8.Stanowisko pomiaru osłabienia promieniowania gamma przez

advertisement
Załącznik 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A120-211-76/12/JC
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)
reakcja
serwisu w
ciągu:
1
Zestaw spektrometryczny do
analizy promieniowania γ z
sondą półprzewodnikową
HPGE
15.07.201230.09.2012
12 m-cy
15 dni rob.
2
Zestaw do badania
rozpraszania Comptona
15.07.201230.09.2012
12 m-cy
15 dni rob.
3
Zestaw do pomiaru
koincydencji gamma-gamma
15.07.201230.09.2012
12 m-cy
15 dni rob.
15.07.201230.09.2012
12 m-cy
15 dni rob.
5
Zestaw do neutronowej analizy
aktywacyjnej
System rejestracji i analizy
danych dla sygnałów EKG,
EMG, EEG oraz ECoG ze
wzmacniaczami i
przetwornikami
15.07.201230.09.2012
12 m-cy
15 dni rob.
6
Oscyloskop
15.07.201230.09.2012
12 m-cy
15 dni rob.
15.07.201230.09.2012
12 m-cy
15 dni rob.
15.07.201230.09.2012
12 m-cy
15 dni rob.
15.07.201230.09.2012
12 m-cy
15 dni rob.
15.07.201230.09.2012
12 m-cy
15 dni rob.
4
7
8
9
10
Kamera termowizyjna kolorowa
o rozdzielczości 640x480
Stanowisko pomiaru osłabienia
promieniowania gamma przez
różne materiały
Stanowisko pomiaru osłabienia
promieniowania beta przez
różne materiały
Mobilny zestaw do
spektrometrii analizy emiterów
promieniowania gamma
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
UNIWERSYTET GDAŃSKI
ul. Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk
Strona
Część Przedmiot
1
okres
gwarancji
Dostawa nie krótszy
pomiędzy: niż:
11
12
Mobilny zestaw do
spektrometrii gamma – zestaw
do analizy emiterów
promieniowania gamma
Mobilny zestaw do
spektrometrii beta – zestaw do
analizy emiterów
promieniowania beta
15.07.201230.09.2012
12 m-cy
15 dni rob.
15.07.201230.09.2012
12 m-cy
15 dni rob.
Spis treści
Strona
2
1.Zestaw spektrometryczny do analizy promieniowania γ z sondą półprzewodnikową
HPGE ............................................................................................................................3
2. Zestaw do badania rozpraszania Comptona ...........................................................4
3.Zestaw do pomiaru koincydencji gamma-gamma.......................................................6
4.Zestaw do neutronowej analizy aktywacyjnej .............................................................8
5.System rejestracji i analizy danych dla sygnałów EKG, EMG, EEG oraz ECoG ze
wzmacniaczami i przetwornikami ..................................................................................9
6.Oscyloskop ...............................................................................................................11
7. Kamera termowizyjna kolorowa o rozdzielczości 640×480 ...................................12
8.Stanowisko pomiaru osłabienia promieniowania gamma przez różne materiały ......13
9.Stanowisko pomiaru osłabienia promieniowania beta przez różne materiały ...........14
10.Mobilny zestaw do spektrometrii analizy emiterów promieniowania gamma z
inteligentnym detektorem scyntylacyjnym....................................................................15
11.Stanowisko do spektrometrii gamma – zestaw do analizy emiterów promieniowania
gamma.........................................................................................................................16
12.Stanowisko do spektrometrii beta – zestaw do analizy emiterów promieniowania
beta .............................................................................................................................17
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
UNIWERSYTET GDAŃSKI
ul. Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk
1.Zestaw spektrometryczny do analizy promieniowania γ z
sondą półprzewodnikową HPGE
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
UNIWERSYTET GDAŃSKI
ul. Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk
Strona
1. System detektora o średnicy 70 mm typu Coaxial Germanium (ma zawierać detektor,
przedwzmacniacz, kriostat pionowy, dewar 30L, zestaw kabli) o rozdzielczości nie mniej niż
1,75 keV.
2. Zasilacz detektora 5 kV: dwa zakresy o niezależnych wyjściach 0-5 kV lub 0-500 V, polaryzacja
+/-, maksymalny prąd wyjściowy nie mniej niż 100 µA, liniowość wyjściowa nie gorsza niż ±3%,
czułość temperaturowa nie gorsza niż ±0,08%/°C, czasowa stabilność napięcia wyjściowego nie
gorsza niż ±0,1%/h w stałych warunkach pracy, szumy i tętnienia mniejsze od 10 mV, czas
załączenia wysokiego napięcia na wyjściu nie gorszy niż 0,5 sek., wskaźniki: polaryzacji,
napięcia; obudowa modułowa w standardzie NIM, zasilanie z kasety w standardzie NIM.
