Uniwersalny miernik cyfrowy Greenline

advertisement
Uniwersalny miernik cyfrowy Greenline
typ VC-300
Nr zam. 12 70 19
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Uwaga!
Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. W razie uszkodzeń
spowodowanych nieprzestrzeganiem Instrukcji Obsługi następuje ustanie roszczeń z
tytułu gwarancji. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody będące dalszą
konsekwencją takiego postępowania!
Zgodne z przeznaczeniem stosowanie miernika obejmuje:
• pomiar napięcia stałego maksymalnie do 1000 VDC
• pomiar napięcia zmiennego maksymalnie do 750 VAC rms
• pomiar prądu stałego i prądu zmiennego maksymalnie do 20 A (z ochroną)
• pomiar oporności maksymalnie do 30 MΩ
• badanie przewodności i testowanie diod
• pomiar częstotliwości maksymalnie do 3 MHz
1. Wstęp, prezentacja urządzenia
Miernik uniwersalny VC-300 posiada szczególne właściwości, korzystne dla środowiska
naturalnego. W multimetrze tym zamiast baterii czy akumulatora zastosowano do zasilania
tzw. High Cap - kondensator o bardzo dużej pojemności, lecz niskim napięciu
znamionowym. Energia pobierana z kondensatora High Cap wystarcza do 1-godzinnego
zasilania pobierającego niewiele prądu układu mierniczego oraz równie energo-oszczędnego
wyświetlacza LCD. W praktyce oznacza to możliwość prowadzenia pomiarów przez całą
godzinę.
High Cap wymaga jednak uprzedniego naładowania, co odbywa się poprzez podłączenie
przewodów pomiarowych do zwykłego gniazda sieciowego. Miernik posiada zintegrowany
„zasilacz”, przekształcający 230 VAC w niezbędne do naładowania kondensatora niskie
napięcie wyprostowane. Kondensator można jednak również naładować poprzez
bezpośrednie podłączenie do napięcia stałego, a więc np. z akumulatora samochodowego
12 VDC. Dodatkowo wybudowano w multimetr baterię słoneczną, wspomagającą zasilanie
przy świetle dziennym.
Miernik VC-300 dysponuje
uzupełnienie pomiarów:
ponadto
kilkoma
funkcjami,
stanowiącymi
praktyczne
W zależności od rodzaju mierzonego w danej chwili napięcia, w obrębie zakresu pomiaru
napięcia następuje automatyczne przełączenie z napięcia zmiennego na napięcie stałe i
odwrotnie.
Przyrząd posiada funkcję AUTO RANG (automatyczny wybór zakresu), której aktywacja
powoduje automatyczne ustawianie właściwego zakresu pomiaru przy wykonywaniu różnych
pomiarów.
Przyciskiem RANGE-H (Range Hold = utrzymywanie danego zakresu pomiaru) mogą
Państwo wyznaczyć ręcznie określony zakres pomiarów = ręczny wybór zakresu.
Przycisk Data Hold pozwala zatrzymać pomierzoną wartość, co jest ważne przede
wszystkim w przypadku pomiaru wartości ulegających szybkim zmianom.
Dzięki funkcji automatycznego wyłączenia zasilania (Auto Power Off) po 10 minutach nie
korzystania z miernika następuje jego wyłączenie, co pozwala zapobiec niepotrzebnemu
szybkiemu rozładowaniu kondensatora High Cap.
Miernik cyfrowy dopuszczony jest do uniwersalnego stosowania przez amatorów, jak również
w sektorze przemysłowym (w zakresie ograniczonym uwarunkowaniami normy IEC 664), w
szkolnictwie itd.
2. Wskazania dot. bezpieczeństwa pracy
• Urządzenie zostało skonstruowane oraz sprawdzone w oparciu o normy DIN 57 411 cz. 1/
VDE 0411 cz. 1, Środki ochrony elektronicznych przyrządów pomiarowych wzgl. zgodnie
z VDE-0551 (Transformatory spełniające wymogi bezpieczeństwa) i opuściło zakład
producenta w stanie technicznym, zapewniającym niezawodność i bezpie-czeństwo
pracy. Dla utrzymania niezawodności urządzenia i zapewnienia bezpiecznej eksploatacji
konieczne jest przestrzeganie przez Użytkownika niniejszej Instrukcji obsługi oraz
zawartych w niej ostrzeżeń (poprzedzonych zapisem Uwaga!)!
• Miernik może być stosowany jedynie w obwodach prądowych z ochroną 12 A, wzgl. w
obrębie których nie występują obciążenia powyżej 4000 VA. Występujące przy tym
napięcie nie może w żadnym razie przekraczać 250 VDC/VACrms. Przyrząd nie może
być stosowany w instalacjach kategorii przepięciowej III zgodnie z IEC 664. Miernik i
przewody pomiarowe nie posiadają ochrony przeciwłukowej (IEC 1010-2-031, ust.
13.101).
• W szkołach, placówkach edukacyjnych i warsztatach amatorskich eksploatacja mierników
winna być nadzorowana przez przeszkolony personel.
• Urządzenia pomiarowe muszą być przechowywane w miejscach niedostępnych dla dzieci
!
• W jednostkach prowadzących działalność gospodarczą należy przestrzegać przepisów
prewencji wypadkowej zrzeszenia organizacji branżowych (przepisy dot. urządzeń
elektrycznych i środków produkcji).
