Cele i przesłanki polityki gospodarczej

advertisement
POLITYKA GOSPODARCZA
(notatki do wykładu)
CZĘŚĆ I.
Cele i przesłanki polityki gospodarczej
Cele generalne (nadrzędne, priorytetowe):
Zapewnienie suwerenności państwowej, stały wzrost gospodarczy, postęp społecznoekonomiczny, realizacja zasad sprawiedliwości, wolności i praw człowieka, zapewnienie
równości.
Cele ustrojowo – systemowe
Cele szczegółowe w zakresie umacniania ustroju społeczno-gospodarczego i zapewnienia
jego ewolucji.
Cele ekonomiczne
 Zapewnienie warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego, kształtowanie
warunków długotrwałego wzrostu, tworzenie materialnych podstaw dla rosnącego
bogactwa kraju i podnoszenia jego dobrobytu. Cele szczegółowe: kształtowanie
równowagi gospodarczej, podtrzymywanie koniunktury, eliminowanie zagrożeń
poprzez optymalizację dynamiki struktury gospodarczej w układzie gałęziowym i
przestrzennym; w krótszych okresach - to działanie służące dostosowywaniu popytu
i podaży z wykorzystaniem polityki pieniężnej i budżetowej. Realizacja celów
ekonomicznych następuje w drodze dokonywania optymalnych wyborów między
inwestycjami i bieżącą konsumpcją;
 Umacnianie konkurencyjności gospodarczej wobec otoczenia i wpływanie na wzrost
podziału na międzynarodowym rynku pracy;
 Optymalne i efektywne wykorzystywanie zasobów pracy;
 Zapewnienie
rozwoju
innowacyjności;
i
infrastruktury,
stymulowanie
przedsiębiorczości,
 Kształtowanie polityki strukturalnej promującej rozwój gałęzi postępu technicznego;
 Kształtowanie racjonalnej polityki przestrzennego zagospodarowania kraju opartej
na polityce regionalnej i zmierzającej do likwidacji dysproporcji regionalnych.
Cele społeczne polityki gospodarczej
Cele szczegółowe: sprawiedliwy podział dochodu narodowego, gwarancja zatrudnienia
zgodnie z kwalifikacjami, wyrównanie szans awansu, dostęp do dóbr kulturalnych i
oświaty, zapewnienie ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego (wtedy, gdy
zarobkowanie i dysponowanie własnymi środkami nie jest możliwe), likwidacja ubóstwa.
Parametry ubóstwa: minimum egzystencji, ubóstwo relatywne, ustawowa granica
ubóstwa, minimum socjalne, ubóstwo subiektywne.
(Minimum egzystencji - granica skrajnego ubóstwa oznaczająca minimum środków na
zaspokojenie wyłącznie niezbędnych potrzeb, tj. skromne wyżywienie, utrzymanie bardzo
małego mieszkania, uzupełnianie podstawowych artykułów gospodarstwa domowego i
bielizny osobistej, środki na zakup leków oraz na potrzeby szkolnictwa bez uwzględnienia
komunikacji, kultury, wypoczynku, potrzeby pracy zawodowej).
Cele ekologiczne polityki gospodarczej
Ochrona środowiska naturalnego i potrzeba rekultywacji przyrody.
Cele obronno-militarne
Cele obronno-militarne – polityka gospodarcza powinna zapewnić odpowiedni potencjał
gałęzi produkcji o znaczeniu obronnym, moce produkcyjne i środki dla potrzeb
utrzymania rezerw. Cele obronno-militarne powinny zajmować kluczowe miejsce wśród
celów polityki gospodarczej - stanowić znaczną pozycję w budżecie kraju, rezerwy
strategiczne na te cele, sukcesywne odnawianie, podlegają rotacji; polityka gospodarcza
powinna zakładać tworzenie rezerw na potrzeby obronno-militarne. Dotyczy to głównie
przemysłu
hutniczego,
samochodowego,
lotniczego,
elektronicznego
i
elektrotechnicznego, maszynowego).
Polityka gospodarcza powinna zapewniać możliwość wykorzystania tego potencjału w
całej gospodarce poprzez rozwiązania w organizacji, logistyce, zarządzaniu,
modernizowaniu przemysłu.
Podmioty polityki gospodarczej
Krajowe
 Centralne organy władzy państwowej: Sejm, rząd, ministrowie, kierownictwo
urzędów centralnych.
 Organy samorządu terytorialnego.
Uczestnictwo w prowadzeniu polityki gospodarczej jest realizowane poprzez sposób
powoływania, strukturę, zakres kompetencji, procedury.
Ponadnarodowe
Podmioty ponadnarodowe tworzone są w procesie integracji regionalnej (wspólnoty
narodowe). Istota ich udziału w polityce gospodarczej polega na przejmowaniu przez ich
organa niektórych funkcji związanych z planowaniem i realizacją funkcji gospodarczych w
skali wspólnoty, co jest związane – z drugiej strony – z rezygnowaniem władz krajowych
z części swoich uprawnień. Zakres uprawnień podmiotów ponadnarodowych jest
określony w umowach lub aktach normatywnych (statuty).
Ingerencja państwa lub podmiotów ponadnarodowych w gospodarkę jest związana z
ograniczeniem zasad wolności gospodarczej (rynkowej). Jest ona uzasadniana troską o
nadrzędne dobro publiczne (ponad interesami poszczególnych grup społecznych, czy
narodów).
Polityka gospodarcza jest pojęciem, które może być rozumiane jako:
 praktyczna działalność państwa wpływająca na gospodarkę;
 dziedzina wiedzy.
2
Doktryny społeczno-ekonomiczne i doktryny polityki gospodarczej
Na kierunki i treść działań w zakresie polityki gospodarczej wpływają założenia
wynikające z doktryn społeczno-ekonomicznych.
Doktryna to zbiór założeń, twierdzeń i poglądów, które, nawiązując do dorobku teorii,
zawierają tezy określające kierunki oraz środki realizacji polityki gospodarczej, opierające
się na przesłankach światopoglądowych, ideologicznych i moralnych, które nie mają w
pełni uzasadnienia naukowego.
Państwo powinno spełniać aktywną rolę w oddziaływaniu na gospodarkę poprzez rozwój
przemysłu, handlu, eksportu wysokich technologii i ochronę kraju przed konkurencją
zagraniczną.
Interwencjonizm ma oparcie w pracach naukowych wybitnych ekonomistów (Keynes,
Kalecki) i w doświadczeniach z funkcjonowania gospodarki rynkowej, zwłaszcza z okresu
lat 30-tych (wielki kryzys gospodarczy), a także z czasów drugiej wojny światowej (silne
zaangażowanie państwa). Ten kierunek w polityce gospodarczej zaznaczał się wyraźnie
w okresie do lat 70-tych, a i obecnie w wielu krajach ma miejsce nawiązywanie do jego
narzędzi i metod.
Doktryny społeczno-polityczne wiążą się z przesłankami natury czysto politycznej –
poglądami i koncepcjami określonych sił politycznych, celami i sposobami oddziaływania
państwa na gospodarkę, strategią rozwoju, zasadami funkcjonowania gospodarki.
Doktryny
społeczno-polityczne
a
programy
partii
socjaldemokratycznych, liberalnych, katolickiej nauki społecznej).
(komunistycznych,
Doktryny (poza generalnymi doktrynami społeczno-politycznymi) mogą dotyczyć
określonych problemów gospodarczych (np. doktryna wolnego handlu – zniesienie
ograniczeń w wymianie międzynarodowej), doktryna industrializacji – ze szczególnym
uwzględnieniem roli rozwoju przemysłu ciężkiego i środków produkcji.