3. Wzmacniacz spektrometryczny z wyjściem uni- i bipolarnym, wbudowanym układem redukcji
spiętrzeń, bramkowanym układem odtwarzania linii bazowej, kształtowaniem impulsu
trójkątnego i gaussowskiego, wejściem różnicowym i automatyczną regulacją biegun-zero:
wzmocnienie regulowane w zakresie nie gorszym niż między 2.5 a 1500, całkowita nieliniowość
na wyjściu unipolarnym nie gorsza niż ±0.025% w zakresie 0÷+10 V, szum nie przekraczający
6 µV dla wzmocnień większych niż 100; współczynnik temperaturowy (dla zakresu pracy
0÷50°C) dla wzmocnienia nie gorszy niż ±0.005%/°C na wyjściu unipolarnym i ±0.007%/°C na
wyjściu bipolarnym, dla napięcia stałego nie gorszy niż ±7.5 µV/°C na wyjściu unipolarnym i
±30 µV/°C na wyjściu bipolarnym; obudowa modułowa w standardzie NIM, zasilanie z kasety w
standardzie NIM.
4. Układ kształtowania impulsów: temperaturowa niestabilność nie gorsza niż ±0.01%/°C w
zakresie 0° do 50°C; niestabilność liniowości nie gorsza niż ±0.005% na 10% zmiany napięcia;
szumy i tętnienia nie gorsze niż 0.003% amplitudy impulsu, nieliniowość nie gorsza niż ±0.25%
zakresu; czasy: narastania nie dłuższy niż 10 ns, opadania nie dłuższy niż 400 µs; obudowa
modułowa w standardzie NIM, zasilanie z kasety w standardzie NIM.
5. Zestaw kabli ze złączami BNC z trójnikami umożliwiających połączenia wszystkich elementów.
6. Kaseta NIM z zasilaczem systemowym 160 W: umożliwiająca obsługę do 12 modułów NIM z
napięciami o następującej obciążalności ±6V (10A), ±12V (3A), ±24V (1,5A), zabezpieczeniem
przed przeciążeniem i zwarciem.
7. Analizator wielokanałowy o 8192 kanałach z oprogramowaniem (sterowanie poprzez USB 2.0,
przetwornik ADC 8k o czasie konwersji nie gorszej niż 2 μs, programowo sterowane
wzmocnienie, pamięć 8k, pojemność nie mniej niż 2*1031-1, wejścia z układem Gedcke-Hale
korekty czasu martwego, wejście bramkowane, oprogramowanie umożliwia też sterowanie
innymi elementami systemu).
8. 4 źródła promieniowania o różnych aktywnościach i czasach rozpadu: 20 µCi Co-57, 20 µCi Cs137, 10 µCi Co-60, 10 µCi Th-228.
3
Wymagane parametry
2. Zestaw do badania rozpraszania Comptona
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
UNIWERSYTET GDAŃSKI
ul. Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk
Strona
1. Szybki detektor plastikowy o wymiarach 0,5”×4” z fotopowielaczem i podstawką zasilającą
2. Detektor scyntylacyjny NaI, z kryształem 2×2” (o wydajności 0,75 dla 0.5 MeV i 0.45 dla 2.0
MeV), fotopowielaczem i podstawką zasilającą.
3. Przedwzmacniacz scyntylacyjny, 2 szt.: czas narastania nie gorszy niż 60 ns, czas opadania dla
50 µs dla impedancji źródła sygnału = 1 MΩ; całkowita nieliniowość nie gorsza niż 0.02%;
współczynnik temperaturowy ni gorszy niż ±0.01%/°C w zakresie 0-50°C; szum nie gorszy niż
0.1 mV.
4. Zasilacz wysokiego napięcia do zastosowań z fotopowielaczami, detektorami MCP, licznikami
proporcjonalnymi i Geigera-Millera, 2 szt.: maksymalne napięcie wyjściowe ±3kV, maksymalna
obciążalność prądowa nie mniejsza niż 10 mA; odczyt napięcia i polaryzacji; możliwość
zewnętrznego sterowania napięcia wyjściowego; obudowa modułowa w standardzie NIM,
zasilanie z kasety w standardzie NIM.
5. Układ kształtowania impulsów: temperaturowa niestabilność nie gorsza niż ±0.01%/°C w
zakresie 0° do 50°C; niestabilność liniowości nie gorsza niż ±0.005% na 10% zmiany napięcia;
szumy i tętnienia nie gorsze niż 0.003% amplitudy impulsu, nieliniowość nie gorsza niż ±0.25%
zakresu; czasy: narastania nie dłuższy niż 10 ns, opadania nie dłuższy niż 400 µs; obudowa
modułowa w standardzie NIM, zasilanie z kasety w standardzie NIM.
6. Wzmacniacz opóźniający: zmienne opóźnienie sygnałów liniowych i logicznych, sprzężenie
stałoprądowe, czas narastania nie gorszy niż 400 ns; całkowita nieliniowość nie gorsza niż
±0.05%; minimalne opóźnienie nie większe niż 60 ns; maksymalne opóźnienie nie mniej niż
4.75 µs; amplituda sygnału wejściowego w zakresie nie gorszym niż ±10 V; obudowa
modułowa w standardzie NIM, zasilanie z kasety w standardzie NIM.
