Ma objętość 25 stron zapisanych w formacie doc. Jaka jest różnica

advertisement
Ma objętość 25 stron zapisanych w formacie doc. Jaka jest różnica pomiędzy Bankiem Centralnym
a bankami komercyjnymi, co to jest bank centralny, jakie są różnice pomiędzy bankami centralnymi
w europie. O tym wszystkim możecie poczytać w notatce, a to dopiero początek. Inne tematy
poruszone to: funkcje Banku Centralnego, Bank centralny, a podaż pieniądza, zdolność kredytowa
banków operacyjnych, rezerwy obowiązkowe, stopa rezerw obowiązkowych, stopa redyskontowa,
operacje otwartego rynku, transakcje depozytowo-kredytowe, kontrola udzielanych kredytów i stóp
procentowych, perswazja, system bankowy, grupy banków. Jeśli myślicie że to już wszystko to się
grubo mylicie. Wspaniały autor notatki pomyślał jeszcze aby opisać: narodowy Bank Polski, organy
NBP, Prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej, Zarząd NBP, Obowiązki NBP, nałożone przez ustawę
prawo dewizowe, Budżet państwa a NBP, Formy finansowania budżetu przez bank centralny,
Polityka pieniężna banku centralnego. No to by było a tyle jeśli chodzi o banki centralne, ale w
temacie są jeszcze banki komercyjne przejdźmy więc do ich omawiania. Banki komercyjne to takie
które każdy zna - żart, w środku notatki wszystko jest opisane jak należy według definicji, a nie
potocznym językiem. Co możemy powiedzieć na temat banku komercyjnego, jaką mamy na ten
temat wiedzę. W notatce opisane są: funkcje banku komercyjnego, zakres działalności banku,
podstawowe kryterium podziału, certyfikat depozytowy, rodzaje banków, do banków
specjalistycznych zalicza się, charakterystyka banków w Polsce, stosunki kredytowe między
bankami i jednostkami gospodarczymi. Czy to już wszystko wygląda na to, że tak aczkolwiek
istnieje duże prawdopodobieństwo że znajdzie się w środku jakiś temat nie poruszony w opisie.
Zachęcam do ściągnięcia.
Różnica pomiędzy Bankiem Centralnym a bankami komercyjnymi.
Bank centralny
Bank centralny jest to instytucja państwowa. Jej zadaniem jest prowadzenie polityki pieniężnej kraju
i emisja pieniądza. Najczęściej najważniejszym zadaniem banku centralnego jest dbałość o
stabilność cen czyli przeciwdziałanie narastaniu inflacji i o wartość pieniądza. Bank centralny jest
regulatorem obiegu pieniężnego wewnątrz kraju i równoważy bilans płatniczy. Jest również
bankierem państwa: udziela rządowi państwa kredytu, obsługuje dług państwowy i prowadzi
kasową obsługę budżetu. Jego obowiązkiem jest dbanie o stabilność waluty narodowej,
oddziaływanie na gospodarkę narodową, aby następował jej stały rozwój, wzrost dochodu
narodowego oraz spadek bezrobocia. Bank banków jest rezerwowym bankiem dla banków
komercyjnych. Tworzy dwa rodzaje pieniądza:
banknot-pieniądz gotówkowy,
pieniądz żyrowy
Banki centralne w krajach Unii Europejskiej są całkowicie niezależne, ponieważ jest to jeden z
warunków członkowstwa w Unii Europejskiej. Inaczej mówiąc bank centralny ma obowiązek
realizować swój cel statutowy jakim jest dbałość o wartość pieniądza, a politycy i rząd nie mogą
wpływać na jego decyzje nawet jeżeli się z nimi nie zgadzają. Politycy chcą zyskać popularność
wśród wyborców, a rząd dąży do szybkiego wzrostu gospodarczego i spadku bezrobocia, bank
centralny chce, aby temu wzrostowi nie towarzyszyła zbyt wysoka inflacja. Takie podejście bierze
się stąd, że w dłuższej perspektywie czasu stabilny pieniądz i niska inflacja przyczyniają się do
