Slajd 1 - Wydział Współpracy Społecznej

advertisement
Aktywizacja organizacji
pozarządowych na rzecz
wspierania osób starszych –
studium przypadku
Dr Beata Bugajska Katedra Pedagogiki
Społecznej Uniwersytet Szczeciński
Część I
Starzenie się społeczeństw jako wyzwanie
Jeżeli nie zaczniemy budować systemu wsparcia osób
starszych, jeżeli nie będziemy aktywizować sił
środowiska do działań na rzecz osób starszych ani sił
ludzkich do działań samopomocowych to nie
sprostamy problemom, które wiążą się z
demograficznym starzenie się
1. Ludzkość starzeje się.
2. Od 1950 roku średnia spodziewana długość życia
wydłużyła się o 20 lat - do 66 lat.
3. do połowy XXI wieku obecny poziom wydłuży się
o kolejne 10 lat.
4. liczba osób starszych na świecie wzrośnie z 600
milionów w 2000 roku do prawie 2 miliardów w 2050
roku.
5. Powyższy trend będzie najbardziej widoczny w krajach
rozwijających się, w których populacja osób starszych
może wzrosnąć aż o 400% w ciągu następnych 50 lat.
Demograficzna transformacja wywiera olbrzymi
wpływ na każdy aspekt funkcjonowania jednostek,
lokalnych wspólnot, narodów i społeczności
międzynarodowej. Przeobrażeniu ulegnie zarówno
społeczne, gospodarcze, polityczne jak i kulturowe,
psychologiczne i duchowe oblicze ludzkości.
• Czy jesteśmy
do tego
przygotowani?
1.
W 2050 roku ludność świata będzie się składać
w takim samym stopniu ze starych, co młodych ludzi.
Globalne szacunki mówią o tym, że pomiędzy 2000
a 2050 rokiem odsetek osób w wieku 60 lat i powyżej
wzrośnie dwukrotnie (z 10 do 21%), podczas gdy
odsetek dzieci zmaleje o 1/3 (z 30 do 21%).
W niektórych państwach rozwiniętych i państwach
w okresie transformacji liczba osób starszych
przewyższa już liczbę dzieci, a przyrost ludności ma
wartość ujemną. W kilku takich państwach populacja
osób starszych będzie w 2050 roku dwukrotnie
większa niż populacja dzieci.
• Wszystko wskazuje na to, że starzenie się
społeczeństw stanie się jednym z głównych
problemów państw rozwijających się. Przewiduje
się, że w pierwszej połowie XXI wieku proces
starzenia się społeczeństw populacji tych krajów
będzie przebiegał bardzo szybko.
• Do 2050 roku odsetek osób starszych ma
wzrosnąć z 8 do 19%, natomiast populacja
dzieci powinna skurczyć się z 33 do 22%.
Uwaga!
To prawda, że starzenie się społeczeństw może
generować wiele problemów, które wymagają
systemowych, długofalowych rozwiązań ale starość
w wymiarze jednostkowym nie powinniśmy określać
w kategorii problemu. To, że żyjemy dłużej należy
traktować jako swoisty dar cywilizacji. Starość nie
jest problemem. Problemem jest to, że nie umiemy
stworzyć świata przyjaznego starości.
• Państwa rozwijające się przechodzą proces
starzenia się społeczeństw w różnym tempie.
Najszybciej starzeją się społeczeństwa państw
azjatyckich i latynoamerykańskich, w których
odsetek osób starszych osiągnie do 2050 roku
poziom 20 - 25%. O połowę mniejszy będzie
odsetek ludzi starszych w krajach subsaharyjskich,
które zmagają się z pandemią HIV/AIDS
i trudnościami społeczno-gospodarczymi.
• Wśród populacji osób starszych najszybszy
wzrost zachodzi w grupie najstarszych ze
starszych, czyli ludzi w wieku 80 lat i powyżęj.
W 2000 roku powyższa grupa liczyła 70
milionów ludzi, a szacunki wskazują, że w ciągu
następnych 50 lat liczba tych osób wzrośnie
pięciokrotnie. Wśród osób starszych przeważają
kobiety, a ich liczebna przewaga nad
mężczyznami rośnie wraz z wiekiem.