• Przy otwieraniu osłon, czy usuwaniu części (poza przypadkami, w których możliwe jest
wykonanie tego ręcznie) mogą zostać odsłonięte elementy będące pod napięciem. Pod
napięciem mogą znajdować się również miejsca podłączenia. Przed przystąpieniem do
regulacji, konserwacji, naprawy czy wymiany części lub zespołów należy odłączyć
urządzenie od wszelkich źródeł napięcia i obwodów pomiarowych, jeżeli trzeba będzie
otworzyć miernik. O ile nie da się uniknąć regulacji, konserwacji czy naprawy na otwartym
urządzeniu, będącym pod napięciem, prace te mogą zostać przeprowadzone wyłącznie
przez specjalistę obeznanego ze związanymi z tym ryzykami wzgl. odnośnymi przepisami
(VDE-0100 wzgl. VDE 0701 oraz VDE 0686).
• Kondensatory w obrębie urządzenia mogą być jeszcze naładowane, nawet wtedy, gdy
urządzenie zostało odłączone od wszelkich źródeł napięcia i obwodów pomiarowych.
• Przy wymianie bezpieczników należy zapewnić użycie bezpieczników wyłącznie w
podanym typie oraz o podanym nominalnym natężeniu prądu. Stosowanie naprawianych
bezpieczników czy zmostkowanie podstawy bezpiecznika jest niedopuszczalne. W celu
dokonania wymiany bezpieczników należy odłączyć miernik od obwodu pomiarowego i
wyłączyć go. Usunąć wszystkie podłączone przewody i końcówki miernicze. Przy pomocy
odpowiedniego śrubokrętu do wkrętów z rowkiem krzyżowym ostrożnie otworzyć
obudowę. Usunąć uszkodzony /e bezpiecznik /i i wymienić go/je na bezpiecznik /i tego
samego typu i o tym samym prądzie nominalnym 0,5 A o wkładce topikowej bezzwłocznej
(flink), 250 V; inna nazwa FF 0,5 A / 250 V wzgl. 20 A „super”-fink, 250 V; inna nazwa: FF
20 A/ 250 V.
Po dokonaniu wymiany dokładnie zamknąć obudowę i przykręcić śruby w odwrotnej
kolejności. Urządzenie można ponownie uruchomić dopiero po starannym zamknięciu
obudowy i dokręceniu śrub.
• Należy zachować szczególną ostrożność w obchodzeniu się z napięciami przemiennymi
powyżej 25 V (AC) lub powyżej 35 V napięcia stałego (DC). Już przy tych napięciach
możliwe jest w razie dotknięcia przewodu elektrycznego niebezpieczne dla życia
porażenie prądem. Należy więc najpierw przełączyć źródło napięcia do stanu
bezprądowego, podłączyć miernik do przyłączy źródła napięcia, które ma być zmierzone,
nastawić miernik na wymagany zakres pomiaru napięcia, a następnie włączyć źródło
napięcia. Po zakończeniu pomiaru przełączyć źródło napięcia do stanu bezprądowego i
odłączyć przewody miernicze od przyłączy źródła napięcia.
• Upewnić się przed każdym pomiarem napięcia, że miernik nie znajduje się w zakresie
pomiaru prądu.
• Przed każdą zmianą zakresu pomiarów odłączyć końcówki miernicze od obiektu pomiaru.
• Przed każdym pomiarem prosimy sprawdzić miernik oraz przewody pomiarowe na
występowanie uszkodzeń.
• Urządzenia pomiarowego nie wolno używać w pomieszczeniach czy nieodpowiednich
warunkach otoczenia, w których występują lub mogą występować łatwopalne gazy, opary
czy pył. Dla własnego bezpieczeństwa bezwzględnie unikać nawilżenia lub zamoczenia
miernika wzgl. przewodów mierniczych.
• Do pomiarów używać wyłącznie przewodów mierniczych dostarczonych wraz z
urządzeniem. Jedynie te przewody dopuszczone są do stosowania.
• Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, należy uważać, by podczas pomiaru nie
dotknąć - nawet pośrednio - końcówek mierniczych ani mierzonych przyłączy (punktów
pomiarowych).
• Napięcie pomiędzy dowolnym gniazdem miernika a uziemieniem (ziemią) nie może
przekraczać 500 V DC lub 500 V AC.
• Jeżeli należy liczyć się z tym, że bezpieczna praca urządzenia nie będzie już możliwa,
konieczne jest wycofanie go z eksploatacji i zabezpieczenie przed przypadkowym
włączeniem. Należy przyjąć, że bezpieczna eksploatacja nie będzie już możliwa, o ile
- urządzenie wykazuje widoczne uszkodzenia,
- urządzenie już nie działa
- miało miejsce dłuższe składowanie w niekorzystnych warunkach
- doszło do poważnych obciążeń (uszkodzeń) spowodowanych transportem.
• Prosimy nigdy nie uruchamiać urządzenia natychmiast po przeniesieniu go z zimnego do
ciepłego pomieszczenia! Osadzające się skropliny mogłyby w niekorzystnych warunkach
je uszkodzić. Pozwolić, by urządzenie w stanie niepodłączonym osiągnęło temperaturę
otoczenia.