System ekonomiczny
System ekonomiczny to zbiór powszechnie obowiązujących norm prawnych i ogólnie
akceptowanych zasad regulujących postępowanie wszystkich uczestników procesu
gospodarczego, który określają trzy elementy:
 kto i jak decyduje o kierunkach i ilości wytwarzanych dóbr,
 w jaki sposób jest bilansowana produkcja,
 jaki jest sposób podziału globalnego produktu społecznego w społeczeństwie.
Podstawę tych rozwiązań określa ustrój społeczny, w którym zasadnicze znaczenie mają
stosunki własnościowe (głównie własność środków produkcji).
Według kryterium własności środków produkcji wyróżniamy ustrój:
 kapitalistyczny (indywidualistyczny);
 kolektywistyczny (własność społeczna).
Według kryterium sposobu regulowania procesu gospodarczego i rodzaju mechanizmów
stosowanych w działaniach regulacyjnych wyróżniamy:
 systemy konkurencyjne (system gospodarki rynkowej);
 systemy regulowane administracyjnie (z udziałem sił politycznych).
Modele systemów ekonomicznych
 kapitalistyczno – konkurencyjny (kapitalizm rynkowy) - tendencja w krajach Europy
Zachodniej w XIX w.,
3
 kapitalistyczno – planowy (regulowany poprzez planowanie centralne), Europa
Zachodnia, USA, Japonia,
 kolektywistyczno – planowy – gospodarka kolektywna zarządzana centralnie
(socjalizm), socjalizm realny, ZSRR po II wojnie światowej,
 kolektywistyczno – konkurencyjny (socjalizm rynkowy), NEP (nowa polityka
ekonomiczna) w Rosji, Jugosławia po 1950 r.
Polityka gospodarcza w procesie transformacji ustrojowej
Transformacja wiąże się z gruntownymi przeobrażeniami funkcji państwa oraz polityki
gospodarczej. W procesie początkowym transformacji (np. w Polsce, a także w innych
krajach EŚ-W) polityka gospodarcza realizowała funkcje związane z przebudową
gospodarki w kierunku gospodarki rynkowej, polegające na likwidacji systemu nakazoworozdzielczego, kreowanie warunków umożliwiających uruchomienie oraz działanie
rynkowych mechanizmów regulacji oraz przekształcenie struktury własnościowej
gospodarki.
W zakresie przekształceń struktury własnościowej wyróżniamy trzy aspekty:
 powszechną prywatyzację – uwłaszczenie społeczeństwa, czyli przekształcenie
gospodarki centralnie planowanej w rynkową,
 reprywatyzację – przywrócenie byłym właścicielom utraconych własności,
 prywatyzację kapitałową – odpłatne przekazywanie obiektów państwowych w ręce
prywatne.
Transformacja polegała ponadto na:
 reorientacji w handlu zagranicznym, wiążącej się z podwyższeniem jakości
produktów sprzedawanych za granicę,
 zapewnieniu właściwej roli pieniądza,
 przekształceniu świadomości społeczeństwa i edukacji ekonomicznej,
 kształtowaniu nowej struktury społeczeństwa (powstanie klasy średniej),
Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania polityki gospodarczej
Uwarunkowania zewnętrzne
Uwarunkowania zewnętrzne dotyczą relacji międzynarodowych, wynikają one z położenia
geograficznego, sytuacji ekonomicznej, strategicznej i politycznej kraju.
Międzynarodowa sytuacja ekonomiczna, stosunki z sąsiadami, przynależność do
ugrupowań gospodarczych i politycznych – wynikają z nich określone zadania i
priorytety; międzynarodowa sytuacja gospodarcza; terms of trade.
Uwarunkowania wewnętrzne
Uwarunkowania wewnętrzne dotyczą stanu i struktury zasobów przyrodniczych, ludzkich i
naturalnych, zagospodarowania przestrzennego kraju, wewnętrznej sytuacji politycznej
(siły polityczne), stosunku społeczeństwa do władzy, elementów kultury politycznej, etc.
Zasoby ludzkie
Zasoby ludzkie – czynniki demograficzne i społeczne rozpatrywane w aspekcie ilościowym
i jakościowym. Czynniki te charakteryzuje liczba i struktura demograficzna i społeczna
ludności.
Cechy demograficzne z kolei stanowią przesłankę rozwoju szeroko pojętej infrastruktury:
budownictwa mieszkaniowego, szkolnictwa, usług, etc.
4
Istotnymi cechami charakteryzującymi zasoby ludzkie (kapitał ludzki) są takie elementy
jakościowe,
jak:
kultura,
tradycja,
dyscyplina
społeczna,
praworządność,
przedsiębiorczość.
Zasoby majątku trwałego
Zasoby majątku trwałego w gospodarce narodowej to wielkość i struktura majątku
trwałego, ale i tu ważne są także jakościowe cechy majątku trwałego.
Główne dziedziny polityki gospodarczej
W ramach polityki gospodarczej wyróżniamy dwa obszary:
 politykę makroekonomiczną - całokształt mechanizmów regulacyjnych: polityka
pieniężna, budżetowa,
 polityka mikroekonomiczna - konkretne zagadnienia gospodarki, gałęzi, rynki
określonych dóbr.
Główne elementy polityki ekonomicznej:
Polityka wzrostu – jej funkcją jest dynamizowanie procesu wzrostu gospodarczego w
długim okresie. Oddziaływanie na wydłużanie faz ożywienia i rozwoju cyklu
koniunkturalnego, znoszenie barier i usuwanie hamulców oraz skracanie faz kryzysu i
recesji.
Polityka strukturalna – funkcją jest kształtowanie relacji i proporcji między sektorami,
gałęziami gospodarki oraz rodzajami produkcji.
Polityka regionalna - obejmuje oddziaływanie państwa na rozwój i zagospodarowanie
kraju w wymiarze regionalnym, likwidowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów.
Polityka ekologiczna.
Wymienione polityki stanowią łącznie politykę rozwoju społeczno - gospodarczego kraju.
Trzy wymiary polityki gospodarczej wg kryteriów:
 przedmiotowego,
 instrumentacji.
Trzeci wymiar polityki to przestrzeń.
Ad. a) Wyróżniamy te dziedziny polityki, których przedmiotem jest oddziaływanie na
procesy gospodarcze w poszczególnych gałęziach gospodarki, a które określamy jako
politykę sektorową.
W ramach polityki sektorowej wyróżniamy główne jej dziedziny:
 przemysłową,
 rolną (agrarną),
 handlową,
 handlu zagranicznego i współpracy z zagranicą,
 komunalną,
a także politykę społeczną (politykę oświatową, ochrony zdrowia, mieszkaniową,
demograficzną i socjalną).
Ad. b) Dziedziny polityki gospodarczej wg stosowanych sposobów jej realizacji,
mechanizmów i narzędzi. Łącznie dziedziny są one określane jako
instrumentalna. Obejmuje ona następujące główne polityki:
polityka
5
 polityka pieniężna (emisyjna i kredytowa),
 budżetowa,
 fiskalna (podatkowa i celna),
 cenowo-dochodowa,
 inwestycyjna i lokalizacyjna,
 ubezpieczeń,
 zatrudnienia,
 naukowa i innowacyjna.
6
CZĘŚĆ II.
Polityka pieniężna (monetarna)
Istota i funkcje polityki pieniężnej
Polityka pieniężna polega na stosowaniu podaży pieniądza jako instrumentu realizacji
celów polityki gospodarczej. Jej głównym celem jest zapewnienie stabilnej wartości
pieniądza (cen), czyli przeciwdziałanie inflacji.
Głównym podmiotem polityki pieniężnej państwa jest krajowy bank centralny (w Polsce
NBP), który:
 emituje pieniądz gotówkowy,
 reguluje funkcjonowanie systemu bankowego,
 pełni funkcję banku państwa kontrolując podaż pieniądza oraz, niekiedy, finansując
deficyt budżetu państwa.
