zalecenia pokontrolne

advertisement
Poznań, 30 października 2014 r.
PS-Le.431.2.4.2014.6
Pani
Aleksandra Ślotała
Dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Gen. D. Chłapowskiego 28
64-010 Krzywiń
W dniach 22, 23, 25 i 29 września 2014 r., działając na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej1, inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej
i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu skontrolowali kierowany
przez Panią Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu (zwany dalej
Ośrodkiem lub określany skrótem MGOPS). Przedmiotem kontroli była realizacja zadania
z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój
środowiskowych
domów
samopomocy
dla
osób
z
zaburzeniami
psychicznymi,
tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywiniu (zwanego dalej Domem Samopomocy
lub określanego skrótem ŚDS) w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli. Ustalenia
pokontrolne szczegółowo opisano w protokole, który został podpisany przez Panią w dniu
22 października 2014 r.
W wyniku tej kontroli ustalono, iż Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje
jako dział Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Krzywiniu i podlega bezpośrednio
Dyrektorowi MGOPS. Pracą ŚDS kieruje Kierownik zatrudniony przez Dyrektora Ośrodka.
ŚDS w Krzywiniu jest Domem Samopomocy typu AB, tj. przeznaczonym dla osób
przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. Funkcjonowanie ŚDS określają,
zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia w sprawie środowiskowych
domów samopomocy2 (zwanym dalej rozporządzeniem): regulamin organizacyjny, plan pracy
na każdy rok oraz programy działalności przygotowane odrębnie dla każdej kategorii
podopiecznych (tj. odrębnie dla typu domu A i typu B). Ww. dokumenty zostały opracowane
1
2
tj. Dz. U. z 2013 r., poz.182 ze zm.
Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1586
al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61 851-55-66, fax 61 854-11-50
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
w uzgodnieniu z Wojewodą oraz zatwierdzone przez jednostkę prowadzącą. W dniach
kontroli działalność Domu Samopomocy opierała się ponadto na Statucie i Regulaminie
organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu.
Zgodnie z treścią Regulaminu organizacyjnego ŚDS, Dom Samopomocy dysponuje 35
miejscami dziennego pobytu. Jak zapisano w treści Regulaminu: „Celem Domu jest
podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia osób w nim przebywających,
podniesienie poziomu ich zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej, przystosowanie
do funkcjonowania społecznego w środowisku”.
W Regulaminie organizacyjnym ŚDS zapisano również iż Środowiskowy Dom ma
charakter ponadlokalny, świadczeniami swymi obejmuje mieszkańców miasta i gminy
Krzywiń oraz osoby spoza terenu gminy. W dniach kontroli ŚDS świadczył usługi dla 31
uczestników gminy Krzywiń oraz 4 osób spoza terenu gminy.
W pierwszym dniu kontroli (tj. 22.09.2014 r.) lista uczestników opiewała na 35
nazwisk, spośród których 9 osób to osoby z przewlekłą chorobą psychiczną (typ A), a 26
uczestników to osoby upośledzone umysłowo (typ B). Ponadto wśród uczestników jest 9 osób
ubezwłasnowolnionych, w tym 8 całkowicie ubezwłasnowolnionych i 1 częściowo
ubezwłasnowolniona. Obecność na zajęciach potwierdziło podpisem 29 uczestników.
Środowiskowy Dom Samopomocy nie prowadzi miejsc całodobowych. Jak ustalono,
ŚDS świadczy usługi przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym przez 6 godzin są
prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się na czynności
porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji, a także
zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach,
co jest zgodne z § 6 ust. 1 rozporządzenia.
Dom świadczy usługi transportowe polegające na dowożeniu uczestników na zajęcia
i odwożeniu ich do miejsca zamieszkania. Ustalony harmonogram dowozów i odwozów
uczestników pozwala każdemu z nich na uczestniczenie w prowadzonych zajęciach przez co
najmniej 6 godzin dziennie, co jest zgodne z § 20 rozporządzenia w sprawie środowiskowych
domów samopomocy.
