raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia

advertisement
Raport oddziaływania na środowisko instalacji do tuczu trzody chlewnej - Karsibór.
OECO
inż. Paweł Kowalewski
Chodzież
RAPORT
O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
POLEGAJĄCEGO NA TUCZU TRZODY CHLEWNEJ W
BUDYNKU CHLEWNI W OBRĘBIE WSI KARSIBÓR W
GMINIE WAŁCZ.
Opracował
inż. Paweł Kowalewski
Sprawdził:
mgr inż. Jacek Szuczyk
Chodzież ~ grudzień 2013 r.
1
Raport oddziaływania na środowisko instalacji do tuczu trzody chlewnej - Karsibór.
Opis instalacji
Dane ogóle
Niniejsze opracowanie stanowi raport oddziaływania na środowisko planowanej do realizacji
instalacji do tuczu trzody chlewnej w obrębie wsi Karsibór
w gm. Wałcz, woj.
zachodniopomorskie.
W opracowaniu określono potencjalne interakcje, które powstają lub mogą powstawać w trakcie
eksploatacji Instalacji, w oparciu o materiały projektowe i środowiskowe, uwzględniając również
aktualne przepisy z zakresu ochrony środowiska.
Dokumentację sporządzono na zlecenie inwestora:
Pani Beata Kornaś
zamieszkała Karsibór 29a
Lokalizacja
Instalacja do intensywnego tuczu świń zlokalizowana będzie w pobliżu osady Dobrogoszcz w
obrębie Kolno, gm. Wałcz, powiat wałecki, woj. zachodniopolskie.
Ferma realizowana będzie w obrębie działki gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 20/11 o
pow.4,6176 ha.
Ferma prowadzona będzie na działce w dużej części zabudowanej Ba – 3,1476 ha, na istniejącej
infrastrukturze budowlanej – budynki gospodarcze przeznaczone w nieaktualnym planie
zagospodarowanie przestrzennego jako teren magazynowy i tuczarnia.
W otoczeniu Fermy znajdują się :
1.od strony południowej – zabudowania gospodarstwa rolnego i dalej grunty rolne,
2.od strony północnej – grunty rolne,
3.od strony wschodniej – zabudowa mieszkaniowa w odległości 325 m,
4.od strony zachodniej – grunty rolne.
Nieruchomości zlokalizowane na powyższej działce, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów
stanowią:
2
Raport oddziaływania na środowisko instalacji do tuczu trzody chlewnej - Karsibór.
Rys.1. Wypis z ewidencji gruntów przedstawiający właściciela działki o nr 20/11.
Informacje wstępne
Niniejsze opracowanie stanowi raport oddziaływania na środowisko planowanej do realizacji
instalacji polegającej na modernizacji istniejącego budynku gospodarczego- tuczarni na chlewnię
na działce o nr 20/11 położonej w obrębie geodezyjnym Karsibór. W budynku chlewni tuczonych
będzie do 1.500 szt. świń tj. 210 DJP.
W opracowaniu określono potencjalne interakcje, które powstają lub mogą powstać w trakcie
realizacji, a w szczególności w trakcie eksploatacji instalacji, w oparciu o materiały projektowe i
środowiskowe, uwzględniając również aktualne przepisy z zakresu ochrony środowiska.
Najbliżej położoną zabudowę mieszkaniową stanowią budynki mieszkalne osiedlowe znajdujące
się w odległości 325 m. Zabudowa zlokalizowana jest w kierunku na wschód od miejsca
planowanej lokalizacji Instalacji.
Ferma zlokalizowana będzie w granicach zabudowy przemysłowej i nie jest usytuowana w
obszarach specjalnej ochrony ptaków oraz specjalnych obszarach ochrony siedlisk – obszary
sieci Natura 2000, oraz leży poza Obszarem Chronionego Krajobrazu.
