ZAPYTANIE OFERTOWE ZO-02-2014 Ubezpieczenia 2015

advertisement
Łódź, 02.12.2014 r.
Zapytanie ofertowe nr 2/2014
I. ZAMAWIAJĄCY
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi, ul.
Targowa 61/63, 90-323 Łódź, www.filmschool.lodz.pl, tel. 042 634 58 09, fax 042 674 81
39, e-mail: [email protected]
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia mienia oraz
odpowiedzialności cywilnej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i
Teatralnej w Łodzi , ul. Targowa 61/63.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.
3. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
kod CPV - 66000000-0 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe;
kod CPV 66510000-0 Usługi ubezpieczeniowe.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być złożona na druku „OFERTA” (załącznik nr 1) wraz z
wymaganymi załącznikami.
2. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
6. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym,
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na
język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
7. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom zawartym w treści Zapytania. Oferta musi
zawierać wymagane w załączniki.
8. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonej
„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę (osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy).
9. We wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o pieczęciach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie
nazwy firmy i siedziby.
10. Oferta i dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane (za podpis
uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający identyfikację
osoby). W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być
załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.
1
12. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były parafowane przez osobę podpisującą
ofertę, ponumerowane i połączone ze sobą w sposób trwały.
V.
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.
1. Cena przedmiotu zamówienia podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych
polskich jako cena brutto. Usługi ubezpieczenia będące przedmiotem zamówienia są
zwolnione z podatku VAT.
2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w niniejszej
SIWZ.
3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie Formularzu
ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ ceny netto, kwoty podatku VAT oraz łącznej
ceny brutto oferty.
4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe
5 należy zaokrąglić w górę).
5. Cena podana przez Wykonawcę ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy
i nie podlega podwyższeniu.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie
w walucie krajowej (PLN).
7. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
[email protected] , faksem na nr: 42 674 81 39 poczty, kuriera lub też
dostarczona osobiście na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i
Teatralna ul. Targowa 61/63, 90-323 Łódź, do dnia 15.12.2014 r. wraz z załączoną
kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed
datą złożenia oferty.
VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela
[email protected]
Jadwiga
VIII. ZAŁĄCZNIKI
- Wzór formularza ofertowego- zał. nr 1
- Wzór umowy – zał. nr 2
- Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 3
- Wykaz budynków – zał. nr 3a
- Wykaz sprzętu elektronicznego – zał. nr 3b
- Szkodowość – zał. nr 3c
2
Krakowiak
pod
adresem
email:
ZAŁĄCZNIK NR 1
...........................................................
(pieczęć Wykonawcy)
.......................................
(miejscowość i data)
Znak sprawy: ZO/02/2014
OFERTA
na: „Usługę ubezpieczenia mienia PWSFTViT oraz odpowiedzialności
cywilnej”.
1. Pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy...............................................................................
Telefon ..............................................
Fax ...................................
REGON:.............................................
NIP:....................................
Numer
rachunku
………………………………………………………………....
bankowego
2. CENA OFERTY
cena brutto: ………............... zł. / słownie : ……………………………………………....
..............................................................................................................................................zł
3. Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej w zakresie :
Lp
Przedmiot ubezpieczenia
.
1
2
1.
Budynki
2.
Maszyny, urządzenia,
wyposażenie stanowiące
środki trwałe, środki trwałe
Maszyny, urządzenia,
wyposażenie stanowiące
niskocenne składniki
majątku
Gotówka w kasetkach i
kasie pancernej (system
ubezpieczenia – pierwsze
ryzyko )
3.
4.
3
Łączna wartość
Taryfa składki
Roczna składka
majątku (PLN)
ubezpieczeniowej
ubezpieczenia
(%)
brutto (PLN)
4
5
3
113 215 645,00
200 000,00
550 000,00
125 000,00
5.
6.
Maszyny, urządzenia,
wyposażenie, środki trwałe
Gotówka w transporcie od
rabunku
260 000,00
100 000,00
7.
Gotówka w lokalu od
rabunku
100 000,00
8.
Gotówka w kasie pancernej
100 000,00
9.
Gotówka w kasetkach
25 000,00
10.
Sprzęt filmowy – mienie
Zamawiającego
7 440 675,48
11.
Sprzęt filmowy – mienie
osób trzecich
350.000,00
12.
OC
13.