Modelowym założeniem usytuowania banku centralnego jest jego niezależność od rządu.
Warunkami skuteczności polityki banku centralnego jest jej spójność z polityką rządu
(budżet).
W UGW (UE) koordynatorem polityki pieniężnej jest EBC (Europejski Bank Centralny).
Regulowanie podaży pieniądza
Regulowanie podaży pieniądza polega na dostosowaniu jego ilości do aktywności
gospodarczej i wzrostu cen. Wzrost masy pieniądza powinien odpowiadać stopie wzrostu
gospodarczego.
Narzędzia regulacji:
 emisja pieniądza gotówkowego,
 kształtowanie stopy procentowej,
 kształtowanie stopy dyskontowej,
 prowadzenie operacji otwartego rynku,
 zarządzanie rezerwami w systemie bankowym,
 bezpośrednia kontrola kredytów bankowych,
 selektywna polityka kredytowa i stosowanie preferencyjnych stóp
procentowych,
 oddziaływanie na kurs walutowy.
Emisja pieniądza gotówkowego
Polityka emisyjna określa ilość pieniądza w obiegu, która zależy od:
 ilości pieniądza gotówkowego w obiegu,
 wielkości depozytów płatnych na żądanie,
 potrzeb wynikających z konieczności wymiany zużytych znaków pieniężnych na
nowe,
 potrzeb wzrostu gospodarczego,
7
 wielkości substytutów pieniądza w formie depozytów terminowych, w bankach
komercyjnych i instytucjach nie-bankowych.
(Różne ujęcia ilości pieniądza w gospodarce przy kształcie jej polityki (gotówka oraz
depozyty płatne na żądanie plus depozyty terminowe w bankach komercyjnych lub
depozyty terminowe w nie-bankowych instytucjach finansowych).
Baza monetarna - zasób pieniądza wielkiej mocy. Obejmuje gotówkę w obiegu oraz
rezerwy gotówkowe banków komercyjnych (instytucje finansowe obrotu pieniądza).
Kształtowanie stopy procentowej
Stopa procentowa pełni dwie podstawowe funkcje:
1) stanowi wskaźnik, który pozwala ocenić intencje polityki monetarnej państwa, co do
rodzaju polityki:
º polityka ekspansywna - zwiększanie podaży pieniądza,
º polityka restrykcyjna – zmniejszenie podaży pieniądza.
2) stopa procentowa spełnia kluczową rolę w oddziaływaniu na gospodarkę. Jest
instrumentem regulowania popytu na kredyt.
Kontrola podaży pieniądza poprzez stopę procentową polega na ustaleniu przez bank
centralny stopy procentowej, a następnie na dostarczeniu tylu pieniędzy (kredyt) dla
banków komercyjnych, ile wynika z popytu na rynku.
Mała stopa procentowa - brak oszczędności i selekcji inwestycji.
Wysoka stopa procentowa - nadmierne ograniczenie konsumpcji.
W Polsce podmiot uprawniony do ustalania stopy procentowej to Rada Polityki Pieniężnej
(z prezesem NBP). Od 1998 r. decyzje RPP – nastawienie na osiągnięcie odpowiedniego
poziomu inflacji (tzw. cel inflacyjny).
Kształtowanie stopy dyskontowej
Stopa dyskontowa jest to stopa procentowa pożyczek, które bank centralny udziela
bankom komercyjnym. Wpływa ona na finanse banków komercyjnych i innych instytucji
finansowych poprzez podaż i koszt kredytów.
Podnoszenie stopy dyskontowej przez bank centralny to ograniczenie
kredytowej banków komercyjnych w drodze zwiększania pożyczek.
ekspansji
Obniżenie stopy dyskontowej – zwiększa popyt banków komercyjnych na pożyczki z
banku centralnego.
Prowadzenie operacji otwartego rynku
Operacje otwartego rynku to transakcje dokonywane z inicjatywy banku centralnego z
bankami komercyjnymi.
Obejmują one warunkową i bezwarunkową sprzedaż lub kupno papierów wartościowych
lub dewiz, a także emisje własnych papierów dłużnych banku centralnego.
Operacje otwartego rynku równoważą popyt i podaż środków utrzymywanych przez banki
komercyjne w banku centralnym. Dzięki temu bank centralny wpływa na poziom
krótkoterminowych stóp procentowych na rynku międzybankowym.
Obecnie operacje otwartego rynku przeprowadzane przez Narodowy Bank Polski polegają
na emisji własnych papierów dłużnych (7-dniowych bonów pieniężnych), których
8
minimalna rentowność jest równa stopie referencyjnej wyznaczonej przez Radę Polityki
Pieniężnej.
Zarządzanie rezerwami w systemie bankowym
Bank centralny nakłada na banki obowiązek utrzymywania rezerwy obowiązkowej.
Rezerwa ma na celu łagodzenie wpływu bieżących zmian płynności sektora bankowego na
stopy procentowe na rynku międzybankowym. Służy również ograniczaniu nadpłynności
banków.
Rezerwą obowiązkową jest wyrażona w złotych część środków pieniężnych
zgromadzonych na rachunkach bankowych i uzyskanych ze sprzedaży papierów
wartościowych oraz innych środków przyjętych przez banki, podlegających zwrotowi, z
wyjątkiem środków przyjętych od innego banku krajowego, a także pozyskanych z
zagranicy, na co najmniej 2 lata.
Rezerwa obowiązkowa utrzymywana jest na rachunkach w NBP. Wysokość stopy rezerwy
obowiązkowej ustala Rada Polityki Pieniężnej. Od 31 października 2003 r. stopa rezerwy
obowiązkowej wynosi 3,5% dla wszystkich rodzajów depozytów. Od 30 września 2003 r.
wszystkie banki pomniejszają naliczoną rezerwę obowiązkową o równowartość 500 tys.
euro. Środki rezerwy obowiązkowej od 1 maja 2004 r. są oprocentowane.
Bezpośrednia kontrola kredytów bankowych
Jest stosowana rzadko (np. w warunkach wysokiej inflacji) i polega na kontroli
administracyjnej działalności kredytowej banku i instytucji finansowych.
Zaletą jest wysoka skuteczność w kreowaniu pieniądza kredytowego, wady to między
innymi:
 osłabienie konkurencji między bankami (niekorzystny wpływ
kredytów na rozwój małych przedsiębiorstw, średnich nowych)
reglamentacji
 niekorzystny wpływ na skuteczność - osłabienie w procesie selekcjonowania
inwestycji pod względem ich efektywności.
Selektywna polityka kredytowa i stosowanie preferencji
Selektywna polityka kredytowa polega na stosowaniu ułatwień kredytowych dla kategorii
pożyczkobiorców w celu wspomagania ściśle określonych preferowanych kierunków
inwestowania (np. preferencje regionalne, lokalne lub związane z działami gospodarki
(żywnościowa, budownictwo mieszkaniowe, termomodernizacja).
Głównymi narzędziami selektywnej polityki kredytowej są kredyty o mniejszej stopie
procentowej - jest stosowana razem z innymi narzędziami (dopływ pieniądza w postaci
subwencji, udzielanie gwarancji kredytowych, powoływanie funduszy gwarancyjnych,
instytucje finansowe).
Oddziaływanie na kurs walutowy
Celem jest stabilizowanie kursów walutowych, mających znaczenie dla kształtowania cen
eksportu i importu i wpływ na stabilność cen krajowych. Im wyższy udział importu i
eksportu w dochodzie narodowym, tym ważniejszy kurs.
Polityka pieniężna wpływa ograniczająco na osiąganie nadwyżki eksportowej i powoduje
aprecjację waluty, w Polsce kursy walutowe kształtują się pod wpływem działania
mechanizmu rynkowego.
