zał.9 - Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z oo

advertisement
Znak postępowania: FZP/09 – LPH/14
WZÓR UMOWY
ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA KOMPLEKSOWE SPECJALISTYCZNE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI,
DEKONTAMINACJĘ POMIESZCZEŃ I SPRZĘTÓW, TRANSPORT WEWNĘTRZNY,
UTRZYMANIE TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNO
– OPIEKUŃCZE PRZY PACJENCIE ŚWIADCZONE PRZEZ OPIEKUNA
MEDYCZNEGO
/NINIEJSZY ZAŁĄCZNIK STANOWI INTEGRALNA CZĘŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /
Umowa FZP/07 – LPH/14
zawarta w dniu ………………..2014 r.
w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach
określonych w art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 19.01.2004 r. z późn.
zmianami
pomiędzy:
Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach (08110) przy ul. Poniatowskiego 26, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta st.
Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000336825, kapitał zakładowy: 21.300.500,00 zł., Regon: 141944750, NIP: 821-25-77-607,
reprezentowaną przez:
Marcina Kulickiego – Prezesa Zarządu
zwaną Zamawiającym
a firmą ……………………….. z siedzibą w ……………….., przy ul. …………………….,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ………………………………, ……… Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……………………., kapitał
zakładowy: ………………., Regon: ……………….., NIP: ……………., reprezentowaną
przez:
…………………………………………………….,
………………….…………………………………,
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na
kompleksowym specjalistycznym utrzymaniu czystości, dekontaminacji pomieszczeń i
sprzętów, transporcie wewnętrznym, utrzymaniu terenów zewnętrznych oraz
wykonywaniu czynności pielęgnacyjno – opiekuńczych przy pacjencie świadczonych
przez opiekuna medycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzki Sp. z o. o. od dnia 1
maja 2014 r. przez okres 3 lat.
2. Wykonanie usługi polegać będzie na:
1) specjalistycznym utrzymania czystości, dekontaminacji pomieszczeń i sprzętów,
2) zapewnieniu transportu wewnętrznego,
3) wykonywaniu czynności pielęgnacyjno opiekuńczych przy pacjencie świadczonych
przez opiekuna medycznego,
4) utrzymywaniu czystości ulic wewnętrznych, placów, lądowiska helikopterów oraz
utrzymaniu terenów zielonych, wraz z wywozem odpadów pochodzących z
oczyszczania ulic wewnętrznych, placów oraz utrzymaniu terenów zielonych,
5) utrzymywaniu ciągów komunikacyjnych, chodników, lądowiska helikopterów wraz
z dojazdem w okresie zimowym,
6) zapewnieniu niezbędnych urządzeń i wyposażenia,
7) zapewnieniu (dostawie) środków higienicznych, dezynfekcyjnych, myjących i
biobójczych,
w miejscu, w sposób i na zasadach opisanych w załącznikach do niniejszej umowy:
1) Plan terenów zewnętrznych
3.
4.
5.
6.
7.
2) Zestawienie powierzchni wewnętrznych podlegających usłudze
3) Standard usług
4) Plan Higieny
5) Standardy dla sprzętu i materiałów
6) Oferta techniczna - urządzenia myjąco – dezynfekujących
7) Oferta techniczna- urządzenie do dekontaminacji
8) Wykaz preparatów stosowanych do wykonania usługi.
