protokół kontroli - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

advertisement
pieczęć
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
w Poznaniu
DELEGATURA w KALISZU
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA
62 – 800 Kalisz ul. Kolegialna 4
PS-Ka. 431.8.2014.4
PROTOKÓŁ KONTROLI
doraźnej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Liskowie, zlokalizowanym pod
adresem: 62 – 850 Lisków ul. Twórców Liskowa 3, określanym w dalszej części protokołu skrótem
„ŚDS” lub „Dom”.
Nadzór nad realizacją zadania z zakresu administracji rządowej zleconego powiatowi, jakim
jest prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, sprawuje Wojewoda
Wielkopolski.
Kontrola przeprowadzona była w dniach 25 i 26 czerwca 2014 r. przez zespół inspektorów
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
Delegatura w Kaliszu w składzie:
 Ewa Nadera – inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu inspektorów,
 Monika Jankowiak – starszy inspektor wojewódzki
na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-II.0030.345.2014.1 z dnia 17 czerwca
2014 r. [zał. 1].
Kontrolujący złożyli oświadczenia [zał. 2], że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich
od udziału w ww. kontroli.
Zakres kontroli obejmował: wyjaśnienie kwestii poruszanych w piśmie skierowanym do Wojewody
Wielkopolskiego, wpływ do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w dniu 21 maja
2014 r.
Ww. pismo stanowi [zał. 3] do niniejszego protokołu.
Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli.
Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), oprócz informacji stanowiących
dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Podczas kontroli dokonano następujących ustaleń:
1. ŚDS funkcjonuje między innymi w oparciu o:
- statut nadany Uchwałą Nr XXXI/358/2006 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie.
1
Zgodnie z zapisami ww. statutu cyt.:
- „§ 2. 1. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Kaliskiego.
2. Siedzibą Domu jest Lisków.
3. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Kaliski przy pomocy Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu”,
- „§ 4. Przedmiotem działalności Domu jest świadczenie pomocy na rzecz osób z zaburzeniami
psychicznymi, w rozumieniu przepisów prawa i wymagających rehabilitacji społecznej. Dom
realizuje zadania w szczególności w formie udzielania świadczeń w zakresie rehabilitacji
społecznej oraz zapewnienia oparcia i samopomocy poprzez:
1)podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych
do samodzielnego życia,
2)podejmowanie działań w celu przygotowania osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia
pracy,
3)poradnictwo i doradztwo,
4)kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu,
5)rehabilitację ruchową i psychoterapię,
6)terapię zajęciową, w celu rozwijania własnych umiejętności i uzdolnień,
7)trening świadomego uczestnictwa we własnej farmakoterapii”,
- „§ 5. 1. Domem kieruje Dyrektor, który ponosi odpowiedzialność za całokształt jego pracy
oraz osiągnięte przez tę jednostkę wyniki”.
Kserokopia statutu ŚDS stanowi [zał. 4] do niniejszego protokołu.
- regulamin organizacyjny zatwierdzony Uchwałą Nr 182 / 2011 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia
29 czerwca 2011 r.
Zgodnie z zapisami ww. regulaminu organizacyjnego cyt.:
- „Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego oraz pobytu
całodobowego. Dom dysponuje 15 miejscami pobytu całodobowego i 35 miejscami pobytu
dziennego. (...)” - [§ 3 pkt 1 regulaminu],
- „Prowadzenie Domu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez
Powiat Kaliski” - [§ 3 pkt 4 regulaminu],
- „Dom jest przeznaczony dla osób, które nie wymagają leczenia szpitalnego, wymagają
natomiast opieki oraz pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym
w celu jak największego usamodzielniania oraz integracji ze środowiskiem” - [§ 4 pkt 1
regulaminu],
- „Z usług Domu mogą korzystać osoby z zaburzeniami psychicznymi tj. osoby:
1)Typ – A – osoby przewlekle psychicznie chore
2)Typ – B – osoby upośledzone umysłowo w stopniu głębokim, umiarkowanym, a także
osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia,
zwłaszcza neurologiczne” - [§ 4 pkt 2 regulaminu],
- „Dom powołany jest do realizacji następujących celów i zadań:
1) udzielania oparcia społecznego osobom, które z powodu zaburzeń psychicznych mają
trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem,
umożliwiających samodzielnie funkcjonowanie w środowisku zamieszkania,
2) podniesienia poziomu ich zaradności życiowej, sprawności fizycznej,
3) podtrzymywania i rozwijania umiejętności samodzielnego życia,
4) pomoc w zakresie rehabilitacji i sprawach bytowych” - [§ 5 pkt 1 regulaminu],
- „Zajęcia dla uczestników pobytu dziennego świadczone są w dni robocze od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Uczestnicy pobytu całodobowego przebywają w Domu
we wszystkie dni kalendarzowe zgodnie z decyzją administracyjną” - [§ 6 pkt 1 regulaminu],
2
- „Uczestnik ma prawo do:
1) przejawiania własnej aktywności i umiejętności w trakcie zajęć grupowych,
2) przedstawiania opiekunowi, terapeucie swoich problemów oraz uzyskanie od nich pomocy,
odpowiedzi, wyjaśnień,
3) uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,
4) uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych, ćwiczeniach gimnastycznych odpowiednio
dobranych do stanu zdrowia,
5) odpoczynku w trakcie zajęć,
6) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń w ramach zajęć,
7) zmiany grupy terapeutycznej w zależności od samopoczucia w danym dniu po wcześniejszym
uzgodnieniu z opiekunem,
8) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,
9) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia Domu – nie może to jednak uwłaczać godności
osobistej innych osób,
10) swobodnego dostępu do dokumentacji jego dotyczącej, w przypadku osób
ubezwłasnowolnionych prawo to przysługuje opiekunowi prawnemu” - [§ 9 regulaminu],
- „Uczestnicy mogą stawiać się na zajęciach w Domu indywidualnie we własnym zakresie,
a w przypadku braku takiej możliwości Dom może zapewnić dowóz na zajęcia i odwożenie po
zajęciach” - [§ 11 regulaminu],
- „Domem kieruje dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu Kaliskiego” - [§ 13
pkt 1 regulaminu],
- „Dyrektor realizuje zadania przy pomocy głównego księgowego gdzie główny księgowy
nadzoruje pracę działu administracji i obsługi oraz kierownika działu wspierająco–
aktywizującego, który bezpośrednio nadzoruje pracę pracowników działu wspierająco–
aktywizującego” - [§ 14 pkt 2 regulaminu],
- „Do obowiązków pracowników Domu należy między innymi:
1) dbanie o wysoką jakość usług i jak najwyższą ich skuteczność,
2) kierowanie się zasadą dobra uczestników i ich rodzin oraz poszanowania ich godności
i prawa do samostanowienia,
3) zachowanie w tajemnicy informacji dot. uczestników, uzyskanych w toku czynności
zawodowych,
4) rzetelne i bieżące dokumentowanie pracy,
5) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, współdziałanie w ustalaniu indywidualnych
planów postępowania wspierająco-aktywizujacego,
6) sumienne realizowanie programów oraz planu pracy” - [§ 15 pkt 1 regulaminu].