7. Analizator jednokanałowy z dyskryminatorem stałofrakcyjnym o trzech trybach pracy:
całkujący, normalny i okienkowy, oddzielne wyjścia dla dolnego i górnego poziomu
dyskryminatora, sprzężenie stałoprądowe, zmienne opóźnienie od 0,1 do 11 μs; możliwość
zewnętrznego sterowania linią bazową; obudowa modułowa w standardzie NIM, zasilanie z
kasety w standardzie NIM.
8. Bramkowany generator opóźnienia z wejściami dodatniej i ujemnej polaryzacji, opóźnienie do
110 μs, możliwość wyboru polaryzacji i szerokości impulsów wyjściowych w zakresie nie
mniejszym niż między 0.4 i 4 µs; nieliniowość opóźnienia nie gorsza niż ±2%; nieoznaczoność
opóźnienia nie gorsza niż ±0.02% zakresu; amplituda sygnałów wyjściowych regulowana w
zakresie nie mniejszym niż między ±2 do ±10 V odpowiednio; obudowa modułowa w
standardzie NIM, zasilanie z kasety w standardzie NIM.
9. Kaseta NIM z zasilaczem 160 W: umożliwiająca obsługę do 12 modułów NIM z napięciami o
następującej obciążalności ±6V (10A), ±12V (3A), ±24V (1,5A), zabezpieczeniem przed
przeciążeniem i zwarciem.
4
Wymagane parametry
Strona
5
10. Analizator wielokanałowy o 8192 kanałach z oprogramowaniem (sterowanie poprzez USB 2.0,
przetwornik ADC 8k o czasie konwersji nie gorszej niż 2μs, programowo sterowane
wzmocnienie, pamięć 8k, pojemność nie mniej niż 2*1031-1, wejścia z układem Gedcke-Hale
korekty czasu martwego, wejście bramkowane, oprogramowanie umożliwia też sterowanie
innymi elementami systemu).
11. Zestaw kabli ze złączami BNC z trójnikami umożliwiających połączenia wszystkich elementów.
12. Pręt rozpraszający aluminiowy 0,5”×4”.
13. Źródło 5 mCi Cs-137.
14. Zestaw źródeł promieniowania γ umożliwiający kalibrację energii od 32 do 1333 keV (8 różnych
źródeł: 133Ba, 109Cd, 57Co, 60Co, 137Cs, 54Mn, 22Na, 137Cs+65Zn).
15. Stolik do wyznaczania korelacji kątowych z uchwytami na detektory.
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
UNIWERSYTET GDAŃSKI
ul. Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk
3.Zestaw do pomiaru koincydencji gamma-gamma
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
UNIWERSYTET GDAŃSKI
ul. Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk
Strona
1. Przedwzmacniacz scyntylacyjny, 2 szt.: czas narastania nie gorszy niż 60 ns, czas opadania dla
50 µs dla impedancji źródła sygnału = 1 MΩ; całkowita nieliniowość nie gorsza niż 0.02%;
współczynnik temperaturowy ni gorszy niż ±0.01%/°C w zakresie 0-50°C; szum nie gorszy niż
0.1 mV.
2. Wzmacniacz opóźniający: zmienne opóźnienie sygnałów liniowych i logicznych, sprzężenie
stałoprądowe, czas narastania nie gorszy niż 400 ns; całkowita nieliniowość nie gorsza niż
±0.05%; minimalne opóźnienie nie większe niż 60 ns; maksymalne opóźnienie nie mniej niż
4.75 µs; amplituda sygnału wejściowego w zakresie nie gorszym niż ±10 V; obudowa
modułowa w standardzie NIM, zasilanie z kasety w standardzie NIM.
3. Detektor scyntylacyjny NaI, z kryształem 2×2” (o wydajności 0,75 dla 0.5 MeV i 0.45 dla 2.0
MeV), fotopowielaczem i podstawką zasilającą, 2 szt.
4. Kaseta NIM z zasilaczem 160 W: umożliwiająca obsługę do 12 modułów NIM z napięciami o
następującej obciążalności ±6V (10A), ±12V (3A), ±24V (1,5A), zabezpieczeniem przed
przeciążeniem i zwarciem.
5. Analizator wielokanałowy o 8192 kanałach z oprogramowaniem (sterowanie poprzez USB 2.0,
przetwornik ADC 8k o czasie konwersji nie gorszej niż 2μs, programowo sterowane
wzmocnienie, pamięć 8k, pojemność nie mniej niż 2*1031-1, wejścia z układem Gedcke-Hale
korekty czasu martwego, wejście bramkowane, oprogramowanie umożliwia też sterowanie
innymi elementami systemu).
6. Analizator jednokanałowy z dyskryminatorem stałofrakcyjnym o trzech trybach pracy:
całkujący, normalny i okienkowy, oddzielne wyjścia dla dolnego i górnego poziomu
dyskryminatora, sprzężenie stałoprądowe, zmienne opóźnienie od 0,1 do 11 μs; możliwość
zewnętrznego sterowania linią bazową; obudowa modułowa w standardzie NIM, zasilanie z
kasety w standardzie NIM.