W zakresie zamówienia wykonawca zobowiązuje się w szczególności:
1) dla zapewnienia właściwych standardów wykonywania usługi wykonawca będzie
korzystał przy wykonywaniu zamówienia z materiałów i urządzeń (także innych
sprzętów) wskazanych w Standardach usługi, spełniających standardy wskazane
w Standardach materiałów i urządzeń. Urządzenia i materiały zostaną dostarczone
(urządzenia także zamontowane) w ilościach wystarczających do prawidłowego
wykonania usługi, z tym że zamawiający wymaga zapewnienia i zamontowania 23
(dwudziestu trzech) urządzeń myjąco-dezynfekujących w terminie 14 dni od momentu
rozpoczęcia świadczenia usługi, oraz zapewnienia 1 (jednego) urządzenia do
dekontaminacji pomieszczeń i sprzętów, wykonawca dostarczy (i zamontuje) także
pozostały sprzęt opisany w Standardach materiałów i urządzeń,
2) wykonawca będzie odpowiadał za stan techniczny dostarczonych do wykonywania
usługi sprzętów i urządzeń oraz zapewnienie możliwości ich ciągłego używania, z tym
że przerwa w używaniu któregokolwiek z urządzeń myjąco-dezynfekujących
spowodowana awarią nie może przekroczyć 5-ciu dni – wykonawca zapewni
urządzenie zastępcze, a przerwa spowodowana awarią urządzenia do dekontaminacji
nie może uniemożliwić wykonania miesięcznego planu zabiegów dekontaminacji,
zamówienie obejmuje wykonanie około 700 procesów (zabiegów dekontaminacji
pomieszczeń i sprzętów) rocznie, pomieszczenia i sprzęt do dekontaminacji wskazuje
zamawiający, harmonogram zabiegów dekontaminacji jest uzgadniamy przez strony,
3) w ramach utrzymania terenów zielonych wykonawca dokona nasadzeń oraz założy
i będzie pielęgnował klomby kwiatowe na powierzchni ok. 300 m2, przed budynkiem
Szpitala, projekt nasadzeń wykonawca uzgodni z zamawiającym.
Zamówienie będzie wykonywane w trybie ciągłym: 24 godziny na dobę i przez 7 dni
w tygodniu, w zakresie opisanym w Załączniku nr 4 do umowy.
Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni urządzenia, wyposażenie
sanitarno-higieniczne oraz dostawy środków myjących i dezynfekcyjnych wskazanych w
Załączniku – Standardy dla sprzętu i materiałów lub wymienione w Załączniku - Standard
usług.
Zamówienie będzie wykonywane zgodnie z wymogami sanitarno epidemiologicznymi
obowiązującymi w obiektach służby zdrowia, procedurami, instrukcjami i standardami
obowiązującymi u zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego
wdrożenia wszelkich, wynikających ze zmian przepisów prawa lub decyzji organów
administracji publicznej, zasad dotyczących świadczonej usługi, w szczególności zasad
dezynfekcji sprzętu, pomieszczeń, postępowania z materiałem skażonym.
Osoby, którymi będzie się posługiwał wykonawca przy wykonywaniu umowy będą
posiadały aktualne badania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne pozwalające na
dopuszczenie ich do pracy w placówce służby zdrowia. Wykonawca zobowiązany jest do
przestrzegania terminów badań profilaktycznych i szczepień ochronnych przez swoich
pracowników, a także umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego kontrolowanie
realizacji tego obowiązku, bez ograniczeń, także poprzez kontrolę dokumentów.
8. Na 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi wykonawca zobowiązuje się do
przedłożenia zamawiającemu uprawnień pracowników świadczących usługę opiekuńczo
pielęgnacyjną przy pacjencie.
9. Wykonawca zapewni wykonywanie zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i dopuszczone do wykonywania czynności. Osoby, którymi będzie się
posługiwał wykonawca muszą zostać przeszkolone przed przystąpieniem do pracy,
w szczególności w zakresie:
1) bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) przepisów p.poż.,
3) dezynfekcji i higieny pomieszczeń służby zdrowia – obowiązujące procedury,
4) utrzymania czystości pomieszczeń, procedury postępowania z materiałem zakaźnym,
5) zasad postępowania w przypadku wydostania się odpadu infekcyjnego
i zanieczyszczenia powierzchni,
6) higieny rąk,
7) obowiązujących instrukcji Systemu Zarządzania Jakością,
8) gospodarki odpadami oraz zasad segregacji odpadów (rodzaje pojemników i worków
używanych do segregacji odpadów),
9) zasad przeprowadzania dezynfekcji powierzchni preparatami dezynfekcyjnymi
i związanym z tym bezpieczeństwem stosowanym przy sporządzaniu roztworów
preparatów dezynfekcyjnych.
Szkolenia wykonawca przeprowadzi własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca
będzie prowadził dokumentację szkoleń i udostępni ją na każde żądanie zamawiającego.
10. Personel wykonawcy uczestniczący w świadczeniu usługi na terenie zamawiającego
zobowiązany będzie posiadać:
1) zunifikowaną odzież ochronną w innym niż biały kolorze (zaleca się, aby odzież ta
zawierała logo firmy wykonawcy),
2) identyfikatory imienne.