Kserokopia regulaminu organizacyjnego ŚDS stanowi [zał. 5] do niniejszego protokołu.
W poruszanych w piśmie (anonimie) skierowanym do Wojewody Wielkopolskiego (data
wpływu w dniu 21 maja 2014 r.) kwestiach dotyczących:
1. braku wiedzy autora anonimu, kto zarządza jednostką podczas nieobecności dyrektora ŚDS,
2. niekompetencji wymienionych w ww. piśmie 2 pracowników ŚDS,
3. niewłaściwych zachowań 3 wymienionych w ww. piśmie pracowników w stosunku do uczestników
ŚDS,
4. pobierania składek pieniężnych i rzeczowych od uczestników ŚDS,
w wyniku czynności kontrolnych zespół inspektorów ustalił co następuje.
Ad. 1. Dyrektorem ŚDS od dnia 1 czerwca 2007 r. do nadal jest Pani Anna Musiałowska, która
podczas niniejszej kontroli była nieobecna, z powodu usprawiedliwionej nieobecności w pracy
3
(zwolnienie lekarskie).
Na podstawie przedstawionych dokumentów ustalono, że dyrektor ŚDS przebywa na zwolnieniu
lekarskim od 20 listopada 2013 r. do 13 lipca 2014 r., z przerwą na urlop wypoczynkowy w dniach od
3 kwietnia 2014 r. do 20 maja 2014 r.
Kserokopie zwolnień lekarskich za ww. okres oraz wniosek dyrektora ŚDS z dnia 2 kwietnia
2014 r. o udzielenie urlopu, podpisany przez Starostę Powiatu Kaliskiego stanowią [zał. 6] do
niniejszego protokołu.
Pracownikiem zastępującym dyrektora podczas jego nieobecności jest P. Agnieszka Pietrzak,
zatrudniona w ŚDS na stanowisku terapeuty. Ww. pracownik, w dalszej części protokołu określany
jako „terapeuta zastępujący dyrektora ŚDS” , udzielał informacji podczas czynności kontrolnych.
Terapeuta zastępujący dyrektora ŚDS przedstawił zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności
z dnia 1 lutego 2010 r., aneksowany w zakresie obowiązków od dnia 1 listopada 2013 r. Ww.
dokumenty zostały przyjęte do wiadomości przez ww. pracownika, odpowiednio w dniu 1 lutego
2010 r. i 4 listopada 2013 r. - co potwierdzone zostało jego podpisem.
W ww. zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności terapeuty znajdują się
między innymi następujące zapisy cyt.:
- „(...). 9. Współpraca z całym personelem Domu w celu:
- łagodzenia napięć,
- kształtowania możliwie najlepszej atmosfery,
- życzliwego wyjaśnienia kwestii spornych – ku zadowoleniu wszystkich stron konfliktu.(...)
20. Zabezpieczenie praw uczestników.
21. Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczestników. (...)
24. Reprezentowanie interesów uczestników Domu. (...)
33. Koordynowanie i usprawnianie pracy personelu Środowiskowego Domu Samopomocy
w Liskowie.
34. Zapewnienie podmiotowego i partnerskiego traktowania uczestników.
35. Zastępowanie Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy pod względem
merytorycznym podczas jego nieobecności. (...)” - w dniu 26 sierpnia 2011 r. podpisała deklarację o następującej treści cyt.:
„Przy wykonywaniu zadań i obowiązków służbowych pracownik Środowiskowego
Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie zobowiązany jest w szczególności do:
1) dbania o wysoką jakość świadczonych usług i jak najwyższą ich skuteczność;
2) kierowania się zasadą dobra uczestników i ich rodzin oraz poszanowania ich godności
i prawa do samostanowienia;
3) zachowania w tajemnicy informacji dotyczących uczestników uzyskanych w toku czynności
zawodowych;
4) do rzetelnego systematycznego dokumentowania pracy”.
Zgodnie z ustną informacją terapeuty zastępującego dyrektora ŚDS, deklaracje o ww. treści podpisane
są przez wszystkich pracowników ŚDS.
Kserokopia zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności z dnia 1 lutego 2010 r. wraz
z aneksem w zakresie obowiązków od dnia 1 listopada 2013 r. oraz deklaracji 26 sierpnia 2011 r.
stanowią [zał. 7] do niniejszego protokołu.
Na tablicy korkowej usytuowanej na ścianie przy drzwiach wejściowych do ŚDS, wywieszone
są między innymi następujące informacje:
1) „Dyrektor ŚDS przyjmuje uczestników, ich opiekunów prawnych oraz pozostałych interesantów
w każdą środę w godzinach od 9.00 do 15.00”,
2) „Zeszyt skarg i wniosków znajduje się w sekretariacie ŚDS”.
4
Terapeuta zastępujący dyrektora ŚDS przedstawiła do wglądu:
- „zeszyt skarg i wniosków” - założony 1 czerwca 2007 r., zawierający 192 kolejno ponumerowane
strony. Stwierdzono, że w dniu kontroli ww. zeszyt nie zawierał zapisów, zarówno w zakresie skarg,
jak i wniosków.
- „księgę kontroli” - z której wynika, że w ŚDS przeprowadzonych było:
- łącznie z niniejszą kontrolą - 11 kontroli tj.:
* 6 kontroli przeprowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu:
- 19 czerwca 2006 r. - w zakresie: „5 % wydatków, zgodnie z obowiązkiem wynikającym
z ustawy o finansach publicznych”,
- 23 maja 2007 r. - w zakresie: „Wykonania planu wydatków i zgodności sprawozdań
finansowych z ewidencja księgową”,
- 9 maja 2008 r. - w zakresie: „1. Wykonanie planu wydatków na bieżące utrzymanie placówki
ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. 2. Kontrola
prawidłowości przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. 3. Kontrola prawidłowości
zawierania umów”.
- 21 maja 2008 r. w zakresie: „Sprawdzenie stanu budynku ŚDS i ustalenie stanu faktycznego
zgodności z dokumentacją budowlaną”.
- 4 marca 2011 r. - w zakresie: „Prawidłowości prowadzenia dokumentacji kadrowoksięgowej”,
- 5 maja 2011 r. - w zakresie: „Kontrola wydatków bieżących w roku 2009 i 2010”
* 3 przez Wojewodę Wielkopolskiego:
- 21 kwietnia 2010 r. - w zakresie: „Realizacji zadania z zakresu administracji rządowej
zleconego powiatowi, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi”, (czynności kontrolne prowadzone były w dniach 21, 22,
23, 26, 27 i 28 kwietnia 2010 r.).
- 10 lutego 2011 r. - w zakresie: „Sprawdzenie przestrzegania praw uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie”.
