REGULAMIN PRACY ŚRODOWISKOWEGO

advertisement
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1.
2.
Regulamin Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu ustala organizację
i porządek wewnętrzny w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy
i pracowników.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz inne przepisy z zakresu prawa
pracy.
§ 2
1.
2.
3.
Postanowienia Regulaminu stosuje się do wszystkich pracowników zatrudnionych
w Środowiskowym Domu Samopomocy bez względu na rodzaj pracy i stanowisko.
Osoby kierujące pracownikami zobowiązane są zapewnić przestrzeganie Regulaminu Pracy
przez podległych pracowników.
Pracodawca zapoznaje z treścią Regulaminu Pracy każdego przyjmowanego do pracy
pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy, a pracownik potwierdza ten fakt podpisem
w treści umowy o pracę.
§ 3
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) pracodawcy – rozumie się przez to Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublińcu,
reprezentowany przez Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu.
2) pracowniku – rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Lublińcu na podstawie umowy o pracę.
3) ŚDS – rozumie się przez to Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublińcu.
4) Regulaminie Pracy - rozumie się przez to Regulamin Pracy Środowiskowego Domu
Samopomocy w Lublińcu.
II. ORGANIZACJA PRACY.
§ 4
Pracodawca jest obowiązany w szczególności :
1) zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem
wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku oraz podstawowymi uprawnieniami,
2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również
osiągane przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej
wydajności i należytej jakości pracy,
3) organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy
monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,
1
4) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną a także ze względu na zatrudnienie na czas
określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,
5) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie
pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
6) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
7) ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
8) stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego
wykonywania pracy,
9) zaspakajać w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeby pracowników,
10) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników, oraz wyników ich pracy.
11) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe
pracowników,
12) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
13) przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe
pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem,
14) wydawać świadectwo pracy w związku z ustaniem stosunku pracy pracownika,
15) przeciwdziałać jakimkolwiek działaniom lub zachowaniom noszącym znamiona mobbingu.
§ 5
1. Pracownik obowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować
się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa
lub umowy o pracę.
2. Do podstawowych obowiązków Pracownika, niezależnie od obowiązków określonych
w innych przepisach prawa oraz ustalonych w zakresie czynności należy :
1) przestrzeganie prawa,
2) wykonywanie zadań ŚDS terminowo, sumiennie, sprawiedliwie, efektywnie i bezstronnie,
3) przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
4) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy i wykorzystywać go w sposób
jak najbardziej efektywny,
5) podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
6) dbanie o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje,
których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkody,
7) zachowywanie się uprzejmie i życzliwie w kontaktach ze zwierzchnikami, podopiecznymi,
współpracownikami oraz kontaktach z opiekunami,
8) zachowywanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
9) wykonywanie dokładnie i skutecznie polecenia przełożonych,
10) przestrzeganie przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów
przeciwpożarowych,
11) przestrzeganie Regulaminu i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
12) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
13) informowanie, o każdym przypadku mobbingu.
3. Pracownik nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności
z jego obowiązkami albo mogłoby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowość.
2
§ 6
Dyrektor ŚDS wyznacza miejsce pracy danego pracownika i przekazuje mu sprzęt, narzędzia
i materiały niezbędne do pracy wraz z zakresem jego czynności, udzielając stosownych wskazówek
co do sposobu wykonywania obowiązków i przechowywania narzędzi pracy.
§ 7
Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien :
1) otrzymać pisemną umowę o pracę określającą rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania oraz
termin rozpoczęcia pracy i przysługujące pracownikowi wynagrodzenia, a także zakres
czynności,
2) zapoznać się z Regulaminem Pracy i instrukcjami obowiązującymi na jego stanowisku pracy,
3) odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów
przeciwpożarowych, a także potwierdzić na piśmie fakt zapoznania się z tymi przepisami,
4) otrzymać nieodpłatnie niezbędną odzież i obuwie robocze,
5) posiadać aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na
danym stanowisku.
III. WARUNKI PRZEBYWANIA NA TERENIE ZAKŁADU PRACY W CZASIE PRACY
I PO JEJ ZAKOŃCZENIU.
§ 8
1. Pracownik obowiązany jest przestrzegać czasu pracy tj. punktualnie stawiać się do pracy
w określonym czasie i przestrzegać ustalonego wymiaru i rozkładu czasu pracy,
a także efektywnie go wykorzystywać.