Polityka twarda - zwalczanie inflacji. Ograniczenie podaży pieniądza, napływ depozytów,
podwyższenie stóp % - zmiana kredytu - ograniczenie eksportu, obniżenie dochodu,
popytu, zatrudnienia, ogólna recesja, wzrost bezrobocia itd.
Od 12 kwietnia 2000 r. kurs złotego jest kursem płynnym i nie podlega żadnym
ograniczeniom. Bank centralny nie stawia sobie za cel określenia z góry poziomu kursu
9
złotego do innych walut. Zastrzega sobie jednak prawo do interwencji, o ile uzna je za
konieczne do realizacji celu inflacyjnego.
Wstępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się, że przystąpi do strefy euro. W
przyszłości złoty zostanie zatem zastąpiony wspólną walutą europejską, a politykę
pieniężną będzie kształtował Europejski Bank Centralny. Jednym z warunków
przystąpienia do strefy euro jest spełnienie kryterium stabilności kursu walutowego.
Dlatego w okresie poprzedzającym przyjęcie euro kurs złotego do euro zostanie, na co
najmniej dwa lata, usztywniony w ramach systemu kursowego ERM II (ang. Exchange
Rate Mechanism II). Oznacza to, że w tym czasie Narodowy Bank Polski będzie
utrzymywał rynkowy kurs złotego wobec euro w przedziale dopuszczalnych wahań w
stosunku do ustalonego kursu centralnego.
Podstawowe stopy procentowe NBP (maj 2009):
Stopa procentowa:
Stopa referencyjna *)
Stopa lombardowa
Stopa depozytowa
Stopa redyskonta weksli
Stopa rezerwy obowiązkowej:
- od wkładów złotowych płatnych na każde
żądanie
- od terminowych wkładów złotowych
- od wkładów w walutach obcych płatnych na
każde żądanie
- od wkładów terminowych w walutach obcych
- od środków uzyskanych z tytułu sprzedaży
papierów wartościowych z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu (repo)
Oprocentowanie środków rezerwy
obowiązkowej
3,75
5,25
2,25
4,00
Obowiązuje
od dnia
2009-03-26
2009-03-26
2009-03-26
2009-03-26
3,5
2003-10-31
3,5
2003-10-31
3,5
2003-10-31
3,5
2003-10-31
0
2004-06-30
0,9 stopy redyskontowej
weksli
2004-05-01
Oprocentowanie
10
Polityka budżetowa
Budżet państwa na 2009 rok (Polska)
(z Ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r.):
Dochody budżetu państwa
303.034.805 tys. zł
z tego:
 podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu
państwa
 środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł
niepodlegające zwrotowi
Wydatki budżetu państwa (nie większe niż)
Deficyt budżetu państwa (nie większy niż)
269.433.341 tys. zł
33.601.464 tys. zł
321.221.112 tys. zł
18.186.307 tys. zł
Podstawowym narzędziem polityki budżetowej jest budżet - roczny plan dochodów i
wydatków oraz przychodów i rozchodów:
1) organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,
2) sądów i trybunałów,
3) administracji rządowej (Ustawa o finansach publicznych z 1998 r.); [Winiarski, str.
443]
Budżet państwa jest uchwalany w formie ustawy budżetowej
kalendarzowego. Budżet stanowi program działania rządu.
na
okres
roku
Budżet państwa jest zespołem narzędzi i środków służących realizacji określonych zadań
społeczno-gospodarczych państwa.
Udział budżetu państwa w PKB jest uważany za wskaźnik stopnia ingerencji państwa w
gospodarkę.
Budżet państwa spełnia trzy funkcje:
 funkcja alokacyjna,
 funkcja redystrybucyjna,
 funkcja stabilizacyjna.
Funkcja alokacyjna polega na kształtowaniu struktury wytwarzanego produktu
społecznego (gromadzenie dochodów i dokonywanie wydatków). Działania alokacyjne są
dokonywane przez rząd między sektorem publicznym i prywatnym, a następnie wewnątrz
tych sektorów.
W sektorze publicznym alokacja polega na określeniu wielkości środków, które mogą być
przeznaczone na konkretne zadania. Budżet przesądza o zakresie i formie wytwarzania
dóbr i usług przez poszczególne jednostki publiczne.
W sektorze prywatnym alokacja jest realizowana pośrednio przez działania wpływające
na ukierunkowanie przeznaczenia dóbr, usług i czynników produkcji przy pomocy dotacji,
subsydiów i podatków.
Alokacja odzwierciedlana jest głównie po stronie wydatkowej, która określa rozmiary i
zakres sektora publicznego.
11
Wydatki publiczne obejmują wydatki o charakterze inwestycyjnym i przeznaczone na
działalność służb społecznych i ekonomicznych. Polityka alokacji może być realizowana
także przez instrumenty dochodowe.
Funkcja redystrybucyjna polega na oddziaływaniu przez państwo na ostateczny podział
dochodów indywidualnych w drodze korygowania dochodów pierwotnych poprzez
redukowanie przy zastosowaniu podatków. Dotyczy kształtowania ostatecznego budżetu
w trzech płaszczyznach:
 bezpośredniej redystrybucji - realizowana za pomocą podatków i transferów
pieniężnych socjalnych (np. zasiłki dla bezrobotnych),
 bezpłatnego lub częściowo płatnego zaspokajania potrzeb społecznych w drodze
wykonywania świadczeń przez odpowiednie jednostki sektora publicznego,
 oddziaływania na warunki, w jakich dokonuje się pierwotna redystrybucja dochodu oddziaływanie na warunki, w jakich kształtuje się i uzyskuje dochody pierwotne.
Podstawowym instrumentem polityki budżetowej jest podatek. Jest to przymusowe
świadczenie w celu pokrycia obciążeń publicznych, pobierane przez państwo. Podatki
wpływają na strukturę konsumpcji.
Założenie polityki podatkowej - warunki rynkowe powodują nadmierne zróżnicowanie
dochodów; instrumenty podatkowe pozwalają na korektę zróżnicowań.
Rodzaje opodatkowania:
 podatek stały,
 podatek liniowy,
 podatek progresywny,
 podatek degresywny.
Grupy źródeł przychodów z tytułu podatków:
 podatki od dochodów wewnętrznych (dochodów osobistych ludności i dochodów
przedsiębiorstw),
 podatki bezpośrednie - np. ubezpieczenia społeczne, a także formy opodatkowania
własności,
 podatki wewnętrzne pośrednie np. akcyza, VAT, (obrotowy),
 podatki z handlu zagranicznego - np. opłaty, podatki importowe i eksportowe.
Stabilizacja procesów gospodarczych - zapewnienie wysokiego stopnia wykorzystania
potencjału, stabilności cen, przeciwdziałanie inflacji, równe tempo wzrostu gospodarczego
i bilansu płatniczego, realizowane przez regulowanie popytu.
Gdy popyt jest niedostateczny - ograniczenia działalności gospodarczej, niski potencjał
gospodarczy - stymulacja wzrostu poprzez obniżkę podatków i wydatków budżetowych aż
do deficytu budżetowego. Wzrost wydatków - zwiększenie proporcjonalne wzrostu
dochodu narodowego (efekt mnożnikowy). Gdy popyt jest zbyt duży, występuje ryzyko
przegrzewania koniunktury.
- inflacja – polityka budżetowa przeciwdziała jej poprzez zwiększenie przychodów
budżetu i ograniczanie wydatków - zmniejszenie konsumpcji, inwestycji; hamuje ceny,
produkcję, obniża poziom zatrudnienia. Powoduje powstanie problemu bezrobocia.