- niniejsza kontrola przeprowadzona w dniach 25 i 26 czerwca 2014 r. - w zakresie:
„Wyjaśnienie kwestii poruszanych w piśmie skierowanym do Wojewody Wielkopolskiego,
wpływ do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w dniu 21 maja 2014 r.”
* 2 przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:
- 21 marca 2014 r. - w zakresie: „Kontrola stanu sanitarno-technicznego obiektu,
postępowanie z odpadami komunalnymi, postępowanie z czystą i brudną bielizną”.
- 21 marca 2014 r. - w zakresie: „Kontrola ogólnych przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny
pracy, ekspozycji pracowników na występowanie szkodliwych czynników biologicznych oraz
stosowanie na terenie zakładu substancji chemicznych i ich mieszanin”.
- jedna wizytacja przeprowadzona w dniu 12 października 2011 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w zakresie: „Wizytacja w ramach nadzoru merytorycznego”.
Kserokopia „księgi kontroli” stanowi [zał. 8] do niniejszego protokołu.
Ad. 2. W kwestii niekompetencji wymienionych w ww. piśmie 2 pracowników ŚDS.
Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182)
„Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej”.
Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) :
5
 § 9 ust. 1 – 2 cyt.: „1. Kierownik domu jest obowiązany posiadać wykształcenie wyższe na kierunku
mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu oraz co najmniej półroczny staż pracy na
stanowisku, na którym miał bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
2. Do stażu pracy, o którym mowa w ust. 1, zalicza się okres zatrudnienia w domu”,
- § 27 cyt.: „Osoby zatrudnione na stanowisku kierownika domu w dniu wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia, niespełniające wymaganych kwalifikacji w zakresie wykształcenia, o których mowa
w § 9 ust. 1, mogą być nadal zatrudnione na tym stanowisku”.
Na podstawie analizy akt osobowych ustalono, że:
1) Pani Xxxx Xxxx - terapeuta zastępujący dyrektora ŚDS:
- ukończyła studia wyższe na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Wydział
Humanistyczny, na kierunku: pedagogika, w specjalności: psychopedagogika, uzyskując tytuł magistra
w 2010 r.,
- zatrudniona jest w ŚDS od 1 kwietnia 2006 r. do nadal, pierwotnie na stanowisku: opiekuna,
następnie od 1 czerwca 2009 r. do nadal - na stanowisku terapeuty.
Kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje terapeuty zastępującego dyrektora ŚDS,
stanowi [zał. 9] do niniejszego protokołu.
2) Pani Xxxx Xxxx – główna księgowa w ŚDS:
- ukończyła studia wyższe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Zarządzania, kierunek:
zarządzanie i marketing, w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw, uzyskując tytuł
magistra w 2003 r.,
- zatrudniona jest na umowę na zastępstwo głównej księgowej od 6 kwietnia 2011 r. do nadal.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) „Kierownik domu lub
upoważniony przez niego pracownik organizuje, co najmniej raz na 6 miesięcy, zajęcia i szkolenie dla
pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych
z funkcjonowaniem domu.
Zgodnie z ustną informacją terapeuty zastępującego dyrektora ŚDS, w okresie objętym
kontrolą dla pracowników zorganizowane zostały dwukrotnie zajęcia/szkolenia o tematyce związanej
z funkcjonowaniem ŚDS. W powyższym zakresie inspektorom kontroli przedstawiono następującą
dokumentację:
- materiały szkoleniowe opatrzone tytułem: Seminarium „Metody pracy z mieszkańcami domu
pomocy społecznej, prawa mieszkańca, indywidualne plany wsparcia” Xxxxx Xxxxxx
Seminarium organizowane przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w ramach projektu
„Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich –
Koźminek, 5 kwietnia 2013 r. oraz listę obecności 9 pracowników ŚDS – uczestników przeszkolenia
w zakresie: „Metody pracy z mieszkańcami DPS, prawa mieszkańca, indywidualny plan wsparcia”.
Zgodnie z ustną informacją terapeuty zastępującego dyrektora ŚDS ww. materiały zostały
przedstawione pracownikom przez dyrektora ŚDS.
Z uwagi na fakt, iż lista obecności nie została opatrzona datą, niemożliwym jest sprecyzowanie
w jakim dniu odbyło się ww. przeszkolenie.
Kserokopia strony tytułowej ww. materiałów szkoleniowych oraz lista obecności 9 pracowników ŚDS
stanowią [zał. 10] do niniejszego protokołu.
- materiały szkoleniowe (opracowanie) opatrzone tytułem: „Wypalenie zawodowe” oraz listę
obecności pracowników ŚDS uczestniczących w przeszkoleniu.
6
Analiza listy obecności wykazała, że:
* w ww. szkoleniu wzięło udział 5 pracowników ŚDS, którzy potwierdzili udział podpisem,
* w przypadku 5 pracowników ŚDS odnotowanych w liście obecności od poz. 6 do 10
widnieje adnotacja sporządzona przez terapeutę zastępującego dyrektora ŚDS cyt.:
„pracownicy otrzymali materiały szkoleniowe”.
* na liście obecności znajduje się zapis cyt.: „grudzień 2013”, z powyższego względu
niemożliwym jest sprecyzowanie w jakim dniu odbyło się ww. szkolenie.
Kserokopia ww. materiału szkoleniowego oraz listy obecności pracowników ŚDS stanowią [zał. 11]
do niniejszego protokołu.
Ponadto w zakresie realizacji usług dla uczestników ustalono, że ŚDS:
1) zapewnia uczestnikom dziennym dowóz na zajęcia, a także po ich zakończeniu odwóz do domu.
W powyższym zakresie dyrektor ŚDS wydał:
- Zarządzenie Nr 18 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie
z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowozu autobusem uczestników
terapii w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie,
- Zarządzenie Nr 7/2010 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II
w Liskowie z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu dowozu autobusem uczestników
terapii w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie.
Ww. zarządzenia stanowią [zał. 12] do niniejszego protokołu.
Zgodnie z zapisami „Regulaminu dowozu autobusem uczestników terapii w Środowiskowym
Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie”:
 § 3 pkt 1 - „Przedmiotem działania w ramach statutowych działań Środowiskowego Domu
Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie jest m. in. przewożenie osób z zaburzeniami
psychicznymi, będącymi Uczestnikami terapii w systemie dziennym w Placówce”,
 § 3 pkt 2 - „Terenem objętym świadczeniem usługi dowozu jest obszar Powiatu Kaliskiego”,
 § 4 pkt 1 - „Usługa jest świadczona w formie ogólnodostępnej bez ograniczeń co do trasy
dowozu”,
 § 4 pkt 3 - „Wszelkie koszty z tytułu świadczenia usług dowozu: 1) Koszty eksploatacyjne,
2) Koszty osobowe pracowników związanych ze świadczeniem dowozu, 3) Inne koszty pokrywane
są ze środków budżetowych Placówki”,
 § 4 pkt 4 - „Przewóz uczestników funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 1) Przyjazd 6.00 - 10.00
2) Wyjazd 14.00 - 18.00” .