2. W celu kontroli obecności pracowników w pracy prowadzona jest lista obecności, na której
każdy pracownik obowiązany jest potwierdzić swoje przybycie do pracy przez złożenie
własnoręcznego podpisu. Lista obecności znajduje się w pomieszczeniu socjalnym.
3. Lista obecności winna być sprawdzana codziennie przez Kierownika Zespołu.
4. Opuszczenie stanowiska pracy lub zakładu w czasie pracy wymaga uprzedniej zgody Dyrektora
ŚDS lub pracownika przez niego upoważnionego.
5. W godzinach przyjęć interesantów należy przestrzegać zasady by w pokojach biurowych był
obecny pracownik, mogący udzielić informacji interesantom.
6. Pracownicy wychodzący w czasie pracy, w celu załatwienia spraw służbowych dokonują
odpowiedniego wpisu w książce ewidencji wyjść służbowych.
7. Ewidencja wyjść prywatnych prowadzona jest na takich samych zasadach jak ewidencja wyjść
służbowych.
8. Kontrola czasu pracy należy do Dyrektora ŚDS oraz Kierownika Zespołu.
9. Czas przebywania w zakładzie pracy po godzinach pracy winien być zarejestrowany
w sposób i na zasadach przyjętych przez pracodawcę.
§ 9
1. Po zakończeniu pracy każdy pracownik obowiązany jest uporządkować swoje stanowisko
oraz zabezpieczyć powierzone mu narzędzia, sprzęt, dokumenty i pieczęcie.
2. Pracownik opuszczający pomieszczenie pracy jako ostatni zobowiązany jest do :
1) sprawdzenia i zabezpieczenia wszelkich urządzeń elektrycznych i zaworów wodociągowych,
2) zamknięcia drzwi i okien,
3) przekazania kluczy do pomieszczeń biurowych.
3
§ 10
W przypadku powzięcia przez pracownika wiadomości o wystąpieniu na terenie zakładu pracy
jakiejkolwiek awarii, obowiązany jest on niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Dyrektora ŚDS
ewentualnie powiadomić odpowiednie służby oraz przedsięwziąć wszelkie możliwe działania
mające na celu ograniczenie szkody.
IV. CZAS PRACY.
§ 11
1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w ŚDS lub
innym miejscu wyznaczonym do wykonania pracy.
2. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika
na wykonywanie obowiązków służbowych.
§ 12
1. Czas pracy pracowników ŚDS nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin
w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności nie może przekraczać norm określonych w przepisach o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
3. Praca w godzinach określonych w ust. 1 nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.
4. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach
nadliczbowych.
5. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają
indywidualne umowy o pracę.
§ 13
Zatrudnianie oraz czas pracy pracownika młodocianego określają przepis Kodeksu pracy.
§ 14
1. Ustala się następujące godziny rozpoczynania i kończenia pracy :
1) od poniedziałku do piątku od godz. 6.00 do 14.00 – kierowca,
2) od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00 – II kierowca z częścią etatu instruktora
terapii zajęciowej,
3) od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 17.00 – sprzątaczka,
4) od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30 – pracownik pełniący dyżur popołudniowy,
5) od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00 – pozostali pracownicy.
2. W wyjątkowych wypadkach Dyrektor ŚDS może wyrazić zgodę na ustalenie indywidualnego
czasu pracy dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy na jego
umotywowany pisemny wniosek.
3. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze
czasu pracy ustala się indywidualnie.
4. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ustala się od poniedziałku do piątku od godz. 8.00
do 15.00 z uwzględnieniem ust. 2 i 3
4
§ 15
1. Praca wykonywana ponad określone w przepisach prawa, normy czasu pracy stanowi
pracę w godzinach nadliczbowych.
2. Jeżeli wymagają tego potrzeby ŚDS, pracownik na polecenie przełożonego wykonuje
pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach w porze nocnej
oraz w niedzielę i święta.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kobiet w ciąży, bez ich zgody, do pracowników
sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się
dziećmi w wieku do ośmiu lat.
4. Pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje według jego wyboru,
wynagrodzenie za pracę albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas,
na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym
urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.
5. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:
1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego,
ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
2) szczególnych potrzeb pracodawcy, przy czym, praca w godzinach nadliczbowych uzasadniona
tymi okolicznościami nie może przekroczyć 150 godzin w ciągu roku kalendarzowego,
3) praca w godzinach nadliczbowych może odbywać się jedynie na wyraźne polecenie
bezpośredniego przełożonego. Osoba, która wydała polecenie pracy w godzinach
nadliczbowych, uzasadnia je oraz wypełnia druk polecenia – ustalony w załączniku nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
§ 16
1. Za pracę w godzinach nadliczbowych ,oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje
dodatek w wysokości określonej w Kodeksie Pracy z zastrzeżeniem § 26.
2. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczenia dodatków obejmuje wynagrodzenie
pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub
miesięczną.
§ 17
1. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych, pracodawca na pisemny
wniosek pracownika, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu- wolnego od pracy.
2. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych
może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu
wolnego od pracy najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym
niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować
obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę
w godzinach nadliczbowych.
4. Pracownikowi, który wykonywał prace w dniu wolnym od pracy wynikającym
z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje
w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu
rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.
5
§ 18
1. Praca nocna wynosi 8 godzin i obejmuje czas pracy pomiędzy godziną 22.00 a 6.00 dnia
następnego.Za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje pracownikowi stosowny
dodatek w wysokości określonej w kodeksie pracy.
2. Niedziele i święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy. Za
pracę w niedziele i święta uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godz. 6.00 w tym
dniu a godz. 6.00 dnia następnego.
§ 19
1. Pracownikowi przysługuje 15 – to minutowa przerwa w pracy, która nie może kolidować
z czasem przeznaczonym na zajęcia w ŚDS. Przerwę tą wlicza się do czasu pracy.
2. Osoba niepełnosprawna oprócz przerwy określonej w ust. 1 ma dodatkowo prawo do 30
minutowej przerwy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Przerwę tą wlicza się do
czasu pracy.
3. Pracownicy użytkujący w czasie pracy monitor ekranowy przez co najmniej połowę
dobowego wymiaru czasu pracy, mają prawo do 5 minutowej przerwy, wliczanej do
czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
§ 20
Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie by w godzinach rozpoczęcia pracy
znajdował się na stanowisku pracy.
V. ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI W PRACY I SPÓŹNIEŃ
DO PRACY.
§ 21
1.
2.
Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia
i okoliczności określone przepisami prawa prac, które uniemożliwiają stawienie się
pracownika do pracy i jej świadczenie.
Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są także inne przypadki
niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za
usprawiedliwiające nieobecność w pracy.
§ 22
Pracownik uprzedza swojego bezpośredniego przełożonego oraz Kierownika Zespołu
o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności
jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.
2. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest
zobowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności
i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności
w pracy. Zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie
lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę
zawiadomienia, uważa się wtedy datę stempla pocztowego.
3. Niedotrzymanie terminu o którym mowa w ust. 2 może być usprawiedliwione szczególnymi
okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku
1.
6
określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub
nieobecnością domowników, albo innym zdarzeniem losowym. Przepis pkt. 2 stosuje się
odpowiednio po ustaniu przyczyn uniemożliwiających terminowe zawiadomienie pracodawcy o
przyczynie i okresie nieobecności pracownika w pracy.
§ 23
Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy lub spóźnienie
się do pracy, przedstawiając pracodawcy stosowny dokument lub składając stosowne oświadczenie,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
VI. URLOPY I ZWOLNIENIA OD PRACY.
§ 24
1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego nieprzerwanego płatnego urlopu
wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych w Kodeksie pracy lub innych
przepisach.
2. Urlopu wypoczynkowego udziela się na pisemny wniosek pracownika, którego wzór określa
załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Termin urlopu ustala się po porozumieniu z
pracownikiem z uwzględnieniem potrzeb wynikających z konieczności zapewnienia
normalnego toku pracy.
3. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody pracodawcy na
karcie urlopowej. W przypadku nieobecności Dyrektora urlopu może udzielić Kierownik
Zespołu lub Główny księgowy.
4. Pracownik udający się na urlop winien przekazać akta spraw bieżących i nie załatwionych
innemu pracownikowi, wyznaczonemu do jego zastępstwa w czasie urlopu.
5. Część urlopu nie wykorzystana z powodu : czasowej niezdolności do pracy, wskutek choroby,
odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego – pracodawca jest
obowiązany udzielić w terminie późniejszym.
6 Urlopu niewykorzystanego należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca I – go kwartału
następnego roku.
7. Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego może nastąpić na wniosek pracownika
umotywowany ważnymi przyczynami. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z
powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby
poważne zakłócenia toku pracy.
8. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał gdyby w tym
czasie pracował.
9. Pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop w okresie wypowiedzenia
umowy o pracę.
10. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu, tylko wówczas, gdy jego obecność w pracy
wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Pracodawca jest
obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika pozostające w bezpośrednim związku
z odwołaniem go z urlopu.