Najlepsze narzędzia polityki budżetowej to obciążenia podatkowe. Polityka budżetowa
dostosowuje instrumenty podatkowe do koniunktury. Reaguje na wzrost gospodarczy np.
przez odliczanie podatku od VAT od zakupów inwestycyjnych, kosztów inwestycji od
podstawy opodatkowania, ulgi proeksportowe. Nadwyżki na rynku krajowym i za granicą.
12
Występują następujące prawidłowości:
 zbyt niski poziom opodatkowania - nie sprzyja koniunkturze - zbyt mały budżet, nie
dostarcza ludziom dóbr publicznych (brak pobudzenia produkcji),
 wzrost opodatkowania - wzrost podaży dóbr publicznych, korzystne warunki dla
gospodarki,
 zbyt wysoki poziom podatków - osłabienie bodźców do pracy, oszczędzania i
inwestowania.
Krzywa Laffera
50
Wpływy podatkowe
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0
20
40
60
80
100
Stopa podatkowa
Typy polityki budżetowej
Typ pasywny - opiera się na założeniu, że określane ustawowo zasady kształtowania
dochodów i wydatków budżetowych kształtują mechanizm samoregulacyjny, jego
działanie to automatyczne reagowanie na zmiany sytuacji gospodarczej w celu
wyzwalania impulsów do kompensowania wahań koniunkturalnych. W praktyce jest to
podział na poszczególne obszary gospodarki.
Typ aktywny (dyskrecjonalny) - aktywna polityka gospodarcza polega na podejmowaniu
odpowiednich środków w celu przeciwdziałania wahaniom koniunkturalnym, stabilizacji
cen lub ograniczania bezrobocia.
Podstawowe rodzaje działań aktywnej polityki gospodarczej obejmują zmiany:
 stawek podatkowych,
 transferów z budżetu państwa (większe subwencje dla gmin),
 wydatki na roboty i inwestycje publiczne.
Fazy regulacji
Regulowanie rozwoju gospodarczego to proces, w którym możemy wyróżnić fazy:
Faza I - rozpoznania - obejmuje okres do czasu uzyskania niezbędnych informacji oraz
dokonania odpowiednich analiz i ocen sytuacji
Faza II - decyzyjna - obejmuje ona ustalanie form i zakres niezbędnych zmian oraz dobór
odpowiednich instrumentów polityki budżetowej dostosowanych do tej sytuacji (z fazy I)
Faza III - instrumentalna - obejmuje ona postępowanie administracyjne i legislacyjne
związane z realizacją założonych zmian w polityce gospodarczej
13
Faza IV - ujawniania się efektów podjętych działań (gospodarkę cechuje znaczna inercja)
Polityka budżetowa - czy tylko budżet państwa?
Parlament Europejski przyjął budżet UE na lata 2007-13.
Budżet Unii na kolejną siedmiolatkę wyniesie łącznie ponad 864 mld euro, czyli 1,05
proc. unijnego Dochodu Narodowego Brutto.
Polska ma być jednym z największych beneficjentów tego budżetu - przypadnie jej
łącznie 89,6 mld euro, co po odjęciu naszej składki daje około 60 mld netto.
W ramach polskiej części budżetu aż 59 mld euro pójdzie na fundusze strukturalne i
spójnościowe, 24 mld - do rolników.
(O ile oczywiście polskie władze będą potrafiły wszystkie te pieniądze wykorzystać).
14
Polityka podatkowa
Polityka podatkowa stanowi część polityki budżetowej. Jej przedmiotem jest
kształtowanie systemu i metod podatkowych w celu zapewnienia przychodów budżetowi
państwa.
Podatek realizuje cele gospodarcze w budżecie, jest to kategoria ekonomiczno - prawna,
stanowi jednostronne, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenie pieniężne pobierane przez
organy państwa lub innej instytucji sprawującej władzę
Funkcje podatku:
 fiskalna,
 regulacyjna (alokacyina),
 stymulacyjna.
ad.1) Dostarcza budżetowi dochodów na utrzymanie państwa i realizację zadań.
ad.2) Polega na korygowaniu podatku. Kształtowanie wielkości dochodu podatników.
ad.3) Polega na wykorzystaniu podatku do pobudzenia wzrostu gospodarczego, Wywiera
hamujący lub promujący wpływ na warunki działania jednostek, tempo rozwoju, wielkości
i struktury konsumpcji.
Trzy wymogi systemu podatkowego (według zasad Adama Smitha):
System podatkowy powinien
 mieć zharmonizowaną strukturę (wyeliminowanie sprzeczności w zakresie celów
różnych rodzajów opodatkowania),
 być racjonalny ekonomicznie (oparcie na podatku dochodowym),
 być racjonalny pod względem prawnym (logiczna, jasna i zwarta całość, z
zachowaniem powiązań poszczególnych elementów).
Ponadto system podatkowy powinien zapewniać:
 równomierność obciążenia,
 pewność podatku dla opodatkowanego,
 dogodność podatkową,
 „taniość” podatków.
Źródła przychodów podatkowych powinny charakteryzować się:
 trwałością,
 gwarancją wpływów budżetowych,
 podatki mają sprzyjać rozwojowi działalności gospodarczej,
 rozwiązania winny uwzględniać społeczne skutki rozwiązań fiskalnych.
Obciążenia podatkowe powinny uwzględniać zdolność podatkową z uwzględnieniem:
 sytuacji podatnika,
 rodzaju i wielkości przedmiotu opodatkowania.
Podatek od osób fizycznych - wysokość regulowana przez stopę podatkową i modyfikację
podstawy (kwoty wolne, wyłączenia, obniżenie wymiany) - socjalne, rodzinne,
inwestycyjne. Wzrost podatku łagodniejszy przy dużej liczbie stawek, progów i
przedziałów podatkowych.
15
Podatek konsumpcyjny - od dochodu wydatkowanego. Obciąża pośrednio osoby kupujące
towary, zawierając podatek w cenie nabywanych towarów. Sprzedający jest płatnikiem
podatku. Podatnikiem jest konsument. Charakter ogólny lub selektywny (stosowany do
niektórych towarów).
Zaliczamy do nich:
 podatek obrotowy,
 podatek od wartości dodanej,
 akcyza i opłata monopolowa.
Podatki ogólne to:
 obrotowy,
 od wartości dodanej.
Podatek obrotowy był stosowany w Polsce do czasu wprowadzenia VAT. Naliczany był wg
stawki % od wartości sprzedaży. Przedmiotem opodatkowanym VAT są obroty handlowe i
usługowe krajowe bez eksportu. Podstawą jest cena sprzedaży w każdej formie obrotu z ceny jest wyłączona ta wartość, która jest zapłacona w poprzednich fazach obrotu.
Często stawki podwyższone (towary luksusowe) lub ulgowe (socjalne). W Polsce VAT
wprowadzono w reformie podatkowej od lipca 1993 r.
Walorami jego są:
 odporność na inflację,
 płynne i szybkie zasilanie budżetu,
 utrudnianie oszustw podatkowych,
 nie zakłócanie konkurencji,
 wyłączenie podwójnego opodatkowania od inwestycyjnych.
Podatki konsumpcyjne:
 akcyza,
 opłata monopolowa,
 cła.
W Polsce zakres przedmiotowy akcyz jest szerszy niż w Europie. Charakter podatków
selektywnych podobny jak VAT, ale różne stawki.
Cechy podatków konsumpcyjnych:
 prostota,
 niskie koszty poboru,
 wysoka wydajność poboru.
Dwa rodzaje realizacji polityki podatkowej:
Polityka pasywna - określane ustawowo zasady kształtowania dochodów i cen tworzą
mechanizm reagowania automatycznego cen i dochodów na zmianę sytuacji
gospodarczej. Stabilizacja rozwiązań - działanie nie wymaga decyzji - działanie następuje
w wyniku zmian sytuacji gospodarczej.