Odzież ochronna i robocza bezwzględnie będzie czysta i wyprasowana. Obowiązuje
bezwzględna zmiana odzieży roboczej po każdym dyżurze, a także przy przemieszczaniu
się pomiędzy poszczególnymi oddziałami.
11. Wykonawca i osoby, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu usługi
zobowiązany będzie do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich informacji powziętych w związku
z wykonywaniem usługi lub przy okazji jej wykonywania, w tym informacji
dotyczących statutowej działalności zamawiającego,
2) poszanowania pacjentów, w tym ich godności,
3) zwrotu wszelkich przedmiotów znalezionych w pomieszczeniach szpitalnych,
właściwemu kierownikowi komórki organizacyjnej zamawiającego,
4) przestrzegania zasad higieny osobistej i estetycznego wyglądu.
12. Wykonawca i osoby, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu zamówienia
zobowiązane będą do bezzwłocznego zawiadamiania zamawiającego lub osób pełniących
ochronę obiektów o pozostawionych bez opieki pakunkach i bagażach.
13. Zamówienie zostanie wykonane z użyciem materiałów i urządzeń posiadających
certyfikat bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą
przenoszącą europejskie normy zharmonizowane. Stosowne dokumenty wykonawca
dostarczy zamawiającemu przed pierwszym użyciem materiałów lub urządzeń.
14. Zamówienie zostanie wykonane z użyciem środków czyszczących i dezynfekcyjnych
dopuszczonych do stosowania na terenie Polski, które wykonawca wskazał w załączniku
do oferty - Wykaz preparatów stosowanych do wykonania usługi. Zmiana środka
czyszczącego lub dezynfekcyjnego na równoważny jest dopuszczalna tylko za zgodą
zamawiającego wyrażoną na piśmie.
15. Do obowiązków wykonawcy, w zakresie realizacji, należy również:
1) organizacja i zagospodarowanie pomieszczeń oddanych do wyłącznego użytkowania
(magazynki, pomieszczenia socjalne),
2) zabezpieczenie miejsc, w których prowadzone będą prace przed zagrożeniami
w stosunku do osób trzecich.
16. Wykonawca będzie sprawował bieżącą kontrolę jakości wykonywanej usługi,
w szczególności będzie zatrudniał osoby sprawujące nadzór nad wykonaniem usługi.
Wykonawca będzie zarządzał wykonywaniem zamówienia z zastosowaniem wdrożonych
procedur zarządzania jakością zgodnych z normą PN-EN ISO 9001:2008.
17. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonawca zobowiązany będzie do
pokrycia kosztów nieprawidłowych wyników czystościowych badań mikrobiologicznych
oraz będzie ponosił ewentualne konsekwencje prawne i finansowe wynikające z wyników
(protokołów) kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną i inne
jednostki uprawnione do kontroli.
18. Przejęcie usługi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia odbędzie się w obiektach
czynnych, przy przekazaniu obowiązków będzie zachowana ciągłość pracy szpitala.
19. Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca przekaże zamawiającemu dokumenty
potwierdzające bieżące wykonanie usługi, prowadzenie nadzoru i kontroli jakości
wykonywania usługi. W załączeniu przykładowe dokumenty.
20. Wykonawca wdroży swoiste postępowanie po ekspozycji zawodowej na krew i inny
potencjalnie infekcyjny materiał mogący przenosić zakażenia HIV, HBV, HCV
(postępowanie lekarskie, leki, badania, dokumentacja poekspozycyjna) – całą procedurę
musi zaakceptować zamawiający.
21. Do obowiązków wykonawcy, w zakresie realizacji umowy, należy również:
1) organizacja miejsca realizacji przedmiotu umowy – zabezpieczenie, oznaczenie, itp.,
2) zabezpieczenie miejsc, w których prowadzone będą prace przed dostępem osób
trzecich lub zabezpieczenie przed zagrożeniami,
3) organizacja i wyposażenie oraz utrzymanie w należytym stanie pomieszczeń
przeznaczonych na zaplecze socjalne i sanitarne wykonawcy.
§2
WYNAGRODZENIE
1. Za należyte wykonanie zamówienia zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie
miesięczne zgodnie z Oferta wykonawcy z dnia …………, w wysokości:…………… zł.