§ 25
1. Pracownikowi na jego pisemny wniosek może być udzielony urlop bezpłatny.
2. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć
dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.
7
§ 26
1.
1)
a.
b.
2)
3)
4)
5)
6)
W trybie i na zasadach określonych stosownymi przepisami pracodawca jest obowiązany
zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów
wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa w szczególności :
na czas obejmujący :
2 dni- w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka
pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma, macochy.
1 dzień- w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej,
teścia, babci, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod
jego bezpośrednią opieką;
na czas niezbędny do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień
ochronnych przewidzianych w odrębnych przepisach;
wezwanego do osobistego stawienia się przed właściwym w zakresie powszechnego
obowiązku obronnych przewidzianych w odrębnych przepisach;
stawienie się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, Sądu,
Prokuratury, Policji, Kolegium do spraw wykroczeń, komisji pojednawczej, Sądu Pracy, NIK
w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym,
oddanie krwi albo przeprowadzenie zleconych przez stacje krwiodawstwa badań lekarskich,
Za czas zwolnienia od pracy o którym mowa w ust. 1,2 i 5 pracownikowi przysługuje
wynagrodzenie.
§ 27
Pracownicy / pracownikowi również / wychowującym przynajmniej jedno dziecko w wieku do14
lat przysługuje w ciągu roku zwolnienia od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia.
§ 28
1. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw
osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia
udziela Dyrektor, bądź osoba zastępująca, gdy zachodzi nieunikniona potrzeba takiego
zwolnienia.
2. Za czas zwolnienia od pracy o którym mowa w ust. 1 pracownikowi przysługuje
wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia. Czas odpracowania nie jest pracą
w godzinach nadliczbowych.
3. Zwolnienie, o którym mowa w pkt. 1 należy odnotować w książce wyjść pracowników ŚDS,
wskazując godzinę wyjścia i powrotu oraz cel wyjścia.
VII. TERMIN, MIEJSCE I CZAS WYPŁATY WYNAGRODZENIA.
§ 29
1. Wypłaty wynagrodzeń dokonuje się co miesiąc z dołu, najpóźniej w dniu 29 każdego miesiąca.
Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy
wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim.
2. Wynagrodzenie wypłaca się pracownikowi osobiście bądź osobie przez niego upoważnionej
w formie pisemnej. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może przekazywać
wynagrodzenie na wskazany przez tego pracownika rachunek oszczędnościoworozliczeniowy.
8
VIII. POLITYKA ANTYMOBBINGOWA
A. Postanowienia ogólne.
§ 30
1.
2.
Jakiekolwiek działania lub zachowania stanowiące mobbing nie będą tolerowane.
Polityka Antymobbingowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu określa zasady
przeciwdziałania mobbingowi oraz postępowania w przypadku zaistnienia przypadków
mobbingu w ŚDS.
§ 31
Ilekroć jest mowa o :
1) Komisji Antymobbingowej – należy przez to zrozumieć komisję składającą się z
przedstawiciela pracowników wyłonionego w odrębnym trybie jako przewodniczącego,
Kierownika Zespołu oraz jedną osobę wskazaną przez pracownika składającego skargę spośród
pracowników ŚDS.
2) Mobbing – należy przez to rozumieć działania lub zaniechania dotyczące pracownika lub
skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu
lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej,
powodujące lub mające na celu poniżanie lub ośmieszanie pracownika, izolowanie go lub
wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
3) Stronach - należy przez to rozumieć pracownika, który złożył skargę i domniemanego sprawcę
lub sprawców mobbingu.
B. Przeciwdziałanie mobbingowi.
§ 32
Każdy kto uzna, iż wobec któregokolwiek z pracowników podejmowany jest mobbing ,
zobowiązany jest poinformować o tym Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy
w Lublińcu lub Kierownika Zespołu. Kierownik Zespołu jest zobowiązany przekazać informacje
niezwłocznie Dyrektorowi ŚDS.
§ 33
1.
2.
3.
Każdy z pracowników, który uzna, iż został poddany mobbingowi, może wystąpić z pisemną
skargą do Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu.
Skarga winna zawierać przedstawienie stanu faktycznego, wskazanie dowodów na poparcie
przytoczonych okoliczności i wskazanie osoby bądź osób stosujących mobbing.
Skarga powinna być podpisana i zaopatrzona w datę.
§ 34
1.
W ciągu 14 dni od dnia uzyskania informacji o mobbingu lub złożenia skargi zbiera się
Komisja Antymobbingowa, której zadaniem jest wyjaśnienie czy informacja lub skarga jest
zasadna.