• Prognozy GUS przewidują gwałtowne przyspieszenie
starzenia polskiej populacji w okresie najbliższych lat.
• Do 2030 roku odsetek populacji w wieku 65 lat lub
starszych ma osiągnąć 23,8%, co w liczbach
bezwzględnych wyrazi się liczbą 8,5 mln starych
obywateli.
O ogromnym przyspieszeniu starzenia populacji
świadczy porównanie przyrostu odsetka osób 65+
w ostatnich 25 latach – około 3,3%, do
prognozowanego przyrostu w przyszłych 25 latach –
o około 10,5%.
• Między 2002 a 2030 rokiem przewiduje się
blisko 40% spadek liczności kategorii osób
w wieku 0-19 i 39% spadek liczności osób
w wieku 20-34 lat, przy 74% wzroście
osób w wieku 65 lat i starszych, co
pośrednio wyjaśnia ujemny przyrost
naturalny w nadchodzących latach.
• Dodatkowym zjawiskiem będzie wzrost
udziału ludzi w późnej starości (75+)
kosztem spadku osób we wczesnej
starości (65-74). Odsetek „starych starych”
w populacji 65+ wzrośnie z 38,5% w 2002
do 47,6% w 2030 roku
• W liczbach bezwzględnych najstarsza
kategoria wiekowa - najbardziej
zagrożona wielochorobowością
i niepełnosprawnością - ulegnie
podwojeniu: z 1,9mln do 4mln
• prognozowany w Polsce spadek liczebności
ludności w wieku produkcyjnym z 24,5 mln w 2006
r. do 20,7 mln w 2030 r. oraz jednoczesny wzrost
liczebności osób w wieku poprodukcyjnym z 6 mln
do 9,6mln, doprowadzi do tego, że
w analizowanym okresie czasu przeciętna liczba
osób „pracujących” na przeciętnego emeryta
(a zarazem stanowiących wobec niego potencjał
opiekuńczy) spadnie z 4,1 do 2,2.
• Region
• Ogólna liczba ludności powyżej 60 r. życia
w zachodniopomorskim wynosiła w 2009
18,2 % ogółu ludności ( w Polsce 19,1%)
• Do 2020 r w zachodniopomorskim liczba
ludności względem roku 2009 zmniejszy
się o 113 tyś osób
• W 2035 liczba osób w wieku
poprodukcyjnym osiągnie 26,8% ogółu
mieszkańców
• W poszczególnych krajach widoczne są
znaczne różnice wieku przechodzenia na
emeryturę, w tym różnice pomiędzy
wiekiem oficjalnym i efektywnym
• Średnia długość życia osób
przebywających na emeryturze pomiędzy
rokiem 2008 a 2050 wydłuży się o ponad
5 lat
Uwaga
Jeżeli myślisz o zrobieniu czegoś na
rzecz osób starszych zacznij od
odpowiedzi na pytanie:
Czy starość to problem czy potencjał?
• Współczesny świat dysponuje nieosiągalnymi dotąd
zasobami i technologicznym potencjałem i oferuje
niezwykłe perspektywy w zakresie: a) umożliwienia
ludziom osiągnięcia podeszłego wieku w lepszym
zdrowiu i z większym poczuciem zadowolenia z poziomu
życia, b) starań o pełną przynależność i uczestnictwo
osób starszych w życiu społeczeństw, c) zapewnienia
osobom starszym możliwości wniesienia bardziej
efektywnego wkładu w życie lokalnych społeczności
i rozwój społeczeństw oraz d) ciągłej poprawy metod
opieki i pomocy osobom starszym w zależności od ich
potrzeb.
Część II Kto to jest osoba starsza i jakiego
rodzaju wsparcia potrzebuje?
Trzeci wiek
• emerytura jako okres
rozwoju własnych
możliwości i ambicji
• potrzeba aktywności
• pozostawanie w
stosunkowo dobrym
zdrowiu
• We wczesnym okresie starości u osób w wieku 60
- 75 lat główne problemy zdrowotne w zasadzie
nie różnią się od tych, które występują w grupie
osób nieco młodszych (w wieku 50 – 60 lat).