3. Elementy urządzenia i wyświetlane wskaźniki
1. Wyświetlacz LCD (= wyświetlacz ciekłokrystaliczny)
2. Przełącznik zakresów pomiarów
3. Przycisk Data-Hold do „zatrzymywania” mierzonych wartości
4. Przycisk Range-Hold do wyłączania funkcji Auto-Range (= automatycznego wybierania
zakresu pomiaru); włączanie ręcznego wybierania zakresów pomiarów
5. Przycisk przełączania AC/DC lub symbol diody /symbol nuty
Przyciskiem tym dokonuje się przełączenia z pomiaru prądu stałego na pomiar prądu
zmiennego oraz również przełączenia z testowania diod na badanie przewodności
(potwierdzanej sygnałem akustycznym)
6. Wejście 20 A
To wejście miernicze posiada ochronę bezpiecznikową 20 A i może być wykorzystywane do
pomiarów prądu stałego oraz prądu zmiennego maksymalnie do 20 A.
7. Wejście mA (także do pomiaru w µA)
Wejście to może być wykorzystywane do pomiarów prądu stałego oraz prądu zmiennego o
maksymalnej wartości do 300 mA (= 0,3 A); posiada ochronę bezpiecznikową 0,5 A flink
(o wkładce topikowej bezzwłocznej) / 250 V
8. Gniazdo wejściowe Com (-) = przyłącze COM lub przyłącze minus
9. Gniazdo wejściowe V/Ω /(+) = przyłącze plus
10. Wskaźnik analogowy
11. Wskaźnik z podziałką kreskową
Uwaga!
Przestrzegać maksymalnych wartości parametrów wejściowych!
12. R-H = Range Hold
= ręczny wybór zakresów
13. D-H = Data Hold
= „zamrożenie” (zatrzymanie) wartości mierzonej
14. symbol diody= testowanie diod
15. „~” = symbol napięcia lub prądu zmiennego
16. •))) = symbol akustycznego sygnału kontroli przewodności
17. ‘1-1’ = znak (-) wzgl. symbol biegunowości ujemnej
18.
= symbol akumulatora
Pojawienie się tego symbolu na wyświetlaczu oznacza konieczność doładowania
kondensatora High-Cap
19. Różne jednostki pomiarów
4. Użytkowanie miernika uniwersalnego
4.1
Doładowywanie
wysokopojemnościowego
High-Cap
miernika
wzgl.
ładowanie
kondensatora
Aby zapewnić niezawodne funkcjonowanie miernika, należy go co pewien czas doładować.
Pojawienie się na wyświetlaczu symbolu akumulatora oznacza spadek napięcia
kondensatora High-Cap do wartości ok. 2,5 V prądu stałego.
W celu doładowania miernika z gniazda sieciowego 230 V należy zastosować następującą
procedurę:
Ustawić przełącznik zakresów pomiarów (2) w położeniu „CHARGE 230VAC MAX.”
(niebieski napis). Podłączyć przewody pomiarowe do miernika: Przewód czarny do gniazda
COM, przewód czerwony do gniazda V/Ω. Następnie połączyć końcówki miernicze (ostrza
miernicze) przewodów pomiarowych - z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa - z
gniazdem sieciowym 230 V. W zależności od tego, jak długo trwa to połączenie, uzyskuje się
większą lub mniejszą ilość „energii” do wykonania różnych zadań mierniczych. Podane niżej
„czasy ładowania” odpowiadają w przybliżeniu następującym czasom pracy:
1. w przypadku całkowicie rozładowanego kondensatora High-Cap ładowanie trwa 3 minuty
2. natomiast kolejne doładowywania, po pojawieniu się na wyświetlaczu symbolu
akumulatora, trwają jedynie ok. 1 minuty dla czasu pomiaru do 60 minut.
Podane czasy pracy każdorazowo odnoszą się do pracy ciągłej, co oznacza, że multimetr
pozostaje stale włączony.
Jeżeli miernik użytkowany jest w trybie pomiaru napięcia lub pomiaru częstotliwości, podany
tu czas pracy, którym dysponuje się po naładowaniu, ulega zmniejszeniu o połowę. O ile
przyrząd wyłączany jest po (każdym) pomiarze, okres potencjalnej dyspozycyjności miernika
ulega przedłużeniu. To samo dotyczy dni „słonecznych”. Prąd uzyskiwany z baterii
słonecznej jest stosunkowo nie wielki, toteż nie wystarcza on, by samodzielnie naładować
High Cap. Wystarcza on jednak do wspomagania (buforowania) kondensatora przy
wyłączonym mierniku.
W celu doładowania ze źródła niskiego napięcia w zakresie od 9 do 20 V (standardowo 12
V) napięcia stałego (=DC) lub zmiennego (AC), np. z akumulatora samochodowego 12 V
(DC) lub z transformatora 9 do 20 V (standardowo 12 V) napięcia wyjściowego (AC),
prosimy wykonać następujące operacje:
Ustawić przełącznik zakresów pomiarów (2) w położeniu „CHARGE 9 - 12V AC DC”
(niebieski napis). Podłączyć przewody pomiarowe do miernika: Przewód czarny do gniazda
COM, przewód czerwony do gniazda V/Ω. Następnie połączyć końcówki miernicze (ostrza
miernicze) przewodów pomiarowych - z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa -ze
źródłem napięcia stałego 12 V (= akumulator) lub ze źródłem napięcia zmiennego 12 V (=
strona wtórna transformatora bezpieczeństwa). W zależności od tego, jak długo trwa to
połączenie ze „źródłem napięcia”, uzyskuje się większą lub mniejszą ilość „energii” do
wykonania różnych zadań mierniczych.
