Diapositive 1

advertisement
Treść modułu
• IP dla kreatywnych gałęzi przemysłu
• Opatentowane wynalazki wdrażane za
pomocą komputera
• Oprogramowanie
• Wynalazki biotechnologiczne
ip4inno
1
Dane szczegółowe o biotechnologiach
Definicja: biotechnologia to technologia oparta na biologii,
wykorzystywana szczególnie w rolnictwie, nauce o żywieniu
i medycynie.
Zastosowanie: w czterech głównych obszarach przemysłu
- opieka zdrowotna (medyczna: produkty farmaceutyczne, badania
genetyczne, terapia genowa, klonowanie…),
- produkcja roślin i rolnictwo,
- Nieżywnościowe (przemysłowe) zastosowanie roślin i innych produktów
(biodegradowalne tworzywa sztuczne, olej roślinny, biopaliwa …),
- użycie w obszarze środowiskowym.
ip4inno
2
Dane szczegółowe o wynalazkach
biotechnologicznych
Wynalazki biotechnologiczne to:
– Produkty składające się z materiału biologicznego lub go
zawierające,
– Procesy:
• Produkcji materiału biologicznego,
• Przetwarzania materiału biologicznego,
• Wykorzystywania materiału biologicznego.
Materiał biologiczny to:
materiał zawierający informację genetyczną:
• zdolny do samoreprodukcji,
• albo nadający się do reprodukcji w systemie biologicznym.
ip4inno
3
Wynalazki posiadające zdolność patentową
Zasada: Wynalazki w obszarze technologii co do
zasady posiadają zdolność patentową, jeżeli:
- są nowe,
- posiadają poziom wynalazczy,
- nadają się do przemysłowego zastosowania.
ip4inno
4
1998 Biodyrektywa
Skutek:
Harmonizacja praw i praktyk państw członkowskich w zakresie
wynalazków biotechnologicznych
Cel:
Wyjaśnienie różnicy pomiędzy tym, co nadaje się do opatentowania, a tym
co nie nadaje się do opatentowania w obszarze biotechnologicznym.
Potwierdzenie, że ciało ludzkie* nie może być postrzegane jako wynalazek
posiadający zdolność patentową.
Problem:
Wdrożenie w prawo krajowe:
ip4inno
• Zbyt późno,
• Różne interpretacje.
5
Wyłączenie ze zdolności patentowej
• odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne,
• wytwory o charakterze estetycznym,
• schematy, zasady i metody przeprowadzania procesów
myślowych, rozgrywania gier albo prowadzenia
działalności gospodarczej oraz programów
komputerowych,
• przedstawienia informacji.
ip4inno
6
Odkrycia związane z biotechnologią (1/2)
Zasada: Zwykłe odkrycia nie są uważane za wynalazki:
– Odkrycie nowej substancji w naturze,
– Odkrycie nowej właściwości znanej substancji,
– Opis struktury genomowej.
ip4inno
7
Odkrycia związane z biotechnologią (2/2)
Zasada: Zwykłe odkrycia nie są uważane za wynalazki
Ale: Odkrycie, które rozwiązuje problem techniczny,
może być wynalazkiem = może zostać opatentowane:
– Antybiotyki z naturalnych mikroorganizmów,
– Oczyszczone białka do użycia jako leki,
– Wyizolowane geny o nieoczekiwanym zastosowaniu.
ip4inno
8
Kwestie zdolności patentowej w obszarze
biotechnologii
Kwestie zdolności patentowej w obszarze biotechnologii
powinny uwzględniać następujące aspekty:
Korzyści
Kwestie etyczne
Wynalazki, których komercyjne
zastosowanie byłoby sprzeczne
z porządkiem publicznym lub dobrymi
obyczajami, np. użycie ludzkich embrionów.
Bioetyka
ip4inno
Np. możliwość leczenia chorób.
Korzyści
9
Wynalazki biotechnologiczne posiadające
zdolność patentową (1/4)
Materiał biologiczny, który jest:
– wyizolowany ze swojego naturalnego środowiska
lub
– wyprodukowany przy pomocy procesu technicznego,
nawet jeśli wcześniej występował w naturze.
ip4inno
10
Wynalazki biotechnologiczne posiadające
zdolność patentową (2/4)
• Rośliny i zwierzęta:
– Nie dotyczy odmiany roślin, gatunku lub rasy.