7. Bramka liniowa: przepuszczanie lub blokowanie analogowych sygnałów o amplitudach do
+10V; szerokość czasowa bramki zmienna w zakresie nie mniejszym niż od 0.3 do 4 µs;
nieliniowość całkowita nie gorsza niż ±0.15%; temperaturowa niestabilność nie gorsza niż
±0.015%/°C w zakresie od 0 do 50°C; obudowa modułowa w standardzie NIM, zasilanie z
kasety w standardzie NIM.
8. Przetwornik czas-amplituda TAC z analizatorem jednokanałowym SCA: minimalny zakres
czasowy TAC nie dłuższy niż 10 ns; maksymalny zakres czasowy TAC nie krótszy niż 2 ms;
regulowane szerokość i opóźnienie impulsów wyjściowych; maksymalna amplituda impulsów
wyjściowych nie mniejsza niż 10V; obudowa modułowa w standardzie NIM, zasilanie z kasety
w standardzie NIM.
9. Zestaw kabli ze złączami BNC z trójnikami umożliwiających połączenia wszystkich elementów.
6
Wymagane parametry
Strona
7
10. Zasilacz wysokiego napięcia do zastosowań z fotopowielaczami, detektorami MCP, licznikami
proporcjonalnymi i Geigera-Millera, 2 szt.: maksymalne napięcie wyjściowe ±3kV, maksymalna
obciążalność prądowa nie mniejsza niż 10 mA; odczyt napięcia i polaryzacji; możliwość
zewnętrznego sterowania napięcia wyjściowego; obudowa modułowa w standardzie NIM,
zasilanie z kasety w standardzie NIM.
11. Układ kształtowania impulsów: temperaturowa niestabilność nie gorsza niż ±0.01%/°C w
zakresie 0° do 50°C; niestabilność liniowości nie gorsza niż ±0.005% na 10% zmiany napięcia;
szumy i tętnienia nie gorsze niż 0.003% amplitudy impulsu, nieliniowość nie gorsza niż ±0.25%
zakresu; czasy: narastania nie dłuższy niż 10 ns, opadania nie dłuższy niż 400 µs; obudowa
modułowa w standardzie NIM, zasilanie z kasety w standardzie NIM.
12. Uniwersalny układ koincydencyjny: liczba wejść nie mniejsza niż 5; standard złączy na
wejściach - BNC; temperaturowa niestabilność dla wszystkich wejść nie gorsza niż ±0.1%/°C w
zakresie od 0 do 50°C; maksymalna amplituda sygnałów wejściowych nie mniejsza niż 10V;
minimalna szerokość impulsów wejściowych nie większa od 50 ns; obudowa modułowa w
standardzie NIM, zasilanie z kasety w standardzie NIM.
13. Licznik z timerem z opcją podłączenia do komputera: maksymalna częstość zliczania nie mniej
niż 100 MHz dla sygnałów ujemnych i 25 MHz dla sygnałów dodatnich; maksymalna pojemność
zliczania nie gorzej niż 109–1 (8 dekad); obudowa modułowa w standardzie NIM, zasilanie z
kasety w standardzie NIM.
14. Podwójny wzmacniacz spektrometryczny: minimalne wzmocnienie nie więcej niż 5;
maksymalne wzmocnienie nie mniej niż 1250; płynna regulacja wzmocnienia w pełnym
zakresie; polaryzacja sygnałów wejściowych wybieralna +/-; szum nie większy niż 7 µV dla
wzmocnień większych od 100; zmienne stałe czasowe kształtowania impulsów wyjściowych;
obudowa modułowa w standardzie NIM, zasilanie z kasety w standardzie NIM.
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
UNIWERSYTET GDAŃSKI
ul. Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk
4.Zestaw do neutronowej analizy aktywacyjnej
Wymagane parametry
Strona
8
1. Przedwzmacniacz scyntylacyjny: czas narastania nie gorszy niż 60 ns, czas opadania dla 50 µs
dla impedancji źródła sygnału = 1 MΩ; całkowita nieliniowość nie gorsza niż 0.02%;
współczynnik temperaturowy ni gorszy niż ±0.01%/°C w zakresie 0-50°C; szum nie gorszy niż
0.1 mV.
2. Kaseta NIM z zasilaczem 160 W: umożliwiająca obsługę do 12 modułów NIM z napięciami o
następującej obciążalności ±6V (10A), ±12V (3A), ±24V (1,5A), zabezpieczeniem przed
przeciążeniem i zwarciem.
3. Zasilacz wysokiego napięcia do zastosowań z fotopowielaczami, detektorami MCP, licznikami
proporcjonalnymi i GM.: maksymalne napięcie wyjściowe ±3kV, maksymalna obciążalność
prądowa nie mniejsza niż 10 mA; odczyt napięcia i polaryzacji; możliwość zewnętrznego
sterowania napięcia wyjściowego; obudowa modułowa w standardzie NIM, zasilanie z kasety
w standardzie NIM.