• Są to przede wszystkim typowe schorzenia
internistyczne oraz chirurgiczne i ginekologiczne,
które często współistnieją, zmieniają swój
przebieg i dlatego mogą stwarzać problemy
diagnostyczne i lecznicze.
Trzeci wiek - zadania
• aktywizacja ludzi
starszych
• przeciwdziałanie
wykluczeniu
• walka z dyskryminacją
• stwarzanie warunków dla
wszechstronnego rozwoju
• integracja
międzypokoleniowa
• zaplanowanie własnej
emerytury/ przygotowanie
do późnej starości
Czwarty wiek
• pogarszający się stan
zdrowia
• ograniczenie
aktywności
• zagrożenie
samotnością i
osamotnieniem
• utrata samodzielności
i niezależności
• po 75 roku życia zdecydowanie częściej
pojawia się zniedołężnienie i tzw. problemy
geriatryczne, do których m. in. zaliczamy:
• upadki i złamania na tle osteoporozy,
• otępienie,
• nietrzymanie moczu,
• odleżyny.
Czwarty wiek - zadania
• zapewnienie optymalnej
opieki
• bezpieczeństwo
• sprawny system ochrony
zdrowia
• sprawny system pomocy
społecznej
• godność
Czy osoby 50+ to osoby starsze?
• Z punktu widzenia gerontologii nie. Są to osoby
starzejące się ale nie stare. Umowną granicą
starości jest przejście na emeryturę. Zatem
nadużyciem jest nazywanie osób wieku 50+
osobami starszymi. Tak się jednak dzieje, nawet
w oficjalnych dokumentach i programach
skierowanych do grupy 50+
• Lepiej byłoby posługiwać się sformułowaniem
starsi pracownicy lub osoby wieku 50+
• Dalej o 50+
• Można jednak przyjąć, że z punktu
widzenia przygotowania do starości jest to
okres szczególnie ważny i wymagający
wsparcia . Warto więc aktywizować sektor
pozarządowy w tym obszarze
• Cel strategii Europa 2020 – 75% wskaźnik
zatrudnienia w grupie 20-64 lat
• Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku
• 55-64 lat dla UE wynosi 46% /Eurostat 2009/
• Szwecja – 70%; Estonia – 64%Wlk. Brytania 58%, Dania -58%, Niemcy 56%.... Polska 32%
Z czego wynika bierność zawodowa 50+?
Przeciętnie niski poziom wykształcenia
i kwalifikacji w porównaniu do grup
młodszych: mniejsza skłonność do
podejmowania kształcenia ustawicznego.
• Niechęć pracodawców lub bariery do
zatrudniania pracowników po 50-tym roku życia:
jednym z czynników są negatywne stereotypy
dotyczące efektywności ich pracy. Prowadzą
one do zachowań dyskryminacyjnych wśród
pracodawców oraz zwiększają społeczną
akceptację dla wczesnej rezygnacji z aktywności
zawodowej wśród pracowników.
• Zły stan zdrowia;
badania pokazują, że na kontynuację
pracy i odroczenie przejścia na emeryturę
decydują się ci, którzy czują się najlepiej
spośród uprawnionych do emerytury.
• Chęć lub konieczność podjęcia opieki nad
innymi członkami rodziny. Osoby, które
zaangażowały się w sprawowanie opieki
nad członkami rodziny są bardziej
narażone na utratę lub dezaktualizację
posiadanych kwalifikacji.
Uwaga
• Starość to bardzo długi i zróżnicowany
okres życia, w dużym stopniu
warunkowany dotychczasowym stylem
życia. Planując działania na rzecz osób
starszych należy uwzględniać potrzeby
osób starszych w wieku 60+, 70+, 80+ jak
również osób zbliżających się do starości
(ale nie starych) w wieku 50+
Wspomaganie starości – priorytety
• Niezależność
• Uczestnictwo
• Samorealizacja
• Opieka
• Bezpieczeństwo
• Godność
• Wg WHO problemy z samodzielnością w życiu
codziennym w grupie osób w wieku 75 lat i
więcej ma ponad 30% osób, a w wieku 85 lat i
powyżej – 70% osób
• WHO wskazuje niezależność jako kierunek
rozwoju opieki nad osobami starszymi w
najbliższym czasie.