• Sposoby wytwarzania roślin i zwierząt, które nie są
czysto biologiczne:
– Nie dotyczy krzyżowania,
– Nie dotyczy selekcji.
ip4inno
11
Wyjątek:
Odmiany roślin nie posiadają zdolności patentowej
• Definicja: Odmiana rośliny oznacza zbiorowość roślin jednej
botanicznej jednostki systematycznej najniższego znanego stopnia:
rodzaj
ssak=>
=> gatunek => odmiana
pies => doberman
• Odmiany wszystkich botanicznych rodzajów i gatunków, w tym
hybrydy pomiędzy rodzajami i gatunkami, nie mają zdolności
patentowej.
• Do odmian roślin można zastosować inne rodzaje ochrony.
ip4inno
12
Wynalazki biotechnologiczne posiadające
zdolność patentową (3/4)
• Sposób mikrobiologiczny:
– sposób zawierający materiał mikrobiologiczny,
– sposób dokonany na materiale mikrobiologicznym,
– sposób, w wyniku którego powstaje materiał
mikrobiologiczny.
• Inne sposoby techniczne.
• Produkt otrzymany za pomocą takiego sposobu (nie
może być to roślina lub odmiana rośliny) ma
zdolność patentową.
ip4inno
13
Wyjątek:
Niektóre sposoby biologiczne nie mają zdolności
patentowej
• Zasadniczo sposoby biologiczne* w celu wytworzenia
roślin lub zwierząt (nie dotyczy sposobów
mikrobiologicznych ich produktów) nie mają zdolności
patentowej.
• „Patent na brokuł” (EP1069819).
ip4inno
14
Wyjątek: Patent na brokół
Metoda zwiększenia ilości określonego związku w brokułach za pomocą
konwencjonalnych metod hodowli, ale i unikalnych metody selekcji.
• Patent udzielony na ten typ metod selekcji obejmuje także wybraną
odmianę roślin.
• Sposób biologiczny:
– “w całości składa się ze zjawisk naturalnych, takich jak
krzyżowanie lub selekcjonowanie”
– “... W CAŁOŚCI...” ?
• Obecnie sprawa rozpatrywana przez wyższą instancję
Rozszerzonej Izby Odwoławczej EPO.
ip4inno
15
Wynalazki biotechnologiczne posiadające
zdolność patentową (4/4)
• Sekwencja wyizolowana z ciała ludzkiego może być
wynalazkiem posiadającym zdolność patentową, nawet jeśli
struktura tego elementu jest identyczna jak struktura
naturalna.
• Zastosowanie przemysłowe musi zostać wyraźnie określone
w zgłoszeniu, tj. należy zdefiniować użyteczne wykorzystanie
wynalazku.
• Co najmniej jeden z elementów:
–
–
–
–
Funkcja strukturalna,
Funkcja molekularna,
Funkcja komórkowa,
Funkcja biologiczna.
• Dowód uzyskany z użyciem komputera może zostać uznany
16
ip4inno
za dane eksperymentalne.
Wyjątki: ciało ludzkie i jego elementy nie mają
zdolności patentowej
Ciało ludzkie:
– w różnych jego stadiach formowania się
lub
– rozwoju.
Jego elementy:
– Zwykłe odkrycie jego elementów,
– Przykładowo: sekwencja lub częściowa sekwencja genu.
nie posiadają zdolności patentowej.
ip4inno
17
Inne wyłączenia ze zdolności patentowej
a) Sposoby klonowania ludzi,
b) Sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej linii
zarodkowej człowieka,
c) Użycie ludzkich embrionów w celach przemysłowych lub
handlowych,
d) Procedury modyfikacji genetycznej tożsamości zwierząt,
które mogą powodować u nich cierpienia bez żadnej
znaczącej korzyści medycznej dla człowieka lub zwierzęcia,
– zwierzęta będące wynikiem zastosowania takich
sposobów.
ip4inno
nie mają zdolności patentowej.
18
Inne wyłączenia ze zdolności patentowej
Wynalazki, których handlowe wykorzystanie byłoby
sprzeczne z „porządkiem publicznym” lub dobrymi
obyczajami.
• „przypadek BRCA1”
(EP705902),
• „Edynburski patent na
komórki macierzyste”
(EP0695351).
ip4inno
19
Myriad Genetics vel przypadek BRCA1
Dotyczy metod i materiałów użytych do wyizolowania i wykrycia genu
predysponującego do zachorowań na raka piersi lub raka jajników
(BRCA1)
• W 2001 r. EPO udzieliło patenty obejmujące wszystkie
zastosowania diagnostyczne i terapeutyczne oparte na sekwencji
genowej.
• Argumenty przeciwników:
– Nadużywanie monopolu,
– Szerokie prawa patentowe zabraniają dalszych badań w zakresie terapii
i diagnostyki.