Realizacją zadania Gminy Krzywiń w zakresie prowadzenia środowiskowego domu
samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w dniach kontroli, zajmowało się 10
osób, w tym: Kierownik ŚDS, starszy pracownik socjalny, 2 opiekunów, młodszy opiekun,
osoba łącząca pracę na stanowisku pielęgniarki i opiekuna, 2 techników fizjoterapii
(z których 1 przebywał na urlopie bezpłatnym, a drugi zatrudniony był na podstawie umowy
al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61 851-55-66, fax 61 854-11-50
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
2
o odbywanie stażu przez osobę bezrobotną) oraz w ramach umowy zlecenia psycholog
i lekarz psychiatra.
W zakresie kwalifikacji pracowników stwierdzono, że zgodnie z art. 122 ust.
1 ustawy, posiada Pani ponad trzyletni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację
z zakresu organizacji pomocy społecznej. Kierownik ŚDS posiada kwalifikacje określone
w § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia, tj. posiada wykształcenie wyższe na kierunku mającym
zastosowanie przy świadczeniu usług w domu oraz wymagany przepisami ponad półroczny
staż pracy na stanowisku, na którym miał bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami
psychicznymi. W trakcie kontroli Kierownik ŚDS przedstawił zaświadczenie wydane przez
UAM w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych iż jest słuchaczem Kursu – Specjalizacji
z zakresu organizacji pomocy społecznej. Zgodnie z ww. zaświadczeniem: „(…) Kurs
rozpoczął się w dniu 7.06.2014 r. i trwać będzie do 26.10.2014 r., a w listopadzie odbędzie się
obrona pracy dyplomowej”.
Wymagania kwalifikacyjne określone w obowiązujących przepisach spełniają również
osoby prowadzące zajęcia z uczestnikami, tj. zatrudnione na stanowisku technika fizjoterapii,3
opiekuna4 i młodszego opiekuna.5 W ŚDS zatrudniona jest także pielęgniarka, posiadająca
aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki. Wszyscy pracownicy Domu, zgodnie
z § 11 ust. 1 rozporządzenia, spełniają wymagania w zakresie stażu pracy z osobami
z zaburzeniami psychicznymi, za wyjątkiem osoby odbywającej staż w ŚDS.
Uczestnicy Domu Samopomocy mają możliwość kontaktu z psychologiem i lekarzem
psychiatrą. W umowach ze specjalistami określono zakres ich usług, tj. dla psychologa:
„prowadzenie rozmów z podopiecznymi, udział w zebraniach zespołu terapeutycznego, ocena
postępów podopiecznych, prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymaganiami Kierownika
ŚDS, rozwiązywanie sporów i konfliktów, wsparcie pracowników, udzielanie porad dla
uczestników ŚDS i pracowników MGOPS i ŚDS” oraz dla psychiatry: „dokonywanie oceny
stanu zdrowia uczestników i zapewnienie im właściwej opieki psychiatrycznej (wypisywanie
recept, kierowanie w razie potrzeby na oddział szpitalny), dokonywanie kwalifikacji
załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1050 ze zm.) tabela IV H pkt. III, stanowiska pomocnicze
i obsługi, poz. 26
4
załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1050 ze zm.) tabela IV H pkt. III, stanowiska pomocnicze
i obsługi, poz. 30
5
załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1050 ze zm.) tabela IV H pkt. III, stanowiska pomocnicze
i obsługi, poz. 32
3
al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61 851-55-66, fax 61 854-11-50
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
3
uczestników do pobytu w ŚDS, prowadzenie dokumentacji medycznej, konsultacje telefoniczne
w razie potrzeby”.
Spośród kadry ŚDS, 2 osoby ukończyły szkolenie: „Prowadzenie treningów
umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych,” którego celem
było przygotowanie do prowadzenia treningów umiejętności społecznych. Kolejne 5 osób
ukończyło szkolenie: „Trening umiejętności społecznych”, które obejmowało przeszkolenie
w zakresie: umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie
zachowań, kształtowanie nawyków celowej aktywności oraz prowadzenie treningu zachowań
społecznych. Powyższe jest zgodne z § 11 ust. 2 pkt 1-3 rozporządzenia w sprawie
środowiskowych domów samopomocy.
