Opcje

advertisement
Opcje
Opcje egzotyczne, Strategie opcyjne i ich zastosowania
Opcje standardowe- waniliowe
Dopuszczone do obrotu giełdowego
Bez dodatkowych warunków, czy też zmiennych cen wykonania
Podział ze względu na czas wykonania: amerykańskie/europejskie
Podział opcji egzotycznych
Pojedyncze
Binarne, o uwarunkowanej premii, z odstępem
Elastyczne
Bermudzkie, o opóźnionym starcie, ratalne, wyboru
Uwarunkowane
Azjatyckie, barierowe, drabinowe, na okrzyk, wsteczne
Przykład 1 (Opcje towarowe)
Przykład 2 (Opcje giełdowe i pozagiełdowe)
Przykład 3 (Opcje binarne)
Strategie opcyjne
Powstają przez połączenie standardowych kontraktów
opcyjnych oraz kontraktów terminowych
Tworzy się je w celach spekulacyjnych, arbitrażowych i
zabezpieczających
Pozwalają dostosować profil wypłaty do indywidualnych
oczekiwań
Przykład 1
• Strategia arbitrażowa: long box=long call+short put+short call+long put
Dochód
Strategia możliwa tylko przy
złej wycenie kontraktów
opcyjnych. Inwestor z góry
zna dochód, który nie jest
uzależniony od ceny
instrumentu bazowego
Cena
instrumentu
bazowego
Przykład 2
• Strategia zabezpieczająca: long strangle=long call+long put
Dochód
W tym przypadku inwestor
zabezpiecza się przed silnymi
zmianami ceny instrumentu
bazowego, poprzez zakup
przeciwnych kontraktów, z
różną ceną wykonania.
Cena
instrumentu
bazowego
Przykład 3
• Strategia spekulacyjna: rotated bull spread=short put +long call
Dochód
W tym przypadku inwestor
liczy na silny wzrost ceny
instrumentu bazowego, a tym
samym na ponadprzeciętny
zysk. Strategia ta nie wymaga
wkładu własnego przy
zawieraniu kontraktów.
Cena
instrumentu
bazowego
Opcje wielokresowe na stopę procentową
typu cap i floor
Każda z tych opcji jest portfelem wielu opcji jednookresowych nazywanych
caplet i floorlet
Służą do zabezpieczania się przed niekorzystnymi zmianami oprocentowania
Są korzystniejsze od kontraktów typu FRA, ponieważ nie płaci się różnicy w
oprocentowaniu drugiej stronie, a jedynie premię przy nabyciu kontraktu.
Przykład 1
Kontrakt typu floor: wartość nominalna 1 mln, stopa referencyjna WIBOR 6M, stopa kontraktu
będąca ceną wykonania -7%
Okres od zawarcia kontraktu WIBOR 6M na początku okresu w
w latach
procentach
Płatność na koniec okresu
0,5
7,25
0
1
7,36
0
1,5
6,84
800
2
6,75
1250
2,5
6,98
100
3
7,35
0
Płatności następują wg formuły: max(((0,07-WIBOR6M)*1000000*0,5);0)
Poprzez zawarcie kontraktu floor nabywca zabezpiecza się przed spadkiem stopy
procentowej
Przykład 2
Kontrakt typu cap: wartość nominalna 1 mln, stopa referencyjna WIBOR 6M, stopa kontraktu
będąca ceną wykonania -7%
Okres od zawarcia kontraktu WIBOR 6M na początku okresu w
w latach
procentach
Płatność na koniec okresu
0,5
7,25
1250
1
7,36
1800
1,5
6,84
0
2
6,75
0
2,5
6,98
0
3
7,35
1750
Płatności następują wg formuły: max(((WIBOR6M-0,07)*1000000*0,5);0)
Poprzez zawarcie kontraktu cap nabywca zabezpiecza się przed wzrostem stopy
procentowej
Koniec
Aleksander Suski
Maciej Hampel

Opcja – pochodny instrument finansowy dający prawo (nie
obowiązek) zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego po
ustalonej cenie (cena wykonania) w danym okresie (termin
wykonania opcji). Opcja występuje w postaci zarówno umowy
zawieranej na rynku nieregulowanym jak i przedmiotu obrotu
na giełdzie.
Źródło: http://www.theoptionsguide.com
Kupno opcji kupna (long call)
Sprzedaż opcji kupna
call)
(short
Źródło: http://www.theoptionsguide.com
Kupno opcji sprzedaży
put)
(long
Sprzedaż opcji sprzedaży
(short put)

Inwestor przewiduje, że ceny na giełdzie będą miały tendencje
do lekkiego wzrostu

Nabycie opcji kupna instrumentu o określonej cenie
wykonania i jednoczesna sprzedaż opcji kupna tego samego
instrumentu z wyższą ceną wykonania

Maksymalny zysk ograniczony

Maksymalna strata ograniczona

Inwestor przewiduje, że ceny na giełdzie będą miały tendencje
do lekkiego spadku

Nabycie opcji sprzedaży instrumentu o określonej cenie
wykonania i jednoczesna sprzedaż opcji sprzedaży tego
samego instrumentu z niższą ceną wykonania.

Maksymalny zysk ograniczony

Maksymalna strata ograniczona

Stosowana, gdy inwestor oczekuje stabilizacji ceny instrumentu
bazowego

Nabycie opcji kupna o stosunkowo niskiej cenie wykonania (t1) oraz
nabycie opcji kupna o relatywnie wyższej cenie wykonania (t3), oraz:

Sprzedaż dwóch opcji kupna o cenie zbliżonej do aktualnej ceny
instrumentu bazowego (t2), tak by: t1<t2<t3

Strata jest ograniczona nawet przy dużych wahaniach ceny instrumentu
bazowego

Stosowana, gdy inwestor oczekuje dużych zmian w cenie
instrumentu bazowego w dowolnym kierunku

Nabycie opcji kupna i sprzedaży o tej samej cenie wykonania
oraz o tej samej dacie wygaśnięcia opcji

Zysk jest potencjalnie nieograniczony

Strata jest ograniczona tylko do wysokości sumy zapłaconych
premii

Indywidualny charakter – dopasowanie do wybranej strategii
poprzez dodawanie dodatkowych warunków – przynajmniej jedna
różnica odróżnia opcje egzotyczne od standardowych

Nie są przedmiotem obrotu na tradycyjnych „parkietach”
giełdowych

Oferowane są głównie przez banki dla klientów (brak działań
międzybankowych) – dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

Wypłata zależy od średniej wartości instrumentu bazowego w danym
okresie (śr. arytmetyczna/śr. geometryczna)

Pierwsza opcja wystawiona na sprzedaż przez Bankers Trust – Tokio

Zdecydowanie tańsze od opcji europejskich

Jeżeli cena instrumentu na koniec okresu przewyższa wartość średnią z
całego okresu ⇒ zysk dla inwestora

Niższy koszt zabezpieczenia średniego kursu ceny instrumentu
bazowego

Dywersyfikacja ryzyka poprzez uzależnienie wyniku transakcji
od więcej niż jednego instrumentu bazowego

Używane w okresie dużej niepewności co do zachowań
instrumentu bazowego w przyszłości

Wybór instrumentów bazowych o najmniejszej możliwej
korelacji ⇒ ograniczenie ryzyka gwałtownych fluktuacji

Wykonanie zależy od ceny instrumentu bazowego (osiągniecie
lub przekroczenie pewnego poziomu)

Elastyczne rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą się
zabezpieczyć przed fluktuacjami na rynku

Down & In Call/Put – prawo do zakupu lub sprzedaży waluty po kursie realizacji
opcji jeżeli kurs na rynku spadnie poniżej poziomu bariery

Down & Out Call/Put - prawo do zakupu lub sprzedaży waluty po kursie
realizacji opcji jeżeli kurs na rynku nie spadnie poniżej poziomu bariery

Up & In Call/Put - prawo do zakupu lub sprzedaży waluty po kursie realizacji
opcji jeżeli kurs na rynku wzrośnie powyżej poziomu bariery

Up & Out Call/Put - prawo do zakupu lub sprzedaży waluty po kursie realizacji
opcji jeżeli kurs na rynku nie wzrośnie powyżej poziomu bariery

Bariery amerykańskie – obserwowane przez całą długość
trwania kontraktu

Bariery europejskie – obserwowane w dniu zapadalności
kontraktu (najczęściej o określonej godzinie)

Na początku zawarcia kontraktu decyzje ograniczają się do
ustalenia:
◦ Typu instrumentu bazowego
◦ Ceny wykonania
◦ Terminu wykonania
◦ Wartości premii

Inwestor w trakcie trwania kontraktu ma prawo do wyboru czy
zakupiony instrument będzie opcją kupna czy opcją sprzedaży

Podobna do strategii Stelaża ⇒ różnica dotyczy określenia
kierunku transakcji przez inwestora

Inwestor stosuje tą opcję gdy oczekiwane są duże zmiany w
cenie instrumentu, jednak nie można zdefiniować kierunku
tych zmian
Download