Włączenie do głównej polisy
ubezpieczenia od wszystkich
ryzyk wózka kamerowego
dolly model 9 z akcesoriami
Włączenie do głównej polisy
ubezpieczenia OC wózka
kamerowego dolly model 9 z
akcesoriami
NNW na planach filmowych
dla 30 osób- śmierć
ubezpieczonego
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
4
2 000 000,00
90 000,00 USD
1 000 000,00
USD
20 000,00
NNW na planach filmowych
dla 30 osób- trwały
uszczerbek ubezpieczonego
20 000,00
NNW na planach filmowych
dla 30 osób- za 1 %
uszczerbku
200,00.
NNW na planach filmowych
dla 30 osób- złamanie kości
ubezp
1 500,00
NNW na planach filmowych
dla 30 osób- oparzenia
odmrożenia ciała
ubezpieczonego
NNW na planach filmowych
dla 30 osób- koszty operacji
plastycznych ubezpieczonego
1 500,00
1 500,00
CENA OFERTY BRUTTO (PLN):
(suma kwot podanych w kol.5)
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się Opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy i
nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia
na warunkach w niej określonych.
5. Oświadczamy, że wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany zapytaniu
ofertowym i wzorze umowy.
7. Oferta została złożona na .......stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od
nr............. do nr..............
8. Z naszej strony osobą do kontaktów jest :
.............................................................................
/ imię i nazwisko/
.......................................................
tel./fax.
9. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w pkt. VIII zapytania
ofertowego.
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do ofert dokumenty opisują stan prawny i
faktyczny, aktualny na dzień złożenia ofert (art.297 k.k.)
* niepotrzebne skreślić
...................................................................................
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
\
5
Załącznik nr 2
Znak sprawy ZO/02/2014
UMOWA
W dniu .........2014 r. w Łodzi pomiędzy
Państwową Wyższą Szkołą
Telewizyjną i Teatralną w Łodzi, ul. Targowa 61/63
Filmową
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:
1. Kanclerza – mgr Igora Duniewskiego
2. przy kontrasygnacie Kwestora - mgr Iwony Kopeć
REGON -000275850
NIP 724-000-49-52
z jednej strony, a firmą :
…………………………………………………………………………………………………...
zarejestrowaną w .........................................................pod nr.....................................................
REGON ......................................
NIP ..............................
reprezentowaną przez
……………………………………………………………………………...................................
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,
została zawarta umowa nastepującej treści:
§1
TRYB ZAWARCIA UMOWY
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego do kwoty 30tys.
Euro na podst. art.4, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U z 2013 r., poz.907 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp. Stosować się
będzie również przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zawiera umowę na :
a) ubezpieczenia mienia Zamawiającego na warunkach określonych niniejszą umową, z
tytułu szkód będących następstwem zdarzeń o charakterze losowym i niepewnym, które
wystąpiły nagle, nieprzewidzianie i niezależnie od woli Ubezpieczającego (ALL RISK),
zgodnie ze złożoną ofertą –załącznik nr 1 do umowy, której szczegółowy zakres i
sposób wykonania określa Opis Przedmiotu Zamówienia podany w załączniku nr 3 do
zapytania ofertowego, który jest integralną częścią niniejszej umowy;
b) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego na warunkach określonych
niniejszą umową, zgodnie ze złożoną ofertą – załącznik nr 1 do umowy, której
6
szczegółowy zakres i sposób wykonania określa Opis Przedmiotu Zamówienia podany
w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego, który jest integralną częścią niniejszej
umowy;
2. Do niniejszych umów zastosowanie mają Warunki Ubezpieczenia, zatwierdzone przez
Zarząd Wykonawcy oraz dodatkowe klauzule ujęte w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca dołącza do niniejszych umów Warunki Ubezpieczenia oraz opis procedur
likwidacji szkód i stosowane druki zgłoszenia szkód.
4. Ochrony ubezpieczeniowe będą realizowane przez 12 miesięcy, na czas obowiązywania
niniejszej umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
§3
OBOWIĄZYWANIE UMOWY
1. Umowy zostaną zawarte na czas określony od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31
grudnia 2015 roku.
2. Zawarcie niniejszych umów zostanie potwierdzone przez Wykonawcę, wystawieniem
polis ubezpieczeniowych wraz z dołączonymi dodatkowymi klauzulami i warunkami
ubezpieczenia.
3. Zobowiązania Stron powstałe podczas obowiązywania niniejszych umów, które nie zostały
rozliczone do dnia rozwiązania umowy, będą wykonywane na warunkach w niej
określonych, do końcowego rozliczenia poszczególnych zobowiązań.
