zapytanie ofertowe artykuły chemiczne

advertisement
Projekt „Nowe umiejętności – Nowa jakość życia” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Sochaczew, dn. 29.10.2012
Zaproszenie do złożenia oferty
na wykonanie dostawy o wartości szacunkowej poniżej
14 000 euro
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie
Aleja 600-Lecia 90, 96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie,
tel. 0-46 8631481, faks 0-46 8631484.
Adres strony internetowej zamawiającego:www.mops.sochaczew.pl
REGON 005281067NIP 837-102-12-42
e-mail: [email protected]
godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00
II. Przedmiot zamówienia.
Dostarczenie artykułów chemicznych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sochaczewie Al.600-Lecia 90,96-500 Sochaczew na potrzeby realizacji projektu
systemowego ,,Nowe umiejętności-Nowa jakość życia”, współfinansowanego z EFS w
ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1,Poddziałanie 7.1.1.
Wykaz materiałów chemicznych zawarty w Załączniku NR.2- Specyfikacja artykułów
chemicznych.
III. Wymagania związane z wykonaniem /dostawy
Wykonawca dostarczy artykuły chemiczne do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sochaczewie Al.600-Lecia 90, 96-500 Sochaczew.
Zamówienie zostanie dokonane jednorazowo, w terminie do 05.11.2012 .Wykonawca
dostarcza zamówione materiały do siedziby Zamawiającego, bez kosztów dostawy.
1.Zapłata wynagrodzenia za zakupione artykuły nastąpi przelewem na wskazany przez
Wykonawcę rachunek bankowy ,na podstawie :
- Faktury wystawionej przez Wykonawcę , po dostarczeniu do Zamawiającego artykułów
biurowych zgodnie ze Specyfikacją artykułów chemicznych znajdującą się w Załączniku NR.2
do niniejszego Zapytania ofertowego.
Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisanie przez Zamawiającego
protokołu odbioru zakupionych artykułów chemicznych.
2. Wynagrodzenie za zrealizowane zamówienie będzie płacone w terminie 14 dni od daty
wpływu faktury do Wykonawcy i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
3 . Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
Projekt „Nowe umiejętności – Nowa jakość życia” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
IV. Ofertę należy:
złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym ; drogą elektroniczną na adres
[email protected] z dopiskiem; Dostawa artykułów chemicznych do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie Al.600-Lecia 90,96-500
Sochaczew w ramach projektu systemowego ,,Nowe umiejętności-Nowa jakość życia”
w terminie do dnia. 02.11.2012 roku, do godz.14.00 ,lub dostarczyć w formie pisemnej na
formularzu ofertowym na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie
Al.600-Lecia 90,96-500 Sochaczew
opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
Dostawa artykułów chemicznych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sochaczewie Al.600-Lecia 90,96-500 Sochaczew w ramach projektu systemowego
,,Nowe umiejętności-Nowa jakość życia”
O ewentualnym wyborze Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie. Dodatkowych
informacji udziela Pani Marzena Zydlewska – kierownik projektu ( Tel 0-46 863 14 81
wew.15)
Załaczniki do ,,Zapytania ofertowego”
1. Załącznik NR.1- wzór ,,Formularza ofertowego”
2. Załącznik NR.2- ,,Specyfikacja artykułów chemicznych”
DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W SOCHACZEWIE
ZOFIA BERENT
Projekt „Nowe umiejętności – Nowa jakość życia” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zał.NR.1
FORMULARZ OFERTY
I. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE poniżej 14 000 euro
II. Nazwa i adres Wykonawcy
.............................................................................
.......................................................................
NIP ......................................................................
Telefon (0-..........) ............................... i faks (0- .............) .........................................
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto: ...................................................................................................................zł
Słownie netto złotych: ......................................................................................................
Cenę brutto: ...................................................................................................................zł
Słownie brutto złotych: ....................................................................................................
Podatek VAT: ........................................................ zł
Słownie podatek VAT: .....................................................................................................
2. Deklaruję ponadto:
a) termin wykonania zamówienia: …………………………………………
b) warunki płatności: .................................................................................
3. Oświadczam, że:
● zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
● w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach
określonych w niniejszej ofercie, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego,
4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
…………………………………………………………………………………………………………..
.................................................................
podpis osoby upoważnionej
..................................dn. ............
niepotrzebne skreślić
Download