające z SIWZ tj.:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a)
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
....................................................
( miejsce i data złożenia oświadczenia )
................................................................................
( pieczęć i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy )
Strona 23z 24
Strona 24z 24
Download