4. Wzmacniacz spektroskopowy: minimalne wzmocnienie nie więcej niż 5; maksymalne
wzmocnienie nie mniej niż 1250; płynna regulacja wzmocnienia w pełnym zakresie; polaryzacja
sygnałów wejściowych wybieralna +/-; szum nie większy niż 7 µV dla wzmocnień większych od
100; zmienne stałe czasowe kształtowania impulsów wyjściowych; obudowa modułowa w
standardzie NIM, zasilanie z kasety w standardzie NIM.
5. Detektor scyntylacyjny NaI, z kryształem 2×2” (o wydajności 0,75 dla 0.5 MeV i 0.45 dla 2.0
MeV), fotopowielaczem i podstawką zasilającą.
6. Analizator o 8192 kanałach z oprogramowaniem (sterowanie poprzez USB 2.0, przetwornik
ADC 8k o czasie konwersji nie gorszej niż 2μs, programowo sterowane wzmocnienie, pamięć
8k, pojemność nie mniej niż 2*1031-1, wejścia z układem Gedcke-Hale korekty czasu martwego,
wejście bramkowane, oprogramowanie umożliwia też sterowanie innymi elementami
systemu).
7. Zestaw kabli ze złączami BNC z trójnikami umożliwiających połączenia wszystkich elementów.
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
UNIWERSYTET GDAŃSKI
ul. Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk
5.System rejestracji i analizy danych dla sygnałów EKG, EMG,
EEG oraz ECoG ze wzmacniaczami i przetwornikami
Wymagane parametry
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
UNIWERSYTET GDAŃSKI
ul. Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk
Strona
Oprogramowanie zgodne z LabChart i LabTutor umożliwiające:
1. Zapis wielokrotnych bloków danych o różnych parametrach w jednym pliku
2. Buforowanie danych na dysku
3. Kontrolę pomiarów za pomocą sprzętu, wybór nastaw, wzmocnienia, filtrowania sygnałów w czasie
rzeczywistym
4. Zapis i analizę danych do 32 niezależnych kanałów
5. Funkcję cyfrowego oscyloskopu – podgląd i operacje matematyczne na maksimum 16 kanałach
6. Eksport danych w formatach TXT, XLS i innych
9
System umożliwiający analizę sygnałów sercowo-naczyniowych, analizę oddechową, ciśnienia krwi,
EKG, EMG, EEG i ECoG
Dane sprzętu:
8. Liczba wejść analogowych:
4
9. Zakresy wejść
nie gorzej niż od ±20 mV do ±10 V (w szeregu 1-2-5)
10. Rozdzielczość na wejściach
nie gorsza niż 15 bitów
11. Impedancja wejściowa
1 MΩ
12. Pasmo przenoszenia
nie gorzej niż 25 kHz
13. Stosunek sygnału do szumu
nie mniej niż 100 dB
14. Przesłuch między kanałami
nie gorszy niż 90 dB
15. Dokładność
nie gorsza niż 0,2%
16. Nieliniowość
nie gorsza niż 0,1%
17. Możliwość stosowania filtrów dolnoprzepustowych od 1 do 2000 Hz
18. Przetwarzanie analogowo-cyfrowe
niezależne przetworniki w każdym kanale
19. Rozdzielczość każdego przetwornika
nie gorzej niż 24 bity
20. Częstość próbkowania sygnałów WE
nie mniej niż 100 000 próbek/sek
21. Wzmacniacz wyjściowy o co najmniej 2 wyjściach, rozdzielczości nie gorszej niż 16 bitowej i
maksymalnym prądzie wyjściowym nie mniejszym niż 20 mA
22. Wyzwalanie zewnętrzne
TTL lub kontaktowe
23. Maksymalne napięcie wyzwalające
nie mniej niż ±12 V
24. Minimalna szerokość czasowa impulsu wyzwalającego
nie gorzej niż 3 µs
25. Wejścia cyfrowe
nie mniej niż 8, TTL
26. Wyjścia cyfrowe
nie mniej niż 8, TTL
27. Interfejs
USB 2.0 Hi-speed
Strona
10
Dodatkowe wyposażenie i materiały eksploatacyjne:
1. Przetwornik piezoelektryczny do pomiaru ciśnienia
2. Przetwornik do rejestracji oddechu
3. Aparat do pomiaru ciśnienia krwi
4. Przewody do pomiaru biosygnałów z elektrodami
5. Końcówki wymienne elektrod
6. Żele, kremy i pasty do elektrod i inne materiały niezbędne do uruchomienia systemu
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
UNIWERSYTET GDAŃSKI
ul. Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk
6.Oscyloskop
Wymagane parametry
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
nie gorzej niż 500 MHz
nie gorzej niż 700 ps
1 MΩ, 50 Ω
między 1 mV a 10 V/działkę dla 1 MΩ
między 1 mV a 1 V/działkę dla 50 Ω
Rozdzielczość pionowa:
nie mniej niż 8 bitów
Maksymalne napięcie wejściowe
Nie mniej niż 300 V dla 1 MΩ
Nie mniej niż 5 V dla 50 Ω
Liczba kanałów analogowych:
4
Maksymalna częstość próbkowania: nie mniej niż 2,5 GS/s
Maksymalna długość rekordu:
nie mniej niż 20M punktów
Podstawa czasu:
od 1 ns do 1 s/działkę
Tryby wyzwalania:
auto, normal pojedynczy (single)
Sprzężenie wyzwalania:
DC, AC, inne (górno-, dolnoprzepustowe, itp.)
