LEASING

advertisement
LEASING
MSR 17 „Leasing”
Ustawa o rachunkowości
MSR 17 - Leasing jest to umowa, na mocy której w zamian za opłatę lub serię opłat leasingodawca
(finansujący) przekazuje leasingobiorcy (korzystającemu) prawo do użytkowania danego składnika
aktywów przez uzgodniony okres
Klasyfikacja transakcji leasingowych (MSR 17)
LEASING
FINANSOWY
kryterium
rozmiar
OPERACYJNY
ryzyka
własnością
leasingu,
i
środka
jaki
pożytków
związanych
stanowiącego
przypada
z
przedmiot
leasingodawcy
lub
leasingobiorcy.
Następuje przekazanie zasadniczo
całego ryzyka i korzyści związanych z
własnością środka leasingobiorcy
Nie następuje przekazanie zasadniczo
całego ryzyka i korzyści na
korzystającego
Na ryzyko składają się następujące elementy: możliwość poniesienia strat z powodu
niewykorzystania zdolności produkcyjnych, utraty przydatności technicznej lub zmian
poziomu osiąganego zwrotu, spowodowanych zmianami warunków ekonomicznych
Pożytkami może być oczekiwanie przynoszącego zyski funkcjonowania składnika majątku
przez ekonomiczny okres użytkowania oraz oczekiwanie na zysk wynikający ze wzrostu
jego wartości lub realizacji wartości końcowej
Zgodnie z zaleceniami standardu klasyfikacja leasingu zależy od treści ekonomicznej transakcji a nie
od formy umowy
1
Przedmiot umowy leasingu
Leasing finansowy
Leasing operacyjny
Składnik aktywów
Składnik aktywów finansującego
korzystającego
Rata leasingowa w leasingu
finansowym
Część kapitałowa (wartość
środka)
Część odsetkowa (koszty
działalności + zysk
finansującego)
Sprawozdawcze konsekwencje umów leasingu finansowego
Sprawozdanie
Leasingodawca
Leasingobiorca
finansowe
Bilans
Należności z tytułu leasingu Leasingowany środek wg wartości netto,
(wymagane w następnych Niespłacone (przyszłe) zobowiązania z tytułu
okresach)
leasingu
Rachunek zysków i
Część
odsetkowa
strat
leasingowej (przychód)1
raty Amortyzacja leasingowanego środka,
Część odsetkowa raty leasingowej (koszt)
Płatności leasingowe zawierają część kapitałową i odsetkową (opłaty dzierżawne)
Poprzez
płatności
czynszowe w części kapitałowej leasingodawca otrzymuje zwrot wydatków związanych z inwestycją
leasingową. Opłaty dzierżawne przynoszą leasingodawcy odpowiednią stopę zwrotu inwestycji leasingowych
1
2
Sprawozdawcze konsekwencje umów leasingu operacyjnego
Sprawozdanie finansowe
Leasingodawca
Leasingobiorca
Środek trwały przekazany w
Bilans
leasing wg wartości netto
Rachunek zysków i strat
Amortyzacja
środka Zapłacone
przekazanego w leasing,
(przypadające
do
zapłaty) w danym okresie raty
Otrzymane (należne) za dany leasingowe
okres raty leasingowe
Art.3 pkt.4 UOR,
Jeżeli zostanie spełniony chociaż jeden z podanych w nim warunków, to przedmiot umowy zaliczany
jest do składników majątku korzystającego (leasing finansowy):

po zakończeniu okresu na który została zawarta umowa , własność środka będzie przeniesiona
na korzystającego,

umowa zawiera prawo do nabycia przedmiotu przez korzystającego , po jej zakończeniu , po
cenie niższej niż rynkowa ustalona na dzień nabycia,

okres , na jaki została zawarta umowa odpowiada przeważającej części przewidywanego
okresu ekonomicznej użyteczności środka (nie może to być mniej niż 75%); po tym okresie
prawo własności może ale nie musi być przeniesione,

suma opłat , pomniejszonych o dyskonto , ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do
zapłaty w okresie jej obowiązywania , przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy
na ten dzień ( w sumie opłat nie uwzględnia się płatności dodatkowych na rzecz
korzystającego z tytułu świadczeń dodatkowych ale zalicza się do niej wartość końcową
przedmiotu umowy, którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego
własności tego przedmiotu)

umowa zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o
oddanie w leasing tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy obowiązującej na
warunkach korzystniejszych od dotychczasowych,

umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia , z zastrzeżeniem , że wszystkie powstałe z
tego tytułu koszty i straty powstałe u finansującego pokryje korzystający,

przedmiot umowy został dopasowany do indywidualnych potrzeb korzystającego.
3
Elementy rachunkowości leasingu finansowego
Korzystający zobowiązany jest do:

wykazania w ewidencji bilansowej leasingowanego środka oraz zobowiązań wynikających z
tego tytułu. Za wartość początkową środka uznaje się jego wartość godziwą lub bieżącą
wartość minimalnych opłat leasingowych jeśli jest ona niższa.
Zgodnie z MSR 17 w dniu rozpoczęcia leasingu składnik aktywów i zobowiązanie do zapłaty
przyszłych opłat leasingowych są ujmowane w bilansie w tych samych kwotach.

podziału raty leasingowej na część kapitałową i odsetkową tak, ażeby koszty finansowe
(części odsetkowe)
przypadające na poszczególne okresy obrotowe ustalane były przy
wykorzystaniu stałej okresowej stopy procentowej w stosunku do
pozostałej do spłaty
wartości przedmiotu leasingu (do niespłaconego salda zobowiązań).Przyjmuje się tu do
rozliczenia stopę procentową przyjętą w leasingu.

amortyzowania przedmiotu leasingu zgodnie z zasadami stosowanymi w danej jednostce. Za
okres amortyzacji należy przyjąć jeden z krótszych okresów: okres trwania leasingu lub okres
użytkowania środka.
Finansujący dokonać musi następujących zapisów księgowych i prezentacji w sprawozdaniach
finansowych:

przedstawić w ewidencji bilansowej należności z tytułu leasingu w miejsce przekazanego
korzystającemu środka. W ewidencji bilansowej leasingodawca podaje wartość równą lokacie
leasingowej netto (zdyskontowane wartości opłat leasingowych nie obejmujące należnych mu
odsetek – wartość środka wg ceny nabycia),

ująć w ewidencji pozabilansowej przedmiot leasingu z chwilą rozpoczęcia umowy a
wyksięgować go w momencie jej zakończenia,

część odsetkową rat leasingowych zaliczać w sposób systematyczny , przez cały czas trwania
leasingu do przychodów z działalności operacyjnej wykorzystując do jej rozliczenia stałą
okresową stopę zwrotu z nie spłaconej przez korzystającego lokaty leasingowej netto. W
przypadku finansującego przychody z leasingu będą rozliczane w sposób malejący,
4
Elementy rachunkowości leasingu operacyjnego
Korzystający na skutek zawarcia umowy leasingu operacyjnego:

ujmuje przedmiot leasingu w ewidencji pozabilansowej z chwilą rozpoczęcia umowy,

rozlicza równomiernie w czasie koszty z tytuł wszelkich opłat leasingowych , nawet jeśli nie
są one równomiernie ponoszone, chyba że inny systematyczny sposób lepiej odzwierciedla
rozkład w czasie korzyści uzyskiwanych przez korzystającego. Koszty z tytułu leasingu
operacyjnego obciążają koszty podstawowej działalności operacyjnej,

przedstawia w informacji dodatkowej dane dotyczące przyszłych zobowiązań z tytułu
zawartych umów leasingowych (w trzech przedziałach czasowych) oraz ogólny opis
znaczących umów leasingowych.
Finansujący w związku z zawartą umową leasingu operacyjnego:

wykazuje w aktywach przedmiot leasingu ,

amortyzuje go zgodnie ze stosowanymi przez siebie zasadami
dotyczącymi podobnych
środków,

płatności leasingowe wynikające z harmonogramu opłat ujmuje w ewidencji pozabilansowej i
zalicza je do przychodów równomiernie w czasie trwania umowy (metodą liniową), chyba że
inna metoda pozwoli w lepszy sposób przedstawić proces ich uzyskiwania w czasie,

w informacji dodatkowej przedstawia dane dotyczące przekazanych w leasing aktywów – ich
wartość początkową, dotychczasowe umorzenie, wartość neto oraz amortyzację za rok,
którego dotyczy sprawozdanie – w przekroju poszczególnych grup rodzajowych, wartości
przyszłych należności z tytułu zawartych umów oraz ich najważniejsze postanowienia.
5
Ewidencja leasingu finansowego u finansującego
Rozliczenie
zakupu
pozostałych
zasobów2
Sp.
Rozrachunki z
tytułu leasingu
(1)
Rozrachunki z
odbiorcami
(3a)
Przychody ze
sprzedaży
produktów
Rachunek
bieżący
(4)
(3)
(3b)
VAT należny
(3c)
Ewidencja pozabilansowa
Środki trwałe
przekazane w
leasing
(1)
Odsetki
należne3
(3b’)
(2)
1. Przekazanie środka trwałego korzystającemu – wycena wg wartości początkowej.
Na tej podstawie:

w ewidencji bilansowej ujęte zostaną należności

w ewidencji pozabilansowej zaksięgowany jest fakt przekazania środka
2. Ujęcie w ewidencji pozabilansowej należnej w okresie trwania umowy części odsetkowej
3. Faktura dotycząca pierwszej raty leasingowej – wartość brutto
Saldo tego konta oznacza wartość zakupionego środka trwałego dla korzystającego
Są to należne jednostce przychody , stąd ich ewidencja po stronie Ct. Mimo, iż zwykle określane są jako
„odsetki”, stanowią one przychody ze sprzedaży produktów, że względu na charakter działalności firm
leasingowych
2
3
6
a)
spłata wartości przedmiotu leasingu
b) część odsetkowa
c) VAT należny
W momencie wystawienia faktury nastąpi zaliczenie do bieżących przychodów części
odsetkowej raty leasingowej przypadającej na dany okres (równolegle - wyksięgowanie z
ewidencji pozabilansowej – 3b”)
4. Wpływ należności od korzystającego
Ewidencja leasingu finansowego u korzystającego
Rachunek
bieżący
Rozrachunki z
odbiorcami
Sp.
Środki trwałe
przejęte w
leasing
Rozrachunki z
tytułu leasingu
(3a)
(4)
(1)
(3)
Koszty
finansowe
(3b)
VAT naliczony
(3c)
Umorzenie
środków
trwałych
przejętych w
leasing
Amortyzacja
(5)
Ewidencja pozabilansowa
Odsetki do
zapłacenia4
(2)
4
(3a’)
Jest to konto ujmujące przyszłe koszty finansowe, dlatego zaksięgowane są po stronie Dt
7
1.
Przyjęcie do użytkowania środka w oparciu o umowę leasingową wg wartości początkowej
2.
Ujęcie części odsetkowej w ewidencji pozabilansowej
3.
Faktura obejmująca ratę leasingową (wartość brutto):
a) część kapitałowa
b) część odsetkowa - (powstanie kosztów finansowych)
c) VAT naliczony
Na tej podstawie nastąpi zaliczenie do kosztów finansowych bieżącego okresu części odsetkowej raty
leasingowej i jej wyksięgowanie z ewidencji pozabilansowej.
4.
Przelew na rzecz finansującego
5.
Umorzenie i amortyzacja leasingowanego środka
Ewidencja leasingu operacyjnego u korzystającego
Rozrachunki z
dostawcami
Usługi obce
Rozliczenie zakupu
usług
(2)
(3)
VAT naliczony
(4)
Koszty wg miejsc
powstawania i typów
działalności
Rozliczenie kosztów
(5)
Ewidencja pozabilansowa
Środki trwałe przejęte w
leasing
(1)
(6)
1. Ujęcie w ewidencji pozabilansowej wartości początkowej środka trwałego przyjętego w
leasing
2. Faktura od leasingobiorcy za usługę leasingową – wartość brutto
3. Koszty z tytułu opłaty za użytkowanie środka - ewidencja w układzie rodzajowym
4. VAT naliczony w fakturze od finansującego
5. Ujęcie kosztów z tytuł leasingu w układzie kalkulacyjnym
6. Wyksięgowanie wartości środka w momencie oddania go leasingodawcy
8
Ewidencja leasingu operacyjnego u finansującego
Środki trwałe
Środki trwałe
przekazane w leasing
(1)
Przychody ze sprzedaży
usług
(3a)
Rachunek bieżący
Rozrachunki z
odbiorcami
(6)
(3)
VAT należny
(3b)
Ewidencja pozabilansowa
Umorzenie środków
trwałych
Amortyzacja
Należności z tytułu
leasingu
(4)
(2)
(7)
Koszt sprzedanych
usług
Rozliczenie kosztów
(5)
1. Przekazanie środka trwałego korzystającemu
2. Ujecie w ewidencji pozabilansowej całej kwoty należności z tytułu leasingu
3. Faktura dotycząca raty leasingowej
a) wartość usługi
b) VAT należny
4. Miesięczne umorzenie i amortyzacja środka – ujecie w układzie rodzajowym
5. Rozliczenie kosztu z tytułu amortyzacji środka przekazanego w leasing