• We współczesnej gerontologii dąży się do
utrzymania sprawności, witalności i kreatywnej
aktywności do późnych lat życia.
Według WHO zasadniczym celem polityki zdrowotnej jest
• wczesne wykrywanie i zapobieganie problemom
zdrowotnym;
• promocja zdrowia osób starszych w sensie: utrzymania
i poprawy sprawności (fizycznej i psychicznej), edukacji
w zakresie zachowań pro-zdrowotnych i samokontroli
zdrowia; stymulowania poprawy funkcjonowania tych osób
w środowisku społecznym;
• organizacja opieki w taki sposób, aby zapewnić osobie
starszej jak najdłuższe samodzielne funkcjonowanie
w środowisku domowym;
• zapobieganie instytucjonalizacji (umieszczaniu
w placówkach opiekuńczych) poprzez przeciwdziałanie
niepełnosprawności fizycznej i psychicznej.
Uwaga
• Paradoks tkwi w tym, że każdy chce żyć
dłużej lecz nikt nie chce być stary. Starość
w naszym kręgu społeczno-kulturowym
nie kojarzy się dobrze, łączona jest ona
z wieloma ograniczeniami, chorobami,
brakiem atrakcyjności, byciem
niepotrzebnym.
• Czas to zmienić i to jest jeden z obszarów
działań organizacji pozarządowych –
promocja pozytywnego wizerunku
starości, obalanie stereotypów,
uświadamianie i budzenie potencjału jaki
tkwi w starości
• Część III Organizacje pozarządowe wobec
zróżnicowanych potrzeb seniorów
• Krok 1
• Rozpoznanie możliwość – jakie
organizacje już podejmują działania na
rzecz seniorów ?
Mogą to być stowarzyszenia:
1. Nastawione na pomoc osobom starszym lub/i ich wszechstronną
aktywizację
2. Tworzone:
a/ przez same osoby starsze, np. Uniwersytety Trzeciego Wieku,
b/ z myślą o pomocy/ aktywizacji osób starszych, np. Stowarzyszenie
Złoty Wiek” działające przy Domu Pomocy Społecznej DKiPZS przy ul
Romera w Szczecinie
c/ z myślą o pomocy/aktywizacji różnych grup osób, w tym osób
starszych, np.. Stowarzyszenie Razem działające przy Uniwersytecie
Szczecińskim, Polski Komitet Pomocy Społecznej
d/ z myślą o prowadzeniu badań naukowych z zakresu gerontologii,
proponowaniu rozwiązań systemowych, integrowaniu środowiska w
zakresie pomocy osobom starszym, doradztwo – np.. Polskie
Towarzystwo Gerontologiczne
e/ inne..
• Czy w Pana/Pani miejscowości działa
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego
Wieku?
• Jeżeli tak, to jaką działalność prowadzi? Ile
osób uczestniczy w zajęciach? Co czyni na
rzecz aktywizacji osób starszych w
środowisku?
• Jeżeli nie, to co stoi na przeszkodzie
założenia takiego stowarzyszenia?
• Informacja: UTW w województwie
zachodniopomorskim
• Szczecin, Koszalin, Stargard Szczeciński,
Kołobrzeg, Police, Nowogard, Myślibórz,
Rewal, Wałcz, Gryfino, Pyrzyce, Goleniów,
Świnoujście, Dziwnów, Golczewo,
• ?????? może gdzieś jeszcze??????
• Czy w Pani/Pana miejscowości działa
Rada ds. Seniorów? lub
Centrum Inicjatyw Senioralnych ?