Tryby akwizycji danych:
próbkowanie (sample), wyłapywanie pików (Peak detect)
od co najmniej 1,6 ns w najszybszym trybie, wartości minimum, maksimum, uśrednianie
(averaging) do 29 (512) krzywych
Automatyczne pomiary wielkości charakterystycznych dla sygnału: okres, częstość, opóźnienie,
czasy narastania i opadania, szerokości czasowe, amplitudy peak-to-peak, i inne
Statystyka pomiarowa:
średnia, minimum, maksimum, odchylenie standardowe
Możliwość wykonywania operacji matematycznych na sygnałach pomiarowych: dodawanie,
odejmowanie, mnożenie, dzielenie, całkowanie, różniczkowanie, FFT i inne złożone funkcje
wykonywane na danych (pierwiastkowanie, potęgowanie, logarytmowanie, funkcje
trygonometryczne).
Oprogramowanie:
zgodne ze standardem LabVIEW, umożliwiające akwizycję
danych, kontrolę pomiarów i eksportowanie danych
Wyświetlacz:
przekątna nie mniej niż 260 mm, kolorowy, o
rozdzielczości co najmniej 1024×768 pikseli
Interfejsy:
USB 2.0 High-speed, LAN (złącze RJ-45) 10/100/1000
Mb/s, XGA Video Port
Strona
11
46.
Pasmo przenoszenia:
Czas narastania:
Impedancja wejściowa:
Czułość wejściowa:
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
UNIWERSYTET GDAŃSKI
ul. Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk
7. Kamera termowizyjna kolorowa o rozdzielczości 640×480
Wymagane parametry
Rodzaj detektora
mikrobolometr niechłodzony
Zakres spektralny detektora
nie gorzej niż 7.5÷13 µm
Optyka
przesłona nie gorzej niż 1.0 (tzw. F-number)
Ogniskowanie
ręczne lub automatyczne
Czułość termiczna
nie gorsza niż 0.05°C w temperaturze +30°C
Częstość przetwarzania obrazów
nie gorzej niż 25 Hz
Rozdzielczość w zakresie IR
co najmniej 640×480 pikseli
Stała czasowa detektora
nie gorzej niż 8 ms
Rozmiar pojed. elementu detektora
nie gorzej niż 17 µm
Zakresy pomiarowe temperatury
nie gorzej niż od –20°C do +2000°C
Dokładność pomiaru temperatury
nie gorzej niż ±2% wartości odczytywanej
Możliwość wykonywania analizy pomiarów i korekt: transmisji atmosferycznej, transmisji optyki,
emisyjności
59. Interfejsy
USB 2.0 lub USB 2.0 High-speed
60. Prędkość przesyłania obrazu przez USB nie gorzej niż 16-bitowy z pełnej rozdzielczości przy 25 Hz
61. Inne: w zestawie kable USB, Ethernet, zasilający, zasilacz, pojemnik na kamerę z wyposażeniem,
dokumentacja w języku polskim lub angielskim
Strona
12
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
UNIWERSYTET GDAŃSKI
ul. Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk
8.Stanowisko pomiaru osłabienia promieniowania gamma
przez różne materiały
Wymagane parametry
Strona
13
Zestaw do pomiaru osłabiania promieniowania gamma przez różne materiały oraz do identyfikacji
źródła promieniowania na podstawie widma promieniowania:
1. Zestaw z sondą scyntylacyjną 2”x2”:
1.1. - detektor NaI(Tl) 2”x 2” - zdolność rozdzielcza: ≤ 8,5% (Cs-137)
1.2. - PMT, z wewnętrzną osłoną antymagnetyczną, obudowa Al, 14-pinowe złącze;
1.3. - cyfrowy MCA do spektrometrii z detektorami scyntylacyjnymi w następującym układzie:
1.4. analizator w postaci modułu montowanego na detektorze;
1.5. kompletny analizator na 14-nóżkowy det. scyntylacyjny;
1.6. DSP – cyfrowy procesor widma, 2048 kanałów;
1.7. - zintegrowany wzmacniacz, stabilizator widma wraz z filtrem cyfrowym;
1.8. - zintegrowany zasilacz HV, zakres 0 do +1300 V;
1.9. - praca w trybie PHA, MCS, SCA;
1.10.
- dryft wzmocnienia: ≤ 75 ppm/°C po 15 min. od włączenia w zakresie -10°C do + 50°C ;
1.11.
- dryft zera: ≤ 3 ppm/°C po 15 min. od włączenia -10°C do + 50°C;
1.12.