Lokalizacja w odniesieniu do zapisów miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Zgodnie z zapisami studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Wałcz uchwalonym Uchwałą Nr XXII/26/2000 Rady Gminy w Wałczu z dnia 24.08.2000 r.,
działka na której zlokalizowana będzie Instalacja do intensywnego tuczu trzody chlewnej ma
następujące przeznaczenie:
1.nr 20/11 o powierzchni 4,6176 ha – są to tereny magazynowe oraz do produkcji zwierzęcej –
tuczarnia.
3
Raport oddziaływania na środowisko instalacji do tuczu trzody chlewnej - Karsibór.
Opis sposobu zagospodarowania terenu
Przedmiotowa Ferma będzie instalacją nie wpływającą na zmiany krajobrazowe w najbliższym
otoczeniu już zmienionym antropogenicznie.
W bezpośrednim sąsiedztwie otaczającym Fermę istnieje zakład rolniczy „Dobrol” zajmujący się
produkcją roślinną.
W obszarze, na którym zlokalizowana będzie Ferma nie występują zespoły roślinne
o charakterze reliktowym i endemicznym, brak również stanowisk gatunków objętych ochroną
prawną, bądź florystycznych pomników przyrody.
Charakterystyka instalacji i warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji
Faza eksploatacji
Eksploatacja instalacji do intensywnego tuczu świń związana jest z korzystaniem z terenu
ponieważ po powierzchni gruntu poruszają się pojazdy dowożące cyklicznie warchlaki do
chlewni, odbierające tuczniki i pojazdy dowożące pasze.
Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń wynikające z funkcjonowania Fermy
Informacje wprowadzające
Emisja zanieczyszczeń, które występują podczas funkcjonowania istniejącej Fermy obejmują:
1.emisję hałasu,
2.emisję gazów i pyłów,
3.emisję odpadów,
4.emisję wód opadowo-roztopowych,
5.emisję ścieków socjalnych.
Brak natomiast:
1.emisji ścieków technologicznych,
2.powstawania wibracji o znaczeniu istotnym,
3.powstawania pola elektromagnetycznego o znaczeniu istotnym.
Emisja hałasu
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena oddziaływania hałasu generowanego przez
źródła stacjonarne i ruchome zlokalizowane na terenie Instalacji na otaczające środowisko,
a w szczególności możliwość istnienia zagrożenia klimatu akustycznego rozumianego jako
przekroczenia dopuszczalnych wartości równoważnego poziomu dźwięku. Niniejsza ocena
dotyczy oddziaływania przewidywanej do realizacji Instalacji do intensywnego tuczu świń
zlokalizowanej w obrębie miejscowości Karsibór w gm. Wałcz, woj. zachodniopomorskie..
Określenie wielkości emisji hałasu, generowanego w trakcie funkcjonowania Instalacji oparto na
metodzie obliczeniowej i symulacji rozprzestrzeniania się dźwięku w środowisku.
Obliczenia przeprowadzono dla najniekorzystniejszego przypadku z punktu widzenia
akustycznego zagrożenia środowiska, zakładając maksymalną emisję hałasu ze wszystkich
zinwentaryzowanych źródeł.
4
Raport oddziaływania na środowisko instalacji do tuczu trzody chlewnej - Karsibór.
Zasięg hałasu emitowanego do środowiska określony zostanie na podstawie poziomu mocy
akustycznej źródeł hałasu z uwzględnieniem warunków propagacji. Obliczono wartości
równoważnego poziomu dźwięku A (LAeq T), które są podstawą do oceny poziomu emisji hałasu
do środowiska od istniejącej Instalacji. Wyniki przedstawiono również w formie graficznej.
Faza realizacji przedsięwzięcia
Podczas realizacji przedsięwzięcia, jego modernizacji powstanie emisja hałasu od źródeł
ruchomych w postaci maszyn budowlanych i samochodów ciężarowych. Powstaną okresowe
zapylenia. Jednak te niekorzystne zjawiska trwać będą tylko przez czas modernizacji budynku
gospodarczego – tuczarni, później zanikną.
Faza eksploatacji instalacji
Eksploatacja instalacji związana jest z emisją hałasu wyłącznie od źródeł ruchomych w postaci
samochodów ciężarowych (dowóz paszy, warchlaków oraz odbiór tuczników po okresie tuczu).