Krok 2
Rozpoznanie obszarów aktywności
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
a/ promocja pozytywnego wizerunku starości, obalanie stereotypów, uświadamianie i
budzenie potencjału jaki tkwi w starości
b/ walka z dyskryminacją z uwagi na wiek
c/ aktywizacja edukacyjna, kulturalna. społeczna
d/ aktywizacja zawodowa/ mentoring
d/ promocja zdrowia
e/ doradztwo, poradnictwo, rzecznictwo, mediacja, intewencja
f/ Usługi opiekuńcze
g./ prowadzenie ośrodków wsparcia
h/ rozwój wolontariatu na rzecz i z udziałem osób starszych
i/ integracja międzypokoleniowa
j/ samopomoc
k/ działalność na rzecz środowiska lokalnego/ wsparcie rodzin
l/ prowadzenie badań naukowych w zakresie problematyki starzenia się i starości
l/ inne…
Przykładowe projekty realizowane w SUTW w Szczecinie
• Dodać życia do lat – warsztaty z pedagogiki zabawy
(grant);
• W zdrowym ciele zdrowy duch (grant);
• Aktywni seniorzy-Joga (grant);
• Radość tworzenia w trzecim wieku; / plener
• Razem z Babcią (grant); seniorzy w Domu Dziecka
• Bliżej komputera (grant);
• Wszechstronna aktywizacja osób starszych –
konkurs UM Szczecin;
• Projekt ” Third Ade Moving”, koordynowany przez US
• „Przyjazna babcia, Przyjazny dziadek” /seniorzy w świetlicach
środowiskowych/
• Szczecin oczami seniora – Wydanie albumu
• Turniej brydżowy Par
• Żaglowce w obiektywie seniora – wystawa fotograficzna Zlotu
Żaglowców
• Stereotypom NIE – zajęcia komputerowe dla seniorów
• ABC bezpiecznego seniora
• Nic nie jest milczeniem – wydanie książki – zbioru wspomnień
słuchaczy
• Zdrowe żywienie w teorii i w praktyce – warsztaty „odchudzające”
• Przykłady o szerszym zasięgu
• Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności
Ruchowej 50+ (ESPAR 50+) celem głównym działalności
ESPAR 50+ jest świadczenie charytatywnej działalności z
zakresu profilaktyki gerontologicznej poprzez ochronę i
promocję zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej, nauki,
edukacji, oświaty, zmierzająca do poprawy jakości życia ludzi
dorosłych; stowarzyszenie realizuje swój cel m.in. poprzez
organizację programów rekreacyjnych dla osób dorosłych i
starszych, prowadzenie badań naukowych (ocena
skuteczności działań), organizowanie oraz
współorganizowanie imprez plenerowych dla osób starszych,
wspieranie oraz organizowanie szkoleń kadr instruktorskich;
• „Lżejsi w jesieni życia" -ogólnopolski projekt
realizowany we współpracy oraz ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki; zadania to
promocja aktywności ruchowej w profilaktyce
otyłości osób starszych; zakres działań to:
bezpłatne wykłady, punkt konsultacyjny z zakresu
prawidłowego odżywiania, aktywności ruchowej wskazań i przeciwwskazań, zdrowego
samopoczucia; Interaktywne Forum Eksperckie,
obóz profilaktyczno-rekreacyjny;
Stop Upadkom Seniorów projekt ogólnopolski
(Łódź, Suwałki, Warszawa) zrealizowany ze
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki; cel to
promocja aktywności ruchowej połączona
z działaniami prewencyjnymi mającymi na celu
zapobieganie upadkom wśród osób starszych;
zadania to: 2-tygodniowy obóz, 4 miesięczny
program ćwiczeń ruchowych z naciskiem na
trening równowagi oraz profilaktyki nadwagi;
• Program Aktywizacji Seniora Ja! - PASJA– realizowany w 2009 roku, o zasięgu
warszawskim we współpracy Biurem Polityki
Społecznej m.st. Warszawa; od 2010 roku
zasięg ogólnopolski we współpracy z
Ministerstwem Sportu i Turystyki; zadania to
promocja aktywności ruchowej wśród osób
starszych (60+), nieaktywnych ruchowo;
• Seniorada cykliczny festyn rekreacyjny dla seniorów
organizowany od 2007 roku; organizatorami pikniku są
ESPAR 50+, Studenci III Roku AWF Warszawa ze
specjalizacji Kinezygerontoprofilaktyka oraz Studenci
Uniwersytetu Trzeciego Wieku AWF; w programie
pikniku: część „Dbam" - poradnictwo, „Gram" - gry
oraz rywalizacje rekreacyjne, „Bawię się" - animacje,
„Podziwiam" - występy, pokazy, „Relaksuję się" odpoczynek przy herbacie, „Maszeruję" - rajd Nordic
Walking; tegoroczna Seniorada ma zasięg
ogólnopolski: Warszawa, Szamotuły, Rzeszów, Opole.