Wartości czasu pracy oraz czasu ładowania są identyczne z wartościami dla ładowania 230
VAC.
Również tu podane czasy pracy odnoszą się każdorazowo do pracy ciągłej, co oznacza, że
multimetr pozostaje stale włączony.
Jeżeli miernik użytkowany jest w trybie pomiaru napięcia lub pomiaru częstotliwości, podany
tu czas pracy, którym dysponuje się po naładowaniu, ulega zmniejszeniu o połowę. O ile
przyrząd wyłączany jest po (każdym) pomiarze, okres potencjalnej dyspozycyjności miernika
ulega przedłużeniu. Także przy tym trybie ładowania wbudowana bateria słoneczne może
przy wystarczającym nasłonecznieniu przedłużyć potencjalny czas pracy miernika.
Czas ten ulega również przedłużeniu dzięki temu, że zintegrowany układ przełączenia AutoPower-Off wyłącza miernik po upływie ok. 10 minut, jeżeli w tym czasie nie wykona się
żadnego pomiaru.
Uwaga!
Nie wolno w żadnym wypadku
Niebezpieczeństwo utraty życia!
używać
miernika
w
stanie
otwartym!
4.2 Podłączanie przewodów pomiarowych
Do pomiarów prosimy zawsze stosować wyłącznie zawarte w dostawie przewody miernicze.
Przed każdym ich podłączeniem należy zwracać uwagę na stan wtyków, końcówek
mierniczych, jak również na to, czy izolacja nie została uszkodzona.
Przewody pomiarowe dopuszczone są do stosowania przy maksymalnym napięciu 1000 V.
Miernik uniwersalny VC-300 został zaprojektowany i wykonany dla napięcia maksymalnego
1000 VDC wzgl. 750 VACrms. Należy zachować szczególną ostrożność w odniesieniu do
napięcia zmiennego powyżej 25 V oraz napięcia stałego 35 V.
Uwaga!
Nigdy nie przekraczać maksymalnie dopuszczalnych wartości parametrów
wejściowych! W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia miernika, a tym
samym do zagrożenia życia Użytkownika!
4.3 Uruchomienie
4.3.1 Ustawienia podstawowe
Miernik włączany jest przy pomocy przełącznika zakresów pomiarów (2). W tym celu należy
nastawić przełącznik na preferowaną pozycję, w zależności od tego, jakie pomiary będą
prowadzone.
4.3.2 Funkcje przycisków
a)
Za pośrednictwem przełącznika zakresów pomiarów dokonuje się zarówno włączenia
jak też wyłączenia miernika. Funkcja „Auto Power Off” (samoczynnego wyłączenia
zasilania) zapobiega zbyt szybkiemu rozładowaniu kondensatora wysokopojemnościowego. Jeżeli w ciągu ok. 10 minut nie następuje uruchomienie
przełącznika trybu pracy, miernik wyłącza się samoczynnie.
Poprzez uruchomienie przycisku DATA-H, RANGE-H oraz DC/AC możliwe jest ponowne
włączenie multimetru.
b)
Przycisk AC/DC – symbol diody/symbol nuty.
Przycisk ten należy uruchomić, kiedy przełącznik trybu pracy ustawiony został w pozycji
pomiaru prądu i zamierza się np. dokonać przełączenia z pomiaru prądu stałego na
pomiar prądu zmiennego i odwrotnie.
Przycisk ten stosuje się również, jeżeli przełącznik obrotowy nastawiony jest na pomiar diod
lub na pomiar przewodności „•)))” w celu dokonania przełączenia z testowania diod na
badanie przewodności (potwierdzanej sygnałem akustycznym) i odwrotnie.
c)
Przycisk Data-Hold
Przy pomocy tego przycisku przytrzymuje się chwilową wartość z pomiaru. Funkcja ta
umożliwia „zatrzymywanie” szybko zmieniających się wartości mierzonych. W celu
dezaktywowania tej funkcji należy ponownie nacisnąć przycisk.
d)
Przycisk Range-Hold
W celu dokonania przełączenia z trybu Auto-Range (= automatycznego wybierania zakresu
pomiaru) na ręczne wybieranie zakresu prosimy nacisnąć na ten przycisk. Dzięki temu
można będzie ręcznie nastawić preferowany zakres pomiarów. Dla opuszczenia tej
funkcji specjalnej ponownie wcisnąć przycisk.
Uwaga!
Ręczny wybór zakresu nie jest możliwy w przypadku badania przewodności oraz
testowania diod.
4.3.3 Funkcje gniazd
a)
Przełącznik trybów pracy = przełącznik funkcji mierniczych = przełącznik
zakresów pomiarów (2)
Uwaga!
Podczas pomiaru nie wolno w żadnym wypadku przestawiać przełącznika trybów
pracy. Może to spowodować zniszczenie miernika, doprowadzając w konsekwencji do
zagrożenia życia Użytkownika.
Poprzez obracanie przełącznika istnieje tu możliwość wyboru różnych podstawowych
zakresów pomiarów uszeregowanych w półkolu wokół przełącznika:
AutoV
= pomiar napięcia AC/DC w woltach
= pomiar oporności w omach
Ω
symbol diody / = testowanie diod (odcinków półprzewodnikowych) / badanie przewodności
(< 100 Ω) potwierdzanej sygnałem dźwiękowym
FRQ
= pomiar częstotliwości
20A
= pomiar prądu stałego / zmiennego maksymalnie do 20 A
mA
= pomiar prądu stałego / zmiennego maksymalnie do 300 mA (= 0,3 A)
= pomiar prądu stałego / zmiennego maksymalnie do 300 µA (= 0,3 mA)
µA
b)
Gniazdo 20A
W celu pomierzenia prądu stałego lub zmiennego o maksymalnej wartości 20 A należy
podłączyć tu czerwony przewód pomiarowy.
Uwaga!
Podczas pomiaru prądu przełącznik trybu pracy (2) nie może być w żadnym wypadku
nastawiony na pomiar napięcia (V) !
c)
Gniazdo mA (także dla µA)
W celu dokonania pomiarów prądu stałego lub zmiennego o maksymalnej wartości 300 mA
(!) należy podłączyć tu czerwony przewód pomiarowy, pod warunkiem wcześniejszego
ustawienia przełącznika trybu pracy w pozycji „mA”.
d)
Gniazdo COM (= Common = wspólne)
Za wyjątkiem pomiaru pojemności, dla wszystkich innych pomiarów należy podłączyć tu
czarny przewód pomiarowy (gniazdo „Common” oznacza gniazdo (-) lub gniazdo
masy).
e)
Gniazdo V/Ω
Do tego gniazda należy podłączyć czerwony przewód pomiarowy przed przystąpieniem do
pomiarów napięcia, częstotliwości wzgl. oporności, do badania przewodności lub do
testowania diod/baterii.
4.3.4 Opis wyświetlacza, wskaźnika kreskowego - Wyjaśnienie symboli
a)
Wyświetlacz cyfrowy
Na wyświetlaczu mogą być wyświetlane wartości do „3200”, przy czym automatycznie
wyświetlana jest biegunowość (w przypadku napięć ujemnych wzgl. odwrotnej
biegunowości). Ponadto dysponuje się trzema pozycjami kropki dziesiętnej.
b)
Analogowy wskaźnik kreskowy (słupkowy)
W skład analogowego wskaźnika kreskowego wchodzi 65 segmentów. Wskaźnik ten
charakteryzuje się (niemal dwukrotnie) większą prędkością pomiaru niż wskaźnik
cyfrowy. Dzięki temu można łatwiej dostrzec tendencje mierzonych wartości, tak samo
jak na multimetrze analogowym, jednak przy braku jego słabych stron mechanicznych
(tłumienie).
c)
„D-H” (= Data Hold)
Przyciskiem D-H zatrzymuje się w polu widzenia aktualną wartość mierzoną.
d)
„R-H” (= Range Hold)
Funkcja ta pozwala na wyłączenie automatycznego wyboru zakresu (Auto Range) i ręczne
ustawianie zakresów pomiarów. Każde naciśnięcie przycisku powoduje przesunięcie
kropki dziesiętnej o jedną pozycję w lewo lub w prawo, odpowiednio do tego zmieniają
się jednostki pomiaru.
5. Wykonywanie pomiarów
5.1
Pomiar prądu stałego
Uwaga!
Nie wolno w żadnym wypadku przekraczać maksymalnie dopuszczalnych wartości
parametrów wejściowych: maksymalnie 1000 VDC wzgl. 750 VACrms (= skuteczne).
Nie dotykać żadnych układów, ani elementów układów, jeżeli mierzone są w nich
napięcia powyżej 25 VACrms lub 35 VDC.
W celu przeprowadzenia pomiarów napięcia stałego lub zmiennego należy wykonać
następujące czynności (uwzględniając przy tym koniecznie zamieszczony dalej rysunek):
1. Podłączyć czarny przewód mierniczy do gniazda COM, a przewód czerwony do gniazda
V/Ω.
2. Nastawić przełącznik obrotowy na „AUTOV”.
3. Końcówki miernicze połączyć z obiektem pomiarów (układ obciążony itd.).
4. Miernik posiada układ rozpoznawania przepływu zerowego, który automatycznie
wyświetla właściwy rodzaj napięcia. Po przyłożeniu napięcia stałego pojawia się w
przypadku napięć ujemnych wskaźnik biegunowości. Podczas pomiaru napięcia
zmiennego przed wartością pomierzoną ukazuje się symbol „~”.
Pomiar napięcia ACV lub DCV (na rysunku DCV)
5.2
Pomiar prądu stałego
W celu pomierzenia wartości prądu stałego należy wykonać następujące czynności
(uwzględniając przy tym koniecznie zamieszczony dalej rysunek):
1. Podłączyć czarny przewód mierniczy do gniazda COM, a przewód czerwony do gniazda
mA, jeżeli zamierzają Państwo dokonać pomiarów prądu stałego poniżej 300 mA (także w
przypadku prądu poniżej 30 µA) lub do gniazda 20 A, jeśli ma być mierzony prąd stały w
przedziale wartości powyżej 300 mA do maksymalnej wartości 20 mA.
2. Nastawić przełącznik obrotowy na pomiar prądu (µA, mA lub 20 A).
3. Po przełączeniu miernik znajdzie się zawsze (początkowo) w strefie pomiaru prądu
stałego (zakres µA, mA lub 20 A)
4. Przewód mierniczy połączyć szeregowo z obiektem pomiarów (należy przy tym koniecznie
uwzględnić umieszczony poniżej rysunek).
Uwaga!
Nie wolno wykonywać pomiarów w obwodach prądowych, w których mogą
występować napięcia powyżej 250 VDC/VACrms, gdyż grozi to utratą życia! W żadnym
wypadku nie mierzyć prądów powyżej 20 A! Pomiaru dokonywać jedynie w obrębie
obwodów prądowych chronionych bezpiecznikiem 16 A wzgl. takich obwodów, w
których nie mogą występować moce powyżej 4000 VA. Pomiary prądu o natężeniu
równym 20 A mogą być prowadzone maksymalnie przez 30 sekund i jedynie przy
zachowaniu 15-minutowych odstępów czasu!
Pomiar prądu stałego
5.3
Pomiar prądu zmiennego
W celu pomierzenia wartości prądu zmiennego należy wykonać następujące czynności
(uwzględniając przy tym koniecznie zamieszczony dalej rysunek):
1. Podłączyć czarny przewód mierniczy do gniazda COM, a przewód czerwony do gniazda
mA, jeżeli zamierzają Państwo dokonać pomiarów prądu zmiennego o maksymalnej
wartości 300 mA lub do gniazda 20 A, jeśli ma być mierzony prąd zmienny w przedziale
wartości powyżej 300 mA do maksymalnej wartości 20 mA.
2. Nastawić przełącznik trybu pracy na pomiar prądu (µA, mA lub 20 A).
3. Aby przystąpić do pomiaru prądu zmiennego należy teraz krótko nacisnąć jednokrotnie
przycisk DC/AC. Nastąpi wówczas przełączenie miernika z pomiaru prądu stałego na
pomiar prądu zmiennego. Przed wartością mierzoną pojawi się symbol „~”.
4. Końcówki miernicze połączyć szeregowo z obiektem pomiarów (należy przy tym
koniecznie uwzględnić zamieszczony poniżej rysunek).
Uwaga!
Nie wolno wykonywać pomiarów w obwodach prądowych, w których mogą
występować napięcia powyżej 250 VDC/VACrms, gdyż grozi to utratą życia! W żadnym
wypadku nie mierzyć prądów powyżej 20 A! Pomiaru dokonywać jedynie w obrębie
obwodów prądowych chronionych bezpiecznikiem 16 A wzgl. takich obwodów, w
których nie mogą występować moce powyżej 4000 VA. Pomiary prądu o natężeniu
równym 20 A mogą być prowadzone maksymalnie przez 30 sekund i jedynie przy
zachowaniu 15-minutowych odstępów czasu!
Pomiar prądu zmiennego
5.4
Pomiar oporności
Uwaga!
Prosimy upewnić się, że wszelkie elementy układów, układy, podzespoły, czy inne
obiekty mierzone, są ponad wszelką wątpliwość bez napięcia.
W celu wykonania pomiaru oporności należy zastosować następującą procedurę
(uwzględniając przy tym koniecznie zamieszczony dalej rysunek):
1. Podłączyć czarny przewód mierniczy do gniazda COM, a przewód czerwony do gniazda
V/Ω.
2. Nastawić przełącznik zakresów pomiarów na pomiar oporności „.Ω„.
3. Połączyć teraz końcówki miernicze z obiektem pomiarów. Funkcja automatycznego
wyboru zakresów pomiarów (Auto Range) odpowiada za właściwy zakres pomiaru, co
pozwala zminimalizować ewentualny błąd pomiaru.
Podczas pomiarów oporności należy uważać, by punkty pomiarowe, dotykane końcówkami
mierniczymi, pozbawione były zanieczyszczeń, oleju, lutowia itp., gdyż może to doprowadzić
do zniekształcenia wyników pomiaru.
Przy opornościach powyżej 3 MΩ wyświetlacz może potrzebować trochę czasu do
osiągnięcia stabilizacji wskazań. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „OL”, a na
wskaźniku kreskowym widoczne będą wszystkie segmenty, oznacza to przekroczenie
zakresu pomiarów bądź przerwanie odcinka mierniczego.
Pomiar oporności
5.5
Badanie przewodności
Funkcja ta informuje sygnałem dźwiękowym o przewodności nieobciążonych przewodów,
bezpieczników, układów itd. W celu przeprowadzenia tego pomiaru należy zastosować
następującą procedurę (uwzględniając przy tym koniecznie umieszczony dalej rysunek):
1. Podłączyć czarny przewód mierniczy do gniazda COM, a przewód czerwony do gniazda
V/Ω.
2. Nastawić przełącznik zakresów pomiarów na „. Symbol diody/symbol nuty, a następnie
nacisnąć przycisk DC/AG - */g tyle razy, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol nuty.
Ręczny wybór zakresu nie jest możliwy.