Analizy i obliczenia wykonane zostały w oparciu o dane uzyskane od Zleceniodawcy.
Celem niniejszego raportu jest:
1.określenie poziomu emisji hałasu do środowiska w odniesieniu do wartości dopuszczalnych
dla pory dnia (600-2200) i pory nocy (2200-600);
2.wyznaczenie zasięgu oddziaływania hałasu, szczególnie w odniesieniu do budynków
podlegających ochronie akustycznej i położonych najbliżej Fermy;
3.graficzne przedstawienie rozprzestrzeniania się hałasu dla pory dnia i pory nocy, w postaci
izolinii równoważnego poziomu dźwięku A.
Wymagania prawne
Dopuszczalne poziomy dźwięku w środowisku zewnętrznym określa Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.
U. Nr 120, poz. 826). Według rozporządzenia dopuszczalne wartości równoważnego poziomu
dźwięku A, LAeq T, dla hałasu od obiektów i grup źródeł innych niż drogi i linie kolejowe określa się
w przedziałach czasu równych odpowiednio ośmiu najmniej korzystnym godzinom pory dziennej,
która przypada pomiędzy 600 - 2200 oraz jednej najmniej korzystnej godzinie w porze nocy,
pomiędzy 2200 – 600.
5
Raport oddziaływania na środowisko instalacji do tuczu trzody chlewnej - Karsibór.
Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
Drogi lub linie kolejowe1)
Lp.
Rodzaj terenu
Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem
hałasu
LAeq D
przedział czasu
odniesienia równy 16
godzinom
LAeq N
przedział czasu
odniesienia równy 8
godzinom
LAeq D
przedział czasu
odniesienia równy 8
najmniej korzystnym
godzinom dnia kolejno
po sobie następującym
LAeq N
przedział czasu
odniesienia równy 1
najmniej korzystnej
godzinie nocy
1
a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem
50
45
45
40
2
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym
lub czasowym pobytem dzieci i
młodzieży 2)
c) Tereny domów opieki społecznej
d) Tereny szpitali w miastach
55
50
50
40
60
50
55
45
65
55
55
45
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 2)
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe
Tereny w strefie śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys. mieszkańców 3)
3
4
Objaśnienia:
1)
2)
3)
Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei
linowych.
W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny
poziom hałasu w porze nocy.
Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów
administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców
powyżej 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową
mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.
Teren Instalacji znajduje się w granicach nieruchomości – działki ewidencyjnej oznaczonej
numerem 20/11. Teren ten położony jest w zachodniej części miejscowości Karsibór, w gminie
Wałcz, powiat wałecki, woj. zachodniopomorskie.
Od dnia 01.01.2004 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 27.03.2003 r., o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wałcz stracił moc obowiązywania.
Najbliższa zabudowa chroniona akustycznie o charakterze zabudowy mieszkaniowej znajduje się
w odległości około 325 metrów w kierunku wschodnim w stosunku do terenu rozważanej Fermy.
Dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A dla w/w terenu wynoszą:
1.LAeq D = 55 dB – w porze dziennej
2.LAeq N = 45 dB – w porze nocnej.
6
Raport oddziaływania na środowisko instalacji do tuczu trzody chlewnej - Karsibór.
Rys.2. Kolorem żółtym zaznaczono teren zabudowy mieszkaniowej, kolorem zielonym teren przemysłowy.
Rys.3. Wskazana odległość 325 m od zabudowy mieszkaniowej.
Materiały źródłowe
W trakcie przeprowadzanej oceny oddziaływania hałasu generowanego przez źródła stacjonarne
i ruchome zlokalizowane na terenie instalacji, wykorzystano następujące akty prawne:
1.rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4.11.2008 r. w sprawie wymagań w zakresie
prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206,
poz. 1991),
2.rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06. 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).
3.Instrukcja Instytutu Technik Budowlanych Nr 338, Metoda określania emisji i imisji hałasu
przemysłowego w środowisku.
7
Raport oddziaływania na środowisko instalacji do tuczu trzody chlewnej - Karsibór.