 § 6 pkt 1 - „Uczestnik terapii nie ponosi odpłatności za dowóz autobusem na zajęcia
terapeutyczne prowadzone w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Jana Pawła II
w Liskowie”,
 § 6 pkt 2 - „Pasażer ma prawo do korzystania z pomocy kierowcy i opiekuna przy wsiadaniu
i wysiadaniu z pojazdu, oraz w trakcie przemieszczania się od drzwi budynku do pojazdu
i odpowiednio odwrotnie”.
Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) „Dom działa co najmniej 5 dni
w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia
z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć,
uzupełnianie prowadzonej dokumentacji, a także zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na
zajęcia lub odwożenia po zajęciach, jeżeli dom zapewnia usługi transportowe”.
Na okoliczność organizacji przez ŚDS dowozów uczestników, terapeuta zastępujący dyrektora
ŚDS złożyła pisemne oświadczenie, stanowiące [zał. 13] do niniejszego protokołu.
7
Z ww. oświadczenia wynika, że:
- uczestnicy pobytu dziennego są przywożeni na zajęcia do ŚDS, jak i odwożeni z zajęć po ich
zakończeniu w dwóch grupach,
- grupa I obejmująca 18 uczestników - przywożona jest na zajęcia w godzinach od 6.00 - 8.00,
natomiast odwożona jest do domu po zajęciach w godzinach od 14.00 - 16.00.
- grupa II obejmująca 17 uczestników - przywożona jest na zajęcia w godzinach od 8.00 - 10.00,
natomiast odwożona jest do domu po zajęciach w godzinach od 16.00 - 18.00.
2) zapewnia udział uczestnikom w różnych formach terapii, według przyjętego harmonogramu dnia
tj.:
a) zajęcia dla uczestników pobytu dziennego odbywają się według poniższego planu dnia:
 800
- przyjazd uczestników pobytu dziennego grupa I
 810 - 900 - śniadanie, sprzątanie po posiłku,
 900 - 1000 - zajęcia świetlicowe,
 1000
- przyjazd uczestników pobytu dziennego grupa II,
 1010 - 1230 - zajęcia zorganizowane,
 1230
- posiłek uczestników w ramach zajęć kulinarnych,
00
30
 13 - 13 - sprzątanie w pracowniach,
 1330 - 1400 - zajęcia wolnoczasowe,
–
 1400
odjazd uczestników grupa I,
00
00
 14 - 16 - zajęcia zorganizowane,
 1600
- odjazd uczestników II grupa.
b) zajęcia dla uczestników pobytu całodobowego, odbywają się według poniższego planu dnia:
 730 -800
- pobudka, poranna toaleta,
 800 - 815 - śniadanie,
 810 - 830 - wydawanie lekarstw,
 830 - 930 - dyżury porządkowe (kuchnia, łazienki, pokoje),
 930 - 1000 - czas wolny,
 1000 - 1045 - zajęcia ruchowe,
 1100 - 1230 - zajęcia grupowe,
 1300 - 1330 - obiad,
 1330 - 1345 - wydawanie lekarstw,
 1345 - 1430 - odpoczynek, czas wolny,
 1430 - 1530 - spacer,
 1530 - 1730 - czas wolny
 1730 - 1800 - kolacja,
 1800 – 1815 - wydawanie lekarstw,
 1815 - 1900 - czas wolny,
 1900 - 2000 - dyżury porządkowe (łazienki, korytarze),
 2000 - 2100 - wieczorna toaleta,
 2100 - 2200 - czas wolny,
 2200 - 600 - cisza nocna.
Ww. plany dnia stanowią [zał. 14] do niniejszego protokołu.
3) prowadzi dokumentację zbiorczą, między innymi w zakresie:
- obecności uczestników na zajęciach,
8
- realizacji zajęć z uczestnikami, w formie dzienników zajęć.
W powyższym zakresie stwierdzono, że dyrektor ŚDS wydał Zarządzenie Nr 9 / 2011 z dnia
21 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia pracowników Zespołu Wspierająco – Aktywizującego do
podpisywania w ewidencji obecności w Domu [zał. 15].
Zgodnie z zapisami § 1 ww. zarządzenia cyt.: „Upoważnia się pracowników Działu Wspierająco –
Aktywizującego, którzy zgodnie z grafikiem świadczą opiekę podczas dowozu uczestników
skierowanych na zajęcia w systemie dziennym do podpisu w ewidencji obecności w domu gdy takiego
podpisu nie może złożyć skierowany na pobyt uczestnik (załącznik nr 1 karta wzorów podpisu)”.
Ustalono, że ewidencja obecności uczestników prowadzona jest odrębnie dla uczestników pobytu
całodobowego i dla uczestników pobytu dziennego.
Ww. ewidencja prowadzona jest w formie miesięcznych list obecności w tabelarycznym układzie,
uwzględniającym: nazwę miesiąca i rok, nazwisko i imię uczestnika, poszczególne dni miesiąca oraz
miejsce na zaznaczenie obecności lub nieobecności uczestnika na zajęciach.
W ww. listach odnotowywana jest:
- obecność uczestnika na zajęciach w danym dniu – gdzie uczestnik potwierdza swoją obecność
podpisem, a w przypadku braku możliwości złożenia podpisu przez uczestnika, jego obecność
potwierdzana jest podpisem upoważnionego pracownika ŚDS,
- nieobecność uczestnika na zajęciach w danym dniu, która spowodowana jest np. pobytem w szpitalu,
przepustką, rezygnacją itp.
Zgodnie z listą obecności w dniu rozpoczęcia kontroli tj. 25 czerwca 2014 r. [patrz zał. 16] z usług
świadczonych przez ŚDS korzystało:
- 28 uczestników pobytu dziennego,
- 12 uczestników pobytu całodobowego.
Analiza list obecności uczestników w okresie objętym kontrolą wykazała, że uczestnicy brali
udział w zajęciach, za wyjątkiem niżej wymienionych dni miesiąca grudnia 2013 r. i czerwca 2014 r.,
przy czym w niżej wymienionych dniach z zajęć korzystali uczestnicy pobytu całodobowego.
Ustalono, że:
- w dniu 13 grudnia 2013 r. - 20 uczestników pobytu dziennego było nieobecnych na zajęciach w ŚDS,
- w dniach 23, 24, 27, 30 i 31 grudnia 2013 r. - uczestnicy pobytu dziennego nie korzystali z zajęć
w ŚDS,
- w dniu 9 i 20 czerwca 2014 r. - uczestnicy pobytu dziennego nie korzystali z zajęć w ŚDS.
Kserokopie list obecności uczestników ŚDS za grudzień 2013 r. oraz czerwiec 2014 r. stanowią [zał.
16] do niniejszego protokołu.
