Pojęcie i zakres „miękkiego” prawa międzynarodowego. Pojęcie tzw

advertisement
Pojęcie i zakres „miękkiego” prawa międzynarodowego.
Pojęcie tzw. miękkiego prawa międzynarodowego (soft law). Określenie to zostało wprowadzone w
doktrynie przez prawnika McNell'a. Później proponowano zastąpić to określenie innymi terminami
np. „słabe prawo” (weak law) czy „prawo niedoskonałe” (lex imperfectae) - normy niewiążące.
Chodziło tu o problem aktów, które są przyjmowane w społeczności międzynarodowej i które
często mają istotny wpływ na regulowanie stosunków pomiędzy państwami, ale pozbawione są
właściwie mocy prawnie wiążącej. Lista aktów zaliczanych do miękkiego prawa
międzynarodowego nie jest listą zamkniętą, ustaloną jednoznacznie, ale wydaje się, że to określenie
jest przydatne właśnie w określeniu do tych wielu aktów, które są przyjmowane przede wszystkim
przez państwa i które trudno uznać za akty prawne w ścisłym znaczeniu (wiążące normy prawa). Do
tej kategorii zalicza się dokumenty o charakterze politycznym przyjmowane przez państwa np.:
1. Akt Końcowy KBWE, nie został przyjęty w postaci umowy międzynarodowej, a niewątpliwie
odegrał istotną rolę w połowie lat 70 - tych na kształt stosunków między ówczesnymi państwami,
KBWE przekształciła się później w OBWE
2. Paryska Karta Nowej Europy w ramach KBWE i OBWE zawierająca stwierdzenie, że zakończył
się dotychczasowy dwubiegunowy podział społeczności międzynarodowej
3. Uchwały organów i organizacji międzynarodowych, konferencji międzynarodowych niemające
charakteru wiążącego
W wielu przypadkach konwencje międzynarodowe „obrastają” do pewnego stopnia systemem
uchwał przyjmowanych przez organy powołane na podstawie tych konwencji. Jest to bardzo często
bogaty krąg doświadczeń stosowania tych konwencji, w pewnym momencie można nawet
modyfikować treść tych zobowiązań umownych, ale z punktu widzenia formalnoprawnego nie są to
dokumenty prawnie wiążące.
Do miękkiego prawa międzynarodowego niektórzy autorzy zaliczają te umowy międzynarodowe,
które zostały już podpisane, przyjęte, ale nie weszły jeszcze w życie, nie uprawomocniły się.
Miękkie prawo międzynarodowe przejawia czasem tendencje do tego, co nazywa się „twardnieniem
tego prawa”. Miękkie prawo przekształca się w twarde, normy zyskują moc prawnie wiążącą.
Istnieją krytyczne opinie mówiące, że jest to określenie nieprecyzyjne i że można by nim objąć
bardzo różne kategorie aktów, wydaje się, że jednak specyfika tworzenia prawa międzynarodowego
skłania do potrzeby posługiwania się tym określeniem.
Prawo międzynarodowe - wprowadzenie
Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych jako źródło prawa
Prawo wspólnot europejskich a prawo krajowe- Wykład,
Akty Prawa Pochodnego w I filarze-opracowanie
Akty Prawa Pochodnego w I filarze
Źródła prawa międzynarodowego, europejskiego i wewnętrznego
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download