2. Wartość szacunkowa umowy wynosi ……………… zł, w tym VAT ………….. zł.
3. Zapłata za każdy miesiąc świadczonej usługi nastąpi przelewem, na rachunek bankowy
wykonawcy wskazany każdorazowo w treści faktury, w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez zamawiającego faktury. Podstawą przyjęcia faktury i zapłaty należności
będzie protokolarne potwierdzenie wykonania zamówienia przez przedstawiciela
zamawiającego.
4. Wynagrodzenie należy się wykonawcy i zostanie zapłacone przez zamawiającego tylko za
wykonane zamówienie lub jego część z uwzględnieniem postanowień przepisów
zawartych w § 6.
5. Strony uznawać będą za dzień zapłaty, dzień wypływu środków z rachunku
zamawiającego.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ustalonego wynagrodzenia z uwzględnieniem:
1) rocznego współczynnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez
Prezesa GUS, z tym, że zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż 1-go
stycznia 2016r. o wskaźnik inflacji za rok 2015.
2) zmian stawek podatku VAT, ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian, zmianie
ulegają jednostkowe ceny brutto od momentu obowiązywania zmian
3) wyłączenia z użytkowania obiektów objętych umową lub ich części oraz zmiany
sposobu ich użytkowania - zmiana wynagrodzenia zostanie wprowadzona
w przypadku zmian trwających dłużej niż 1 miesiąc – podstawę do wprowadzania
zmian stanowią ceny jednostkowe podane w Ofercie wykonawcy stanowiącej
załącznik do umowy.
§3
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie będzie wykonywane przez okres 36 miesięcy począwszy od dnia 1 maja
2014 r.
2. Przed upływem okresu określonego w ust. 1 umowa może być rozwiązana w całości lub w
części jedynie na podstawie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
3. Treść umowy może zostać zmieniona jedynie na podstawie art. 144 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w
przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania zamówienia, w szczególności
zaniechania wykonywania zleconych czynności porządkowych lub po trzykrotnym
stwierdzeniu złej jakości świadczonych usług; wystarczającym udokumentowaniem dla
rozwiązania umowy będzie notatka służbowa spisana przez upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego i dostarczona wykonawcy,
5. Ewentualne zmiany warunków umowy wymagają, dla ich ważności, zachowania formy
pisemnej.
§4
ZOBOWIĄZANIA STRON
1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy realizacji usługi obowiązujących
przepisów prawa, Instrukcji Systemu Zarządzania Jakością obowiązujących u
zamawiającego oraz zapisów Standardów usług i Standardów materiałów i urządzeń, oraz
innych stanowiących Załączniki do niniejszej umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem zamawiającego za jakość,
terminowość oraz bezpieczeństwo prac.
3. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać miejsce wykonywania prac w stanie wolnym od
zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpadki, sprzęty i urządzenia,
które nie są potrzebne w danym momencie. Jest również odpowiedzialny za
przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. w miejscu wykonywania czynności, a także
odpowiada za bezpieczne warunki poruszania się pieszych i pojazdów w obrębie
realizowanych usług (czynności).
4. Wykonawca poinformuje zamawiającego o osobach, które będą wykonywać zamówienie
– przekaże listę osób wraz z informacjami o terminie i wyniku badań profilaktycznych
i odbytych szkoleniach (w zakresie opisanym w Standardach usług). Wykonawca będzie
dokonywał aktualizacji informacji wskazanej w zdaniu pierwszym przed przystąpieniem
poszczególnych osób do wykonywania jakichkolwiek czynności w ramach
przedmiotowego zamówienia.
5. Wykonawca zapewnia, że użyte materiały, wykonywane prace, sposób świadczenia usług
i ich efekty będą zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i normatywami
technicznymi obowiązującymi w Polsce.
6. Zamawiający może zapewnić odpłatnie pomieszczenia dla wykonawcy na terenie
obiektów, w których będą wykonywane usługi o powierzchni pomieszczeń ok. 368 m2,
stawka netto czynszu 7 zł/m, wysokość opłat za media zależna będzie od wielkości
zużycia (odczyty liczników) i cen ich dostawy. Powyższe warunki będą treścią odrębnej
umowy. Zamawiający może dokonać potrąceń wymagalnych należności z bieżących
płatności.
