Rola Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników i Sympatyków

advertisement
Rola Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników
i Sympatyków Środowiskowych Domów
Samopomocy w wypracowywaniu standardów
działania ŚDS w Polsce
Data powstania Stowarzyszenia – 13 listopad 2000 r.
Siedziba – Oświęcim, ul. Słowackiego 1 a
Liczba członków – 76 osób
Status organizacji pożytku publicznego od 2007 r.
Wizja
OSPiS ŚDS pragnie takiego poziomu funkcjonowania ośrodków
wsparcia dla osób z problemami zdrowia psychicznego, który zapewni
im rozwój osobisty i godne życie.
Misja
- Inicjujemy działania celem tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sieci oparcia społecznego dla osób z problemami
zdrowia psychicznego.
- Podejmujemy działania umożliwiające uczestnikom śds
osiągniecie statusu pełnoprawnych członków społeczności.
- Organizujemy przedsięwzięcia celem zwiększenia kompetencji
zawodowych pracowników ośrodków wsparcia.



OSPiS ŚDS zrzesza osoby pracujące w środowiskowych
domach samopomocy i sympatyków działalności tych
placówek a swoją działalność opiera na społecznej pracy
członków.
Członkowie organizacji dążą do wzmocnienia pozycji
środowiskowych domów, pragną rozwijać system oparcia
społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w aspekcie psychiatrii środowiskowej. Ważnym zadaniem jest
rozwijanie współpracy pomiędzy środowiskowymi domami
samopomocy, ośrodkami pomocy społecznej i służbą zdrowia
w celu jak najlepszej koordynacji działań na rzecz osób
niepełnosprawnych z tytułu zdrowia psychicznego.
Stowarzyszenie wspiera inicjatywy związane ze zmianą
stereotypu osób chorych, celem umożliwienia pełnoprawnego
uczestnictwa w życiu społecznym, w tym zawodowym.
Geneza
Inicjatywa utworzenia OSPiS ŚDS zrodziła się na gruncie oczekiwań
kierownictwa ŚDS w sytuacji braku uregulowań prawnych
dotyczących funkcjonowania i form działalności tych placówek.
Na początku działalności OSPiS ŚDS dążono do zapewnienia
bezpieczeństwa finansowego dla śds. Sprawą najważniejszą było
pozostawienie Domów, jako ,,zadań zleconych samorządom” i ich
finansowanie w formie dotacji, co zostało osiągnięte. Zabiegano
również o wydzielenie śds ze struktur MOPS, w związku z czym
aktualnie wiele ośrodków funkcjonuje jako samodzielne jednostki
organizacyjne gmin.
Podejmowane działania
Zainicjowano współpracę z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej,
Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej, Instytutem Neurologii i Psychiatrii,
Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kancelarią Prezydenta RP,
Parlamentarzystami w zakresie opracowania standardów funkcjonowania śds.


Zgłoszono sugestie dotyczące:
- projektów aktów normatywnych w ustawie kompetencyjnej, o pomocy społecznej
szczególnie w zakresie zapisów dotyczących odpłatności za usługi świadczone
przez śds i projektu rozporządzenia w sprawie śds.
- problemów w śds – rosnące koszty utrzymania przy niewspółmiernych dotacjach,
duże rozpiętości w wysokości dotacji na jedno miejsce w śds w różnych częściach
kraju, utrzymywanie budynków, doposażenie, niskie płace pracowników, fluktuacja
kadr, dodatek specjalny dla pracowników merytorycznych Domów.
Na bieżąco śledzimy projekty aktów prawnych, których zapisy decydują o sposobie
funkcjonowania śds, głównie ustawy o pomocy społecznej. O wszelkich zmianach
w aktach prawnych dyskutujemy podczas zebrań i konferencji, na które zapraszamy
przedstawicieli MPiPS i Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich.
Współpraca z Posłem Markiem Plurą (Członek Komisji Polityki
Społecznej i Rodziny oraz Przewodniczący Podkomisji
Nadzwyczajnej ds. zmian w ustawie o pomocy społecznej)
zaowocowała:
- osobistym spotkaniem z przedstawicielami śds,
- zwiększeniem kryterium dochodowego ze 100%
na 250%, od którego naliczana będzie odpłatność za
pobyt uczestników śds,
- wykreśleniem zapisu o możliwości zmniejszenia
kwoty dotacji na prowadzenie ośrodka w ciągu roku
budżetowego o 20%.
Współpraca
OSPiS ŚDS współpracuje z ośrodkami wsparcia, innymi
jednostkami pomocy społecznej, służby zdrowia, instytucjami
i organizacjami pozarządowymi celem wymiany doświadczeń oraz
wypracowania optymalnych warunków i ciągłości pomocy osobom,
które z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym mają
trudności w życiu codziennym.
Konferencje i szkolenia

warsztaty z zakresu z arteterapii – cyklicznie od 2004 r. we
współpracy z ŚDS w Piotrkowie Trybunalskim.