9
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Członkiem komisji nie może być jednocześnie strona postępowania, jak również osoba
kierująca lub nadzorująca komórkę organizacyjną, w której zatrudniona jest strona. W takim
przypadku członków komisji, w tym przewodniczącego wyznacza Dyrektor ŚDS.
Postępowanie przed Komisją Antymobbingową ma charakter poufny.
Po wysłuchaniu wyjaśnień stron oraz przeprowadzeniu postępowania dowodowego Komisja
Antymobbingowa podejmuje rozstrzygnięcie w sprawie zasadności skargi, zwykłą większością
głosów.
Z prac Komisji Antymobbingowej sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy
członkowie Komisji.
Przewodniczący Komisji przekazuje protokół stronom w ciągu 7 dni od podpisania, a po
pisemnym potwierdzeniu przez strony, przekazuje protokół Dyrektorowi ŚDS.
W sprawach nie uregulowanych w polityce Antymobbingowej do postępowania przed Komisją
stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
§ 35
1.
2.
W przypadku uznania skargi za zasadną, wobec sprawcy lub sprawców mobbingu Dyrektor
ŚDS może zastosować kary przewidziane w ustawie o pracownikach samorządowych lub
kodeksie pracy lub wypowiedzieć warunki pracy bądź rozwiązać stosunek pracy.
W miarę możliwości pracodawca może przenieść poszkodowanego pracownika, na jego
wniosek lub za jego zgodą, na inne stanowisko pracy.
IX. OCHRONA PRACY KOBIET I MŁODOCIANYCH.
§ 36
1.
2.
3.
Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.
Kobiety w ciąży nie wolno bez zgody delegować poza stałe miejsce pracy.
Pracownika opiekującego się dzieckiem w wieku do 4 lat nie wolno bez jego zgody zatrudniać
w godzinach nadliczbowych w porze nocnej ani w przerywanym systemie czasu pracy, jak
również delegować poza stałym miejscem pracy.
§ 37
Do innej odpowiedniej pracy przenosi się kobietę w ciąży :
1) zatrudnioną przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży,
2) w razie przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na stan ciąży nie
powinna wykonywać pracy dotychczasowej. Stan ciąży powinien być stwierdzony
zaświadczeniem lekarskim.
§ 38
1.
2.
Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy
wliczonych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do
dwóch przerw w pracy po 45 minut każda.
Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie na karmienie nie
przysługuje przerwa. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie,
przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.
10
§ 39
Wykaz prac wzbronionych kobietom opublikowany jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 10 września 1996 roku w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla
zdrowia kobiet ( Dz. U. z 1996 roku Nr 114 poz. 545, z późń. zmianami).
X. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
§ 40
Zgodnie z art. 207 Kp. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne
i higieniczne warunki pracy.
§ 41
Pracodawca obowiązany jest informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się
z wykonywaniem przez nich pracy. Jeżeli omawiane ryzyko dotyczy określonej grupy zawodowej,
informacji udziela się na piśmie przez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń.
W przypadku gdy ryzyko zawodowe związane jest z określonym stanowiskiem pracy, właściwa
informacja o nim przekazana jest ustnie każdemu pracownikowi na tym stanowisku.
§ 42
1.
2.
Pracodawca obowiązany jest każdego pracownika kierować na okresowe badania lekarskie,
zgodnie z odrębnymi przepisami.
Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego
stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
§ 43
1.
2.
1)
2)
3.
1)
2)
3)
4)
4.
Pracodawca jest obowiązany zaznajomić pracowników z przepisami i zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz p.poż..
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
prowadzone są jako :
szkolenia wstępne ogólne i na stanowisku pracy,
szkolenia okresowe.
Szkolenia o których mowa w ust. 2 mogą być prowadzone odpowiednio w formie :
instruktażu,
seminarium,
kursów,
samokształcenia kierowanego.
Odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego, ogólnego i na stanowisku pracy powinno
być potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w jego aktach osobowych.
§ 44
1.
Pracodawca obowiązany jest przydzielić pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony
indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niezbędnych i szkodliwych dla zdrowia
11
2.
czynników występujących w zakładach pracy, a także odzież i obuwie robocze, na zasadach
określonych w zarządzeniu Dyrektora ŚDS.
Pracodawca zapewnia pracownikowi środki higieny osobistej na terenie zakładu.