Ustalono, że w okresie objętym kontrolą pracownicy ŚDS uczestniczyli w szkoleniach
w zakresie tematycznym związanym z funkcjonowaniem ŚDS. Tematyka oraz terminowość
zorganizowanych szkoleń jest zgodna z § 23 rozporządzenia.
Zarządzeniem nr 9/2011 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu z dnia
31.12.2011 r. powołała Pani Zespół wspierająco – aktywizujący (ZW-A) działający
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzywiniu, w skład którego w dniach kontroli
wchodzili: Kierownik ŚDS, starszy pracownik socjalny, pielęgniarka/opiekun, 2 opiekunów,
młodszy opiekun, fizjoterapeuta oraz psycholog i psychiatra. Zgodnie z § 3 ww. Zarządzenia
do zadań ZW-A należy m.in.: „(…) opracowanie indywidualnego planu postępowania
wspierająco – aktywizującego dla każdego uczestnika (IPPW-A) (…).”
Na podstawie powyższych informacji przyjęto, iż osoby zaangażowane w pracę
z uczestnikami, objęte Zarządzeniem Dyrektora MGOPS wykonują pracę w łącznym
wymiarze 7,056 etatu. Na podstawie powyższego obliczono, iż dla 35 uczestników (w tym
7 przewlekle psychicznie chorych i 26 upośledzonych umysłowo), ŚDS zapewnia wskaźnik
zatrudnienia zespołu wspierająco – aktywizującego nie mniej niż 1 etat na 7 uczestników typu
A i nie mniej niż 1 etat na 5 uczestników typu B, co jest zgodne z § 12 ust. 1 i 2
rozporządzenia. Ponadto, zgodnie z § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia działania Domu są
wspierane przez opiekunów i członków rodzin.
W zakresie oceny bazy lokalowej Domu stwierdzono, że usytuowanie budynku ŚDS
zapewnia uczestnikom bezpieczeństwo i spokój. Do budynku prowadzą 2 wejścia, które
pozbawione są barier architektonicznych, a budynek wyposażony jest w udogodnienia
umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Z budynku można bezpośrednio
przejść do pomieszczeń MGOPS. Teren wokół budynku jest zagospodarowany terenem
al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61 851-55-66, fax 61 854-11-50
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
4
zielonym z utwardzonymi ścieżkami, murowanym grillem, ławkami do siedzenia. Powyższe
jest zgodne z § 18 pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia.
Na podstawie informacji podanych przez ŚDS ustalono, iż powierzchnia użytkowa
Domu wynosi 225,25 m2, w związku z czym na 1 uczestnika przypada mniej niż 8 m2, tj. 6,43
m2 powierzchni użytkowej, co jest niezgodne z § 18 pkt 2 rozporządzenia w sprawie
środowiskowych domów samopomocy.
ŚDS posiada zaplecze terapeutyczne. W Domu, zgodne z § 18 pkt 5 lit.
b rozporządzenia zorganizowano pracownie: stolarsko-ceramiczną, plastyczno-krawiecką,
muzyczną i kinezyterapii. Ponadto zgodnie z § 18 pkt 5 lit. d ŚDS posiada pracownię
kulinarną, wyposażoną w niezbędne urządzenia i sprzęt gospodarstwa domowego.
W pracowni tej, zgodnie z § 15 rozporządzenia uczestnicy mają możliwość spożywania
gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego. Pracownia kulinarna pełni jednocześnie
funkcję jadalni.
ŚDS wyposażono w sprzęty odpowiednie do realizacji zajęć wspierająco –
aktywizujących, tj. m.in. w: żelazko, deskę do prasowania, pralkę automatyczną, suszarkę do
prania, suszarkę do włosów, odkurzacz, sprzęt muzyczny, laptopa, TV-audio-video oraz
sprzęt sportowo – rekreacyjny. Ponadto uczestnicy mają możliwość korzystania z hali
sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Krzywiniu. Powyższe jest zgodne z § 18 pkt 6
lit. a-b rozporządzenia.