4.Polska norma PN-EN-01341, Hałas Środowiskowy. Metody pomiaru i oceny hałasu
przemysłowego.
Charakterystyka Instalacji w aspekcie emisji hałasu
Akustyczne oddziaływanie z terenu Fermy, następować będzie przez całą dobę i związane jest z
emisją hałasu pochodzącego od źródeł stacjonarnych i ruchomych. Do zewnętrznych źródeł
hałasu należących do istniejącej Instalacji zalicza się:
Źródła ruchome:
1.Pojazdy ciężarowe (dowóz pasz)
2.Pojazdy ciężarowe (dowóz i odbiór świń)
Źródła stacjonarne:
1.Wentylatory
W analizie uwzględniono źródła hałasu znacząco wpływające na kształt klimatu akustycznego, tj.
których poziomy emitowanego hałasu są istotne z punktu widzenia wypadkowego (łącznego)
poziomu dźwięku emitowanego do środowiska.
Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego
oddziaływania istniejącej instalacji
Położenie fizyczno-geograficzne
Zgodnie z podziałem Polski na regiony fizykogeograficzne Kondrackiego, omawiany teren
położony jest w granicach podprowincji Pojezierze Południowobałtyckie (314), makroregionu
Pojezierze Południowopomorskie (314.6) w obrębie mezoregionów Pojezierze Wałeckie (314.64)
i Równina Wałecka (314.65).
Budowa geologiczna i geomorfologiczna
Budowa geologiczna omawianego obszaru jest słabo rozpoznana. Dotyczy to głównie podłoża
czwartorzędu. Pod powłoką osadów kenozoicznych zalega formacja dolnej jury (lias, retyk),
o miąższości od 500 do 1500 m. Skały mezozoiczne przykrywają osady mioceny wykształcone
głównie z piasków, iłów i mułków. Miąższość miocenu zawiera się od 50 do 100 m i są to osady
zlodowacenia bałtyckiego (Vistulianu) fazy pomorskiej. Miejscami obserwuje się brak warstwy
plioceńskiej.
Krajobraz omawianego obszaru zawdzięcza swe ukształtowanie i bogactwo form twórczej
i niszczącej pracy lądolodu skandynawskiego. Lądolód skandynawski przyniósł z północy
ogromne masy rozkruszonego materiału skalnego: żwirów, piasków, glin i głazów. Topiąc się i
cofając pozostawił ten materiał i utworzył pokrywę utworów lodowcowych o miąższości od 60 do
100 m.
8
Raport oddziaływania na środowisko instalacji do tuczu trzody chlewnej - Karsibór.
Na pokrywę utworów czwartorzędowych składa się szeroki biegnący równoleżnikowo pas andrów
na południe aż po Pradolinę Noteci – Warty, usypany przez wody roztopowe fazy pomorskiej
zlodowacenia bałtyckiego. Krajobraz równin sandrowych wzbogacają wartkie rzeki, rynny,
wytopiska, faliste wysoczyzny morenowe i moreny czołowe. Pochodzenie wałów moren
czołowych związane jest z fazami recesyjnymi lądolodu fazy poznańskiej. W holocenie pierwotne
formy geomorfologiczne pozostawione przez lądolód uległy istotnym przeobrażeniom.
Przeobrażenia krajobrazu pojezierzy spowodowane zostały przede wszystkim zmianami klimatu
i roślinności. Wytopiły się bryły martwego lodu, uformowały liczne jeziora, powstała i zastąpiła
system wód roztopowych lądolodu nowa sieć hydrograficzna. Sprzężone ze sobą procesy
denudacji i akumulacji wywołały rozmywanie pagórków morenowych i tworzenie z tych
materiałów nowych osadów aluwialnych i deluwialnych.
Pojezierze Wałeckie rozciąga się na wschód od Równiny Drawskiej po dolinę Gwdy.