§ 45
Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem
pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany :
1) brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganiom,
egzaminom sprawdzającym,
2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami BHP oraz stosować się do wydanych
w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
3) używać przydzielonych środków ochrony indywidualnych oraz odzieży i obuwia roboczego
zgodnie z ich przeznaczeniem,
4) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim.
§ 46
Zabrania się palenia tytoniu w pomieszczeniach zakładu pracy, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada
1995 r. z póź. zm., o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych ( art.5 ust.1 pkt.2).
§ 47
Pracownik winien zawiadomić pracodawcę o wszelkich znanych jemu zagrożeniach życia i zdrowia
pracowników oraz zagrożeniach pożarowych.
§ 48
Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz
stosować się do wydanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych.
§ 49
1.
2.
Pracodawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania pracowników
o stwierdzonych zagrożeniach dla zdrowia i życia w środowisku pracy oraz do podjęcia
czynności zmierzających do usunięcia lub ograniczenia zagrożeń.
W razie stwierdzenia poważniejszych zagrożeń na czas ich usuwania i wprowadzenia
zabezpieczeń, pracodawca zobowiązany jest wstrzymać prace na tych stanowiskach.
§ 50
Pracodawca jest zobowiązany w razie wypadku przy pracy:
podjąć niezbędne działania eliminujące zagrożenie,
zapewnić udzielenie pierwszej pomocy,
ustalić przyczyny wypadku,
w przypadku wypadku śmiertelnego, zbiorowego lub ciężkiego zawiadamia Państwową
Inspekcję Pracy, Prokuraturę, Policję, Inspektora Sanitarnego,
5) prowadzić rejestr wypadków przy pracy.
1.
1)
2)
3)
4)
§ 51
Pracodawca zgłasza Państwowej Inspekcji Pracy każdy przypadek rozpoznania choroby zawodowej
albo podejrzenia o taką chorobę.
12
XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA PRACOWNIKÓW.
§ 52
Pracownicy ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną za naruszenie obowiązków
pracowniczych:
Pracownicy za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych a także przyjętego sposobu
potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności mogą być
ukarani :
1) karą upomnienia,
2) karą nagany.
2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub
przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do
pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy pracownik może być
ukarany również karą pieniężną.
1.
§ 53
1.
2.
3.
Kara nie może być zastosowana po upływie dwóch tygodniom powzięcia wiadomości o
naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego
naruszenia.
Karę stosuje Dyrektor ŚDS po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg
dwutygodniowego terminu przewidzianego w ust. 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega
zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika w pracy.
§ 54
1.
2.
3.
4.
O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj
naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego
naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis
zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.
Pracownik od udzielonej kary, której zastosowanie nastąpiło z naruszeniem prawa może wnieść
sprzeciw w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu do Dyrektora ŚDS.
O uwzględnieniu bądź odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca. Nieodrzucenie sprzeciwu
w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia, jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.
Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu
tego sprzeciwu wystąpić do sadu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają odpowiednio zastosowanie przepisy
Kodeksu pracy oraz inne właściwe przepisy.
13
Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy
Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
Lubliniec, dn…………………..
POLECENIE PRACY W GODZINACH NADLICZOWYCH
Na podstawie art. 151 Kodeksu pracy polecam Panu \ Pani pracę w godzinach nadliczbowych w
dniu ………………………….. w godzinach od…………….. do………………………..
UZASADNIENIE
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
podpis pracownika
……………………………………
podpis przełożonego
14
Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy
Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
………………………………………
Nazwisko i imię
Lubliniec, dn………………………
……………………………………………………
Stanowisko pracy
WNIOSEK O CZAS WOLNY W ZAMIAN ZA PRACE W GODZINACH NADLICZBOWYCH
Proszę o udzielenie wolnego w dniu \ dniach …………………………w godzinach
od………………….. do………………………… z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.
Zastępstwo w czasie nieobecności pełnić będzie:
………………………………………………….
……………………………..
Podpis pracownika
Wyrażam zgodę
……………………………..
Podpis przełożonego
*niepotrzebne skreślić
15
Załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy
Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
………………………………
Nazwisko i imię
Lubliniec, dnia……………………............
………………………………
Stanowisko pracy
PODANIE O URLOP
Proszę o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego / bezpłatnego / okolicznościowego / szkolnego /
wolnego z tytułu opieki nad dzieckiem *
w dniach od………………………… do ………………………………………
włącznie w ilości …………… dni za …………….rok.
Wyrażam zgodę
…………………………………..
podpis pracownika
……………………………..
Dyrektor ŚDS
*niepotrzebne skreślić
16
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards