SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Neurochirurgia Wydział

advertisement
SYLABUS
Nazwa
przedmiotu/modułu
Wydział
Nazwa kierunku studiów
Poziom kształcenia
Forma studiów
Język przedmiotu
Rodzaj przedmiotu
Neurochirurgia
Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
lekarski
studia jednolite magisterskie.
stacjonarne,
polski
obowiązkowy 
fakultatywny 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10  11  12 
Rok studiów/semestr
I  II  III  IV  V  VI 
Liczba godzin zajęć
dydaktycznych z
podziałem na formy
prowadzenia zajęć
45 , w tym: 10 - wykłady, 5 - seminaria, 30 - ćwiczenia
Założenia i cele
przedmiotu
Student powinien nabyć wiedzę z zakresu: podstaw anatomii, fizjologii i neurofizjologii
układu nerwowego rozbudowując i uszczegółowiając przy tym wiedzę z zakresu neurologii o
elementy specyficzne dla postępowania intensywnego i interwencyjnego. Powinien umieć
podjąć działania diagnostyczne i terapeutyczne w wybranych stanach chorobowych,
szczególnie w urazach głowy, kręgosłupa oraz ośrodkowego układu nerwowego, a także w
chorobach naczyniowych i nowotworowych mózgu i rdzenia, i w zmianach
zwyrodnieniowych kręgosłupa.
Student powinien nabyć umiejętność: badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta z
bezpośrednim zagrożeniem życia, w tym w szczególności pacjenta z zaburzeniami
przytomności i ciasnotą wewnątrzczaszkową, zaplanować i zinterpretować badania
dodatkowe włącznie ze specjalistyczną diagnostykę obrazową (głownie radiologiczną), ustalić
diagnozę i kierunek leczenia schorzeń zwyrodnieniowych kręgosłupa, schorzeń naczyniowych
i nowotworowych mózgu oraz w stanach po urazach OUN, wykonać podstawowe procedury i
zabiegi lekarskie.
Symbol
efektów
kształcenia
zgodnie ze
standardami
F.W1
F.W3
F.W3
F.W4
F.W5
F.W6
F.W 10
opis kierunkowych efektów kształcenia
Wiedza (zgodnie ze szczegółowymi efektami kształcenia)
zna i rozumie przyczyny schorzeń, ich objawy, zasady diagnozowania oraz
postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób OUN
wymagających interwencji neurochirurgicznej, w tym w szczególności:
a) chorób mózgu
b) urazów OUN
zna wybrane zagadnienia z neurochirurgii, w tym z neurotraumatologii
Zna zasady kwalifikacji i wykonanie podstawowych zabiegów
neurochirurgicznych i inwazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych
zna najczęstsze powikłania w/w procedur neurochirurgicznych
zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego
zna leczenie przeciwbólowe i przeciwbólowe oraz zasady podstawowego
monitorowania stanu pacjenta w okresie przed i pooperacyjnym
zna zasady wdrażania intensywnej terapii u pacjentów neurochirurgicznych
Posiada wiedzę z zakresu współcześnie wykonywanych badań obrazowych, w
szczególności zna:
a) Symptomatologię radiologiczną podstawowych chorób OUN
b) metody instrumentalne i techniki obrazowe wykorzystywane do
wykonywania zabiegów leczniczych zakresu neurochirurgii
Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych
efektów kształcenia:
Ćwiczenia – zaliczenie
ustne
Seminaria – zaliczenie
testowe pisemne
Zaliczenie zajęć –
zaliczenie testowe
pisemny/ zaliczenie
ustne
c) wskazania, przeciwwskazania i przygotowanie pacjentów do
poszczególnych rodzajów badań obrazowych oraz przeciwwskazania
do stosowania środków kontrastujących
Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania
terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób ośrodkowego układu
nerwowego w zakresie:
a) obrzęku mózgu i jego następstw, ze szczególnym uwzględnieniem
stanów nagłych
b) innych postaci ciasnoty wewnątrzczaszkowej z ich następstwami
c) urazów czaszkowo-mózgowych
d) wad naczyniowych OUN
e) guzów nowotworowych OUN
f) chorób kręgosłupa i rdzenia
Zna zasady wysuwania podejrzenia oraz rozpoznawania śmierci mózgu
umiejętności (zgodnie ze szczegółowymi efektami kształcenia)
Stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki
Potrafi zaopatrzyć prostą ranę, założyć i zmienić jałowy opatrunek chirurgiczny
Ocenia wyniki badania radiologicznego w zakresie najczęstszych typów