Dom, zgodnie z § 18 pkt 5 lit. c rozporządzenia, dysponuje pokojem do
indywidualnego poradnictwa socjalnego, gabinetem pielęgniarskim, w którym poza
pielęgniarką przyjmuje również lekarz psychiatra oraz gabinetem Kierownika ŚDS, w którym
odbywa się indywidualne poradnictwo psychologiczne. Pomieszczenia te nie pełnią funkcji
pokoju wyciszeń. Uczestnicy potrzebujący w danej chwili wyciszenia mogą skorzystać
z kozetki w pracowni kinezyterapii.
Ponadto ŚDS nie spełnia wymogu standardu określonego w § 18 pkt 5 lit.
a rozporządzenia, tj. Dom nie posiada sali ogólnej umożliwiającej spotykanie się uczestników
zajęć i ich rodzin. Imprezy okolicznościowe organizowane są na Sali Domu Strażaka
oddalonej od ŚDS o ok. 50 m.
W ŚDS zorganizowano 4 pomieszczenia sanitarne, tj. toaletę dla kobiet, toaletę dla
mężczyzn (z 2 kabinami WC), łazienkę dla osób niepełnosprawnych ruchowo z natryskiem
i WC oraz toaletę dla personelu. Zapewnienie uczestnikom możliwości skorzystania
z łazienki wyposażonej w natrysk, dostęp do 1 toalety dla nie więcej niż 10 uczestników oraz
al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61 851-55-66, fax 61 854-11-50
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
5
zorganizowanie toalety dla personelu, stanowi o spełnianiu przez Dom wymogów § 18 pkt 5
lit. f-g rozporządzenia.
ŚDS, zgodnie z art. 51a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, świadczy usługi w ramach
indywidualnych i zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych,
polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności
dnia codziennego. Zajęcia w ŚDS realizowane są m.in. w oparciu o plan pracy na
poszczególny rok oraz programy działalności opracowane dla każdego z typów Domu
(A i B). W ŚDS realizowane są treningi: umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej
i funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności społecznych i interpersonalnych,
umiejętności spędzania czasu wolnego, kulinarny, lekowy, porządkowy, budżetowy oraz
higieniczny. Ponadto w Domu prowadzone jest poradnictwo psychologiczne w formie terapii
indywidualnej i grupowej, psychiatryczne usługi medyczne oraz praca socjalna.
Pracownicy ŚDS w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników, zgodnie
z § 21 pkt 1-9 rozporządzenia, współpracują m.in. z rodzinami, opiekunami prawnymi,
zaprzyjaźnionymi ośrodkami i instytucjami z powiatu kościańskiego i ościennych,
z mieszkańcami Gminy, Radami Sołeckimi, Klubami Seniora. ŚDS od początku swojej
działalności prowadzi Kronikę, w której dokumentuje wszystkie ważniejsze wydarzenia
i imprezy, w których brali udział uczestnicy ŚDS, zarówno na terenie Domu Samopomocy jak
i poza nim.
Funkcjonujący w Domu Zespół wspierająco – aktywizujący (ZW-A) dobiera metody
pracy indywidualnie do możliwości i potrzeb uczestników. Dom zapewnia uczestnikom
swobodę wyboru zajęć każdego dnia, które prowadzone są w oparciu o ramowe tygodniowe
plany pracy poszczególnej pracowni oraz indywidualne plany postępowania wspierająco –
aktywizującego (zwane dalej Indywidualnymi planami lub określane skrótem IPPW-A).
Zespół wspierająco - aktywizujący regularnie dokonuje oceny efektów terapii osiągniętych
przez poszczególnych uczestników Domu i analizuje ewentualne potrzeby modyfikacji
IPPW-A. Zespół wspierająco – aktywizujący zbiera się ponadto w zależności od bieżących
potrzeb. Posiedzenia Zespołu są protokołowane.