6. Wpływ miesięcznej raty leasingowej
7. Zmniejszenie należności z tytułu leasingu w ewidencji pozabilansowej w związku z zapłatą raty
przez korzystającego
9
Przykład 1
Ewidencja leasingu finansowego
Założenia:
Wartość początkowa przedmiotu leasingu
20 000,-
Liczba rat leasingowych (rocznych)
4
Rata leasingowa
6 438,-
Amortyzacja środka odbywać się będzie metodą liniową , w oparciu o okres leasingu czyli stawką
równą 25%. Odpis roczny z tego tytułu wyniesie 5 000,-.
Raty leasingowe objęte są 22% stawką VAT.
Rozliczenie rat leasingowych
Metoda aktuarialna brutto
IRR = 10,9380%
Zobowiązanie na
początek okresu
1
Rata leasingowa
2
Koszty finansowe Spłata kapitału w okresie
okresu
3=(10,9380% z 1)
4=(2-3)
Zobowiązanie na
koniec okresu
5=(1-4)
20 000,00
6 438,00
2 187,61
4 250,39
15 749,61
15 749,61
6 438,00
1 722,70
4 715,30
11 034,30
11 034,30
6 438,00
1 206,94
5 231,06
5 803,24
5 803,24
6 438,00
25 752,00
634,76
5 752,00
5 803,24
20 000,00
0
Metoda sumy cyfr
Okres
1
1.
2.
3.
4.
Liczba rat wymagająca
regulacji
2
4
3
2
1
10
Stawka
3=(kolumna 2:10)
0,4
0,3
0,2
0,1
Koszty finansowe okresu
4=(5 752 * kolumna 3)
2 300,80
1 725,60
1 150,40
575,20
5 752,00
10
Rozwiązanie:
Ewidencja u finansującego
Rozliczenie zakupu
pozostałych zasobów5,
Sp.
20 000 20 000 (1)
Rozrachunki z tytułu
leasingu
(1) 20 000 4 250,39
Rozliczenie należnego
podatku VAT
Przychody ze
sprzedaży produktów
1 416,36
(3)
2 187,61
(3)
(3)
Rozrachunki z
odbiorcami
7 854,36 7 854,36(4)
(3)
(4)
Rachunek bieżący
7 854,36
Ewidencja pozabilansowa
(1)
Środki trwałe
przekazane w
leasing
20 000
Odsetki należne6
(3a) 2 187,61
5 752 (2)
Objaśnienia:
1. Przekazanie
środka
trwałego
korzystającemu
–
wycena
wg
wartości
początkowej
20 000,-. Na tej podstawie w ewidencji bilansowej ujęte zostaną należności natomiast środek
zaksięgowany będzie w ewidencji pozabilansowej.
2. Ujęcie w ewidencji pozabilansowej należnej w okresie trwania umowy części odsetkowej –
5 752,3. Faktura dotycząca pierwszej raty leasingowej – 6 438,- + 1 416.36 VAT (razem –
7 854,36). Na kwotę 6 4 38 składa się spłata wartości przedmiotu leasingu – 4 250,39 oraz część
odsetkowa równa 2 187,61. W momencie wystawienia faktury nastąpi zaliczenie do bieżących
przychodów części odsetkowej raty leasingowej przypadającej na dany okres (równolegle wyksięgowanie z ewidencji pozabilansowej)
4. Wpływ należności od korzystającego - 7 854,36
Saldo tego konta oznacza wartość zakupionego środka trwałego dla korzystającego
Są to należne jednostce przychody , stąd ich ewidencja po stronie Ct. Mimo, iż zwykle określane są jako
„odsetki”, stanowią one przychody ze sprzedaży produktów, że względu na charakter działalności firm
leasingowych
5
6
11
Ewidencja u korzystającego:
Pozostałe rozrachunki
(3) 4 250,39
20 000 (1)
Rozliczenie
naliczonego podatku
VAT
(3) 1 416,36
Środki trwałe przejęte
w leasing
(1) 20 000
(4)
Rozrachunki z
dostawcami
7 854,36 7 854,36(3)
Rachunek bieżący
Koszty finansowe
(3) 2 187,61
Umorzenie
środków trwałych
przyjętych w
leasing
5 000 (5)
7 854,36(4)
Amortyzacja
(5) 5 000
Ewidencja
pozabilansowa
Odsetki do zapłacenia7
(2) 5 752
2 187,61 (3a)
Objaśnienia:
1.
Przyjęcie do użytkowania środka w oparciu o umowę leasingową wg wartości początkowej –
20 000,-
2.