Dominującymi formami terenu są tutaj wysoczyzny denno morenowe zbudowane z glin,
powierzchnie sandrowe oraz rozciągające się równoleżnikowo wały moren czołowych. Biegnący
równoleżnikowo na omawianym obszarze wał moreny czołowej nazywany jest Pagórkami
Różeckimi. Rozciągają się one od doliny dolnej Gwdy w kierunku wschodnim, sięgając aż do
Tuczna. Zbudowane są one w przypowierzchniowych partiach z gliny zwałowej oraz
z warstwowych piasków i żwirów i należą do moren czołowych typu spiętrzonego.
Charakterystyczną cechą Pojezierza Wałeckiego są liczne zagłębienia bezodpływowe.
W obniżeniach lokalnie występują utwory organogeniczne. Krajobraz Pojezierza urozmaica także
gęsta sieć jezior i rzek.
Wody podziemne
Rozpatrywany obszar, zgodnie z podziałem hydrograficznym Polski, leży w całości w regionie
pomorsko-kujawskim (III), w skład którego wchodzi podregion (III 1).
Główny poziom wodonośny występuje w utworach czwartorzędu. Zalega przeważnie na
głębokości od 20 do 60 m. Fragmentarycznie płycej, tj. poniżej 20 m – na północy (Lubno), zaś
najgłębiej, tj. od 60 do 100 m w okolicy Chwiramu i na linii Gostomia-Nagórze.
Miąższości utworów wodonośnych w czwartorzędzie nie przekraczają 40 m w części północnej
i południowo-wschodniej. Na pozostałym obszarze jest to miąższość od 15 do 40 m.
Wydajności w strefie wysoczyznowej są z reguły rzędy 30-70 m3h-1, zaś w strefie sandrowej 1030 m3h-1.
Lokalnie główny poziom użytkowy występuje w utworach trzeciorzędowych (miocenu) i zalega on
na głębokościach powyżej 80 m, przy wydajnościach od 20 do 50 m 3h-1 na 95 % analizowanego
obszaru główny poziom wodonośny posiada wody nie wymagające uzdatniania, bądź też
wymagające prostego uzdatniania (Fe, Mn).
Zwierciadło wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego na analizowanym obszarze
wyraźnie nawiązuje do ukształtowania powierzchni terenu i w złagodzonej formie naśladuje jej
kształt. Wzdłuż głębiej wciętych dolin i rynien jeziornych występuje bardzo gęsty układ
hydroizobat, co świadczy o dużych spadkach hydraulicznych w strefach krawędziowych. Wody
na całym analizowanym obszarze zalegają z reguły płytko. Doliny rzeczne i rynny jeziorne okalają
hydroizobaty 1 i 2 m.
9
Raport oddziaływania na środowisko instalacji do tuczu trzody chlewnej - Karsibór.
Wody powierzchniowe
Obszar objęty arkuszem mapy Wałcz, w całości należy zlewni Noteci, do dorzecza Gwdy, stąd
też wyznaczony dział główny jest IV rzędu.
Głównym ciekiem analizowanego obszaru jest Dobrzyca, która jest dopływem Piławki, ta z kolei
Gwdy. Pod względem gęstości sieci rzecznej obszar jest wyraźnie dwudzielny, tzn. na północ od
równoleżnikowo biegnącego ciągu jezior system cieków jest stosunkowo gęsty, natomiast na
południe od niego cieków praktycznie nie ma. Dotyczy to zarówno cieków naturalnych, jak
i rowów melioracyjnych.
Cechą charakterystyczną analizowanego obszaru jest wyjątkowo mały udział terenów
podmokłych.
Najbliżej położonymi ciekiem wodnym od Fermy jest rzeka Świniarka około 645 m, natomiast
najbliżej położonym stałym zbiornikiem wodnym jest Jezioro Bobrowo, usytuowane w odległości
ponad 1.600 m.
Znaczne odległości omawianego terenu od stałych zbiorników wodnych oraz cieków pozwalają
stwierdzić, że wpływ Fermy na te składniki przyrody stanowi zagadnienie marginalne.
Gleby
W rejonie Fermy występują przede wszystkim rędziny (R) o słabo wykształconym profilu. Gleby te
powstały na piaskach gliniastych lekkich podścielonych na głębokości 50 – 100 m gliną (pgl : gl).