Dla każdego uczestnika Domu Samopomocy opracowano Indywidualny plan, który
zakłada realizację założonych celów na dany okres. W trakcie kontroli szczegółowej analizie
poddano 4 IPPW-A. Indywidualne plany realizowane są w porozumieniu z uczestnikiem
i jego rodzicem/opiekunem. Wpisy dokonywane są systematycznie, w wyczerpujący sposób,
a ocena ich realizacji odbywa się nie rzadziej niż co pół roku. Oceniana jest terapia
psychologiczna wraz ze wskazaniami do dalszej pracy oraz przebieg zajęć z poszczególnych
al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61 851-55-66, fax 61 854-11-50
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
6
pracowni. Wpisy dotyczące oceny i weryfikacji planów są adekwatne do założonych celów.
Powyższe jest zgodne z § 13 ust. 1-3 rozporządzenia.
W zakresie prowadzonej przez ŚDS dokumentacji ustalono, iż zgodnie z treścią § 24
ust. 1 i 2 rozporządzenia w celu dokumentowania świadczonych usług w Domu prowadzona
jest dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna dla każdego uczestnika. Zgodnie z § 24 ust. 3
pkt 1 lit. a rozporządzenia ŚDS posiada wyczerpujące informacje o danych personalnych,
kontaktowych, miejscu zamieszkania uczestników i ich opiekunów, stanie zdrowia
uczestników oraz przyczynach ich nieobecności na zajęciach. Dla każdego uczestnika
prowadzona jest indywidualna dokumentacja socjalna, na którą składają się m.in. decyzje
MGOPS Krzywiń kierujące do ŚDS z przyznaniem dziennego pobytu w ŚDS i zapewnienia
z jego strony świadczeń terapeutycznych wraz z ustaloną odpłatnością za usługi w Domu
Samopomocy, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uczestników, kontrakty określające
zasady korzystania z usług Domu, zawierane pomiędzy MGOPS w Krzywiniu
a uczestniczką/uczestnikiem
lub
rodziną/opiekunem,
wywiady
środowiskowe
wraz
z dokumentacją do wywiadów, w tym m.in. wnioski o przyznanie świadczenia w formie
skierowania do ŚDS oraz informacje pracownika socjalnego dot. współpracy z rodziną
uczestników.
Opiekunowie poszczególnych pracowni prowadzą dzienniki dokumentujące ich pracę.
W dokumentacji znajdowały się ramowe tygodniowe plany pracy, w których odnotowywana
jest data i dzień tygodnia oraz rodzaj planowanych zajęć na dany dzień. Integralną częścią
tygodniowego planu pracy jest część opisowa prowadzonych zajęć z każdego dnia, gdzie
odnotowywane są: data, rodzaj zajęć, materiały wykorzystywane w trakcie zajęć, imienna
lista uczestników, uwagi i ustalenia na przyszłość. W uwagach odnotowywane są informacje
o atmosferze i przebiegu zajęć oraz indywidualna ocena aktywności i problemów
poszczególnych uczestników. Dokumentacja z zajęć w pracowniach prowadzona jest na
bieżąco i pod względem treściowym spełnia wymagania wynikające z § 24 ust. 3 pkt 2
rozporządzenia. Wpisy w dziennikach opatrzone są podpisami osób prowadzących daną
pracownię oraz Kierownika ŚDS, co jest zgodne z § 24 ust. 5 rozporządzenia. Psycholog
i pielęgniarka również bogato dokumentują swoją pracę na rzecz uczestników Domu. Ponadto
dla każdego uczestnika założono teczkę, w której przechowywana jest ich indywidualna
dokumentacja medyczna.