Ujęcie części odsetkowej w ewidencji pozabilansowej – kwota 5 752,-
3.
Faktura obejmująca ratę leasingową: część kapitałowa – 4 250,39 – (spłata wartości środka
trwałego – w momencie dokonania przelewu) część odsetkowa – 2 187,61- (powstanie
kosztów finansowych) VAT – 1 416,36 Razem – 7 854,36. Na tej podstawie nastąpi zaliczenie
do kosztów finansowych bieżącego okresu części odsetkowej raty leasingowej i jej
wyksięgowanie z ewidencji pozabilansowej.
4.
Przelew na rzecz finansującego – kwota 7 854,36
5.
Umorzenie i amortyzacja leasingowanego środka – 5 000,-
Faktury za następne raty leasingowe księgowane będą w analogiczny sposób , przy uwzględnieniu
dokonanego wcześniej rozliczenia rat leasingowych.
7
Jest to konto ujmujące przyszłe koszty finansowe, dlatego zaksięgowane są po stronie Dt
12
Jeżeli po zakończeniu okresu umowy środek trwały staje się własnością korzystającego to:
1. Wartość początkowa środka przenoszona jest na konto Środki trwałe (Dt Środki trwałe Ct
Środki trwałe przejęte w leasing),
2. Dotychczasowe umorzenie środka przenoszone jest na konto Umorzenie środków trwałych
(Dt Umorzenie środków trwałych przejętych w leasing Ct Umorzenie środków trwałych),
3. Dopłaty wnoszone z tego tytułu na rzecz finansującego zwiększają wartość środka trwałego
(Dt Środki i trwałe Ct Rozrachunki z dostawcami)
Przykład 2
Ewidencja leasingu operacyjnego
Założenia:
Firma leasingowa „Alfa” przekazała jednostce gospodarczej „Gamma” w leasing operacyjny środek
trwały o wartości 15 000,-. Umowa została zawarta na 12 miesięcy a miesięczną ratę leasingową
ustalono na kwotę 400,-, VAT wynosi 22%.
Stawka amortyzacyjna dla tego środka wynosi 20%.
Rozwiązanie:
Ewidencja u finansującego:
Środki trwałe
przekazane w
Środki trwałe
leasing
X
15 000 (1) (1) 15 000
Rozliczenie
należnego
podatku VAT
88 (2)
(2)
Rozrachunki z
odbiorcami
488
488
Umorzenie
środków trwałych
250 (3)
Przychody ze
sprzedaży usług
400 (2)
Rachunek
bieżący
(4) (4) 488
Amortyzacja
(3) 250
13
Rozliczenie
kosztów
250
(3a)
(3a)
Koszt
sprzedanych usług
250
Ewidencja pozabilansowa
(1)
Należności z
tytułu leasingu
4 800
400
(2)
Objaśnienia:
1. Przekazanie środka trwałego korzystającemu – wartość środka 15 000
2. Faktura dotycząca raty leasingowej 400, +88,- VAT
3. Miesięczne umorzenie i amortyzacja środka wg stawki 20% - kwota 250,4. Wpływ należności od korzystającego – 488,Ewidencja u korzystającego:
Rozrachunki z
dostawcami
488
Rozliczenie
zakupu usług
(2) (2) 488
400
88
Usługi obce
(3) (3) 400
(4)
Rozliczenie
naliczonego
podatku VAT
(4) 88
Rozliczenie
kosztów
400
(5) (5)
Koszty wg miejsc
powstawania i
typów
działalności
400
Ewidencja pozabilansowa
Środki trwałe
przejęte w leasing
(1) 15 000
14
Objaśnienia:
1. Ujęcie w ewidencji pozabilansowej wartości początkowej środka trwałego przyjętego w leasing
15 000,2. Faktura od leasingobiorcy za usługę leasingową 400 + 88 VAT
3. Koszty z tytułu opłaty za użytkowanie środka - ewidencja w układzie rodzajowym- 400,4. VAT naliczony w fakturze 88,5. Ujęcie kosztów z tytuł leasingu w układzie kalkulacyjnym 400,6. Wyksięgowanie wartości środka w momencie oddania go leasingodawcy
W momencie zakończenia umowy leasingowej środek trwały zostanie wyksięgowany z ewidencji
pozabilansowej (zapis po stronie Ct 15 000,-)
15
Download