Gleby te zaliczane są do IVa klasy bonitacyjnej – gleby średniej jakości.
Eksploatacja Fermy nie będzie związana z ingerencją w środowisko gruntowe w sposób
doprowadzający do dewastacji gleb.
Należy uznać, iż problematyka ochrony gleb w aspekcie wpływu istniejącej Fermy na gleby
stanowi zagadnienie marginalne.
Warunki klimatyczne
Wg podziału Gumińskiego na dzielnice rolniczo-klimatyczne, rozpatrywany obszar leży w strefie
granicznej dzielnicy pomorskiej i bydgoskiej. Pogoda kształtowana jest głównie przez masy
powietrza oceanicznego, przynoszonego przez wiatry wiejące najczęściej z sektora północnozachodniego. Jest to obszar stosunkowo chłodny o średniej rocznej temperaturze ok. 7,5 ºC.
Czas trwania pokrywy śnieżnej na wzniesieniach wynosi do 75 dni. Występuje tam od 110 do 125
dni z przymrozkami i od 140 do 160 dnie z opadem wyższym niż 0,1 mm, opady średnie roczne
wynoszą od 600 do 650 mm. W dzielnicy tej liczba dni ze średnią temperaturą dobową powyżej
15 ºC waha się od 80 do 100. Długość okresu wegetacyjnego wynosi ok. 200 dni.
Wg podziału na regiony klimatyczne Wosia, obszar ten należy do Regionu
Środkowopomorskiego. Obejmuje on środkową część Pojezierza Pomorskiego. Na obszarze tym
dominuje typ pogody umiarkowanie ciepłej (średnia temperatura dobowa 5,1-15,0 ºC,
temperatura dobowa maksymalna i minimalna powyżej 0 ºC), pochmurnej (zachmurzenie średnie
dobowe 21-79 %), bez opadu (dobowa suma opadów poniżej 0,1 mm) – średnio 46,1 dni w roku
oraz typ pogody umiarkowanej ciepłej z dużym zachmurzeniem (zachmurzenie średnie dobowe
10
Raport oddziaływania na środowisko instalacji do tuczu trzody chlewnej - Karsibór.
powyżej 80 %) i opadem (dobowa suma opadu ≥ 0,1 mm) – średnio 36,1 dni w roku.
Najrzadziej występuje tu typ pogody gorącej (średnia temperatura dobowa powyżej 25 ºC,
temperatura maksymalna i minimalna powyżej 0 ºC) oraz przymrozkowej bardzo zimnej (średnia
temperatura dobowa poniżej -5 ºC, temperatura dobowa minimalna ≤ 0 ºC i maksymalna ≤ 0 ºC).
Szata roślinna i zwierzęta
Teren Fermy charakteryzuje się występowaniem fauny i flory w znacznym stopniu
zorganizowanej i kontrolowanej przez człowieka (nasadzone drzewa i ich samosiewy, krzewy
oraz roślinność ruderalna, przy jednoczesnym silnym wpływie antropogenicznym na gleby
(np. przekształcenia urbanistyczne).
W granicach terenu planowanego pod Fermę porasta obecnie przede wszystkim jednoroczna
roślinność ruderalna: Pokrzywa żegawka (Urtica urens L.), Wiechlina roczna, wyklina roczna
(Poa annua L.), Wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare L.).
Na terenie planowanym pod Fermę nie występują zespoły roślinne o charakterze reliktowym
i endemicznym, brak również stanowisk gatunków objętych ochroną prawną, bądź florystycznych
pomników przyrody.
Opisywany teren nie jest położony w granicach obszarów Natura 2000 i w Obszarze
Chronionego Krajobrazu oraz obszarów wynikających z rozporządzenia nr 4/2007 Wojewody
Zachodniopomorskiego z dnia 12.01.2007 r., opublikowanym w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego Nr 4, poz. 61 z dnia 25.01.2007 r.
Teren Fermy nie znajduje się w granicach specjalnych obszarów ochronnych siedlisk
wchodzących w skład Natury 2000.