3. Połączyć teraz końcówki miernicze z obiektem pomiarów. Przy opornościach przepływu
poniżej mniej więcej 100 Ω rozlega się sygnał dźwiękowy.
Uwaga!
Nie wolno mierzyć naładowanych kondensatorów, gdyż ewentualne rozładowanie
może spowodować zniszczenie miernika.
Badanie przewodności
5.6 Testowanie diod
W celu dokonania pomiaru diod oraz innych elementów półprzewodnikowych należy
zastosować następującą procedurę (uwzględniając przy tym koniecznie umieszczony dalej
rysunek):
1. Podłączyć czarny przewód mierniczy do gniazda COM, a przewód czerwony do gniazda
V/Ω.
2. Nastawić przełącznik zakresów pomiarów na „Symbol diody/symbol nuty” Na
wyświetlaczu pojawi się symbol „symbol diody„. Ręczny wybór zakresu nie jest możliwy.
3. Połączyć teraz końcówki miernicze z obiektem pomiarów (z nie obciążonym napięciem
odcinkiem półprzewodnikowym), czerwoną końcówką mierniczą do anody oraz końcówką
czarną do katody (oznaczonej z reguły barwnym pierścieniem, kropką itp.).
Podczas sprawdzania diody w kierunku przewodzenia uzyskuje się wartości napięcia od ok.
0,25 V (w przypadku diody germanowej) lub 0,7 V (w przypadku diody krzemowej) do 1,0 V,
o ile dioda nie jest uszkodzona.
W razie odwrotnej konfiguracji końcówek mierniczych, a więc końcówka czerwona
podłączona do katody, a czarna - do anody, następuje sprawdzenie tzw. kierunku
zaporowego diody.
Jeżeli na ekranie wyświetlacza pojawia się napis „OL”, dioda funkcjonuje prawidłowo. Jeżeli
natomiast wyświetlana jest wartość napięcia, np. 0,5 V, nastąpiło nieprawidłowe podłączenie
mierzonego obiektu lub jest on uszkodzony.
Uwaga!
Podczas testowania diod należy upewnić się, że dioda wzgl. układ, w który została
ona wbudowana, nie jest pod napięciem. Konieczne jest rozładowanie wszelkiej
pojemności.
Test diodowy
5.7
Pomiar częstotliwości
W pomierzenia częstotliwości należy zastosować następującą procedurę (uwzględniając
przy tym koniecznie umieszczony dalej rysunek):
1. Podłączyć czarny przewód mierniczy do gniazda COM (czarny = „-”), a przewód czerwony
do gniazda V/Ω (czerwony = „+”).
2. Nastawić przełącznik zakresów pomiarów na pomiar częstotliwości „.FRQ”.
3. Połączyć końcówki miernicze z obiektem pomiarów (generator itp.)
Pomiar częstotliwości
Uwaga!
Należy bezwzględnie przestrzegać maksymalnie dopuszczalnych wartości
parametrów wejściowych. Nie podłączać napięcia powyżej maksymalnej wartości 125
V DC wzgl. 100 V Acrms (rms = eff = skuteczne). Dotknięcie przy podłączonym
napięciu powyżej 25 VAC lub 35 VDC stanowi zagrożenie dla życia!
Podczas pomiaru nie wolno dokonywać przełączeń na inne funkcje miernicze. Może to
doprowadzić do zniszczenia czułego modułu elektronicznego multimetru, a tym
samym spowodować zagrożenie dla Użytkownika.
5.8 Korzystanie z analogowego wskaźnika kreskowego (słupkowego)
Analogowy wskaźnik kreskowy jest łatwy w obsłudze i czytelny. Można go porównać ze
wskazówką analogowego przyrządu pomiarowego, przy braku wszelkich związanych z nią
niedogodności mechanicznych. Jest on szczególnie przydatny w przypadku ulegających
szybkim zmianom sygnałów pomiarowych, dla których wyświetlanie cyfrowe jest zbyt
„wolne”. Dzięki temu możliwe jest również szybkie rozpoznanie i ocena tendencji zmian
wartości mierzonych.
6. Konserwacja i kalibrowanie
Dla zapewnienia długotrwałej dokładności miernika uniwersalnego należy go raz w roku
kalibrować.
Wymiana bezpieczników została opisana w punkcie 2 (Wskazania dot. bezpieczeństwa
pracy). Opis ładowania kondensatora (High-Cap) znajdą Państwo w pkt. 4.1. Do czyszczenia
urządzenia wzgl. ekranu wyświetlacza należy używać pozbawionej „mechów” suchej
ściereczki antystatycznej.
Uwaga!
Nie stosować do czyszczenia żadnych środków czyszczących zawierających węgiel,
ani benzyny czy alkoholi itp.! Substancje te oddziaływają agresywnie na powierzchnię
urządzenia. Ponadto wydzielane przy tym opary są szkodliwe dla zdrowia i mogą
spowodować wybuch.
