Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Kołaczycach Nr 13/Z//09 z

advertisement
Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu
BS w Kołaczycach Nr 13/Z//09
z dnia 31.08.09 r.
REGULAMIN
udzielania przez Bank Spółdzielczy w Kołaczycach kredytu konsumpcyjnego-okazjonalnego
„ PROMOCJA WIOSENNA”
§1
Regulamin określa warunki udzielania i spłaty oraz uprawnienia i obowiązki Banku Spółdzielczego w
Kołaczycach / zwanym dalej Bankiem/ a Kredytobiorcą w zakresie ubiegania się o kredyt
okazjonalny
„PROMOCJA WIOSENNA” na cele konsumpcyjne
bez konieczności
udokumentowania ich wykorzystania. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie
stosuje się postanowienia „Regulaminu udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w
Banku Spółdzielczym w Kołaczycach” zwanego dalej Regulaminem.
§2
Kredyt „PROMOCJA WIOSENNA” może być udzielony osobom fizycznym w tym osobom
fizycznym uzyskującym dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej:
– mającym pełną zdolność do czynności prawnych,
– które korzystały z oferty kredytowej Banku Spółdzielczego w Kołaczycach, a ich historia
kredytowa przebiegała bez zastrzeżeń,
– które posiadają zdolność kredytową ,
– przedstawią zabezpieczenie spłaty kredytu wymagane przez Bank,
– zatrudnionym w zakładach pracy ( które nie znajdują się w likwidacji lub upadłości ) na
podstawie umowy o pracę,
§3
Kredytobiorcami i poręczycielami nie mogą być:
1) osoby nie posiadające dochodów
2) osoby znajdujące się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy , za wyjątkiem wypowiedzenia
związanego z przejściem na emeryturę lub rentę,
3) osoby zatrudnione w zakładzie pracy znajdującym się w stanie upadłości lub likwidacji,
4) osoby , które nie wywiązały się w okresach poprzednich z terminowej spłaty udzielonych
kredytów i pożyczek,
5) osoby , których wynagrodzenie jest obciążone tytułami egzekucyjnymi ,
6) osoby zatrudnione na czas określony , krótszy niż planowany okres spłaty kredytu , bądź
zatrudnione sezonowo , których wynagrodzenie nie zapewnia realnej spłaty rat kredytu ,
7) osoby , których miesięczne dochody netto są niższe od 650 zł .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
§4
Kredyt „PROMOCJA WIOSENNA ” udzielany jest w złotych.
Przyznana kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Kredytobiorcy/ów
Kwota kredytu nie może być niższa niż 1000 złotych,
Maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż 20 000 złotych i nie może przekraczać 10 –
krotności miesięcznego dochodu netto ustalonych w oparciu o dokumenty określone w § 7
niniejszego Regulaminu.
Jeżeli o kredyt wnioskuje dwóch lub więcej Klientów, przy ustalaniu maksymalnej kwoty kredytu
przyjmuje się sumę ich dochodów netto
Kredyt udzielany jest na okres spłaty do 24 miesięcy
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, której wysokość ustalona jest
Uchwałą Zarządu Banku.
Dla celów obliczania odsetek przyjmuje się, że rok ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni.
1
9. W przypadku zastosowania zmiennej stopy procentowej, jej wysokość może ulec zmianie w czasie
trwania Umowy kredytu, zgodnie z Uchwałą Zarządu Banku w tej sprawie, bez konieczności
sporządzania aneksu do Umowy kredytu.
10. Zmiana stopy procentowej, o której mowa w ust. 9może być dokonana w przypadku wystąpienia
zmiany wysokości przynajmniej jednego spośród podanych niżej czynników:
1) stopy referencyjnej lub redyskonta weksli lub oprocentowania kredytu lombardowego
ustalanych przez Rade Polityki Pieniężnej;
2) wskaźnika inflacji ogłaszanego przez GUS;
3) stopy rezerwy obowiązkowej banków lub warunków jej odprowadzania;
4) rentowności bonów skarbowych ogłaszanej przez Ministerstwo Finansów;
5) rentowności obligacji Skarbu Państwa;
6) stawki bazowej: WIBOR oferowanej na międzybankowym rynku pieniężnym.
11. O zmianie stopy procentowej Bank powiadomi Kredytobiorców, Poręczycieli oraz inne osoby
będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu w sposób przyjęty w Umowie kredytu.
12. Aktualne stawki oprocentowania podawane są do wiadomości klientów w Placówkach Banku oraz
na stronie internetowej Banku.
§5
W celu obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytu uwzględnia się należności
w wysokości z dnia zawarcia Umowy kredytu, w tym:
1) opłaty, prowizje i koszty związane z udzieleniem kredytu;
2) koszty ponoszone przez Kredytobiorcę, na podstawie odrębnych przepisów a związanych
z zabezpieczeniem kredytu w tym koszty: ustanowienia hipoteki, ustanowienia zastawu
rejestrowego, prowadzenia rachunku, ubezpieczenia kredytu, ubezpieczenia składników
majątkowych związane z udzieleniem kredytu.
§6
1. Za czynności związane z udzieleniem kredytu „PROMOCJA WIOSENNA” Bank pobiera
prowizję liczoną od kwoty udzielonego kredytu w wysokości 3% od kwoty przyznanego kredytu, a
dla posiadaczy POL-konta/r-ku a`vista dla emerytów 2 % od kwoty przyznanego kredytu.
2. Łączna kwota wszystkich opłat, prowizji oraz innych kosztów związanych z zawarciem Umowy
kredytu konsumenckiego gotówkowego z wyłączeniem udokumentowanych lub wynikających
z innych przepisów prawa kosztów związanych z ustanowieniem, zmianą lub wygaśnięciem
zabezpieczeń, nie może przekroczyć wartości 5% kwoty udzielonego kredytu.
§7
Osoby ubiegające się o kredyt zobowiązane są złożyć :
1) wniosek o udzielenie kredytu na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego
„ REGULAMINU” wraz z dokumentami będącymi podstawą do obliczenia zdolności kredytowej:
a) w przypadku Klientów posiadających rachunek POL – Konto/r-ek a`vista dla emerytów w
Banku Spółdzielczym w Kołaczycach z regularnymi wpływami od minimum 6 miesięcy ( z
tytułu stosunku pracy, emerytury) – oświadczenie o osiąganym dochodzie – wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 2 i 2a do niniejszego Regulaminu, a gdy posiadaczem POL-Konta jest
rencista decyzja o przyznaniu renty,
b) w przypadku klientów nie posiadających rachunku POL-Konta w Banku zaświadczenie o
osiąganym dochodzie netto z ostatnich 3- ch m-cy, dokumenty poświadczające otrzymywanie
emerytury lub renty oraz decyzja o przyznaniu lub o ostatniej waloryzacji emerytury, renty- w
przypadku emerytów i rencistów,
c) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarcza i posiadających rachunek bieżący
lub pomocniczy w Banku – ostatni PIT oraz oświadczenie o nie zaleganiu względem
ZUS/US/KRUS zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu,
2
d) w przypadku osób prowadzących gospodarstwa rolne – nakaz podatkowy i oświadczenie o
sytuacji majątkowej zgodnie z załącznikiem 3a do niniejszego Regulaminu.
§8
1. Warunkiem udzielenia Kredytu „PROMOCJA WIOSENNA” jest przedstawienie przez
Kredytobiorcę/ów zabezpieczenia spłaty kapitału i odsetek
2 Zabezpieczeniem kredytu „PROMOCJA WIOSENNA” może być między innymi:
- poręczenie / wg Prawa cywilnego /,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
- pełnomocnictwo do POL-Konta, rachunku bieżącego,
- inne formy przewidziane Instrukcją „Prawne formy zabezpieczenia wierzytelności”
obowiązującą w Banku.
3. Prawne zabezpieczenie kredytu następuje w formie pisemnej , a koszty jego ustanowienia ponosi
Kredytobiorca .
4. W przypadku gdy Kredytobiorca pozostaje we wspólności majątkowej małżeńskiej, uruchomienie
kredytu następuje po wyrażeniu zgody na zaciągnięcie kredytu w formie pisemnej przez
współmałżonka Kredytobiorcy.
5. Zgoda współmałżonka nie jest wymagana w sytuacji gdy kwota kredytu nie przekracza 5-krotności
dochodów netto Kredytobiorcy, a Kredytobiorca posiada POL-Konto w Banku oraz jednokrotności
dochodów netto w sytuacji gdy Kredytobiorca nie posiada POL-Konta w Banku.
6. Osoby występujące jako Poręczyciele dla ustalenia ich zdolności kredytowej zobowiązane są
przedłożyć dokumenty określone w § 5 ust 1pkt a,b,c,d dla Kredytobiorcy oraz informacje zgodne
z zał. nr 1a do niniejszego Regulaminu.
7. Zgoda współmałżonka Poręczyciela wymagana jest zgodnie z przyjętymi ustaleniami w niniejszym
§ w ust 4, dla współmałżonka Kredytobiorcy.
1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
§9
Kredyt udzielany jest na podstawie pisemnej umowy, zawartej między Kredytobiorcą a Bankiem,
określającej warunki uruchomienia, wykorzystania i spłaty kredytu oraz koszty kredytu., zgodnie z
wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
Umowę kredytu sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Kredytobiorcy,
a drugi dla Banku.
Umowę kredytu podpisują za Bank osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie
praw i obowiązków majątkowych Banku oraz Kredytobiorca.
W przypadku, gdy podpisy nie są składane jednocześnie przez osoby działające w imieniu Banku i
Kredytobiorcę, Umowa kredytu wiąże strony dopiero po złożeniu wszystkich podpisów.
Każda strona Umowy jest parafowana przez osoby wymienione w ust. 3.
Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od Umowy kredytu w terminie 10 dni od daty zawarcia
Umowy, bez podania przyczyny. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi integralną
część Umowy kredytu. W przypadku, gdy termin odstąpienia od Umowy kredytu przypada w dniu
wolnym od pracy Placówki Banku, to termin ten upływa w pierwszym dniu roboczym
przypadającym po tym dniu.
Termin do odstąpienia od Umowy kredytu jest zachowany, jeżeli Kredytobiorca przed jego
upływem złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy pod wskazany w oświadczeniu adres
Placówki Banku. Odstąpienie od Umowy kredytu staje się skuteczne, jeżeli wypłacona kwota
kredytu zostanie zwrócona Bankowi łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy.
§ 10
1. W okresie obowiązywania Umowy kredytu, na pisemny wniosek Kredytobiorcy lub Banku mogą
być w wyniku negocjacji zmienione niektóre warunki Umowy kredytu, a w szczególności:
1) formy zabezpieczenia spłaty kredytu;
2) zasady spłacania odsetek;
3
3) terminy spłaty rat kredytu;
4) prolongata końcowego terminu spłaty kredytu;
5) podwyższenie kwoty kredytu.
2. W przypadku zmiany Umowy kredytu, Bank może zażądać zmiany zakresu prawnych
zabezpieczeń kredytu, tak aby obejmowały one całość kwoty kredytu po zawarciu aneksu.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
§ 11
Zmiany warunków Umowy kredytu, pod rygorem nieważności, dokonywane są w formie
pisemnego aneksu do Umowy, z wyjątkiem zmian wysokości oprocentowania umownego
i przeterminowanego oraz zmiany stawek prowizji i opłat stosowanych w okresie kredytowania,
które - w sytuacjach określonych w Umowie kredytu - mogą następować w sposób przyjęty w
Umowie.
W przypadku, gdy Kredytobiorca nie akceptuje wprowadzanych zmian, ma prawo wypowiedzenia
Umowy kredytu, informując o tym Bank w formie pisemnego oświadczenia.
Termin wypowiedzenia Umowy kredytu wynosi 30 dni licząc od następnego dnia po złożeniu
w Banku oświadczenia. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Kredytobiorca jest zobowiązany do
spłaty wszelkich swoich zobowiązań wobec Banku, wynikających z zawartej Umowy kredytu w
terminie do dnia jej rozwiązania.
