wzór Zapytanie ofertowe

advertisement
ZAPYTANIE OFERTOWE NR x/xxxx/xx
1. ZAMAWIAJĄCY:
xxxxx
xxxxx
xxxxx
Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach programu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Wspólny Słownik Zamówień CPV: 80000000-4 Usługi szkoleniowe) w x grupach średnio xx
osobowych, w sumie dla xxx osób/studentów/pracowników, w tym niepełnosprawnych/kobiet/inne, w
wieku x-x lat zgodnie z opisanymi poniżej kryteriami:
Usługa obejmuje:
1. Przeprowadzenie szkolenia dla xx osób (grup po xx osób)
2. Wynagrodzenie trenerów
3. Wynajem sal szkoleniowych (w przypadku grup z osobami niepełnosprawnymi sale i lokal w którym
się znajdują przystosowany do ich potrzeb)
4. Materiały dydaktyczne (w przypadku grup z osobami niepełnosprawnymi materiały przystosowane
do ich potrzeb)
5. Wydanie zaświadczeń ukończenia szkoleń
6. Przeprowadzenie ewaluacji prowadzonych zajęć (wzór formularza dostarcza Zamawiający) służącej
ocenie szkolenia przez Uczestników
7. Prowadzenia dokumentacji szkoleń (wzory dostarcza Zamawiający): listy obecności, protokoły
odbioru materiałów, zaświadczenia ukończenia szkolenia
8. Przeprowadzenia egzaminu xxxx
Zamawiający zapewnia catering oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.
2.1 TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
TERMIN:
Częstotliwość spotkań: x-x razy w tygodniu po x h dydaktycznych.
Jeżeli będą w grupie osoby niepełnosprawne ilość godzin szkolenia nie będzie przekraczać 7 godzin
dziennie i 35 godzin na tydzień (ustawa).
MIEJSCE:
Szkolenia odbywać się będą na terenie xxxxxxxxx.
2.2 UCZESTNICY SZKOLEŃ
1
xx osób, w tym xxxxx, w wieku xxxxx lat, które xxxxxx
2.3 ZAKRES SZKOLEŃ
Zajęcia będą prowadzone w x edycjach (1 grupa = 1 edycja), na poziomie podstawowym i
średniozaawansowanym/zaawansowanym dla wszystkich uczestników (A i B). Liczba godzin każdego
zakresu szkoleń to xxx godzin na grupę. Szkolenia do wyboru dla uczestników:
1.XXXXXXXXXXXX (2 gr x 120h)
2.XXXXXXXXXXXX (2 gr x 120h)
3.XXXXXXXXXXXX (1 gr x 120h)
Tematyka szkoleń jest zgodna z zakresem kompetencji objętych standardem xxxx. Szkolenia będą
prowadziły do uzyskania powszechnie uznawanych kompetencji w zakresie xxxxx
3.WARUNKI UDZIAŁU
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
• złoży ofertę na wzorze (załącznik 1) dołączonym do niniejszej treści zamówienia wraz z kompletem
wymaganych dokumentów.
• spełnia warunku udziału w postępowaniu (załącznik 2),
• nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w
szczególności na a) uczestniczeniu w spółce cywilnej lub osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
Wykonawca jest zobowiązany podpisać oświadczenie o braku ww. powiązań. Oświadczenie to
zawarte jest w treści Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 3.
• posiada co najmniej 4 lata doświadczenia w zakresie objętym niniejszym Zapytaniem, co potwierdzi
wymaganymi w Zapytaniu dokumentami (załącznik 4).
4.ZAWARTOŚĆ OFERTY
• Wypełniony i podpisany formularz Oferty (załącznik nr 1)
• Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania (załącznik nr 2)
• Oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 3)
• Lista zrealizowanych szkoleń (załącznik 4)
• Program szkolenia wraz z opisem poszczególnych modułów i metod szkolenia, liczbą godzin i
harmonogramem
• Aktualny odpis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
lub inny dokument potwierdzający status prawny Wykonawcy, nie starszy niż 3 miesiące liczone od
terminu złożenia oferty
• Kopie (min. 3) rekomendacji dot. jakości zrealizowanych ww. szkoleń(z zakresu objętego
Zapytaniem Ofertowym).
2
Oferty należy składać w języku polskim. Oferty niekompletne, złożone po terminie nie będą
rozpatrywane. Podana cena jest ceną końcową, uwzględniające wszelkie koszty (w tym podatki,
opłaty) ponoszone przez Wykonawcę. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wszelkie koszty
związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
5.OCENA OFERTY
Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału, zostaną poddani ocenie merytorycznej.
Ocenie podlegać będą pojedyncze szkolenia, na podstawie kryteriów pkt. 6.1 i 6.2.
6. KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ Ofert i ich waga:
• Całkowita cena brutto za jedno szkolenie –50%
• Doświadczenie –50%
Ostateczną liczbą punktów procentowych danej Oferty będzie suma punktów uzyskanych w dwóch
kryteriach.
Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych wynosi 100 pkt.
6.1 CENA - NFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Komisja oceniająca stworzy ranking Wykonawców pod względem zaproponowanej ceny za szkolenie.
Oferta o najniższej cenie zostanie sklasyfikowana najwyżej. Ilość uzyskanych punktów będzie równała
się miejscu w rankingu X 50%.
Nadesłane oferty porównywane będą w PLN.
Wykonawcy są zobowiązani podać całkowitą cenę brutto za szkolenie z włączeniem wszystkich
pozostałych kosztów.
Liczba punktów w kryterium cena zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
LC= CMIN/CO*100 pkt * 50%
Gdzie:
LC–liczba punktów za kryterium cena
CO–cena brutto oferty za szkolenie
CMIN–najniższa cena brutto oferty za szkolenie, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
6.2 DOŚWIADCZENIE – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić swoje doświadczenie w prowadzeniu działalności
szkoleniowej – zrealizowanie w ostatnich czterech latach jako podwykonawca/i lub w ramach
projektów własnych szkolenia zgodnie z obszarem tematycznym objętym niniejszym Zapytaniem.
Liczba punktów w kryterium doświadczenie zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
LD= DO/DMAX * 100pkt * 50%
Gdzie:
LD – liczba punktów za kryterium doświadczenie
DO – liczba godzin szkoleniowych dotyczących tematu zbieżnego z zapytaniem ofertowym
zrealizowanych w ciągu ostatnich 4lat,potwierdzonych referencjami/zaświadczeniami/protokołami
DMAX – największa liczba godzin szkoleniowych dotyczących tematu zbieżnego z zapytaniem
ofertowym
zrealizowanych
w
ciągu
ostatnich
czterech
lat
potwierdzonych
referencjami/zaświadczeniami/protokołami z oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie
ofertowe.
3
Komisja oceniająca stworzy ranking Wykonawców pod względem doświadczenia w zakresie danego
szkolenia.
7.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Prosimy o nadsyłanie ofert w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr x/xxx/20xx”projekt „XXXXXXXXXXX” do xx.xx. 20xx roku do godziny 12.00.
- osobiście, pocztą lub kurierem na adres: xxxx xxxx xxxxx
Oferta musi być opatrzona podpisem i pieczęcią Wykonawcy.
Zeskanowane Oferty nie będą akceptowane. Formularz Oferty nie może zostać zmieniony w sposób
uniemożliwiający Zamawiającemu porównanie i ocenę Oferty.
Liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z xxxxxx xxxxxxxx, tel. xxx xxx xxx e-mail:
[email protected]
8.WYBÓR OFERTY
Zamawiający stworzy listę rankingową Wykonawców na podstawie sumy punktów uzyskanych w
dwóch ww. kryteriach oceny w dniu xx.xx.20xx roku.
9.POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
Projekt realizowany jest w okresie od xx.xx.20xx roku do xx.xx.20xx roku. Realizację zadania
przewiduje się od xx.xx.20xx roku do xx.xx.20xx roku. Szczegółowy harmonogram realizacji zlecenia
zostanie uzgodniony z Wykonawcą po podpisaniu umowy.
Wykonawca oświadcza, że w przypadku zatrudnienia w kilku projektach łączna miesięczna ilość
godzin pracy nie przekroczy xxx godzin, a obciążenie wynikające z pracy w kilku projektach nie
wykluczy prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań. Wykonawca będzie prowadzić
miesięczną ewidencje godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i będzie
przekazywać ją Zamawiającemu ostatniego dnia każdego miesiąca wykonywania zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez
podania przyczyny. Rozliczenie nastąpi na podstawie wystawionej faktury. Zamawiający nie
dopuszcza powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom. Oferta i załączniki powinny
być podpisane imieniem i nazwiskiem Wykonawcy. Zamawiający będzie rozpatrywał tylko oferty z
wszystkimi załącznikami.
O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców e-mailem oraz umieści
informacje na stronie internetowej projektu www.xxxxxxxxxx.com . Zamawiający odrzuci ofertę
niezgodną z przepisami prawa, ponadto jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania
ofertowego, jeśli zostanie złożona po terminie, jeśli będzie zawierała rażąco niską cenę lub rażąco
wysoką cenę, jeśli w drodze negocjacji cenowych oferta nadal przewyższy kwotę budżetu
Zamawiającego, przeznaczoną na sfinansowanie ww. szkolenia, albo jeśli Wykonawca nie spełnia
warunków udziału w postępowaniu. Wybór oferty zostanie udokumentowany protokołem, zgodnym z
Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków. Zamawiający dopuszcza możliwość kontaktowania
się z oferentami mailem lub pisemnie. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie
do 3 dni od daty wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie danego szkolenia. O terminie i dacie
zawarcia umowy Zamawiający poinformuje mailem lub telefonicznie. W przypadku uchylania się przez
Oferenta od podpisania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy z kolejnym
Oferentem wskazanym na liście rezerwowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcą, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta
przewyższy kwotę budżetową Zamawiającego, możliwą do przeznaczenia na realizację danego
4
szkolenia. W przypadku gdy Wykonawca nie zgodzi się na negocjacje, Oferta zostanie odrzucona, zaś
Zamawiający przeprowadzi negocjację z kolejnym Wykonawcą z listy rankingowej.
Okres związania oferty: 30 dni
Zamawiający zostanie poinformowany najpóźniej 3 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć o
miejscu przeprowadzenia szkolenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podawania przyczyny. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
Załączniki:
Załącznik 1 – Oferta
Załącznik 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania
Załącznik 3 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik 4 – Lista zrealizowanych szkoleń
Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela: xxxxxxx xxxxxxxx, tel. xxx xxx xxx, email:
[email protected]
5
Download