• PRO Kobieta 50+ program dla dojrzałych kobiet (45-60
lat), aktywnych oraz nieaktywnych zawodowo; w 2010
roku zrealizowano pilotaż na terenie 4 miast Polski
(Rzeszów, Suwałki, Szamotuły, Warszawa); 160 kobiet
wzięło udział w programie; w 2011 roku ruszyła I edycja
programu w 11 lokalizacjach w tym miasta, miasteczka,
wsie; 260 uczestniczek bierze udział w programie; hasło
programu: Wybieram siebie! Wybieram zdrowy styl
życia; cele to aktywność ruchowa (zajęcia ruchowe),
zdrowe odżywianie (wykłady), zdrowe samopoczucie
(wykłady); struktura programu: I etap - promocja, II etap
– cykl wykładów oraz zajęć ruchowych, III etap:
szkolenie Liderek Aktywności;
Przykłady z Niemiec
• Berlin-Brandenburg: Nauka nie dla szkoły – a dla życia.
starsi członkowie związków zawodowych, po
uzgodnieniu z kierownictwami danych szkół, opracowali
koncepcję dyskusji z uczniami ostatnich klas na temat
doświadczeń zawodowych oraz perspektyw. Przekazane
przez starsze osoby doświadczenia zostały ze strony
uczniów bardzo pozytywnie odebrane, gdyż w ten
sposób mogli sobie oni wyrobić realistyczny obraz dnia
pracy, a także czekających ich wyzwań zawodowych.
Oferta ta w międzyczasie weszła do kanonu
przedmiotów zorientowanych na zdobycie zawodu
w wielu szkołach i przybrała formę swoistej sieci.
• Brema: Lokalna prasa. Gazeta
odpowiadająca gustom starszych ludzi:
Seniorzy wydają gazetę „Wir“ (My), która
porusza tematy z punktu widzenia
starszych ludzi oraz wskazuje na kwestie
problematyczne
• Turyngia: Samodzielna organizacja
w dużej organizacji. Przejmowanie
inicjatywy przez starszych działaczy
związków zawodowych. Ta grupa
postanowiła przybliżyć kwestię starszych,
nie pracujących już zawodowo oraz
mających ograniczone możliwości wpływu
członków związków zawodowych, poprzez
ich aktywność w ramach oraz na rzecz
związków zawodowych.
• Bremerhaven: Teatr Polityczny. Kreatywny
sposób pokazania sytuacji starszych ludzi:
uczestnicy tworzą sztuki teatralne,
przestawiane następnie w różnych
lokalizacjach, by zwrócić uwagę przede
wszystkim na problematykę starszych ludzi
oraz ich sytuację życiową. Grupa teatralna
istnieje i nieustannie przybywa jej nowych
członków.
• Dolna Saksonia: Radio mieszkańców.
Starsi ludzie w roli lokalnych reporterów:
Uczestnicy tworzą regularnie nadawaną
audycję radiową, podczas której informują
starszych mieszkańców o najnowszych
wieściach lokalnych. Oferta skierowana
jest przede wszystkim do tych kręgów,
których członkowie mają problem z
czytaniem, czy też mają ograniczony
dostęp do aktualności.