Aneks do Umowy kredytu jest podpisywany w trybie określonym dla podpisywania Umowy
kredytu.
W przypadku planowanej zmiany Umowy kredytu, której zabezpieczeniem jest poręczenie lub inne
zabezpieczenie ustanowione przez osobę trzecią, sporządzenie aneksu jest możliwe po wyrażeniu
przez nią pisemnej zgody na zmianę treści Umowy kredytu.
§ 12
Przed uruchomieniem kredytu Kredytobiorca zobowiązany jest spełnić następujące warunki:
1) podpisać Umowę kredytu;
2) ustanowić prawne zabezpieczenie spłaty kredytu;
3) zapłacić prowizję z tytułu udzielenia kredytu.
Uruchomienie kredytu „PROMOCJA WIOSENNA” może nastąpić w drodze:
1) wypłaty gotówki w kasie Placówki Banku;
2) lub przelewu środków na rachunek wskazany przez Kredytobiorcę.
Kredyt zawsze wypłacany jest w złotych.
Uruchomienia kredytu dokonuje się zgodnie z dyspozycją Kredytobiorcy określoną w Umowie
kredytu lub odrębnym druku dołączanym do Umowy. W przypadku przelewu na rachunek
bankowy środki pieniężne mogą być uruchomione wyłącznie na rachunek wskazany przez
Kredytobiorcę.
§ 13
Terminy oraz sposób płatności rat kredytu określane są w Umowie kredytu oraz w harmonogramie
spłat, który stanowi integralną część Umowy kredytu.
Spłata kredytu wraz z odsetkami następuje w miesięcznych ratach malejących, gdzie każda rata
kapitałowa jest równa, a odsetki naliczane są od aktualnego zadłużenia (ich wysokość maleje
z każdym kolejnym miesiącem)
Data spłaty pierwszej raty ustalana jest nie później niż 60dni oddaty zawarcia Umowy kredytu i nie
wcześniej niż 30 dni po dacie zawarcia Umowy.
Kredytobiorca może dokonać spłaty całości lub części kredytu.
4
5. Dokonana przez kredytobiorcę wcześniejsza częściowa spłata kredytu będzie zaliczana na spłatę
kolejnych rat zgodnie z harmonogramem przy zachowaniu dotychczasowej wysokości rat kredytu
umownego okresu spłaty, na podstawie złożonej dyspozycji przez Kredytobiorcę, Bank sporządza i
przekazuje Kredytobiorcy nowy harmonogram spłat. Zmiana harmonogramu nie wymaga zawarcia
aneksu do Umowy kredytu.
6. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, Bank pobiera odsetki tylko za faktyczny okres
korzystania z kredytu.
7. Prowizja za udzielenie kredytu nie podlega zwrotowi w przypadku dokonania przez Kredytobiorcę
wcześniejszej spłaty kredytu.
1.
2.
3.
4.
5.
§ 14 .
Za datę spłaty raty kredytu uznaje się datę wpływu środków do Banku, na rachunek wskazany
w Umowie kredytu.
W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu przypada w dniu wolnym od pracy Banku, to termin
spłaty upływa w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
Wpłacone przez Kredytobiorcę środki Bank zalicza na spłatę należności z tytułu zawartej Umowy
kredytu w następującej kolejności:
1) kwoty egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych;
2) koszty monitów, upomnień i inne koszty poniesione przez Bank;
3) prowizje i opłaty związane z obsługą kredytu;
4) odsetki od zadłużenia przeterminowanego;
5) odsetki bieżące;
6) przeterminowane raty kapitałowe;
7) bieżące raty kapitałowe.
Na uzasadniony wniosek Kredytobiorcy Bank może zmienić kolejność zaspakajania należności.
Kredytobiorca może dokonywać spłaty rat kredytu poprzez wpłatę lub przelew środków na
rachunek wskazany przez Bank.
§ 15 .