- programowalnie przypisywane sygnały wejścia/wyjścia do współpracy z
zewnętrznymi urządzeniami (Start, Stop, SCA, do funkcji timingu);
1.13.
- komunikacja z komputerem sterującym poprzez: złącze USB i sieciowo (Ethernet);
1.14.
- pakiet oprogramowania - zgodny z Genie 2000 Basic Spectroscopy;
1.15.
- 5m kabel USB, kabel sieciowy
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
UNIWERSYTET GDAŃSKI
ul. Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk
9.Stanowisko pomiaru osłabienia promieniowania beta
przez różne materiały
Wymagane parametry
Zestaw pomiarowy z sondą scyntylacyjną przeznaczoną do pomiarów promieniowania beta:
1. Detektor NaI(Tl) 50,0 mm x 5 mm;
2. Scyntylator plastikowy;
3. Okno - folia Mylar;
4. Cyfrowy MCA do spektrometrii z detektorami scyntylacyjnymi w następującym układzie:
• Analizator w postaci modułu montowanego na detektorze;
• Kompletny analizator na 14-nóżkowy det. scyntylacyjny;
• DSP – cyfrowy procesor widma, 2048 kanałów;
5. Zintegrowany wzmacniacz, stabilizator widma wraz z filtrem cyfrowym;
6. Zintegrowany zasilacz HV, zakres 0 do +1300 V;
7. Praca w trybie PHA, MCS, SCA;
8. Dryft wzmocnienia: ≤ 75 ppm/°C po 15 min. od włączenia w zakresie -10°C do + 50°C ;
9. Dryft zera: ≤ 3 ppm/°C po 15 min. od włączenia -10°C do + 50°C;
10. Programowalnie przypisywane sygnały wejścia/wyjścia do współpracy z zewnętrznymi
urządzeniami (Start, Stop, SCA, do funkcji timingu);
11. Komunikacja z komputerem sterującym poprzez: złącze USB i sieciowo (Ethernet);
12. Pakiet oprogramowania - zgodny z Genie 2000 Basic Spectroscopy;
Strona
14
13. 5m kabel USB, kabel sieciowy
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
UNIWERSYTET GDAŃSKI
ul. Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk
10.Mobilny zestaw do spektrometrii analizy emiterów
promieniowania gamma z inteligentnym detektorem
scyntylacyjnym
Wymagane parametry
Mobilny zestaw do spektrometrii analizy emiterów promieniowania gamma z inteligentnym
detektorem scyntylacyjnym, 2”x2” stabilizowanym (nie źródłem) połączonym z analizatorem
zintegrowanym kablem (1 kpl.):
1. Analizator z cyfrowym procesorem widma DSP;
2. Ilość kanałów: 4096;
3. Stabilizacja widma;
4. Możliwość pomiaru aktywności (Bq/L, Bq/kg), wyszukiwania źródeł ukrytych oraz pomiaru
jednocześnie mocy dawki;
5. Zasilanie bateryjne;
6. Duży, kolorowy wyświetlacz LCD
7. Komunikacja z zewnętrznym PC (celem np. archiwizacji widm) poprzez USB;
8. Pełna kontrola on-line wszystkich funkcji i nastaw analizatora przez oprogramowanie;
9. Praca w otoczeniu Windows ’2000/XP/’7;
10. Zewnętrzne źródło kalibracyjne Cs-137 (niewbudowane, pozwalające na b. czułe pomiary
zawartości Cs-137 w analizowanych próbkach);
11. Analiza widm automatycznymi procedurami zgodnymi z Genie – 2000;
12. Pliki (widma, biblioteki, certyfikaty) w formacie Genie-2000 wraz z G2K Gamma Analysis Option;
13. Pełna automatyczna dokumentacja statusu, nastaw analizatora i elektroniki oraz procesu analizy
(procedury, nastawy algorytmów) zawarta w pliku widma formatu CAM;
14. Możliwość przeprowadzania analizy interaktywnej i za pomocą programów strukturalnych (batch);
15. Możliwość stosowania wbudowanych edytorów bibliotek i certyfikatów źródeł z funkcjami
automatycznego ich użycia w procesie analizy widm;
16. Możliwość stosowania przygotowanych specjalistycznych bibliotek nuklidów pod kątem analizy
różnych typów prób;
17. Automatyczne i manualne algorytmy analizy widm;
18. Lokalizacja pików metodą drugiej pochodnej;
19. Lokalizacja pików zdefiniowanych przez operatora;
20. Lokalizacja pików i wyznaczanie ich powierzchni na podstawie biblioteki;
21. Zaawansowane funkcje kalibracji: energetycznej, FWHM, i wydajnościowej;
22. Lokalizacja metodą “Residual Peak Search”;
23. Algorytmy analityczne specyficzne do widm NaI ;
Strona
15
24. Identyfikacja radionuklidów z wyświetlaniem w czasie rzeczywistym aktywności w
Bq; źródełko gamma (Cs-137) niskoaktywne do kontroli kalibracji energetycznej.