7. Dane techniczne i tolerancje miernicze
7.1 Dane techniczne
Wyświetlacz
: 3 3/4 - pozycyjny wyświetlacz LCD do
3200 z automatycznym wyświetlaniem
biegunowości oraz 65-segmentowym
wskaźnikiem kreskowym
Maksymalna prędkość pomiarów:
Wyświetlacz cyfrowy
: 2 pomiary na 1 sekundę
Wskaźnik kreskowy
: ok. 4 pomiarów na 1 sekundę
Maksymalny prąd wejściowy AC/DC
: = 20 A
Temperatura robocza
: 0°C do +40°C, przy względnej
wilgotności powietrza poniżej 75%,
brak kondensacji
Temperatura składowania
: -10°C do +50°C, przy względnej
wilgotności powietrza poniżej 75%,
bez kondensacji
Temperatura gwarantująca dokładność:
: +23°C +/-5°C
Masa
: 242 g (bez przewodów mierniczych)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
: 175 x 85 x 35 mm
8.2 Tolerancje miernicze
Parametry dokładności podano w +/-(% odczytanej wartości + liczba pozycji cyfrowych =
digit(s) = dgt(s)).
Podana dokładność obowiązuje przez 1 rok, w temperaturze 23°C ± 5°C, przy względnej
wilgotności powietrza poniżej 75% oraz przy braku kondensacji.
Tryb pracy
Napięcie stałe
DC
Zakres pomiarów
300 mV
3V
30 V
300 V
1000 V
Dokładność
+/-(0,8%+3dgts)
+/-(0,8%+1 dgt)
----”--------”----+/-(1,0%+3dgts)
Oporność wejściowa > 10 MΩ, przy 300 mV > 100 MΩ
Rozdzielczość
100 µV
1 mV
10 mV
100 mV
1 V
Napięcie zmienne
AC
3V
30 V
300 V
750 V
+/-(1,0%+5dgts)
----”--------”----+/-(1,2%+5dgts)
1 mV
10 mV
100 mV
1 V
Oporność wejściowa > 10 MΩ, równolegle do 50 pF, sprzężone z AC
Częstotliwość: 40 do 400 Hz
Uwaga!
Napięcie poniżej 40 mV nie może zostać zmierzone.
Prąd stały
DC
300 µA
3 mA
30 mA
300 mA
20 A
+/-(1,0%+2dgts)
----”----+/-(1,2%+3dgts)
----”----+/-(1,5%+5dgts)
0,1 µA
1 µA
10 µA
100 µA
10 mA
Maksymalne napięcie w obwodzie pomiarowym: 250 VDC/VACrms (=skuteczne)
Spadek napięcia poprzez bocznikowanie: 200 mV
Tryb pracy
Prąd zmienny
AC
Zakres pomiarów
300 µA
3 mA
30 mA
300 mA
20 A
Dokładność
+/-(1,5%+5dgts)
----”----+/-(2,0%+5dgts)
---------+/-(2,5%+5dgts)
Rozdzielczość
0,1 µA
1 µA
10 µA
100 µA
10 mA
Maksymalne napięcie w obwodzie pomiarowym: 250 VDC/VACrms (=skuteczne)
Częstotliwość napięcia zmiennego: 40 do 400 Hz
Spadek napięcia poprzez bocznikowanie: 200 mV
Oporność
300 Ω
3 kΩ
30 kΩ
300 kΩ
3 MΩ
30 MΩ
+/-(1,2%+2dgts)
------------------------+/-(2,0%+2dgts)
+/-(3,0%+5dgts)
0,1 Ω
1Ω
10 Ω
100 Ω
1 kΩ
10 kΩ
Napięcie w otwartym obwodzie pomiarowym: ok. 0,7 do 1,3 V
Test diodowy - prąd próbny maks. 1 mA
Badanie przewodności: sygnał dźwiękowy przy opornościach mniejszych niż 100 Ω
Częstotliwość: 3 kHz do 3 MHz
+/- 0,5%+1 dgt
Czułość:
> 0,4 VACrms
7.3 Maksymalne wartości wejściowe
Pomiar napięcia
: 100 VDC wzgl. 750 VACrms (= skuteczne)
Pomiar prądu
: 20 A AC/DC w zakresie A
300 mA AC/DC w zakresie mA
300 µA AC/DC w zakresie µA,
przy czym maksymalne napięcie wejściowe: 250 V
DC/VACrms (= skuteczne)
Pomiar oporności
: 30 MΩ Zabezpieczenie przeciążeniowe: 500 VDC/VACrms
w zakresie do 300 Ω: 250 VDC/VACrms
Testowanie diod,
badanie przewodności
: zabezpieczenie przeciążeniowe: 250 VDC/AC
Pomiar częstotliwości
: 3 MHz
Uwaga!
Funkcja pomiaru częstotliwości nie została zabezpieczona przed przeciążeniem, ani
przed zbyt wysokim napięciem wejściowym.
Przekroczenie maksymalnie dopuszczalnych wartości wejściowych prowadzi do
uszkodzenia miernika wzgl. do zagrożenia życia Użytkownika!
Instrukcja kalibrowania miernika VC 300
Dane dot. tolerancji znajdą Państwo
w instrukcji obsługi miernika
Widok płytki - tylna strona urządzenia
1. Napięcie stałe:
Miernik nastawić na zakres AUTO V, przyłożyć napięcie odniesienia i wyregulować przy
pomocy VR1
Uwaga: Podczas przestawiania VR1 zmieniają się również wszystkie kolejne wartości napięcia
!!!
2. Napięcie zmienne:
Miernik nastawić na zakres AUTO V, przyłożyć napięcie odniesienia i wyregulować przy
pomocy VR2
Download