1. Kredytobiorca zobowiązany jest w okresie kredytowania do niezwłocznego informowania Banku
o:
1) uzyskanych w innych bankach kredytach i pożyczkach oraz udzielonych poręczeniach;
2) każdorazowej zmianie swoich danych osobowych oraz adresu lub miejsca pracy;
3) wszczęciu przeciwko niemu sądowych lub administracyjnych postępowań egzekucyjnych;
4) zmianie ustroju małżeńskiego.
2. Kredytobiorca zobowiązuje się w okresie kredytowania do udostępniania na życzenie Banku
zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających dochody, o ile są niezbędne do oceny jego
sytuacji finansowej.
§ 16 .
1. W przypadku nie dokonania przez Kredytobiorcę spłaty raty kapitału i odsetek, a także
w przypadku spłaty kwoty niższej od ustalonej w harmonogramie, w terminie określonym
w Umowie kredytu, Bank w dniu następnym po upływie tego terminu dokonuje przeksięgowań nie
spłaconego kredytu na rachunek zadłużenia przeterminowanego.
2. Od kwoty kredytu znajdującego się na rachunku należności przeterminowanych Bank nalicza za
każdy dzień zwłoki (od dnia zaksięgowania zadłużenia do dnia poprzedzającego jego całkowitą
spłatę) odsetki w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP.
5
3. Po 14 dniach od daty przeksięgowania nie spłaconego kredytu, Bank wysyła do Kredytobiorcy
wezwanie do uregulowania zaległych należności w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania. Jednocześnie Bank niezwłocznie przesyła kopie wezwań do Poręczycieli
oraz innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu.
4. Informacje o wysokości obowiązującego oprocentowania zadłużenia przeterminowanego
podawane są w sposób ogólnie dostępny w Placówkach Banku.
5. Za każde wysłane wezwanie do Kredytobiorcy i Poręczycieli oraz innych osób będących
dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu Bank obciąża Kredytobiorcę opłatą
przewidzianą w Taryfie opłat i prowizji.
§ 17 .
1. W przypadku stwierdzenia zagrożenia terminowej spłaty kapitału i /lub odsetek na warunkach
określonych w Umowie kredytu lub znacznego obniżenia się realnej wartości złożonego
zabezpieczenia w odniesieniu do aktualnej kwoty zobowiązań wynikających z Umowy Bank może
odpowiednio:
1) zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu;
2) podjąć działania zmierzające do odzyskania należności Banku.
2. Bank może wypowiedzieć Umowę kredytu z powodu:
1) niespłacenia w terminie pełnych rat kredytu za dwa okresy płatności;
2) utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej;
3) znacznego obniżenia się realnej wartości złożonego zabezpieczenia w odniesieniu do aktualnej
kwoty zobowiązań wynikających z Umowy lub utraty tego zabezpieczenia;
4) naruszenia przez Kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu.
3. O wypowiedzeniu Umowy kredytu Bank powiadamia pisemnie Kredytobiorcę oraz inne osoby
będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu przekazując zawiadomienie
bezpośrednio (do rąk adresata) lub listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru
wyznaczając termin spłaty zadłużenia.
4. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni. Termin ten liczy się od następnego dnia po doręczeniu
zawiadomienia. W wyjątkowych sytuacjach termin wypowiedzenia może być dłuższy niż 30 dni.
5. Kredytobiorca powinien dokonać zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z należnymi Bankowi
odsetkami oraz prowizjami i opłatami do końca okresu wypowiedzenia. Po upływie terminu
wypowiedzenia, zadłużenie objęte wypowiedzeniem staje się wymagalne.
6. W przypadku nie wykonania przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z Umowy kredytu
Bank obciąży Kredytobiorcę kwotą kosztów sądowych i postępowania egzekucyjnego
ponoszonych przez Bank w związku z dochodzeniem roszczeń Banku.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy
prawa, a w szczególności: Kodeks cywilny, Prawo Bankowe i Ustawa o kredycie konsumenckim .
Niniejszy „Regulamin” został zatwierdzony uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego w Kołaczycach
Nr 3/Z/10 z dnia 261.08.09 r. i obowiązuje do dnia 15 marca 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.
6
7
Download