szybkiego wzrostu PKB.
Banki centralne różnią się w podejściu do polityki pieniężnej. Różnicę można wykazać porównując
najważniejsze banki centralne świata- Europejski Bank Cent
(…)
… pieniądza jest częściowo zobowiązaniem banku centralnego, a częściowo zobowiązaniem
banków. Bank centralny może wpływać na podaż pieniądza poprzez zmianę bazy monetarnej (jest to
ilość gotówki jaką bank centralny dostarcza bankom i sektorowi pozabankowemu) lub mnożnika
kreacji pieniądza (jest to wielokrotność jaką stanowi podaż pieniądza w stosunku do bazy
monetarnej).
Zdolność kredytowa banków…
…, który banki utrzymałyby w każdych warunkach, powstaje efekt polegający na ograniczeniu
zakresu kreacji wkładów bankowych, obniżeniu wartości mnożnika kreacji pieniądza oraz
zmniejszeniu podaży pieniądza przy każdym poziomie bazy monetarnej. Podniesienie stopy rezerw
obowiązkowych spowoduje:
zmniejszenie podaży pieniądza i mnożnika kreacji pieniądza,
ogranicza możliwość ekspansji kredytowej banków,
obniża…
… centralny może skłonić banki komercyjne do dobrowolnego utrzymania dodatkowej rezerwy
gotówki. Wkłady bankowe są mniejszą wielokrotnością rezerw gotówkowych banków, mnożnik
kreacji pieniądza obniża się, a podaż pieniądza jest mniejsza dla każdej wielkości bazy monetarnej.
Zmiany wysokości stopy dyskontowej mogą zatem spowodować zmianę podaży pieniądza.
Operacje otwartego rynku
Operacje otwartego rynku występują wtedy, kiedy bank centralny zmienia wielkość bazy
monetarnej, kupując lub sprzedając papiery wartościowe na otwartym rynku. Podaż pieniądz jest to
iloczyn bazy monetarnej i mnożnika kreacji pieniądza, więc operacje otwartego rynku wpływają na
wielkość podaży pieniądza. Operacje otwartego rynku są najważniejszym kanałem za
pośrednictwem którego bank centralny oddziałuje na podaż pieniądza. Bank…
… pieniężnej. Różnicę można wykazać porównując najważniejsze banki centralne świataEuropejski Bank Centralny i System Rezerwy Federalnej.
Europejski Bank Centralny uważa, że zmiany ilości pieniądza w obiegu nie mogą istotnie wpłynąć
na tempo wzrostu gospodarczego. W ten sposób narzędzi polityki pieniężnej nie powinno się
używać w celu prowadzenia bieżącej polityki gospodarczej dla regulowania koniunktury…
…, czyli takie, które realizują wszystkie podstawowe operacje, i wyspecjalizowane, czyli
koncentrujące się na określonych operacjach.
Do banków komercyjnych należą banki hipoteczne, zgodnie z przepisami koncentrujące się na
udzielaniu kredytów zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości. Banki komercyjne odgrywają
kluczową rolę w polskim systemie bankowym. Przypada na nie około 94% depozytów zebranych
przez wszystkie banki…
… charakter kompleksowy. Jest to takie rozwijanie usług bankowych, przy utrzymaniu zasady
rentowności banku, które nie pogorszyłoby jego płynności, nie naruszyło obowiązujących
przepisów i zachowało zaufanie klientów.
Rodzaje banków
Podział ze względu na rodzaj prowadzonej działalności:
banki uniwersalne- instytucje, które dokonują wszystkich czynności bankowych bez ograniczeń w
ich działalności; obsługują…
NBP, specyficzne funkcje i cel, (sem II)
Polityka pieniężna banku centralnego - omówienie
Polityka pieniężna banku centralnego - omówienie zagadnienia
Wykład - Bank centralny
Polityka pieniężna Banku Centralnego
System bankowy- rola w gospodarce rynkowej
Reklama






Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego

























.
Download