Na okoliczność przyczyn nieobecności Uczestników pobytu dziennego na zajęciach w ww.
dniach, terapeuta zastępujący dyrektora ŚDS złożył do protokołu ustne wyjaśnienie o następującej
treści: cyt.:
„Wyjaśniam, iż nieobecności naszych Uczestników pobytu dziennego w Ośrodku w następujących
dniach spowodowane były:
- 13 grudnia 2013 r. - panujące warunki atmosferyczne nie pozwoliły na przywóz uczestników I
grupy 6.00 – 8.00,
- 23 – 24 grudnia 2013 r. - urlop kierowcy,
- 27, 30, 31 grudnia 2013 r. - urlop wypoczynkowy kierowcy oraz pracowników zespołu
wspierająco- aktywizującego,
- 9 czerwca 2014r. - przegląd gwarancyjny autobusu,
- 20 czerwca 2014r. - urlop kierowcy oraz dwóch terapeutek.
Jednakże za każdym razem, kiedy Ośrodek nie świadczy usług transportowych, Uczestnicy i ich
9
opiekunowie otrzymują pisemną informację o następującej treści:
„Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II informuje, że w dniu ....... nie będą świadczone
usługi transportowe. Jednocześnie informujemy, że zajęcia terapeutyczne będą się odbywały””.
Ww. wyjaśnienie stanowi [zał. 17] do niniejszego protokołu.
Na powyższą okoliczność dokonano analizy list obecności pracowników ŚDS za miesiąc grudzień
2013 r. i czerwiec 2014 r. (do dnia kontroli), w wyniku której ustalono, że:
- w dniach 23, 24, 27, 30 i 31 grudnia 2013 r. kierowca przebywał na urlopie wypoczynkowym,
jednakże uczestnicy pobytu dziennego w sytuacji przybycia do ŚDS we własnym zakresie mieli
możliwość korzystania z zajęć prowadzonych przez pracowników obecnych w pracy w ww. dniach,
- w dniach 9 i 20 czerwca 2014 r. pomimo nie świadczenia usług transportowych przez ŚDS
z przyczyn podanych w ww. wyjaśnieniu, uczestnicy pobytu dziennego w sytuacji przybycia do ŚDS
we własnym zakresie mieli możliwość korzystania z zajęć prowadzonych przez pracowników
obecnych w pracy w ww. dniach,
Kserokopie list obecności pracowników za miesiące grudzień 2013 r. i czerwiec 2014 r. (do dnia
kontroli) stanowią [zał. 18] do niniejszego protokołu.
Listy obecności uczestników ŚDS [patrz zał. 16] skonfrontowano z zapisami w dziennikach zajęć,
w których dokumentowana jest praca pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, w dalszej
części protokołu określanego skrótem „ZW-A”, z uczestnikami.
Rozbieżności między zapisami w listach obecności, a zapisami w dziennikach zajęć dotyczą dnia
9 czerwca 2014 r. w zakresie prowadzonych zajęć ruchowych. Ustalono, że żaden z uczestników
pobytu dziennego nie korzystał w tym dniu z zajęć [patrz zał. 16], gdyż z uwagi na przegląd
gwarancyjny samochodu, ŚDS nie świadczył tego dnia usług transportowych [patrz zał. 17], jednakże
w dzienniku dokumentującym zajęcia ruchowe, obok biorących w nich udział 5 uczestników pobytu
całodobowego również odnotowanych zostało 7 uczestników pobytu dziennego.
Kserokopia wpisu w dzienniku zajęć z dnia 9 czerwca 2014 r. stanowi [zał. 19] do niniejszego
protokołu.
W związku z powyższą rozbieżnością, na losowo wybranej próbie 4 uczestników (tj. 3
uczestników pobytu dziennego i 1 uczestnika pobytu całodobowego), analizie poddano kwestię
rzetelności prowadzenia dokumentacji w zakresie obecności uczestników i ich udziału w zajęciach
organizowanych przez ŚDS w wybranych dniach miesiąca czerwca 2014 r. (do dnia kontroli).
W wyniku powyższej analizy ustalono, że:
1) uczestniczka pobytu dziennego Pani Xxxx Xxxx – w dniach 2, 5, 16 i 17 czerwca 2014 r. - zgodnie
z listą obecności [patrz zał. 16] była obecna w ŚDS oraz zgodnie z zapisami w dziennikach zajęć
uczestniczyła w różnych formach terapii,
2) uczestniczka pobytu dziennego Pani Xxxx Xxxx – w dniach 2, 5, 16, 17 i 24 czerwca 2014 r. zgodnie z listą obecności [patrz zał. 16] była obecna w ŚDS oraz zgodnie z zapisami
w dziennikach zajęć uczestniczyła w różnych formach terapii,
3) uczestniczka pobytu dziennego Pani Xxxx Xxxx – w dniach 2, 5, 16, 17, 20 i 23 czerwca 2014 r. zgodnie z listą obecności [patrz zał. 16] była obecna w ŚDS oraz zgodnie z zapisami w dziennikach
zajęć uczestniczyła w różnych formach terapii,
4) uczestnik pobytu całodobowego Pan Xxxx Xxxx – w dniach 17, 18, 20 i 23 czerwca 2014 r. zgodnie z listą obecności [patrz zał. 16] był obecny w ŚDS oraz zgodnie z zapisami w dziennikach
zajęć uczestniczył w różnych formach terapii.
10
Ad. 3. W kwestii niewłaściwych zachowań 3 wymienionych w ww. piśmie pracowników w stosunku
do uczestników ŚDS (takich jak: nieuprzejmość, arogancja, pogarda, krzykliwość, obrażanie,
szantażowanie, wyśmiewanie się z osób niepełnosprawnych, zmuszanie ich do przynoszenia
artykułów spożywczych na imprezy oraz zarządzenia comiesięcznych składek od uczestników).
Na powyższą okoliczność w dniu 26 czerwca 2014 r. inspektorzy kontroli przeprowadzili
wśród obecnych 10 pracowników ŚDS anonimową ankietę, której wyniki przedstawiają się
następująco:
Na pytanie:
1. Czy zdaniem Pana /-i/ pracownicy traktują Uczestników w równy sposób ?
- zdecydowanie TAK – odpowiedziało 9 ankietowanych
- raczej TAK
– odpowiedział 1 ankietowany
- raczej NIE
– odpowiedziało 0 ankietowanych
- zdecydowanie NIE – odpowiedziało 0 ankietowanych
2. Czy zdaniem Pana/-i/ Uczestnik w razie problemu może liczyć na pomoc pracowników ?
- zdecydowanie TAK – odpowiedziało 9 ankietowanych
- raczej TAK
– odpowiedział 1 ankietowany
- raczej NIE
– odpowiedziało 0 ankietowanych
- zdecydowanie NIE – odpowiedziało 0 ankietowanych
3. Czy był /-a/ Pan /-i/ świadkiem niewłaściwego traktowania Uczestników przez któregokolwiek
pracownika ŚDS ?
 TAK – odpowiedział 1 ankietowany
 NIE – odpowiedziało 8 ankietowanych
- w jednej ankiecie – nie zaznaczono żadnej z ww. odpowiedzi.
