Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
Zp.271.5.2017
FORMULARZ OFERTOWY
„Dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki do szkół
specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych poza teren Gminy Murów ( z
podziałem na dwie części)”.
1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Murów
Ul. Dworcowa 2
46-030 Murów
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
L.p
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
4. W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dowóz uczniów i
dzieci niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki do szkół specjalnych i placówek
opiekuńczo-wychowawczych poza teren Gminy Murów w roku szkolnym 2017/2018”
oferujemy wykonanie usługi za kwotę:
Cena ofertowa zamówienia – zadanie nr 1:
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Murów do Kluczborka
1

cena netto =…………………...................................................zł
słownie:……………………………………………………………………………zł

należny podatek VAT…………………..........zł
słownie:…………………………………………………………………………...zł

brutto: ………………………….....................zł
słownie: …………………………………………………………………………..zł
na którą składa się:
za usługę przewozu dzieci z terenu Gminy Murów do Kluczborka i z powrotem
cena netto…………….zł za 1 dzień x 182 dni = …………………………… zł
stawka podatku VAT……%, wartość podatku VAT ………………………….zł
cena brutto -…………………………..zł
słownie:…………………………………………………………………………zł
W związku z wprowadzeniem przez Zamawiającego obok ceny oferty kryterium oceny ofert :
czas podstawienia zamiennego sprawnego pojazdu, oferujemy podstawienie pojazdu w
ciągu……………………minut.
W przypadku braku oferty na zadanie należy wpisać nie dotyczy.
Cena ofertowa zamówienia – zadanie nr 2:
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Murów do szkół i przedszkoli w Opolu
i Kup:

cena netto ( poz. A+B)=…………………...................................................zł
słownie:……………………………………………………………………………zł

należny podatek VAT…………………..........zł
słownie:…………………………………………………………………………...zł

brutto: ………………………….....................zł
słownie: …………………………………………………………………………..zł
A) za usługę przewozu dzieci z terenu gminy Murów do Opola i z powrotem
cena netto -………………….zł za 1 dzień x 182 dni =……………………… zł
stawka podatku VAT ……% wartość podatku VAT…………………………..zł
cena brutto -……………………………zł
2
słownie:………………………………………………………………………….zł
B) za usługę przewozu dzieci z terenu Gminy Murów do Kup i z powrotem
cena netto -…………………..zł za 1 dzień x 182dni = ……………………
zł
stawka podatku VAT……%, wartość podatku VAT ………………………… zł
cena brutto -…………………………………………….zł
słownie:………………………………………………………………………… zł
W związku z wprowadzeniem przez Zamawiającego obok ceny oferty kryterium oceny ofert :
czas podstawienia zamiennego sprawnego pojazdu, oferujemy podstawienie pojazdu w
ciągu……………………minut.
W przypadku braku oferty na zadanie należy wpisać nie dotyczy.
5. Szacunkowa ilość dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno- wychowawcze w
roku szkolnym 2017/2018 wynosi 182 dni.
6. Cena netto za 1 dzień usługi na poszczególnych trasach będzie obowiązywała przez cały
okres realizacji zamówienia.
7. Termin realizacji zamówienia - rok szkolny 2017/2018, tj. od 4 września
2017r. do 21 czerwca 2018r. do zakończenia zajęć edukacyjnych zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r.
w sprawie organizacji roku (Dz.U. Nr 46 poz. 432 z późn zm).
8. Warunki płatności – 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
9. Podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
10. Wynagrodzenie będzie płatne w okresach miesięcznych na podstawie faktycznej liczby
zrealizowanych przewozów.
11. Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy.
12. Uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania
ofert.
13. Oświadczamy, że w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do
zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i wszelkich do nich załącznikach.
14. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na otrzymywanie korespondencji w trakcie
postepowania drogą elektroniczną lub faxem.
15. Informuję , że wybór naszej oferty prowadzi/nie prowadzi* do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług.
16. Jeśli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług należy wskazać :
 Nazwę ( rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić
do
powstania
takiego
obowiązku
podatkowego:
…………………………………………………………………………………….
 Wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku :……………………………..
17. Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą – TAK – NIE (odpowiednie
zaznaczyć).
3
18. Oświadczamy, że żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi* tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /
wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę* przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym
mogą być one udostępnione , w szczególności innym uczestnikom postępowania .
(* niepotrzebne skreślić)
L.p.
Oznaczenie rodzaju ( nazwa informacji)
Strony w ofercie ( wyrażone Cyfrą ) od -do
19. Nie zamierzam/y* powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia
podwykonawcom/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy* powierzyć
podwykonawcom (*niepotrzebne skreślić):
20.Uprzedzony o odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty
opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty ( art.233 k.k.)
21. Zobowiązujemy się do zatrudnienia we własnym przedsiębiorstwie na podstawie umowy o
pracę osobę wykonującą czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. – Kodeks pracy – osoby wykonujące czynności opiekunów , zgodnie z
Rozdział III. pkt.2. SIWZ.
Załącznikami do oferty są:
L.p.
Wykaz złożonych dokumentów
1.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia
Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy wykonawcę
2.
reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane
przez osoby reprezentujące wykonawcę
Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo
3.
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego ( art. 23 ust. 2 ustawy Pzpdot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie). Dokument ten wylicza wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Każdy z nich musi się pod nim podpisać.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego dot. oddania do
4.
dyspozycji zasobów.
Numer załącznika
załącznik nr 2 do siwz
załącznik wykonawcy
załącznik Wykonawcy
Załącznik nr 8 do SIWZ
Dnia……………………
………………………………….
Podpis/y osób uprawnionych do
świadczeń
woli
w
imieniu
Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki
*niepotrzebne skreślić
4
5
Download