Polityka aktywna - podejmowanie odpowiednich działań - przeciwdziałanie inflacji,
Zróżnicowanie dynamiki dochodów i ograniczenie bezrobocia.
Argumenty przeciw aktywnej polityce:
16
 nieskuteczność,
 niezgodna z rynkiem,
 kosztowna administracja, biurokracja,
 wzrost płac i cen nie ulega likwidacji - tylko przesunięcia w czasie - presja inflacyjna
(inflacja tłumiona).
Argumenty za aktywną polityką:
 konieczna w warunkach monopolu rynku, korporacji i związków zawodowych,
 one tworzą niedoskonałą konkurencję, taka polityka
wykorzystania zasobów, zatrudnienia i danej stopy inflacji,
to
wyższy
poziom
 pozwala na utrzymywanie stopy wzrostu płac w stosunku do wydajności,
 łagodzenie sprzeczności między cenami a zatrudnieniem.
Podatek liniowy
Twórcy koncepcji: Robert Hall, Alvin Rabushka. Instytut Hoovera, Stanford – 1981, dla
USA; 19% CIT, 19% PIT
Istota podatku liniowego (w czystej formie) a kwota wolna od opodatkowania
Teza:
niższe podatki tworzą zachęty do pracy, oszczędności i inwestycji a więc
sprzyjają wzrostowi gospodarczemu, który z kolei powoduje przyrost
pracy, dochodów i nie powoduje zmniejszenia dochodów budżetowych;
º
ograniczenie szarej strefy i poprawa ściągalności podatków (Gruzja, Kirgizja
– 50% szara strefa; por. Raport z transformacji)
Pionierzy: Estonia (1994), Litwa, Łotwa; Rosja (2001) – wzrost dochodów i wysokie
oceny konkurencyjności (Raporty MDI, WEF, FEwK)
º
Następni: Ukraina, Gruzja, Kirgistan, Kazachstan, Słowacja, Rumunia, Macedonia,
Czarnogóra, Mongolia,
2008 – Albania, Bułgaria, Czechy - od dochodu superbrutto (powiększonego o składki
socjalne)
Opinie ws. podatku liniowego i argumenty zwolenników i przeciwników:
º wymiar polityczny
º wpływ na konkurencyjność gospodarki i sprawiedliwość społeczną
º koszt administrowania systemem (USA – 10-20% wpływów)
º efektywna stopa podatkowa (W. Buffet)
º USA – dodatkowa motywacja – ewentualne zniesienie odpisów oprocentowania
kredytów hipotecznych
º inne (J. Osiatyński, Z. Sadowski, A. Wernik)
Opinie ws. podatku liniowego:
- Jestem za wprowadzeniem podatku liniowego, ale tylko w momencie, gdy będzie to
bezpieczne dla gospodarki i budżetu - mówi minister finansów Jacek Rostowski w
wywiadzie dla Rzeczpospolitej. I kategorycznie dodaje: - Rok 2009 to za wcześnie.
- Nigdy nie zaakceptuję czegoś, co będzie nieodpowiedzialne – stwierdził w rozmowie z
"Rzeczpospolitą" Rostowski pytany, czy poda się do dymisji, jeśli rząd będzie chciał
przeforsować wprowadzenie podatku liniowego od początku przyszłego roku.
17
Reforma podatkowa / finansów publicznych








zmniejszenie wydatków
zmniejszenie/zwiększenie dochodów
zmiana struktury wpływów / źródeł
zmiana struktury obciążeń podatkowych
zwiększenie skuteczności
zwiększenie przejrzystości
uproszczenie systemu
zmniejszenie kosztów (poboru i SYSTEMU)
18
Polityka zatrudnienia
Wrzesień 2007 r. był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano spadek liczby
bezrobotnych i stopy bezrobocia, zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym - podał w
komunikacie Główny Urząd Statystyczny. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w
końcu września 2007 r. stanowili 11,6 procent cywilnej ludności aktywnej zawodowo.
W sierpniu 2007 r. stopa bezrobocia wynosiła 11,9 procent, we wrześniu 2006 r. - 15,2
procent.
Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińskomazurskim (19 procent), zachodniopomorskim (16,7 procent), kujawsko-pomorskim
(15,2 procent) oraz świętokrzyskim (14,9 procent). Najniższą stopą bezrobocia
charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (8,3 procent), małopolskie (9 procent)
oraz mazowieckie (9,5 procent). W stosunku do września ubiegłego roku stopa
bezrobocia obniżyła się we wszystkich województwach.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu września 2007 r.
wyniosła 1 mln 777,8 tys. osób (w tym 1 mln 59,0 tys. kobiet) i była niższa niż przed
miesiącem o 44,1 tys. osób. W ujęciu rocznym obniżyła się ona o 585,9 tys.
W porównaniu z wrześniem ubiegłego roku spadła liczba bezrobotnych nowo
zarejestrowanych oraz zmniejszyła się liczby bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji
urzędów pracy.
We wrześniu 2007 r. do urzędów pracy zgłoszono mniej ofert pracy niż w poprzednim
miesiącu, a więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W porównaniu z
wrześniem 2006 r. wyraźne zmiany odnotowano w strukturze bezrobotnych według
wieku, do 24 lat (różnica in minus o 2,4 punktu procentowego). Zmniejszył się także
odsetek osób pozostających bez pracy powyżej 1 roku (różnica in minus o 2,3 punktu
procentowego).
… ale w 2009 roku stopa bezrobocia wyniosła:
Ostatnia
wartość
(IV 2009)
11%
Zmiana
-0.2
Poprzednia
wartość
(III 2009)
11.2%
Wartości ekstremalne
Największa: 20.7% (II 2003)
Najmniejsza: 8.8% (X 2008)
Kraj
Źródło
Polska (Europa)
Główny Urząd Statystyczny
Opis
Stopa bezrobocia jest to wielkość statystyczna obrazująca wielkość
wskaźnika
bezrobocia w danym kraju. Wskaźnik może być liczony na dwa
sposoby:
- jako stosunek liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy
do zasobu siły roboczej;
– jako relacja liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy do
liczby ludności w wieku produkcyjnym, tj. do liczby osób w granicach
wiekowych określających w danym kraju wiek produkcyjny (w Polsce
16-60 lat dla kobiet i 16-65 lat dla mężczyzn);
Stopa bezrobocia obliczona drugim sposobem jest zawsze niższa, bo
liczebność ludności w wieku produkcyjnym jest zawsze większa od
liczebności zasobu siły roboczej.
19
BAEL - badanie prowadzone od maja 1992r. zgodnie z metodyką Międzynarodowej
Organizacji Pracy co kwartał przez Główny Urząd Statystyczny badanie aktywności
ekonomicznej ludności, polegające na ankietowaniu ogólnopolskiej próby gospodarstw
domowych. Jest to specyficzne badanie panelowe, w którym w każdej kolejnej fali
badania wymieniana jest 1/4 składu próby (tzw. panel rotacyjny).
Badanie zgodne z
metodyką
Międzynarodowej
Organizacji
Pracy
zapewnia
porównywalność uzyskanych danych w skali międzynarodowej. Badania dotyczą
reprezentacyjnej próby osób w wieku 15 i więcej lat. W trakcie BAEL zostaje ustalona
liczba osób aktywnych zawodowo, równa sumie pracujących i bezrobotnych. Bierni
zawodowo to ci, których nie sklasyfikowano ani jako pracujących ani jako bezrobotnych.
Zgodnie z metodyka BAEL pracującymi są osoby, które w badanym tygodniu co najmniej
przez 1 godzinę wykonywały pracę zarobkową, tzn. prowadziły własną działalność
gospodarczą(zatrudniając co najmniej 1 pracownika najemnego), pracowały na własny
rachunek, były zatrudnione w charakterze pracownika najemnego na podstawie stosunku
pracy, pomagały bez umownego wynagrodzenia w prowadzeniu rodzinnej działalności
gospodarczej lub uczyły sie zawodu otrzymując wynagrodzenie. Osoby, które akurat nie
pracowały z powodu urlopu, choroby, strajku, przerwy w działalności zakładu, pogody, są
również zaliczane do pracujących. Dodajmy, że w niektórych krajach do pracujących
zalicza się nawet żołnierzy.
Aby osoba została uznana za bezrobotną wg BAEL, musi spełniać 3 warunki:

nie pracowała w okresie badanego tygodnia

Przez 4 tygodnie (wliczając jako ostatni-tydzień badany)poszukuje aktywnie pracy

jest gotowa do podjęcia pracy w badanym lub następnym tygodniu
Do bezrobotnych zalicza się także osoby, które znalazły pracę oraz czekają na jej
rozpoczęcie (do 30 dni) Na podstawie BAEL oblicza sie także współczynnik aktywności
zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia.
Polityka zatrudnienia - czynne oddziaływanie władz państwowych na rynek pracy pod
kątem potrzeb gospodarczych kraju oraz godzenia interesów pracodawców i
zatrudnionych (por. Winiarski, str. 466);
Geneza - polityka pracy – ingerencja państwa w rynek pracy (ochrona pracy), W.
Brytania, pocz. XIX w.
Cel nadrzędny polityki państwa - polityka zatrudnienia powinna mieć swoje autonomiczne
cele (wykorzystywanie zasobów pracy, samodzielne źródła utrzymania), a nie instrumentalne jej podporządkowanie gospodarce.
Rola Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) (1919) - konwencja ratyfikacyjna i
wypływ na politykę zatrudnienia (od Wielkiego Kryzysu 1929-34) – ubezpieczenie
bezrobotnych, bezrobocie młodzieży
Zadania i cele polityki zatrudnienia w państwie wypływają z funkcji zatrudnienia:
 funkcji społecznej - kształtowanie zatrudnionych w procesie rozwoju społecznego,
 funkcji ekonomicznej - rozwój gospodarczy czynnik pracy,
 funkcji dochodowej - zatrudnienie, tworzenie i podział dochodu narodowego.
Polityka zatrudnienia podejmuje zadania:
 redukcja bezrobocia
20
 likwidacja ubóstwa
 wypełnianie luki zatrudnieniowej
 oddziaływanie na decyzje w sprawie wyboru miedzy bezrobociem a inflacją
Reorientowanie instytucji funkcjonujących na rynkach pracy (Urzędy Pracy, instytucje
gospodarki rynkowej zajmujące się zatrudnieniem).
Rodzaje bezrobocia
 frykcyjne,
 strukturalne,
 koniunkturalne,
 nieefektywnego popytu,
 placowe,
 ukryte.
Ad.1) Równoległe występowanie bezrobocia i wolnych miejsc pracy; Wynika z
terytorialnego lub zawodowego niedostosowania popytu i podaży siły roboczej. To
ruchliwość zawodowa robotnik6w, poszukiwanie innej pracy itp.
Ad.2) Wynika z niedostosowania struktur przestrzennych i kwalifikacyjnych, branżowych
dotyczących podaży i popytu. Zmiany w związku z innowacyjnością technicznoorganizacyjną i konkurencyjnością gałęzi.
Ad.3) Wynika ze spadku produkcji i sytuacji kryzysowych w gospodarce.
Ad.4) Brak odpowiedniej liczby miejsc pracy (braki popytu).
Ad.5) Nieakceptowanie oferowanych miejsc pracy z powoda niskich płac.
Ad.6) Przerost zatrudnienia (nie występuje w gospodarce rynkowej).
Gwałtowny wzrost bezrobocia w okresie transformacji w krajach EŚ-W
Metody pomiaru bezrobocia:
 statystyka UP,
 BAEL (GUS),
 spis powszechny.
Podstawy teoretyczne kształtowania się zatrudnienia i bezrobocia:
 Klasyczna koncepcja rynku pracy (podaż, popyt),
 Teoria J.M. Keynesa (roboty publiczne, mnożnik zatrudnienia),
 Naturalna stopa bezrobocia (M. Friedman, E.S. Phelps),
 Krzywa Philipsa (współzależność: stopa bezrobocia, stopa inflacji).
Stagflacja a koncepcja krótkookresowej wymienialności/substytucyjności bezrobocia i
inflacji
Instrumentacja polityki zatrudnienia:
 zwiększanie popytu na siłę roboczą
21
 subwencjonowanie płac i zatrudnienia w sektorze prywatnym (a także subsydia
eksportowe)
 tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze państwowym programy)
 popieranie przedsiębiorczości (MŚP, inicjatywy lokalne, self-employment, zasiłki
celowe na zakładanie firm, mikrokredyty, etc).
 roboty publiczne.
 ograniczanie podaży siły roboczej.
 zmniejszanie zasobów siły roboczej.
 skracanie czasu pracy.
 transfer siły roboczej – międzynarodowy i europejski rynek pracy.
Koordynacja polityk gospodarczych w Unii Europejskiej
Zakres i intensywność koordynacji polityk gospodarczych w Unii Europejskiej
Zakres polityki gospodarczej
Koordynacja
pełna
Koordynacja
formalna
Podatkowa
X
Konkurencji
X
Regionalna
X
Zatrudnienia i polityki socjalnej
X
Przedsiębiorczości
X
Polityka przemysłowa
X
Dobrobytu
Polityka kursowa
Koordynacja
ograniczona
X
X
Polityka ochrony konsumenta
X
Polityka pieniężna
X
Polityka budowy wewnętrznego
rynku
X
Polityka rolna
X
Rybołówstwa
X
Energetyczna
X
Transportowa
X
Badania i rozwój
X
Źródło: Jan Solarz, str. 226
22
Polityka strukturalna
Struktura gospodarki to układ elementów gospodarki oraz zespół relacji między nim.
Najważniejszymi parametrami charakteryzującymi są:
- udział w wytwarzaniu dochodu narodowego
- majątek trwały
Najważniejszymi przemianami są:
1. Struktura działowo – gałęziowa i sektorowa, która jest określona przez układ
przedmiotowy.
2. Struktura przestrzenna
3. Struktura własnościowa, struktura ta wynika z relacji środków własności i środków
produkcji
Integralnym składnikiem procesów gospodarczych są przemiany strukturalne ich
czynnikiem motorycznym jest postęp techniczny i technologiczny, który wpływa na
pogłębianie się specjalizacji i społecznego podziału pracy, poprawę efektywności.
Ogólnym kierunkiem wspierania przemian społeczno – gospodarczych jest rozwój sfery
usług.
sektory:
-
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybołówstwo
przemysł i budownictwo
szeroko rozumiana sfera usług
Polityka strukturalna obejmuje całokształt przedsięwzięć podejmowanych przez
organizacje państwowe w celu kształtowania podrzędnych struktur gospodarczych.
Najbardziej zaawansowaną formą polityki strukturalnej uznaje się restrukturyzację.
Jej zadaniem jest:
 nadrzędność celu
 aktywne kształtowanie nowego, zamierzonego układu strukturalnego
Cechą układów strukturalnych jest ich współzależność i wzajemne sprzężenia, które
łączą poszczególne elementy układów strukturalnych.
Z polityką strukturalną powinna być spójna i zharmonizowana polityka realizowana
względem poszczególnych działów tj. sektorową, działów gospodarki narodowej.
Celami są:
 poprawa ekonomicznej efektywności gospodarki (dziedziny o niskiej rentowności do
wysokiej rentowności
 przyspieszenie rozwoju gospodarczego
 unowocześnienie gospodarki (rozwijanie tych dziedzin, które szybciej się rozwijają)
 podnoszenie konkurencyjności krajowych wyrobów na rynkach światowych
 przezwyciężanie barier i ograniczeń rozwojowych
Zaletą polityki strukturalnej jest system preferencji i innych narzędzi ekonomicznych,
które zmieniając istniejące w poszczególnych dziedzinach relacje opłacalności mają
skłaniać podmioty gospodarcze do poszczególnych zmian struktury prowadzonej
działalności.
Polityka strukturalna może być realizowana za pomocą szerokiej gamy środków, poprzez
które dokonuje się interwencja państwa i następuje regulacja działań podmiotów
gospodarczych.
23
Wybór odpowiednich środków zależy od wielu czynników a w szczególności ekonomicznopolitycznych, społecznych, instytucjonalnych oraz historycznych.
Formy polityki strukturalnej
Polityka ta może przybierać formę dostosowawczą – zmierzać do gospodarki zgodnej z
zasadami działającego systemu,
polityka zapobiegawcza – bazuje na mechanizmach rynkowych i ogranicza działania
rewolucyjne do usuwania barier hamujących sprawne funkcjonowanie rynku.
Interwencja – ingerująca bezpośrednio w procesy gospodarcze w celu osiągnięcia
zamierzonych przekształceń strukturalnych.
degresywna – chroniąca wspomagająca te dziedziny gospodarki, które przeżywają
trudności gospodarcze
ofensywna – aktywnie wspiera dostosowywanie się gospodarki do nowych warunków w
drodze promocji nowych przyszłościowych dziedzin gospodarczych.
W praktyce polityka strukturalna polega na stosowaniu różnych form (mają one
znaczenie komplementarne względem siebie).
Polityka przemysłowa – to działalność interwencyjna państwa wobec przemysłu
polegająca na modyfikacji alokacji dokonywanej przez rynek. Zakres polityki
przemysłowej może być różny:
1. Ogólny – dotyczy całości przemysłu, przy pomocy środków polityki
makroekonomicznej
2. Selektywny – dotyczy określonych gałęzi, branż lub przedsiębiorstw w oparciu o
preferencje strukturalne (polityka sektorowa).
Potrzeba modyfikowania przez państwo działania mechanizmów rynkowych wynika z
ułomności działania rynku. Ułomności mogą mieć charakter:
1. Statyczny – przedsiębiorstwa produkcyjne zadowalające się osiąganiem niższej
produkcji, bowiem w warunkach rynkowych mają możliwość dyktowania cen
2. Ułomności o charakterze dynamicznym
Polityka przemian może być polityką aktywną lub defensywną.
Aktywna – polega na pobudzaniu przemian strukturalnych w przemyśle, innowacyjności,
jest realizowana przy pomocy różnych środków, państwo angażuje się w finansowanie
badań naukowych, ułatwia przenikanie innowacji technicznych pomiędzy gałęziami
przemysł, państwo dba o dopływ wykwalifikowanych kadr, dba o rozwój infrastruktury,
dostawę komponentów
Defensywna – polega na działaniach ochronnych wobec przemysłu zmierzających do:
- utrzymania zatrudnienia
- zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego
- utrzymania ważnych gałęzi przemysłu
- ograniczenia monopolistycznych działań konkurencji zagranicznej.
24
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej
Wspólna polityka rolna - wszystkie przedsięwzięcia dotyczące sektora rolnego,
podejmowane przez Wspólnotę Europejską w celu wypełnienia postanowień zapisanych w
Traktatach Rzymskich. Obejmuje: rolnictwo, leśnictwo, uprawę winorośli oraz
ogrodnictwo. Jest to pierwsza wspólna polityka WE. Cele WPR zostały określone w art. 33
TWE.
Wspólny rynek oznacza, że zostają zniesione wszelkie ograniczenia w handlu produktami
gleby, lasu i morza wewnątrz WE. Obowiązuje zakaz stosowania ceł i innych barier
utrudniających swobodny przepływ towarów rolnych, zakaz subsydiowania rolnictwa
wbrew nakazom równej konkurencji. Funkcjonują wspólne ceny, stałe kursy walutowe w
obrotach towarami rolnymi, nastąpiła harmonizacja przepisów administracyjnych,
fitosanitarnych, weterynaryjnych i ochrony zdrowia. Częścią składową WPR jest Wspólna
Polityka Strukturalna.
Podstawowe założenie polityki rolnej
 podstawową jednostką produkcyjną w rolnictwie jest gospodarstwo rodzinne,
 rolnictwo jest szczególnym sektorem gospodarki unijnej, które ma zapewnić
samowystarczalności WE w zakresie produktów rolnych,
 polityka rolna wymaga osobnych regulacji prawnych
Podstawowe zasady WPR
 zasada jednolitego rynku (swobodny przepływ produktów rolnych między
państwami członkowskimi).
 zasada preferencji WE (pierwszeństwo zbytu własnych produktów).
 zasada finansowej solidarności (finansowanie kosztów ponoszą wszystkie
państwa członkowskie). Zasada ta jest realizowana za pośrednictwem
Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (poprzednio:
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych).
Osiągnięciu celów WPR mają służyć
 regulacja poszczególnych rynków rolnych
 wsparcie finansowe dochodów rolników
 współfinansowanie projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych w rolnictwie i
na obszarach wiejskich
 system składowania i sprzedaży towarów rolnych
 wspólne techniki stabilizacji wywozu, lub przywozu towarów
Mechanizmy stabilizacji
 interwencja na rynku wewnętrznym i ochrona zewnętrzna obejmująca: zboża,
cukier, oliwę, masło, mleko w proszku, wołowinę, wieprzowinę, świeże owoce i
warzywa.
 ochrona zewnętrzna bez interwencji, obejmująca: rzepak, jaj, drób, wino,
chmiel, kwiaty.
 refundacje wywozowe (eksportowe) w formie subsydiów (rekompensata dla
różnicy pomiędzy wyższymi cenami na rynkach wewnętrznych, a niższymi na
rynkach światowych), obejmują: zboża, cukier, produkty mleczne, wołowinę,
wieprzowinę, świeże owoce i warzywa
25
 refundacje produkcyjne w formie subsydiów (rekompensata dla różnicy
pomiędzy wyższymi cenami na rynkach wewnętrznych, a niższymi cenami
surowców importowanych), obejmują: zboża i cukier
Rozwój WPR





1952-1962- prace nad sprecyzowaniem regulacji
lata 60- "złoty okres" WPR
1969-1975- początek kryzysu WPR i pierwsze projekty reform,
lata 70-80- kryzys, wzrost protekcjonizmu, nadwyżki produkcyjne
1984-obecnie okres zmian
Reformy WPR
 lata 60. - plan Mansholta
 1992 - Reformy MacSharr'ego:
º zmiany struktury wydatków na wspieranie rolnictwa i rozwoju obszarów
wiejskich
º obniżenie cen skupu niektórych produktów, tak, aby zbliżyć je do cen na
rynkach światowych
 Agenda 2000
Zaproponowanie zmian wydatków na politykę rolną. Obejmowały one




obniżkę wydatków na interwencje rynkowe i subsydia eksportowe
wzrost płatności kompensacyjnych
wzrost dodatków na ochronę środowiska, zalesienie i wcześniejsze emerytury
fundusze przedakcesyjne dla państw kandydujących
skutki i problemy WPR






wysokie koszty (ponad połowa budżetu UE)
konflikt interesów z krajami spoza UE
negatywny wpływ na środowisko
ograniczenie importu spoza UE
rozbudowana biurokracja
nierynkowe polityka cenowa
Obecny etap rozwoju WPR (w perspektywie 2007-13)
26
Download