4. Jeżeli miało miejsce niewłaściwe traktowanie Uczestnika – to w jakiej formie:
- bicie
TAK / NIE
- popychanie
TAK / NIE
- szturchanie
TAK / NIE
- obrażanie
TAK / NIE
- poniżanie
TAK / NIE
- wyśmiewanie
TAK / NIE
- szantażowanie (np. skróceniem okresu pobytu w ŚDS) TAK / NIE
- inne zachowania jakie ? ..............................................................................................................
Na powyższe pytanie:
- jeden z ankietowanych pracowników, który w pytaniu nr 3 udzielił odpowiedzi TAK, wskazał
poniższe formy niewłaściwego traktowania Uczestnika:
- szturchanie
TAK
- obrażanie
TAK
- poniżanie
TAK
- wyśmiewanie
TAK
- jeden z ankietowanych pracowników udzielił odpowiedzi „nie przypominam sobie takiego
przypadku”.
11
5. Czy któryś z Uczestników skarżył się Panu /-i/ na złe traktowanie przez innego pracownika ?
 TAK – odpowiedziało 0 ankietowanych
 NIE – odpowiedziało 10 ankietowanych
6. Jeśli wiedział/-a/ Pan /-i/ o złym traktowaniu Uczestnika /-ów/ czy zgłosił/-a/ Pan/-i/ ten
fakt kierownictwu ŚDS ?
 TAK – odpowiedział 1 ankietowany (przy czym ten sam ankietowany TAK odpowiedział na pytanie
nr 3 tj. był świadkiem niewłaściwego traktowania Uczestników przez któregokolwiek
pracownika ŚDS, a także w pytaniu nr 4 wskazał formy niewłaściwe traktowanie Uczestnika)
NIE – odpowiedziało 4 ankietowanych (przy czym ci sami ankietowani NIE odpowiedzieli na
pytanie nr 3 tj. nie był świadkiem niewłaściwego traktowania Uczestników przez któregokolwiek
pracownika ŚDS)
Ponadto:
- w 2 ankietach – nie zaznaczono żadnej z ww. odpowiedzi.
- w 1 ankiecie – udzielono odpowiedzi „nie było takiej sytuacji”
- w 1 ankiecie – udzielono odpowiedzi „nie było takiego przypadku”
- w 1 ankiecie – skreślono obie odpowiedzi TAK / NIE
7. Jeżeli nie zgłosił Pan/-i/ faktu złego traktowania Uczestnika – czym to było spowodowane ?
- w 1 ankiecie – udzielono odpowiedzi „nie było takiej sytuacji”
- w 1 ankiecie – udzielono odpowiedzi „nie było takiego zdarzenia”
- w 1 ankiecie – udzielono odpowiedzi „nie było takiego przypadku”
- w 7 ankietach - ten punkt ankiety pozostawiono bez odpowiedzi.
8. Czy jest regułą, że Uczestnicy przynoszą z domu artykuły spożywcze na organizowane w ŚDS
imprezy ?
 TAK – odpowiedział 1 ankietowany
 NIE – odpowiedziało 6 ankietowanych
Ponadto:
- w 1 ankiecie – udzielono odpowiedzi „na imprezy okolicznościowe tak”
- w 1 ankiecie – udzielono odpowiedzi „nie wiem”
- w 1 ankiecie – udzielono odpowiedzi „tylko jeżeli sami wyrażą taką chęć”
9. Czy jest regułą, że Uczestnicy dokonują comiesięcznych składek pieniężnych na działalność ŚDS?


TAK – odpowiedziało 2 ankietowanych
NIE – odpowiedziało 7 ankietowanych
Ponadto: - w 1 ankiecie – udzielono odpowiedzi „nie wiem”
10. Jeżeli Uczestnicy dokonują comiesięcznych składek pieniężnych - to na jaki cel ?
- w 1 ankiecie – udzielono odpowiedzi „Uczestnicy uzgodnili, że sami prowadzą składki np. na za te
pieniążki kupują sobie lody, słodycze”,
- w 1 ankiecie – udzielono odpowiedzi „na wyjazdy grupowe np. kino, basen”, „na artykuły
spożywcze np. kiełbasa na grila, ketchup, soki”,
- w 1 ankiecie – udzielono odpowiedzi „na własne wydatki”
- w 1 ankiecie – udzielono odpowiedzi „na swoje własne cele”
- w 1 ankiecie – udzielono odpowiedzi „Uczestnicy samowolnie i dobrowolnie zdecydowali
o składkach. Wyznaczyli osoby zbierające te pieniądze. O wydatkach decyduje większość na
zgromadzonym zebraniu uczestników”.
12
- w 1 ankiecie – udzielono odpowiedzi „Uczestnicy pobytu dziennego ustalili sobie comiesięczne
składki i sami to robią wybierając między sobą osobę, która te pieniążki zbiera. Przeznaczają je
później na własne potrzeby i przyjemności”,
- w 1 ankiecie – udzielono odpowiedzi „nie wiem o żadnych składkach”,
- w 1 ankiecie – udzielono odpowiedzi „nie wiem”,
- w 1 ankiecie – udzielono odpowiedzi „tylko na cele własne”,
- w 1 ankiecie – nie udzielono odpowiedzi.
Wypełnione ankiety 10 pracowników ŚDS stanowią [zał. 20] do niniejszego protokołu.
Na pytania skierowane do terapeuty zastępującego dyrektora ŚDS dotyczące:
1) przeprowadzania kontroli pracowników w zakresie realizacji powierzonych im zadań w ramach
kontroli wewnętrznej oraz zaistnienia sytuacji niewłaściwego traktowania uczestników - w okresie
zastępstwa dyrektora ŚDS, ww. pracownik złożył pisemne oświadczenie o następującej treści cyt.:
„Oświadczam, że w okresie zastępstwa Pani Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy
w Liskowie:
- nie przeprowadzałam kontroli wewnętrznej pracowników w zakresie powierzonych im zadań,
- w okresie zastępstwa była jedna sytuacja nieodpowiedniego traktowania uczestnika przez
pracownika – kierowcę. W powyższej sprawie udzielono odpowiedniego wyjaśnienia do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu z dnia 17 marca 2014 r. Nr ŚDS/8230/93/2014”
Ww. oświadczenie oraz pismo z dnia 17 marca 2014 r. Nr ŚDS/8230/93/2014 stanowią [zał. 21] do
niniejszego protokołu.
Stwierdzono, że w dokumentacji indywidualnej uczestnika [zał. 22], o którym mowa w ww.
wyjaśnieniu, na powyższą okoliczność dokonano 2 wpisów tj. wpis z dnia 15 stycznia 2014 r.
i 17 marca 2014 r.
2) kontaktów z rodzicami/opiekunami uczestników ŚDS oraz ewentualnie zgłaszanych przez nich
uwag, zastrzeżeń co do funkcjonowania ŚDS, terapeuta zastępujący dyrektora ŚDS przedstawił do
wglądu zeszyt zatytułowany „Zebrania z rodzicami, opiekunami prawnymi”.
