Zał. nr 3 do SIWZ

advertisement
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Umowa Nr ....................................
Zawarta dnia ........................ w Katowicach pomiędzy:
Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego z siedzibą w Katowicach przy ul. Raciborskiej 26
reprezentowanym przez:
- lek. med. Włodzimierza Migacza – Dyrektora Naczelnego
zwanym dalej Zamawiającym
a
............................................................................................................................................. *
z siedziba w..........................................................................................................................*
zarejestrowaną w .........................................................., pod nr KRS .................................
posiadającą nr NIP .......................................
reprezentowanym przez:
..............................................................................................................................................*
zwanym dalej Wykonawcą
§1
Wykonawca wyłoniony w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego przyjmuje do wykonania niżej wymieniony zakres zamówienia zgodnie
ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną ofertą przetargową.
1. Przedmiotem Umowy jest zakup i dostawa leku dla potrzeb Szpitala im. Stanisława
Leszczyńskiego w Katowicach w cenach i ilościach zgodnych z Załącznikiem Nr 1
do Umowy (sporządzonym po wyborze oferty Wykonawcy).
2. Wykonawca dostarczy lek zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Zamawiający rozumie przez dostawę leku cykliczną dostawę leku na wezwanie
Zamawiającego w terminach określonych przez Zamawiającego.
4. Każda zrealizowana dostawa musi być potwierdzona Fakturą VAT, w przypadku braku
Faktury VAT konieczne jest sporządzenie Protokołu Dostawy zawierającego nazwę
preparatu, serię, ilość, cenę netto i brutto oraz wartość.
§2
Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: na okres 4 miesięcy od daty podpisania Umowy, lub
do wyczerpania wartości Umowy.
Zamawiający - Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, ul. Raciborska 26
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Podpis Komisji Przetargowej
Strona .....
§3
Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy,
Ze strony Zamawiającego:
Nadzorujący:
- lek. med. Witold Nowak – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
- mgr Jadwiga Wróblewska
Ze strony Wykonawcy:
- ..........................................................................................................................................*
§4
Wykonawca gwarantuje możliwość składania zamówień od poniedziałku do piątku w
godzinach 7.00 – 17.00:
Nr telefonu .........................................................................................................................*
Nr faxu
..........................................................................................................................*
§5
Wykonawca może zlecić za zgodą Zamawiającego wykonanie części przedmiotu umowy
podwykonawcy, za którego działanie lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność, bez
naliczania dodatku za koordynację.
§6
1. Zamówienia będą dokonywane przez Zamawiającego w następujących formułach:
Dostawy będą realizowane maksymalnie do 72 godzin od złożenia zamówienia przez
Zamawiającego telefonicznie, potwierdzonego faxem.
Jeśli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy apteki szpitalnej
dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
2. Wykonawca dostarczy lek z minimum 1 roczną datą ważności od dnia dostawy leku.
§7
Zamawiający zastrzega:
 ilość zamawianego leku może ulec zmianie - zmniejszeniu o 25% w sytuacji
niezależnej od Zamawiającego, której nie był w stanie przewidzieć w chwili
zawierania Umowy z Wykonawcą, w czasie obowiązywania umowy w zależności
od bieżących potrzeb Zamawiającego i będzie wynikała z bieżących zamówień.
§8
1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu
wypowiedzenia w przypadku:
a) braku środków na realizację zamówienia,
b) kiedy kontynuacja umowy jest niezgodna z interesem Szpitala w związku z
możliwością uzyskania towarów w istotnie niższej cenie ( różnica min. 15 % )
Zamawiający - Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, ul. Raciborska 26
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Podpis Komisji Przetargowej
Strona .....
2. Wykonawcy zamówienia przysługuje wówczas prawo zapłaty wynagrodzenia jedynie za
zrealizowaną część umowy, jednocześnie oświadcza, że nie będzie on dochodził
odszkodowania od Zamawiającego za niezrealizowaną część umowy.
§9
Wykonawca gwarantuje płynność zaopatrzenia na leki oferowane zgodnie ze SIWZ i złożoną
ofertą przetargową.
§ 10
1. Oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z pełną realizacją zamówienia.
2. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen przez okres obowiązywania Umowy.
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki
następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.
§11
Warunki płatności:
1. Wykonawca wystawia faktury częściowe, na poszczególne zrealizowane zamówienia
w całości.
Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru leków podpisany przez upoważnione
osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia leku.
§12
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) za zwłokę w terminie dostawy Zamawiający naliczy kary umowne w
wysokości 0,5% wartości całości złożonego cyklicznego zamówienia za każdy
dzień opóźnienia do momentu jego zrealizowania w całości.
b) w razie nienależytego wykonania umowy ( przez nienależyte wykonanie
umowy Zamawiający rozumie niezrealizowanie kompletnego cyklicznego
zamówienia w ciągu 10-ciu dni od złożenia zamówienia ) Wykonawca zapłaci
karę umowną w wysokości 10% wartości całości złożonego cyklicznego
zamówienia.
c) jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na drodze cywilno – prawnej w zakresie
rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści.
§13
Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę z należytą starannością.
§14
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy.
§15
Wykonawca oświadcza, że nie będzie zbywał wierzytelności wynikających z tytułu niniejszej
Umowy bez zgody Zamawiającego.
Zamawiający - Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, ul. Raciborska 26
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Podpis Komisji Przetargowej
Strona .....
§16
Wszelkie sprawy sporne wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§17
Do niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych, Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 117.
§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§19
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
Zamawiający
Wykonawca
Uwaga!
* - miejsca oznaczone gwiazdką wymagają wypełnienia!
Zamawiający - Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, ul. Raciborska 26
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Podpis Komisji Przetargowej
Strona .....
Download