Uczestnicy ŚDS przebywają w nim na podstawie decyzji przyznających pobyt dzienny
w ośrodku wsparcia i zapewnienia z jego strony świadczeń terapeutycznych. Okres na jaki
został przyjęty dany uczestnik to w większości od 1.07.2014 r. do 31.12.2014 r. Dwóm
al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61 851-55-66, fax 61 854-11-50
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
7
ostatnio skierowanym do Domu uczestnikom wydano decyzje na czas określony, nie
przekraczający trzech miesięcy. Uczestnikowi przyjętemu do ŚDS 8.07.2014 r. wydano
decyzję obowiązującą od 8.07.2014 r. do 7.10.2014 r., natomiast Indywidualny plan
postępowania wspierająco – aktywizującego przedstawiono mu pierwszego dnia uczestnictwa
w zajęciach, który opracowano do realizacji na okres obowiązywania decyzji. Ostatnio
przyjętej osobie (tj. w dniu 16.09.2014 r.) wydano decyzję obowiązującą w okresie od
16.09.2014 r. do 15.12.2014 r., a IPPW-A przedstawiono tej osobie z datą 16.09.2014 r.
Powyższe jest zgodne z § 7 pkt 5-7 rozporządzenia.
Ewidencja obecności uczestników w ŚDS prowadzona jest zgodnie z § 24 ust. 3 pkt 1
lit. b rozporządzenia. Lista obecności zawiera imiona i nazwiska uczestników, dni miesiąca,
w których odbywają się zajęcia oraz miejsce na zaznaczenie obecności lub nieobecności
danego uczestnika na zajęciach. Na liście odnotowywane są informacje dotyczące powodów
nieobecności uczestnika w danym dniu. Zgodnie z § 24 ust. 4 rozporządzenia uczestnicy
potwierdzają swoją obecność samodzielnie podpisem w ewidencji obecności, za wyjątkiem
12 uczestników, których obecność na liście obecności potwierdza dwóch upoważnionych
pracowników.
Ponadto w toku kontroli ustalono, iż ŚDS działa bez przerwy, tj. nie korzysta
z możliwości zamknięcia Domu w czasie ferii letnich lub zimowych.
W związku z powyższym iż ŚDS nie spełnia standardów obiektu określonych
w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238,
poz. 1586), Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w piśmie z dnia 14.02.2014 r.
adresowanym do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu przedstawił informację w zakresie potrzeb na zadania remontowe i inwestycyjne
związane ze standaryzacją w środowiskowych domach samopomocy. W ww. piśmie
napisano: „Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywiniu w celu spełnienia standardów
świadczonych usług zawartych w Rozporządzeniu (…) planuje rozbudowę ŚDS. Swoimi
usługami obejmuje obecnie 35 osób (…). Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 225,25 m2.
Po wejściu w życie rozporządzenia (…) obecnie zajmowany przez ŚDS budynek przestał
spełniać wymagane w rozporządzeniu standardy, o których mowa w § 18 w punkcie
2. W związku z powyższym aby utrzymać obecny stan i liczbę uczestników niezbędna jest
dobudowa 2 pracowni terapeutycznych oraz pomieszczenia magazynowego. Takie
rozwiązanie podniesie poziom świadczonych obecnie usług ŚDS, a jednocześnie pozwoli
dostosować budynek do obowiązujących standardów. Ze względu na zadłużenie (…), jakie na
al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61 851-55-66, fax 61 854-11-50
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
8
dzień dzisiejszy posiada Gmina Krzywiń wykonanie rozbudowy ŚDS ze środków własnych nie
jest możliwe. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sfinansowanie w całości ww. inwestycji”.
Reasumując, w badanym okresie poza stwierdzonymi brakami lokalowymi, nie
stwierdzono innych nieprawidłowości.
Zgodnie z art. 128 ust. 2 cyt. ustawy, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego
pisma, przysługuje Pani prawo zgłoszenia do niego zastrzeżeń. Zastrzeżenia należy kierować
do Wojewody Wielkopolskiego.
Wojewoda Wielkopolski
Piotr Florek
Otrzymują:
1. Pani Aleksandra Ślotała
Dyrektor
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Gen. D. Chłapowskiego 28
64-010 Krzywiń
2. Rada Miejska Krzywinia
ul. Rynek 1
64-010 Krzywiń
3. a/a
al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61 851-55-66, fax 61 854-11-50
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
9
Download