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
UNIWERSYTET GDAŃSKI
ul. Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk
11.Stanowisko do spektrometrii gamma – zestaw do analizy
emiterów promieniowania gamma
Wymagane parametry
Strona
16
1. Spektrometr gamma detektor HPGe typu Extended-Range (zakres energet. 8 keV – 5 MeV),
detektor scharakteryzowany Isoxcal, dewar dodatkowy na LN2 z systemem przelewania,
kriostat, domek osłonny ołowiany, analizator wielokanałowy, oprogramowanie, jednostka
sterująca, źródła kalibracyjne (1 kpl.).
2. Detektor germanowy, Typ: Extendend Range; Wydajność względna minimalna: 15 % dla linii
1.33 MeV; Zdolność rozdzielcza (FWHM): ≤ 2.0 keV dla 1.33 MeV; Stosunek Fotopik/Compton:
40:1; Współczynniki kształtu pików: 2.00 FWTM/FWHM, 3.0 FWFM/FWHM;
3. W standardzie wyposażenie: pionowy Kriostat typu „Slimline” z 30-litrowym dewarem,
przedwzmacniacz ładunkowy, zestaw kabli do podłączenia do analizatora, instrukcja obsługi,
okno z poliwęglanu; średnica zewnętrzna obudowy kryształu: 3” (76 mm); odsunięcie kapsuły
detektora o 10-15 cm od kapsuły przedwzmacniacza w kriostacie pionowym typu „Slimline”;
4. Wielokanałowy analizator widma: zapewniający pracę z detektorami typu HPGe i sondami
scyntylacyjnymi; Cyfrowy Procesor Widma – DSP, zintegrowany : zasilacz HV +/- 5 kV, DSP,
cyfrowy stabilizator widma, tryb pracy: PHA+ i MCS, wszystkie funkcje/nastawy analizatora w
pełni kontrolowane i dokumentowane automatycznie przez oprogramowanie, stabilność na
zmiany temp., dryft wzmocnienia < 35 ppm/°C, dryft zera < 3ppm/°C, szeroki zakres kontroli
parametrów filtru kształtującego sygnał, czas narastania/zaniku zbocza trapezu od 0.4 do 38 µs
– krokowo czas FT – 0 do 3 µs, komunikacja z zewnętrznym komputerem przez szybkie złącze
USB (12Mb/s), korekcja czasu martwego, automatyczna BLR, wbudowana funkcja cyfrowego
oscyloskopu, wbudowana funkcja autodiagnostyki analizatora, współpraca z systemami
operacyjnymi Windows XP/Win’7
5. Pakiet oprogramowania do analizy ilościowej i jakościowej zgodny z Genie-2000 Basic
Spectroscopy z generacją raportów w języku polskim;
6. System sterowania i archiwizacji;
7. Dewar pomocniczy 30 l z systemem przelewania LN2
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
UNIWERSYTET GDAŃSKI
ul. Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk
12.Stanowisko do spektrometrii beta – zestaw do analizy
emiterów promieniowania beta
Wymagane parametry
Strona
17
Analizator ciekłoscyntylacyjny:
1. - automatyczny zmieniacz próbek na minimum 350 naczynek standarowych 20 mL
2. - sterowanie komputerem z systemem operacyjnym Win7 w celu kontroli i diagnozy
procesu pomiarowego
3. - wysokiej rozdzielczości, liniowy wielokanałowy analizator widma o rozdzielczości 0.1 keV.
4. - możliwość wykonywania pomiaru w nie mniej niż trzech niezależnych “oknach”
pomiarowych z możliwością wyboru gotowych nastaw dla popularnych nuklidów (H-3, C14…) lub dowolnie definiowanych przez operatora.
5. - możliwość automatycznej normalizacji i kalibracji licznika za pomocą certyfikowanego
(NIST) źródła C-14.
6. - możliwość automatycznej kontroli jakości licznika (Auto QA)
7. - dostępność nie mniej niż 30 protokołów pomiarowych
- 133Ba external standard
- SIS - Widmowy Indeks Próbki
8. - System neutralizacji ładunku statycznego z naczynek
9. - automatyczna redukcja danych
10. - zakończenie liczenia po zadanym czasie lub błędzie pomiaru
11. - możliwość pomiaru luminescencji
12. - możliwość odejmowania tła na kilka sposobów
13. - możliwość przeprowadzenia korekcji na rozpad dla izotopów krótkożyciowych
14. - możliwość kontroli daty i czasu dla każdej próbki
15. - możliwość wizualizacji “on-line” na ekranie monitora widma mierzonej próbki
16. - możliwość wydruku widma/protokołu
17. - możliwość definiowania przez operatora wzoru wydruku
18. - możliwość pozytywnej identyfikacji próbki
19. - możliwość automatycznej diagnostyki wszystkich funkcji licznika
20. - możliwość automatycznej kontynuacji liczenia po zaniku zasilania
21. - zestaw źródeł do automatycznej kalibracji i kontroli jakości licznika (H-3, C-14, Bkg)
22. - wózek lub stolik pod licznik
23. - drukarka
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
UNIWERSYTET GDAŃSKI
ul. Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk
Download