ochrona-prawna-odmian-roslin

advertisement
2
Ochrona prawna odmian roślin (na przykładzie jabłoni- jabłoń to rodzaj, odmiana to najniższa klasa)
Ochrona krajowa - ustawa z 2003r. o ochronie prawnej odmian roślin Centralny Ośrodek Badania
Odmian Roślin Uprawnych
Ochrona unijna - rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z 1994r. w sprawie wspólnotowego
systemu ochrony odmian roślin - wspólnotowy Urząd ochrony Odmian Roślin (CPVO)
Krajowa ochrona odmian roślin
Hodowca- osoba, która wyhodowała albo odkryła i wprowadziła odmianę albo jest/była
pracodawcą, kontrahentem ww. osoby, jest następcą prawnym ww. osób
Może ubiegać się o przyznanie wyłącznego prawa. Dyrektor COBORU rozpatruje wnioski, pobiera
opłaty, przyznaje wyłączne prawo, prowadzi wykaz (Księga Odmian) chronionych odmian.
Wyłączne prawo na 25 (w niektórych przypadkach 30 lat) do: materiału siewnego- wytwarzania lub
rozmnażania, przygotowanie do rozmnażania, oferowanie do sprzedaży, sprzedaż lub inne formy
zbywania, eksport, import, przechowywanie; materiału ze zbioru lub produktów wytworzonych
bezpośrednio z tego materiału.
Krajowa procedura udzielania patentu
Zgłoszenie wynalazku w UP RP
- podanie (oznaczenie zgłaszającego, przedmiot zgłoszenia, wniosek)
- opis wynalazku (jasny i wyczerpujący dla znawcy)
- zastrzeżenia patentowe (zwięzłe podanie cech technicznych rozwiązania, zastrzegany wynalazek
oraz zakres żądanej ochrony patentowej)
- opłata jednorazowa
Rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku przez UP RP
- uzupełnienie braków przez wnioskodawcę
- ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (,,Biuletyn UP”)
- decyzja o udzieleniu patentu albo o odmowie udzielenia patentu
- wpis do rejestru, wydanie dokumentu patentowego, komunikat (,,Wiadomości UP”), pod
warunkiem uiszczenia opłaty
- opłaty okresowe
Przyznanie ochrony od momentu zgłoszenia, a nie od wydania decyzji, jeśli UP ochronę przyzna.
Pozytywny zakres prawa z patentu (treść) - prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób
zarobkowy lub zawodowy:
W zakresie określonym w zastrzeżeniach patentowych, Zawartych w opisie patentowym (zakres
przedmiotowy)
Na całym obszarze RP (zakres terytorialny)
Przez okres 20 lat (od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w UP RP- zakres czasowy)
Negatywny zakres prawa z patentu (treść) - uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej,
niemającego jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający
na:
Wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów
produktu będącego przedmiotem wynalazku
Stosowania sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak tez używaniu, oferowaniu,
wprowadzania do obrotu lub importowania dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio
takim sposobem
(…)
… etycznej
Biotechnologia: technologia wykorzystująca żywe organizmy i powodująca zmiany organiczne w
żywych organizmach
Wynalazki biotechnologiczne w prawie polskim
Nowelizacja PWP (2002r.) dostosowanie do dyrektywy 98/44/WE (art. 931-937)
Przedmiot ochrony: materiał biologiczny wyizolowany ze swojego środowiska naturalnego (element
ciała ludzkiego) lub wytworzony sposobem technicznym (także sekwencja genu); wynalazki
dotyczące roślin lub zwierząt, jeżeli możliwości techniczne wynalazku nie ograniczają się do
określonej odmian roślin lub zwierząt
Niepatentowalne są: ciało ludzkie, wynalazki biotechniczne, których wykorzystywanie byłoby
sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, lub moralnością publiczną (art. 933
PWP- sposoby klonowania ludzi, sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej linii…
… lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku
Stosowania sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak tez używaniu, oferowaniu,
wprowadzania do obrotu lub importowania dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio
takim sposobem
Wynalazki biotechnologiczne (insulina, koozowca, świnioszpinak, mysz harwardzka)
Przeszkody patentowania organizmów żywych: identyfikowanie ,,nowych…
…” organizmów jako naukowe odkrycie (nie wynalazek), krzyżówki hodowlane (oczywisty sposób
postępowania)
Rozwój inżynierii genetycznej (zmiana organizmów wskutek odpowiedniego cięcia, namnażania i
łączenia materiału genetycznego) i jej znaczenie gospodarcze
,,wszystko, co pod słońcem stworzył człowiek, może podlegać opatentowaniu” (SN USA, 1980 r.
sprawa Chakrabarty”)
Problemy prawne i wątpliwości natury…
Wynalazek i patent
Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 23
Prawo patentowe-opracowanie
Prawo własności przemysłowej - Patent
Prawo własności intelektualnej-opracowanie
Urząd patentowy i prawo patentowe.
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download