Załącznik nr 3.1. do Wniosku Oświadczenia o posiadaniu zgody na

advertisement
Załącznik nr 3.1. do Wniosku
Oświadczenia o posiadaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji
działań z Krajowego Funduszu Szkoleniowego*
Dane pracodawcy:
Nazwa:……………………..
Adres:………………………
NIP:…………………………..
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że posiadam zgodę do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997
r. o ochronie danych osobowy (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 929 z późn. zm.),osób wskazanych we Wniosku
dotyczącym kształcenia ustawicznego w ramach KFS (dotyczy pracodawcy i pracowników) oraz udostępniania
w/w danych Powiatowemu Urzędowi Pracy w Suchej Beskidzkiej.
Zakres udostępnionych mi danych przez wskazane powyżej osoby obejmuje: imię i nazwisko, Nr PESEL,
wykształcenie, zajmowane stanowisko, podstawa zatrudnienia, okres zatrudnienia.
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu są prawdziwe.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.
……………………..
Data
*wypełnia Wnioskodawca i składa w Powiatowym Urzędzie Pracy
……………………………………….
Czytelny podpis Wnioskodawcy
Download