1.
2.
3.
4.
§5
KONTROLA I ODBIÓR USŁUGI
Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania kontroli jakości świadczonych usług
zgodnie ze standardem określonym w § 1 ust. 15. Informacja o procedurze kontroli
zostanie przekazana zamawiającemu na piśmie w terminie do dnia rozpoczęcia
wykonywania usługi. Czynności kontroli będą odnotowywane w stosowanych
dokumentach kontroli, w szczególności w tabelach kontrolnych, zawierających co
najmniej informacje zawarte we wzorze stanowiącym Załącznik do umowy. Wykonawca
przekaże zamawiającemu co najmniej tabele kontrolne po zakończeniu każdego miesiąca
(okresu rozliczeniowego), przed przekazaniem faktury. Wyniki kontroli będą na bieżąco
dostępne dla zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzoru i kontroli wykonywanych czynności
porządkowych, bez ograniczeń i w każdym czasie.
Stwierdzone przez zamawiającego nieprawidłowości w utrzymaniu porządku i czystości
zgłaszane będą wykonawcy na bieżąco, w szczególności poprzez adnotacje w tabelach
kontrolnych, a ten będzie zobowiązany do ich natychmiastowego usunięcia. Usunięcie
skutków nieprawidłowego działania wykonawcy nie uchyla prawa zamawiającego do
zastosowania przepisów § 6.
Zamawiający dokona odbioru usługi wykonanej w każdym miesiącu kalendarzowym (do
której wykonania w danym miesiącu wykonawca był zobowiązany). Oświadczenie o
potwierdzeniu wykonania zamówienia zostanie złożone przez osobę upoważnioną przez
zamawiającego w protokole przedstawionym i podpisanym przez wykonawcę po
zakończeniu miesiąca kalendarzowego lub wykonaniu wszystkich czynności, do
wykonania których w danym miesiącu wykonawca był zobowiązany (§ 6 ust. 1 zdanie
drugie ma zastosowanie). Osoba upoważniona przez zamawiającego dokona
potwierdzenia należytego wykonania zamówienia lub potwierdzenia wykonania
zamówienia w części, wskazując nieprawidłowości, informacje o nałożonych karach
i obniżeniu wynagrodzenia na podstawie § 6.
1.
2.
3.
4.
§6
KARY UMOWNE
Niewykonanie choćby części zamówienia w zakresie określonym w § 1 umowy,
stwierdzonego notatką sporządzoną jednostronnie przez upoważnionego przedstawiciela
zamawiającego lub inne służby kontroli zamawiającego i przekazaną do wiadomości
wykonawcy lub adnotacją we właściwej tabeli kontrolnej, upoważnia zamawiającego do
nałożenia kary umownej w wysokości 1% ceny umownej za dany miesiąc wykonywania
zamówienia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w zdaniu
poprzednim, zamawiający wezwie wykonawcę (notatka, adnotacja, e-mail)
do
ponownego wykonania zakwestionowanej części zamówienia – czynności określonej w
Załączniku do umowy - określając ostateczny termin wykonania. Termin ten nie powinien
wykraczać poza okres rozliczeniowy dla danej czynności (tzn. możliwe jest wykonanie
czynności przed kolejnym, ujętym w planie higieny, jej powtórzeniem).
Jeśli ze względu na częstotliwość wykonywania czynności lub z innych powodów
późniejsze wykonanie (wykonanie w terminie wyznaczonym na podstawie ust. 1) jest
niecelowe zamawiający nie będzie stosował przepisów zawartych w ust. 1 zdania drugie i
trzecie.