złamań, w szczególności w obrębie kości czaszki i kręgosłupa
Potrafi zaopatrzyć krwawienie zewnętrzne
Potrafi monitorować okres pooperacyjny w oparciu o podstawowe parametry
życiowe
Ocenia stan chorego nieprzytomnego i określa zgodnie z obowiązującymi
międzynarodowymi skalami punktowymi
Rozpoznaje objawy narastającego ciśnienia wewnątrzczaszkowego
kompetencje społeczne (zgodnie z ogólnymi efektami kształcenia)
potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym
kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym miejscu
przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta
posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania
się
F.W13
F.W15
F.U3
F.U4
F.U7
F.U9
F.U12
F.U20
F.U21
K1
K2
K3
K4
Punkty ECTS
Wykonanie
określonych norm
zabiegów
Egzamin praktyczny
Ocenianie ciągłe przez
prowadzącego zajęcia
2
Obciążenie pracą studenta
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
Forma aktywności
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:
Realizacja przedmiotu: wykłady
10
Realizacja przedmiotu: seminaria
5
Realizacja przedmiotu: ćwiczenia
30
fakultety
godziny razem:
45
Samokształcenie:
Przygotowanie się do zajęć
Przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów
Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego
godziny razem:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Tematyka
Guzy nowotworowe mózgu z uwzględnieniem guzów przysadki mózgowej
Urazy czaszkowo mózgowe
Obrzęk mózgu i nadciśnienie wewnątrzczaszkowe
Uraz mózgu – choroba ogólnoustrojowa
Śmierć mózgu
Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, dyskopatie i związane z tym zespoły chorobowe
Urazy rdzenia kręgowego i kręgosłupa
Wady naczyniowe mózgu
Samoistne krwawienie wewnątrzczaszkowe
Forma (wykłady,
ćwiczenia itp…)
wykład
wykład
wykład
wykład
wykład
wykład
wykład
wykład
wykład
Wodogłowie i wady wrodzone OUN
Patomechanizm, czynniki etiologiczne oraz rokownicze w urazach czaszkowo-mózgowych
Patofizjologia obrzęku mózgu i ciasnoty wewnątrzczaszkowej oraz zasady terapii
Patomechanizm, czynniki etiologiczne oraz rokownicze w pourazowyc krwotokach
wewnątrzczaszkowych
Krwotoki wewnątrzczaszkowe na tle wad naczyniowych mózgu: epidemiologia, wskazania i
przeciwwskazania do leczenia operacyjnego, rokowanie
Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, dyskopatie i zespoły cieśni: wskazania i przeciwwskazania do
leczenia neurochirurgicznego
Złamania sklepienia i podstawy czaszki, płynotok pourazowy
Pourazowe krwiaki wewnątrzczaszkowe: ostry i przewlekły krwiak podtwardówkowy, krwiak
nadtwardówkowy, krwiak śródmózgowy
Stłuczenia mózgu i rozlane uszkodzenie aksonów: diagnostyka i leczenie
Lekkie i umiarkowane urazy głowy – zasady bezpiecznej obserwacji pacjenta
Odległe konsekwencje urazów czaszkowo mózgowych
Glejaki i inne guzy złośliwe mózgu, przerzuty do mózgu
Oponiaki i inne łagodne guzy mózgu
Guzy przysadki, siodła tureckiego i nadsiodłowe
Zespół Dandy – Walkera i Arnolda-Chiarie
Tętniaki i naczyniaki mózgu
Kurcz naczyniowy po krwotoku podpajęczynówkowym
Ropień mózgu i infekcje wewnątrzczaszkowe
Lumbalgia, rwa kulszowa i ramienna –leczenie operacyjne
Urazy kręgosłupa i rdzenia w odcinku szyjnym
Historia choroby, prowadzenie dokumentacji i pisanie epikryzy
wykład
seminarium
seminarium
seminarium
seminarium
seminarium
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Podręczniki niezbędne do uzyskania podstawowych wiadomości z przedmiotu:

red. W. Kozubski – Lindsay KW, Bone I.: Neurologia i Neurochirurgia. Urban & Partner, Wrocław, 2006

red. M. Ząbek – Zarys Neurochirurgii. PZWL Warszawa, 1999
2. Podręczniki uzupełniające:

red. P. Słoniewski – Schirmer M.: Neurochirurgia. Urban & Partner, 2005
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie
studiów.
W przypadku nieobecności usprawiedliwionej – obowiązek odrobienia zajęć po uprzednim uzgodnieniu z adiunktem
dydaktycznym.
Data
opracowania:
23.05.2012
Koordynator przedmiotu
lub kierownik jednostki
prowadzącej przedmiot
Prof. dr hab. Zenon Mariak
Download