zagadnienia - wykłady Skarżyńska - the-fragile

advertisement
zagadnienia.doc
(39 KB) Pobierz
Prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska
Relacje społeczne: jak poznajemy innych ludzi i jak kształtują się relacje między nimi – rok
1, studia niestacjonarne, r. akademicki 2015/2016; semestr zimowy;
Hasło: KSrelacje2016
Szanowni, Drodzy Państwo, poniższej przedstawiłam rejestr podstawowych zagadnień, o
których albo mówiłam na wykładach, albo są dobrze omówione w zadanej lekturze
(głównie w podręczniku „Psychologia społeczna” prof. Wojciszke. Proszę więc czytać ten
podręcznik, kierując się wykazem zagadnień. Przyjemnej lektury, wszystkiego dobrego,
Krystyna Skarżyńska
Podstawowe zagadnienia z wykładów oraz podstawowej literatury (por. sylabus) – to
trzeba wiedzieć i cieszyć się z tego, że się to wie, pozdrawiam serdecznie, KS
1. Kolejność urodzenia a motywacja afiliacji – jak to badano i co wyszło;
2. Czym jest naukowa teoria psychologiczna
3. Początki psychologii społecznej: pierwsze podręczniki, daty, autorzy
4. Główne trendy i perspektywy teoretyczne w psychologii społecznej, główne obszary
zainteresowań.
5. Imperializm poznawczy w badaniu relacji i percepcji osób
6. Ewolucja metod, charakterystyka różnych metod, ich plusy i minusy; badania korelacyjne a
eksperymenty; czym są zmienne zależne i niezależne, mediatory i moderatory
7. Miłość i rozwój fizyczny; Skąd ten związek? Jak to badano? Jaki jest mechanizm tego
związku?
8. Czystość fizyczna i moralna: czy i jaki jest między nimi związek? Jak to badano? Jaki
znaleziono mechanizm związku? Kiedy jesteśmy bardziej surowi w naszych sądach? Czy
aktywizacja negatywnego stereotypu uruchamia tendencje do fizycznego oczyszczania się?
9. Artefakty w psychologii społecznej, czym są, skąd się biorą, jak można im zapobiegać?
10. Słowa i tezy kluczowe dla różnych makro-teorii (behawioralnych, poznawczych,
psychoanalitycznych, ewolucyjnych) z zakresu psychologii relacji i percepcji społecznej
11. Co to są artefakty w naukowej psychologii społecznej , skąd się biorą, jak można im
zapobiegać?
12. Teoria interakcji (wymiany) Homansa: tezy, pojęcia, zastosowania. Wrogość w interakcji,
kiedy powstaje; koncepcja zrównoważonych czynników statusu jednostki jako społecznej
nagrody; jak zachowują się osoby o rozbieżnych czynnikach statusu;
13. Specyfika percepcji innych ludzi: selektywność, transakcyjność procesu, rola podmiotu i
przedmiotu percepcji, wychodzenie poza informacje dane, UTO, inne schematy
14. Cechy centralne w percepcji osób – jakie SA, jaka jest ich funkcja; przetwarzanie informacji
pozytywnych i negatywnych, o wspólnotowości (moralności) i sprawczości; różne rodzaje
asymetrii i ich wyjaśnienia
17. Syndrom dziecięcości – na czym polega i jaka jest jego funkcja
18. Twarz jako źródło wiedzy o ludziach: jak działa, co spostrzegamy trafnie, co nie;
19. Rola informacji werbalnych i niewerbalnych w percepcji społecznej
20. Teorie powstawania i spostrzegania emocji własnych i cudzych; rola emocji odgrywanych i
przeżywanych; trafność percepcji emocji
21. Sytuacja, przezywane emocje, stres, rola społeczna i zawodowa, relacja między podmiotem a
przedmiotem percepcji a proces spostrzegania (Bad. Newcomba, Reykowskiego, Frączka)
22.Przejawy asymetrii pozytywno-negatywnej w percepcji osób i różne jej wyjaśnienia (Bieri,
Crockett, Peabody)
23. Kolejność odbieranych informacji a obraz spostrzeganej osoby
24. Percepcja w kategoriach moralności (wspólnotowości) i sprawczości – przejawy asymetrii
25. Co obniża trafność percepcji innych osób
26. Piętnowanie i jego wymiary oraz funkcje; związki z ideologią i kulturą; od czego zależy siłą
piętna
27. Rodzaje reprezentacji poznawczych i relacje między nimi (epizody, schematy, skrypty);
funkcje i przykłady zastosowań
28. Skrypty kulturowe: jakie są, ja je badamy, jakie funkcje pełnią i jakie mają społeczne
