Opcje finansowe, w tym opcje egzotyczne, zbywalne strategie

advertisement
Aleksander Suski
Maciej Hampel

Opcja – pochodny instrument finansowy dający
prawo (nie obowiązek) zakupu lub sprzedaży
instrumentu bazowego po ustalonej cenie (cena
wykonania) w danym okresie (termin wykonania
opcji). Opcja występuje w postaci zarówno
umowy zawieranej na rynku nieregulowanym jak i
przedmiotu obrotu na giełdzie.
Źródło: http://www.theoptionsguide.com
Kupno opcji kupna
(long call)
Sprzedaż opcji kupna
(short call)
Źródło: http://www.theoptionsguide.com
Kupno opcji sprzedaży
(long put)
Sprzedaż opcji sprzedaży
(short put)

Inwestor przewiduje, że ceny na giełdzie będą
miały tendencje do lekkiego wzrostu

Nabycie opcji kupna instrumentu o określonej
cenie wykonania i jednoczesna sprzedaż opcji
kupna tego samego instrumentu z wyższą ceną
wykonania

Maksymalny zysk ograniczony

Maksymalna strata ograniczona

Inwestor przewiduje, że ceny na giełdzie będą
miały tendencje do lekkiego spadku

Nabycie opcji sprzedaży instrumentu o
określonej cenie wykonania i jednoczesna
sprzedaż opcji sprzedaży tego samego
instrumentu z niższą ceną wykonania.

Maksymalny zysk ograniczony

Maksymalna strata ograniczona

Stosowana, gdy inwestor oczekuje stabilizacji ceny
instrumentu bazowego

Nabycie opcji kupna o stosunkowo niskiej cenie wykonania
(t1) oraz nabycie opcji kupna o relatywnie wyższej cenie
wykonania (t3), oraz:

Sprzedaż dwóch opcji kupna o cenie zbliżonej do
aktualnej ceny instrumentu bazowego (t2), tak by:
t1<t2<t3

Strata jest ograniczona nawet przy dużych wahaniach ceny
instrumentu bazowego

Stosowana, gdy inwestor oczekuje dużych zmian w
cenie instrumentu bazowego w dowolnym kierunku

Nabycie opcji kupna i sprzedaży o tej samej cenie
wykonania oraz o tej samej dacie wygaśnięcia opcji

Zysk jest potencjalnie nieograniczony

Strata jest ograniczona tylko do wysokości sumy
zapłaconych premii

Indywidualny charakter – dopasowanie do wybranej
strategii poprzez dodawanie dodatkowych warunków
– przynajmniej jedna różnica odróżnia opcje
egzotyczne od standardowych

Nie są przedmiotem obrotu na tradycyjnych
„parkietach” giełdowych

Oferowane są głównie przez banki dla klientów (brak
działań międzybankowych) – dostosowanie do
indywidualnych potrzeb.

Wypłata zależy od średniej wartości instrumentu bazowego
w danym okresie (śr. arytmetyczna/śr. geometryczna)

Pierwsza opcja wystawiona na sprzedaż przez Bankers
Trust – Tokio

Zdecydowanie tańsze od opcji europejskich

Jeżeli cena instrumentu na koniec okresu przewyższa
wartość średnią z całego okresu ⇒ zysk dla inwestora

Niższy koszt zabezpieczenia średniego kursu ceny
instrumentu bazowego

Dywersyfikacja ryzyka poprzez uzależnienie
wyniku transakcji od więcej niż jednego
instrumentu bazowego

Używane w okresie dużej niepewności co do
zachowań instrumentu bazowego w przyszłości

Wybór instrumentów bazowych o najmniejszej
możliwej korelacji ⇒ ograniczenie ryzyka
gwałtownych fluktuacji

Wykonanie zależy od ceny instrumentu
bazowego (osiągniecie lub przekroczenie
pewnego poziomu)

Elastyczne rozwiązanie dla inwestorów,
którzy chcą się zabezpieczyć przed
fluktuacjami na rynku

Down & In Call/Put – prawo do zakupu lub sprzedaży waluty po kursie
realizacji opcji jeżeli kurs na rynku spadnie poniżej poziomu bariery

Down & Out Call/Put - prawo do zakupu lub sprzedaży waluty po kursie
realizacji opcji jeżeli kurs na rynku nie spadnie poniżej poziomu bariery

Up & In Call/Put - prawo do zakupu lub sprzedaży waluty po kursie
realizacji opcji jeżeli kurs na rynku wzrośnie powyżej poziomu bariery

Up & Out Call/Put - prawo do zakupu lub sprzedaży waluty po kursie
realizacji opcji jeżeli kurs na rynku nie wzrośnie powyżej poziomu
bariery

Bariery amerykańskie – obserwowane przez
całą długość trwania kontraktu

Bariery europejskie – obserwowane w dniu
zapadalności kontraktu (najczęściej o
określonej godzinie)

Na początku zawarcia kontraktu decyzje
ograniczają się do ustalenia:
◦ Typu instrumentu bazowego
◦ Ceny wykonania
◦ Terminu wykonania
◦ Wartości premii

Inwestor w trakcie trwania kontraktu ma prawo
do wyboru czy zakupiony instrument będzie
opcją kupna czy opcją sprzedaży

Podobna do strategii Stelaża ⇒ różnica
dotyczy określenia kierunku transakcji przez
inwestora

Inwestor stosuje tą opcję gdy oczekiwane są
duże zmiany w cenie instrumentu, jednak nie
można zdefiniować kierunku tych zmian
Download