• Doświadczenie – punkt na plus Projekt
skierowany jest przede wszystkim do
starszych grup zawodowych czynnych
w handlu detalicznym, które przeszkalane
są w taki sposób, by wyjść naprzeciw
potrzebom starszych grup klientów
• Krok 3
• Rozpoznanie potrzeb osób starszych
• Diagnoza szczegółowa przygotowana we
współpracy z różnymi instytucjami
administracji państwowej i sektora
pozarządowego, szkolnictwa wyższego
• Czy wiesz jak na tle kraju przedstawia się
sytuacja geriatrii w województwie
zachodniopomorskim?
Liczba lekarzy geriatrów – stan na grudzień 2010
( 233 osoby)
15
6
4
7
8
29
14
2
15
19
5
2
4
58
36
9
Poradnie geriatryczne w Polsce – stan na grudzień
2010
5
1
1
2
4
4
2
1
1
5
1
0
1
25
7
3
Łóżka geriatryczne w Polsce – stan na grudzień
2010
5
0
6
25
21
0
45
24
10
88
73
0
45
229
73
30
• Jeżeli jest Pani/Pan zdziwiona aż tak złą
sytuacją to czy może Pani/Pan coś zrobić
aby przyczynić się do poprawy tej
sytuacji? – w trosce o swoich rodziców,
samych siebie
Krok 4
• Ustalenie w jakim zakresie i przez kogo
zaspokajane są potrzeby osób starszych
• Ustalenie priorytetowych obszarów
wsparcia
Krok 5
Szkolenie liderów/ wymiana
doświadczeń;
Krok 6
a/ Inspirowanie organizacji pozarządowych do
podejmowania działań w nowych obszarach
/dotyczy organizacji już zaangażowanych
w pracę na rzecz seniorów/
b/ Inspirowanie organizacji pozarządowych do
objęcia swoim działaniem osób starszych
c/ zachęcanie do tworzenia nowych organizacji na
rzecz osób starszych /pomoc, doradztwo w tym
zakresie/
Krok 6
Ewaluacja; modyfikacja działań, likwidacja
barier
• Część ostatnia : zamiast dyskusji
Działalność organizacji pozarządowych na
rzecz osób starszych może być
wielostronna
- W działania na rzecz osób starszych warto
angażować sektor prywatny
i przedsiębiorców …. Ale to dopiero przed
nami..
- Przykłady dobrych zagranicznych praktyk
• Aalborg Portland to duński producent cementu,
który dąży do stworzenia korzystnych
i motywujących warunków pracy, motywujących
pracowników do dłuższego pozostawania
w firmie. Szczególny nacisk kładzie się na dbałość
o zdrowie osób zatrudnionych oraz umożliwianie
ciągłego rozwoju zawodowego, niezależnie od
wieku. Ponadto starsi pracownicy firmy służą
swoim doświadczeniem, pomagając w szkoleniu
młodszych. (za:eurofound.europa.eu)
• Brytyjska kancelaria prawna, Addleshaw
Goddard działa od 2003 roku. Firma wdrożyła
innowacyjny projekt polegający na zbadaniu
wpływu starszych pokoleń na przyszłość
zawodów prawniczych i funkcjonowanie
współczesnych organizacji. Dzięki temu udało
się wprowadzić nowe standardy komunikacji
wewnątrz kancelarii oraz pokazać jak ważni
w świecie pracy są starsi pracownicy.
• Francuska firma ubezpieczeniowa na mocy
porozumienia z pracownikami i związkami
zawodowymi umożliwia starszym pracownikom
pracę w niepełnym wymiarze godzin z płacą
uzależnioną nie tylko od wymiaru godzin, ale
również od wieku pracownika. Pracodawca
inwestuje także w szkolenia dla pracowników
niezależnie od ich wieku, a także tworzy sieć
mentoringu. (za: eurofound.europa.eu)
• B&Q to sieć sklepów z rzeczami do domu
i sprzętem ogrodniczym. Zatrudnia starszych
pracowników jako obsługę w swoich sklepach.
Klienci preferują ich ze względu na
doświadczenie i przywiązanie do firmy. Taka
polityka pomogła również firmie obniżyć koszty
zatrudnienia. (za: eurofound.europa.eu)
UK / Irlandia
Dziękuję za uwagę!
[email protected]
Download