konsekwencje; co robi z nami narzekanie?
29. Dostępność schematu, skąd się bierze, na czym polega, przykłady zastosowań
30. Heurystyki (dostępności, zakotwiczenia, ramowania, zaufania, postawy jako heurystyki,
wiedziałem że się to zdarzy); kiedy i dlaczego są używane;
31.Błędy wynikające z posługiwania się heurystykami
32. Podejście atrybucyjne w psychologii, teorie atrybucji, teorie atrybucyjne – podobieństwa i
różnice
33. Główne modele procesu atrybucji: Heider (model sumacyjny), Kelley (współzmienności),
Weiner (stałość i zmienność przyczyn osobowych i sytuacyjnych), Jones i Davis (odpowiedniość
zachowań do atrybucji)
34. Korespondencja – czyli odpowiedniość zachowania do atrybucji przyczynowych; co
oznacza, w czym się przejawia
35. Perspektywa atrybucyjna: asymetrie w przypisywaniu przyczyn własnych i cudzych
sukcesów i porażek; przyczyny tej asymetrii
36. Podstawowy błąd atrybucji, na czym polega, skąd się bierze (Norman i Passini);
37. Inne błędy atrybucji – odstępstwa od modeli: pomniejszanie vs. powiększanie pojedynczych
przyczyn, fałszywy konsensus, egocentryzm, poprzestawanie na pojedynczej obserwacji)
38. Rozwój procesu atrybucji odpowiedzialności (etapy, przyczyny powrotu do fazy
wcześniejszej).i rozwój procesu spostrzegania ludzi – główne prawidłowości
39. Od czego – poza etapem rozwoju – zależy wnioskowanie o odpowiedzialności; Bad.
Hamilton, Dolińskiego, uczniów Piageta;
40. Atrybucje wolności – różne modele (Ajzen., Mills, Steinem, Kruglanski i Cohen) – rola
możliwości wyboru albo zgodności z pragnieniami
41. Atrybucyjny model bezradności
42. Schematy atrybucji a depresja – teoria Becka
43. Atrybucje międzygrupowe i międzykulturowe; przejawy różnic i funkcje;
44. Teoretycy stałości i zmienności, nastawienie na mistrzostwo i na ocenę – jacy są, geneza,
konsekwencje – teoria Dweck;
45. Liczba Dunbara – co oznacza? Jaka jest?
46. Atrybucje a stan podmiotu, pesymistyczny stan wyjaśniania i jego konsekwencje
47. Inklinacja pozytywna i negatywna wg Czapińskiego
48. Sprawdzanie hipotez o ludziach: strategie diagnostyczności i konfirmacji
49. Automatyczne przetwarzanie informacji o ludziach
50. Prymowanie (aktywne poprzedzanie, torowanie) – na czym polega, przykłady badań;
51. Wpływ kontekstu na sądy społeczne; efekt asymilacji i kontrastu
52. Co to jest „ucieleśnianie”, przykłady z zakresu psychologii relacji i ocen społecznych
53. Rodzaje heurystyk w ocenach społecznych
54. Teorie atrakcyjności
55. Częstość kontaktów a atrakcyjność
56. Efekt Kameleona w percepcji społecznej
57. Skąd bierze się agresja między ludźmi, teorie i przykłady badań;
58. Zaufanie w relacjach społecznych – źródła i konsekwencje.
59. Altruizm, pomaganie, motywy (egzo – endogenne) i bariery pomagania. Główne teorie
wyjaśniające to, kto, kiedy i komu pomaga;
60. Agresja – eskalacja agresji, teoria frustracji i pobudzenia, agresja a media – mechanizmy
oddziaływania;
61. Huśtawka emocjonalna – co to takiego i jakie ma społeczne konsekwencje.
62. Kierowanie wrażeniem – samokontrola obserwacyjna: co to jest, skąd się bierze, jakie ma
funkcje; teoria M. Snydera
63. Ingracjacja – rodzaje i kiedy jest skuteczna;
64. Samoutrudnianie: na czym polega i jakie ma funkcje
65. Makiawelizm: przejawy, od czego zależy skuteczność działań makiawelisty, charakterystyki
postępowania makiawelisty w życiu codziennym;
Plik z chomika:
the-fragile
Inne pliki z tego folderu:
egzamin społeczna wszystko.doc (480 KB)
Psych spoleczna - Skarzynska.doc (919 KB)
 zagadnienia.doc (39 KB)
Psychologia spoêeczna - WYK¥AD 2 - B.O.pdf (68 KB)
Psychologia spoêeczna - WYK¥AD 4 - B.O.pdf (87 KB)




Inne foldery tego chomika:

Wojciszke.Psychologia.spoleczna.cala
Zgłoś jeśli naruszono regulamin




Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy

Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download