§4
WARTOŚĆ UMOWY
1. Z tytułu objęcia ubezpieczeniem Zamawiający zapłaci Wykonawcy
- ubezpieczenie mienia PWSFTViT oraz odpowiedzialności cywilnej w zakresie :
 Ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych
 Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 Ubezpieczenia sprzętu filmowego od wszelkiego ryzyka
 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Wartość umowy określona w ust.1 stanowi wysokość rocznych składek
ubezpieczeniowych.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty realizacji zamówienia.
4. Wykonawca gwarantuje przez cały okres trwania umowy utrzymanie stałości taryfy
składki ubezpieczeniowej, ustalonej w Ofercie Wykonawcy.
§5
SPOSÓB ROZLICZANIA
1. Zamawiający, dokonując płatności składki przelewem, zobowiązany jest do wskazania
dokumentu zawarcia umowy ubezpieczenia (nr polisy).
2. W przypadku, gdy Wykonawca ma rachunek bankowy poza granicą RP, przy przelewie
zagranicznym Zamawiający ponosi koszty własnego banku, natomiast Wykonawca ponosi
koszty banku zagranicznego. Podstawą przedstawienia faktury Zamawiającemu będą
wystawione przez Wykonawcę polisy.
3. Faktury płatne będą przelewem, w dwóch terminach:
7
a) do 31.01.2015 r.;
b) do 30.06.2015 r.
4. Za termin płatności uważa się datę wydania polecenia przelewu bankowi Zamawiającego.
5. Wykonawca, przesyłając przelewem kwotę odszkodowania za rozliczenie szkody,
zobowiązany jest do wpisania danych dotyczących sprawy (nr polisy, data zdarzenia,
jednostka organizacyjna Zamawiającego – miejsce powstania szkody).
§6
UZGODNIENIA ORGANIZACYJNE
1. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia szkody objętej niniejszą umową ubezpieczenia,
Przedstawiciel Zamawiającego niezwłocznie skontaktuje się z Przedstawicielem
Wykonawcy, uzgadniając tryb formalnego zgłoszenia szkody i dalszych działań
likwidacyjnych. Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę o szkodzie
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powzięcia informacji
o powstaniu szkody.
2. Strony ustanawiają przedstawicieli do wzajemnego kontaktowania się i koordynowania
działań objętych umową:
a) po stronie Zamawiającego:
………………………………………………………………………………………………..
b) po stronie Wykonawcy:
w części dotyczącej likwidacji szkód:
- ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej
………………………………………………………………………………………………..
3. W przypadku zmiany adresu firmy, osoby, numeru telefonu lub faksu, każda ze Stron
zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia listem poleconym, pod rygorem
tego, że wszelkie oświadczenie woli i wiedzy składane sobie w związku z realizacją
umowy, wysyłane będą na adres stron, wskazane w komparycji umowy ze skutkiem ich
prawidłowego doręczenia.
§7
KARY UMOWNE I ODSETKI
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za jednostronne odstąpienie od umowy
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wartości
kwoty brutto ustalonej w § 5 ust.1.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie do 30 dni, po
dokonaniu formalnego, pisemnego zgłoszenia. Jeśli rozliczenie nastąpi po tym terminie,
Zamawiający naliczy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w wypłacie
odszkodowania. Zamawiający może odstąpić od naliczania odsetek, jeśli Wykonawca
usprawiedliwi pisemnie przyczyny niedochowania terminu wypłaty odszkodowania.
3. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie (raty składki
ubezpieczeniowej), Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek za opóźnienie w
wysokości ustawowej.
§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie powstania okoliczności powodującej, że
realizacja umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy (art.145 Pzp).
8
§9
INNE POSTANOWIENIA
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z treści niniejszej
umowy innemu podmiotowi.
2. W sprawach spornych wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanych na
drodze polubownej, rozstrzygać będą Sądy właściwe rzeczowo i miejscowo ze względu na
siedzibę Zamawiającego.
3..Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do
zawartej umowy aneksów:
a) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian
OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy;
b) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych;
c) powstanie konieczności dostosowania zapisów umowy do zmian w obowiązującej
legislacji;
d) wynikających z klauzul zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie ustawy Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 ze zm.), przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawa o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz. U z 2013r. poz. 950 ze zm. ).
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2
egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
6. Integralnymi częściami niniejszej umowy są:
1) Kopia oferty na ubezpieczenie mienia,
2) Kopia oferty na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
4) Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami,
5) Opis procedur i stosowane druki,
6) Warunki Ubezpieczenia obowiązujące Wykonawcę.
ZAMAWIAJĄCY:
9
WYKONAWCA
Download