– Negatywny wpływ na zdrowie publiczne.
• Patent w zmienionej formie (sfinalizowany we wrześniu 2007 r.).
ip4inno
20
Edynburski patent na komórki macierzyste
Dotyczy metody genetycznego modyfikowania zwierzęcych komórek
macierzystych, aby mogły przetrwać dłużej niż komórki niepożądane.
•
•
•
•
EPO udzieliło patentu w 1999 r.
EPO przyznało się do błędu: patent nie wykluczył człowieka.
Zgłaszający zmienił patent, ale nastąpiły dalsze odwołania.
Po ustnym posiedzeniu przed Techniczną Radą Odwoławczą
(TBA) w 2002 r.:
Patent obejmował tylko zmodyfikowane komórki ludzkie lub
zwierzęce, oprócz zarodkowych komórek macierzystych.
Kolejne posiedzenie odbędzie się przed Rozszerzoną Radą
Odwoławczą.
ip4inno
21
Depozyt materiału biologicznego
Materiał biologiczny niezbędny do wykonania wynalazku
musi być:
– powszechnie dostępny,
– albo opisany w taki sposób, aby umożliwić wykonanie wynalazku
przez fachowca z danej dziedziny
lub
– zdeponowany w uznanej instytucji depozytowej (Traktat
budapeszteński w sprawie międzynarodowego uznawania
depozytów mikroorganizmów do celów postępowania patentowego
z dnia 28 kwietnia 1977 r.)
ip4inno
22
Licencje przymusowe i wzajemne
Licencje przymusowe pomiędzy:
• Hodowcą posiadającym prawo do ochrony odmian roślin
oraz
• Posiadaczem patentu dotyczącego wynalazku
biotechnologicznego.
Licencja wzajemna na rozsądnych warunkach.
ip4inno
23
Zakres ochrony (1/2)
Ochrona przyznana przez patent na materiał
biologiczny posiadający szczególne cechy
charakterystyczne, będące wynikiem wynalazku,
rozciąga się na każdy materiał biologiczny otrzymany
z danego materiału biologicznego przez rozmnażanie lub
namnażanie, w identycznej lub odmiennej formie
i posiadający te same cechy charakterystyczne.
ip4inno
24
Zakres ochrony (2/2)
Ochrona przyznana przez patent na sposób, który
umożliwia wytworzenie materiału biologicznego
posiadającego szczególne cechy charakterystyczne
będące wynikiem wynalazku, rozciąga się na materiał
biologiczny otrzymany bezpośrednio tym sposobem.
ip4inno
25
Pierwsze zastosowanie medyczne
Substancja X do zastosowania jako lek:
Znana substancja – nieznane zastosowanie medyczne.
Szerokie zastrzeżenie – „do zastosowania jako lek”.
Uzasadnienie: potrzebne jest co najmniej jedno medyczne
zastosowanie.
ip4inno
26
Drugie zastosowanie medyczne
Zastrzeżenie typu szwajcarskiego:
Zastosowanie substancji X
do wytworzenia leku,
w celu leczenia choroby Y.
EPC 2000 (13 grudnia 2007 r.):
Związek X do zastosowania
w celu leczenia choroby Y.
ip4inno
27
Dodatkowe Świadectwo Ochronne (SPC)
SPC dla produktu, który stanowi:
• „Aktywny składnik” lub mieszaninę aktywnych składników
„produktu leczniczego”
lub
• „Substancję czynną” lub mieszaninę substancji czynnych
„środka ochrony roślin”.
ip4inno
28
ANEKS
ip4inno
29
Inne wyłączenia ze zdolności patentowej
• Sposoby leczenie ludzi i zwierząt:
– Metodami chirurgicznymi,
– Metodami terapeutycznymi.
Zabranianie pacjentom korzystania z procedur ratujących życie (np.
sztuczne oddychanie), gdyż ktoś opatentował daną procedurę, nie
leży w interesie publicznymi.
• Metody diagnostyczne stosowane na ciele ludzkim lub
zwierzęcym
nie mają zdolności patentowej.
ip4inno
30
Patenty dotyczące metod diagnostycznych
Metody diagnostyczne posiadają zdolność patentową,
jeżeli:
– Obejmują poniższe elementy:
• Badanie,
• Analiza,
• Decyzja.
– Bez konieczności udziału ciała
(ludzkiego lub zwierzęcego).
– Wynik nie umożliwia natychmiastowego leczenia.
ip4inno
31
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
ip4inno
33
Download