Ogólnopolska Konferencja pt.: „Blaski i cienie funkcjonowania
Srodowiskowych Domów Samopomocy w świetle wejścia Polski
do Unii Europejskiej” – 2004 r., Zielonki k/Krakowa.

warsztaty
szkoleniowe
pt.:
,,Realizacja
projektów
i pozyskiwanie środków w ramach funduszy strukturalnych”
- 2007 r. we współpracy z Fundacją ,,Edukacja dla Demokracji’
i ŚDS w Chrzanowie.

konferencja szkoleniowa pt.: „Standaryzacja Środowiskowych
Domów Samopomocy” - 2008 r., Zawoja.

Ogólnopolska Konferencja szkoleniowa pt.: „Osoby z problemami
psychicznymi w środowisku” – 2009 r., Węgierska Górka,
Realizowane projekty
W 2009 r. OSPiS ŚDS realizowało dwa projekty przy wsparciu
finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji
Województwa Małopolskiego:

„Uczę się i wiem”, który dotyczył zorganizowania
i przeprowadzenia szkolenia kadry (kierowników i personelu
terapeutycznego) ośrodków wsparcia – środowiskowych
domów samopomocy z terenu Województwa Małopolskiego,
pracujących na co dzień z osobami przewlekle psychicznie
chorymi oraz niepełnosprawnymi intelektualnie, celem
podniesienia kwalifikacji zawodowych i przekazania dobrych
praktyk.
Realizowane projekty c.d.

-
-
„Zobacz jak tańczę” – Małopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
dla
osób
niepełnosprawnych
w
zakresie
zdrowia
psychicznego.
Celem projektu było:
zorganizowanie regionalnej imprezy sportowej i rekreacyjnej
dla osób niepełnosprawnych w zakresie zdrowia psychicznego
promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w zakresie
zdrowia psychicznego
wykorzystanie imprezy do przeprowadzenia kampanii
informacyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
w zakresie zdrowia psychicznego i przeciwdziałania
ich dyskryminacji
Wspierane inicjatywy

od 2003 r. corocznie obejmuje patronatem Małopolski Konkurs
Recytatorski dla uczestników śds, którego organizatorem jest
ŚDS w Chrzanowie

od 2002 r. jest partnerem w organizowaniu
Integracyjnego „Sobótka’ w Oświęcimiu.

od 2002 r. współorganizuje Małopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego Osób Niepełnosprawnych w zakresie zdrowia
psychicznego.

od 2002 r. wspiera imprezy sportowe tj. Zachariaszadę,
zainicjowane przez Stowarzyszenie Wspierania Społeczności
Wiejskiej w Woli Zachariszowskiej, których celem jest
motywowanie osób niepełnosprawnych do aktywnego
spędzania wolnego czasu.
Festynu
Osiągnięcia Stowarzyszenia
- współpraca z wieloma ośrodkami wsparcia z terenu Polski
w zakresie standardów funkcjonowania śds,
- dzielenie się własnymi doświadczeniami i dobrymi praktykami,
- wypracowanie stanowisk dotyczących śds,
- udział w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach
integracyjnych,
- rozwijanie idei empowermentu – uwzględnianie inicjatyw
podejmowanych przez osoby z zaburzeniami psychicznymi,
wpływ na ciągły rozwój sieci oparcia społecznego dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
i partnerstwo w rozwiązaniach legislacyjnych.
Dziękujemy
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników i Sympatyków
Środowiskowych Domów Samopomocy
32 – 600 Oświęcim, ul. Słowackiego 1 a,
Tel.: Prezesa 33 846 14 72
www.ospissds.cba.pl, e-mail: [email protected]
Nr konta: PKO BP SA – 77 1020 2384 0000 9802 0073 0978
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards