W końcu stycznia zyści z przynależności Arbitra Bankowego

advertisement
INFORMACJA PRASOWA
W styczniu 2006 roku Bankowy Arbitraż Konsumencki został przyjęty do paneuropejskiej sieci instytucji prowadzących pozasądowe postępowanie rozjemcze dla
klientów instytucji finansowych. Oznacz to m. in. że:

Polscy obywatele korzystający z usług banków z innych krajów Unii
Europejskiej
będą mieli możliwość dochodzenia ewentualnych
roszczeń wobec nich w drodze pozasądowej oraz wniesienia skargi
transgranicznej w języku umowy pomiędzy konsumentem a instytucją
finansową lub języku, w którym konsument zwyczajowo kontaktował się
z usługodawcą.

Bankowy Arbitraż Konsumencki oraz zasady jego działania zostały
uznane przez Komisję Europejską jako zgodne ze standardami
obowiązującymi podobne instytucje w krajach Unii Europejskiej.
Zasady działania FIN-NET
FIN-NET został założony przez Komisję Europejską w lutym 2001 roku jako
ogólnoeuropejska sieć instytucji prowadzących pozasądowe postępowania
rozjemcze dla instytucji finansowych oraz konsumentów. W chwili obecnej do FINNET należy 39 instytucji z 16 krajów. Członkami sieci mogą być wyłącznie podmioty,
których zasady funkcjonowania oparte są na „Zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia
30 marca 1998 roku nr 98/257/EC w sprawie podstawowych zasad dotyczących
instytucji odpowiedzialnych za prowadzenie pozasądowych postępowań rozjemczych
z udziałem konsumentów”.
Zgodnie z „Memorandum of Understanding on Cross-Border Out-of-Court Complaints
Network for Financial Services In the European Economic Area”, które zostało
zawarte przez europejskie instytucje prowadzące pozasądowe postępowanie
rozjemcze z udziałem konsumentów, formy współpracy pomiędzy poszczególnymi
placówkami w ramach sieci przedstawiają się w sposób następujący:

Każda ze zrzeszonych w sieci instytucji udziela konsumentom z obszaru
swojego działania wszelkich informacji na temat podobnych instytucji I
obowiązujących procedur w przypadku składania skarg w innych krajach.

Każda ze zrzeszonych instytucji może pośredniczyć w składaniu wniosków
do arbitrażu zagranicznego.

Możliwa jest także współpraca bezpośrednia pomiędzy instytucjami z dwóch
krajów przy rozpatrywaniu skargi konsumenta, np. w formie przekazywania
informacji dotyczących legislacji lub zwyczajów rynkowych obowiązujących w
kraju zamieszkania konsumenta.
Przynależność do FIN-NET nie wyklucza jednak nawiązywania bilateralnej
współpracy pomiędzy arbitrażami z poszczególnych państw członkowskich.
Uprawnionym do składania wniosków o przyjęcie danej instytucji do FIN-NET jest
wyłącznie rząd państwa członkowskiego (w Polsce jest to najprawdopodobniej
Minister Sprawiedliwości).
Sposób działania FIN-NET
Celem tej sieci jest wspomaganie procesu tworzenia wspólnego europejskiego rynku
usług finansowych oraz płatności transgranicznych poprzez ułatwienie konsumentom
dochodzenia swoich roszczeń w stosunku do usługodawców mających siedzibę w
innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Działalność sieci
ma w
konsekwencji podnieść poziom zaufania konsumentów do jednolitego rynku.
Tak więc, instytucje
zrzeszone w
FIN-NET dają konsumentowi możliwość
wniesienia skargi transgranicznej w języku umowy pomiędzy konsumentem a
instytucją finansową lub języku, w którym konsument zwyczajowo kontaktował się z
usługodawcą.
Poprzez ustalenie
jednolitych ogólnych zasad funkcjonowania
wszystkich
uczestników sieci zapewniony jest także podobny poziom efektywności i staranności
w rozpatrywaniu skarg.
Warszawa, dnia 14 lutego 2006 roku
Download