W ww. zeszycie znajdują się 3 protokoły ze spotkań z rodzicami i opiekunami uczestników, po
jednym w roku 2010, 2011 i 2013 r. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą odbyło się jedno
spotkanie tj. spotkanie w dniu 14 maja 2013 r., w którym udział wzięło 13 rodziców / opiekunów
uczestników ŚDS.
Kserokopia protokołu ww. spotkania wraz z listą obecności stanowi [zał. 23] do niniejszego
protokołu.
Z analizy ww. protokołu wynika, że:
- spotkanie zorganizowane zostało w celu omówienia bieżących spraw organizacyjnych ŚDS,
- brak jest w nim adnotacji o ewentualnych uwagach, zastrzeżeniach rodziców/opiekunów
uczestników,
- w spotkaniu udział wzięli również p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kaliszu, która przedstawiła możliwości korzystania ze środków PFRON oraz poinformowała
o możliwości korzystania z konsultacji na dyżurach specjalistów: psychologa, prawnika, terapeuty
rodzinnego oraz doradcy zarządu Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi, który poruszył temat
aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz tworzenia spółdzielni socjalnych.
3) przeprowadzania wśród uczestników oraz rodziców/opiekunów uczestników w okresie objętym
kontrolą ankiety, dotyczącej funkcjonowania ŚDS, terapeuta zastępujący dyrektora ŚDS przedstawił
do wglądu:
- 24 wypełnione przez uczestników oraz rodziców/opiekunów uczestników ankiety w roku 2013,
13
której wzór stanowi [zał. 24] do niniejszego protokołu.
W wyniku analizy ww. ankiet stwierdzono, że:
- wszyscy ankietowani pozytywnie (bardzo dobrze i dobrze) ocenili funkcjonowanie ŚDS w tym:
* współpracę z ŚDS (pkt 1 ankiety),
* poziom obsługi uczestnika (pkt 3 ankiety),
* poziom świadczonych usług (pkt 4 ankiety), przy czym jedna z ankietowanych osób oceniła na
poziomie „przeciętnie”,
* poziom świadczonych usług transportowych (pkt 5 ankiety), przy czym jedna z ankietowanych osób
wskazała na potrzebę zapewnienia zastępczego transportu, druga zaś na lepsze przystosowanie
transportu do osób niepełnosprawnych,
* opiekę opiekuna podczas przewozu uczestników (pkt 6 ankiety),
- 6 ankietowanych osób w pkt 7 ankiety, dotyczącym wprowadzenia zmian w celu podniesienia
jakości usług, wskazało na potrzebę organizowania większej liczby imprez, wycieczek, zajęć
rehabilitacyjnych.
- 28 wypełnionych przez uczestników oraz rodziców/opiekunów uczestników ankiet w roku 2014,
której wzór stanowi [zał. 25] do niniejszego protokołu.
W wyniku analizy ww. ankiet stwierdzono, że:
- 27 ankietowanych osób pozytywnie (bardzo dobrze i dobrze) oceniło funkcjonowanie ŚDS w tym:
* współpracę z ŚDS (pkt 1 i 2 ankiety),
* poziom obsługi uczestnika (pkt 4 i 5 ankiety),
* poziom świadczonych usług (pkt 6 ankiety), przy czym jedna z ankietowanych osób oceniła na
poziomie „przeciętnie”, natomiast druga z osób wskazała na konieczność zmiany stosunków wśród
uczestników oraz uczestników i pracowników ŚDS,
* poziom świadczonych usług transportowych (pkt 7, 9 i 10 ankiety),
* opiekę opiekuna podczas przewozu uczestników (pkt 8 ankiety),
* stosunek pracowników do uczestników ŚDS (pkt 11 ankiety), przy czym jedna z ankietowanych
osób [patrz zał. 25, zał. 21 i 22 oraz strona 13 niniejszego protokołu] wskazała na niewłaściwe
zachowanie kierowcy,
* ponadto jedna z ankietowanych osób w pkt 12 ankiety, dotyczącym wprowadzenia zmian w celu
podniesienia jakości usług, wskazała na potrzebę zorganizowania w ŚDS nauki języka angielskiego
oraz cyt.: „żeby bus był do potrzeb uczestników i kierowca był grzeczniejszy, kulturalny. (...)” [patrz
zał. 25].
- jedna z ankietowanych osób pismem z dnia 4 marca 2014 r. przesłała wypełnioną ankietę do ŚDS,
w której negatywnie oceniła jego funkcjonowanie.
Na 12 punktów ww. ankiety:
* w pkt 9 na pytanie: czy podczas dowozu i rozwozu zachowane są normy bezpieczeństwa? ankietowana osoba odpowiedziała: „Tak”,
* w pkt 10 na pytanie: czy podczas przewozu uczestników opiekun służy pomocą przy wsiadaniu
i wysiadaniu? - ankietowana osoba odpowiedziała: „Moje podopieczne takiej pomocy nie wymagają”,
* w pozostałych punktach ankiety odpowiedzi na pytania były negatywne.
Kserokopia ww. ankiety stanowi [zał. 26] do niniejszego protokołu.
W powyższej sprawie ustalono, że:
- zgodnie z ustną informacją terapeuty zastępującego dyrektora ŚDS, na posiedzeniu w dniu 10 marca
2014 r. ZW-A zapoznał się z ww. ankietą.
W powyższej kwestii w protokole z posiedzenia ZW-A, dokonano następującego zapisu cyt.:
„(...) 15. Xxxx Xxxx - Zespół Wspierajaco-Aktywizujący wnioskuje z prośbą do opiekuna prawnego –
opisu celowości przedłużenia pobytu Pani Xxxx Xxxx. Pobyt dzienny uczestniczki kończy się
z dniem 13.04.2014 r.”.
14
Kserokopia protokołu ZW-A z dnia 10 marca 2014 r. stanowi [zał. 27] do niniejszego protokołu.
- ŚDS pismem z dnia 14 marca 2014 r. Nr ŚDS/8230/91/2014 udzielił osobie ankietowanej
odpowiedzi, wyjaśniając i ustosunkowując się do treści zawartych w ankiecie.
Ww. pismo skierowane zostało do wiadomości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu
i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku.
Kserokopia ww. pisma stanowi [zał. 28] do niniejszego protokołu.
- w dniu 19 marca 2014 r. do ŚDS wpłynęło pismo (odpowiedź ) osoby ankietowanej, nawiązujące do
pisma ŚDS z dnia 14 marca 2014 r. Nr ŚDS/8230/91/2014.
Zgodnie z zapisem w treści ww. pisma, zostało ono przekazane do wiadomości do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku.
Kserokopia ww. pisma stanowi [zał. 29] do niniejszego protokołu.
Ad. 4. W kwestii pobierania składek pieniężnych i rzeczowych od uczestników ŚDS.