Niewykonanie choćby części zamówienia, której wykonania zamawiający domagał się w
dodatkowo wyznaczonym terminie, określonym na podstawie ust. 1 lub w przypadku
opisanym w ust. 2 zawsze skutkować będzie odstąpieniem od umowy w części
obejmującej wykonanie danej czynności w danym okresie rozliczeniowym i pociągnie za
sobą obniżenie wynagrodzenia według następujących zasad:
1) jeśli niewykonana lub nienależycie wykonana czynność winna być wykonywana,
zgodnie z postanowieniami zawartymi w planie higieny zawartym w Załączniku nr 1 do
umowy, każdego dnia miesiąca (codziennie) - wynagrodzenie za dany miesiąc zostanie
obniżone o 0,25% wynagrodzenia za dany miesiąc, za każdy przypadek niewykonania lub
nienależytego wykonania czynności,
2) jeśli niewykonana lub nienależycie wykonana czynność winna być wykonywana,
zgodnie z postanowieniami zawartymi w planie higieny zawartym w Załączniku nr 1 do
umowy, nie w każdym dniu miesiąca (nie codziennie) i nie rzadziej niż jeden raz w
tygodniu - wynagrodzenie za dany miesiąc zostanie obniżone o 0,50% wynagrodzenia za
dany miesiąc, za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania czynności,
3) jeśli niewykonana lub nienależycie wykonana czynność winna być wykonywana,
zgodnie z postanowieniami zawartymi w planie higieny zawartym w Załączniku nr 1 do
umowy, rzadziej niż jeden raz w tygodniu i co najmniej jeden raz w każdym miesiącu wynagrodzenie za dany miesiąc zostanie obniżone o 0,75% wynagrodzenia za dany
miesiąc, za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania czynności,
4) jeśli niewykonana lub nienależycie wykonana czynność winna być wykonywana,
zgodnie z postanowieniami zawartymi w planie higieny zawartym w Załączniku nr 1 do
umowy, nie w każdym miesiącu wynagrodzenie za dany miesiąc zostanie obniżone o
0,75% wynagrodzenia za dany miesiąc, za każdy przypadek niewykonania lub
nienależytego wykonania czynności.
Łączna wysokość obniżenia wynagrodzenia w danym miesiącu nie może przekroczyć
jego wartości oznaczonej w § 2 ust. 1.
W przypadku odstąpienia od umowy w części, o której mowa w ust. 3 wykonawca zapłaci
5.
6.
7.
8.
9.
karę umowną w wysokości 10% ceny umownej za dany okres rozliczeniowy (miesiąc
kalendarzowy). Jeśli wcześniej zamawiający nałożył karę na podstawie ust. 1 może
nałożyć obecnie karę dodatkową w wysokości 9% tak aby łączna kara nie przekroczyła
10% ceny umownej za dany okres rozliczeniowy za wykonanie danego zadania.
W przypadku zaprzestania wykonywania zamówienia przez wykonawcę, chociażby
w stosunku do jego części, zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i nałożyć na
wykonawcę karę umowną w wysokości 10% ceny umownej za wykonanie całości
zamówienia, określonej w § 2 ust. 1 umowy. W przypadku należytego wywiązania się
z zobowiązania, o którym mowa § 1 ust. 18 umowy zamawiający ograniczy roszczenie
z tytułu kary opisanej w zdaniu pierwszym do 5%.
Nałożenie kary jest skuteczne z chwilą doręczenia pisma wykonawcy. Nałożona kara
zostanie potrącona przez zamawiającego z najbliższej płatności, wykonawcy zostanie
przekazana Nota obciążeniowa.
W przypadku nienależytego wykonania usługi przez wykonawcę i nałożenia na
zamawiającego z tego tytułu kary pieniężnej przez właściwe władze sanitarne, za brak
porządku i czystości, wykonawca zobowiązany jest do zwrotu całkowitych kosztów
powstałych w wyniku nienależytego wykonania zamówienia (kara, koszta
postępowania, itp.). Zamawiający przekaże wykonawcy kopie posiadanych dokumentów
w celu udokumentowania powstałych kosztów i wezwie wykonawcę do zapłaty.
Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia za wykonane zamówienie
do czasu uregulowania zobowiązania wynikającego ze zdania poprzedniego,
w wysokości proporcjonalnej do wielkości tego zobowiązania lub dokonać potrącenia.
W razie zaistnienia wypadku z udziałem pracowników zamawiającego lub osób trzecich,
w obiekcie i na terenach objętych wykonywaniem przez wykonawcę zamówienia, podczas
wykonywania usługi, z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia,
wykonawca każdorazowo niezwłocznie zawiadomi (także na piśmie) upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego celem wspólnego zbadania okoliczności wypadku
i jego przyczyn. Jeżeli czynności wykażą, że winę za wypadek ponosi wykonawca,
wówczas wykonawca pokryje całkowitą szkodę jaką z tego tytułu poniósł zamawiający
lub osoba trzecia. W innym przypadku wykonawca pokryje szkodę proporcjonalnie do
stopnia przyczynienia się do powstania wypadku. W przypadku braku zgłoszenia
zdarzenia domniemywa się winę wykonawcy.
Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary
umowne na warunkach ogólnych.
§7
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW
1. Ze strony zamawiającego wykonanie zamówienia koordynować będzie:
_____________________
tel. kom. +48 __________________
2. Ze strony wykonawcy wykonywanie zamówienia koordynować będzie:
_____________________
tel. kom. +48 __________________
§8
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zabezpieczenie wykonania umowy, do którego wniesienia był zobowiązany wykonawca,
wynosi 3 % łącznej wartości brutto ceny umowy, tj. .................... zł.
2. Wykonawca ma prawo dokonania zmiany formy zabezpieczenia w trakcie wykonywania
zamówienia, na zasadach określonych w Ustawie, z tym że zamawiający dopuszcza
jedynie formy zabezpieczenia wymienione w ust. 1 art. 148 Ustawy. Zmiana formy
zabezpieczenia nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
3. W przypadku należytego wykonania umowy zabezpieczenie zostanie zwrócone
w terminie 30 dni od dnia uznania całego przedmiotu umowy za należycie wykonany.
Jeśli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, wówczas zostanie zwrócone wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
1.
2.
3.
4.
5.
§9
SIŁA WYŻSZA
Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego
obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu.
Strona umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej
umowy ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia
wykonania umowy, kary umowne lub odstąpienie od umowy przez drugą Stronę
z powodu niedopełnienia obowiązków umownych.
Dla potrzeb umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego źródło znajduje się poza
przedsiębiorstwem wykonawcy; zdarzenie musi być niemożliwe do przewidzenia w tym
sensie, że stopień jego pojawienia się jest mało prawdopodobny w określonej sytuacji przy
zachowaniu obiektywnych kryteriów dla oceny, czy możliwe było przewidzenie zdarzenia;
zdarzenie musi być niemożliwe do zapobieżenia, które uniemożliwia wykonywanie
zamówienia.
Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron
o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie,
Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich
obowiązków wynikających z umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie
uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do
wykonania umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej.
W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych
obowiązków wynikających z umowy.
§ 10
TAJEMNICA I POUFNOŚĆ
1. Każda ze stron niniejszej umowy zobowiązuje się, że w czasie jej wykonywania oraz po
wykonaniu niniejszej umowy będzie traktować uzyskane informacje jako poufne oraz
zobowiązuje się do ich nie ujawniania w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody drugiej
strony.
2. Zachowanie poufności nie będzie dotyczyło informacji, która:
1) jest informacją publiczną,
2) stanie się informacją publiczną w inny sposób niż poprzez naruszenie zasady
poufności przez którąkolwiek ze stron,
w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.
U Nr 112, poz. 1198).
3. Strony zobowiązują się, iż informacje poufne będą wykorzystywane wyłącznie w celach
związanych z wykonaniem niniejszej umowy.
4. Strony zobowiązują się do nie ujawniania informacji poufnych osobom trzecim
z wyjątkiem:
1) podmiotów upoważnionych pisemnie przez którąkolwiek ze stron,
2) organów i instytucji uprawnionych na podstawie prawa żądania ujawnienia takiej
informacji.
1.
2.
3.
4.
5.
§ 11
POSTANOWIENIA INNE
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie zapisy SIWZ z dnia
30.01.2014 r. opracowanej do przedmiotowego postępowania, przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
Wykonawca nie może bez zgody zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść swoich
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
Wszelkie spory miedzy stronami związane lub wynikające z niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Przed każdym wystąpieniem do Sądu o zapłatę, Wykonawca zawezwie Zamawiającego
do próby ugodowej – art. 184 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 Kodeksu postępowania
cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43, poz. 296 ze zmian.).
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla zamawiającego
i jeden dla wykonawcy.
Załączniki do umowy:
Karty kontroli wykonania usługi
Oferta wykonawcy
Wykaz preparatów stosowanych do wykonania usługi.
Oferty techniczne dla urządzeń myjąco – dezynfekujących oraz urządzenia do dekontaminacji
Download