Na pytania inspektorów kontroli, skierowane do terapeuty zastępującego dyrektora ŚDS
dotyczące:
- samorządności uczestników ŚDS,
- comiesięcznych składek zbieranych przez uczestników,
ww. pracownik złożył do protokołu ustne wyjaśnienie o następującej treści: cyt.:
„Wyjaśniam, iż w Środowiskowym Domu Samopomocy działa Samorząd Uczestników pobytu
dziennego, uczestnicy pobytu całodobowego nie wyrazili chęci brania udziału w Samorządzie oraz
w zbiórce składek. Działalność Samorządu nie jest dokumentowana. Pomysł zbierania składek wyszedł
od Uczestników.
Celem zbiórki jest zgromadzenie środków na wspólne wydatki Uczestników pobytu dziennego na
imprezy takie jak: Dzień Kobiet, Dzień Chłopca, Dzień Matki, itp. Składka jest comiesięczna i wynosi
2 zł. Zbiórką tych pieniędzy zajmują się Uczestnicy: Przewodnicząca - Pani Xxxxx Xxxxx
oraz Skarbnik - Pan Xxxxx Xxxxx, wybrani podczas zebrania uczestników. Dokumentacja jaką
prowadzą Uczestnicy, dotycząca zbiórki składek (zeszyt wpłat składek) jest jawna dla wszystkich
pozostałych Uczestników. Osobom zbierającym składki została udostępniona szafka zamykana na
klucz, która znajduje się w jednej z sal terapeutycznych”.
Ww. wyjaśnienie stanowi [zał. 30] do niniejszego protokołu.
Z uwagi na nieobecność na zajęciach w ŚDS w trakcie kontroli członków Samorządu
Uczestników, niemożliwym było przeprowadzenie z nimi rozmowy [patrz zał. 16].
Przeprowadzona przez inspektorów kontroli w dniu 26 czerwca 2014r. anonimowa ankieta wśród
pracowników ŚDS, w pkt od 8 – 10 [patrz zał. 20] odnosiła się do powyższej kwestii. Udzielone przez
pracowników odpowiedzi zamieszczone zostały na stronie 12 i 13 niniejszego protokołu.
Na tym kontrolę zakończono.
Przeprowadzenie kontroli odnotowano w księdze kontroli ŚDS w Liskowie pod poz. 12/2014
Protokół zawiera 17 kolejno ponumerowanych stron.
Integralną część protokołu stanowi 30 niżej wymienionych załączników, przy czym załączniki
o numerach: od 2 do 12, od 14 do 16, od 18 do 20 i od 22 do 29 przeznaczone są tylko dla
15
Wielopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Załączniki:
1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-II.0030.345.2014.1 z dnia 17 czerwca 2014 r.
2. Oświadczenia kontrolujących.
3. Pismo (anonim) - wpływ do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w dniu 21 maja
2014 r.
4. Uchwała Nr XXXI/358/2006 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie
nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie.
5. Regulamin organizacyjny zatwierdzony Uchwałą Nr 182 / 2011 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia
29 czerwca 2011 r.
6. Kserokopie zwolnień lekarskich oraz wniosek dyrektora ŚDS z dnia 2 kwietnia 2014 r. o udzielenie
urlopu, podpisany przez Starostę Powiatu Kaliskiego.
7. Kserokopia zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności z dnia 1 lutego 2010 r. wraz
z aneksem w zakresie obowiązków od dnia 1 listopada 2013 r. oraz deklaracji 26 sierpnia 2011 r.
pracownika zastępującego dyrektora podczas jego nieobecności P. Xxxx Xxxx.
8. Kserokopia „księgi kontroli”.
9. Kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje terapeuty zastępującego dyrektora ŚDS.
10. Kserokopia strony tytułowej materiałów szkoleniowych oraz lista obecności 9 pracowników ŚDS.
11. Kserokopia materiału szkoleniowego „Wypalenie zawodowe” oraz listy obecności pracowników
ŚDS.
12. Zarządzenie Nr 18 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie
z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowozu autobusem uczestników
terapii w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie oraz Zarządzenie
Nr 7/2010 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie z dnia
8 marca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu dowozu autobusem uczestników terapii
w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie.
13. Oświadczenie terapeuty zastępującego dyrektora ŚDS na okoliczność organizacji dowozów
uczestników.
14. Rozkłady planu dnia uczestników ŚDS.
15. Zarządzenie Dyrektora Nr 9 / 2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia
pracowników Zespołu Wspierająco – Aktywizującego do podpisywania w ewidencji obecności
w Domu.
16. Kserokopie list obecności uczestników ŚDS za grudzień 2013 r. oraz czerwiec 2014 r.
17. Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień na okoliczność przyczyn nieobecności uczestników
w określonych dniach.
18. Kserokopie list obecności pracowników za miesiące grudzień 2013 r. i czerwiec 2014 r.
19. Kserokopia wpisu w dzienniku zajęć z dnia 9 czerwca 2014 r.
20. Wypełnione ankiety 10 pracowników ŚDS.
21. Oświadczenie terapeuty zastępującego dyrektora ŚDS oraz pismo z dnia 17 marca 2014 r.
Nr ŚDS/8230/93/2014.
22. Kserokopia wpisów w dokumentacji indywidualnej uczestnika.
23. Kserokopia protokołu spotkania z dnia 14 maja 2013 r. wraz z listą obecności.
24. Ankieta z 2013 r.
25. Ankieta z 2014 r.
26. Kserokopia ankiety przesłanej pismem z dnia 4 marca 2014 r.
27. Kserokopia protokołu ZW-A z dnia 10 marca 2014 r.
16
28. Kserokopia pisma z dnia 14 marca 2014 r. Nr ŚDS/8230/91/2014.
29. Kserokopia pisma, które wpłynęło do ŚDS w dniu 19 marca 2014 r., nawiązujące do pisma ŚDS
z dnia 14 marca 2014 r. Nr ŚDS/8230/91/2014.
30. Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień terapeuty zastępującego dyrektora ŚDS, na okoliczność
samorządności uczestników ŚDS oraz comiesięcznych składek zbieranych przez uczestników.
Niniejszy protokół sporządzono ostatecznie w dniu 21 lipca 2014 r. w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.
ZESPÓŁ INSPEKTORÓW
Inspektor Wojewódzki
Ewa Nadera
.....................................................
Starszy Inspektor Wojewódzki
Monika Jankowiak
..............................................
POUCZENIE
Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r.
w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) kierownik
jednostki kontrolowanej został poinformowany o przysługującym z mocy § 16 ust. 1, 3 cyt.
rozporządzenia prawie do:
- odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnień
przyczyn tej odmowy,
- zgłoszenia na piśmie przed podpisaniem protokołu do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
i Zdrowia WUW w Poznaniu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeżeń
dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
Lisków, 2014.08.01
p. o. D Y R E K T O R
Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie
Piotr Kaleta
.................................................................................................................................
(miejscowość, data, podpis dyrektora jednostki kontrolowanej)
Terapeuta
xxx Xxxx Xxxx
Lisków, 1.08.2014 r.
...................................................................................................................................... ............
(miejscowość, data, podpis terapeuty zastępującego dyrektora ŚDS podczas czynności kontrolnych)
17
Download