Planowana do realizacji Ferma:
1.nie oddziałuje na korytarze ekologiczne,
2.nie oddziałuje na otuliny obszarów chronionych,
3.nie zakłóca szlaków migracyjnych zwierząt.
Krajobraz
Krajobraz terenu położenia Fermy, ukształtowany został pod wpływem działalności człowieka,
którego głównym składnikiem jest obiekt budowlany gospodarczy o charakterze rolniczym (byłe
magazyny i tuczarnia po PGR).
Teren planowanej Fermy stanowi przestrzeń sztucznie wytworzoną i przeznaczoną do pełnienia
określonej funkcji.
Rejon omawianej Fermy, jak już wspomniano nie znajduje się na Obszarze Chronionego
Krajobrazu oraz leży poza granicami obszaru Natura 2000. Biorąc pod uwagę fakt, że
przedmiotowa Instalacja ma charakter lokalny i zlokalizowana jest na obszarze w części
zabudowanym (budynki magazynowe i tuczarnia), można przyjąć za zasadne, iż Ferma nie
wpłynie negatywnie na gatunki i siedliska będące przedmiotem ochrony na obszarach Natura
2000. Granica obszaru Natura 2000 oddalona jest od Fermy ponad 3,8 km, od granicy rezerwatu
1,5 km, natomiast od rezerwatu Golcowe bagno 6,0 km
11
Raport oddziaływania na środowisko instalacji do tuczu trzody chlewnej - Karsibór.
Rys.4. Mapa obrazująca położenie form chronionych względem terenu Fermy.
Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji
zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami
Nie dotyczy.
Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy stwierdza się, że w sąsiedztwie oraz w bezpośrednim
zasięgu oddziaływania Fermy nie znajdują się udokumentowane obiekty objęte ochroną
konserwatorską i stanowiska archeologiczne.
Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania
przedsięwzięcia.
Nie wybudowanie chlewni nie będzie miało negatywnego oddziaływania na środowisko. Jednak
teren, na którym planowana jest inwestycja jest w dużej części terenem zabudowanym 4
połączonymi miedzy sobą budynkami. Budynki te spełniały wcześniej zadanie magazynów i
tuczarni. Celowe jest za tym prowadzenie produkcji zwierzęcej jednym z budynków, oddalonym
od zwartych siedlisk ludzkich. Najbliższa zwarta zabudowa mieszkaniowa znajduje się 325 m
od planowanej Fermy.
12
Raport oddziaływania na środowisko instalacji do tuczu trzody chlewnej - Karsibór.
Rys 5. Budynki magazynowe i tuczarnia na działce o nr ewid. 20/11 z zaznaczonymi wymiarami budynku
chlewni o wymiarach 25 m x 55 m ( powierzchnia 1.375 m2).
Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w
tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego
transgranicznego oddziaływania na środowisko
Zgodnie z art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z
2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), warunkami odbiegającymi od normalnych są w
szczególności okres rozruchu, awarii i likwidacji instalacji.
Jako rozruch instalacji w opisywanym przypadku, traktować można przygotowania do
rozpoczęcia każdego cyklu tuczu trzody chlewnej. Rozruch trwa ok. 2 tygodni i rozpoczyna się z
chwilą opuszczenia obiektów przez tuczniki. W tym czasie w chlewni wykonywane są czynności
porządkowe, których celem jest usunięcie pozostałości po poprzednim stadzie świń oraz
stwierdzenie, że chlewnia jest wolna od drobnoustrojów chorobotwórczych.
W czasie prac przygotowujących chlewnię do przyjęcia kolejnego wsadu warchlaków,
w przypadku zaistnienia takiej konieczności, wykonywany jest również remont i konserwacja
obiektu.
Odstępstwo od normalnego wariantu funkcjonowania Instalacji będzie mieć miejsce również
w przypadku wystąpienia awarii.
W poniższej tabeli zestawiono podstawowe przyczyny awarii, które mogą wystąpić w czasie
eksploatacji Instalacji, podano również parametry pracy w takich warunkach.
Zakłada się, że podczas funkcjonowania chlewni nie wystąpią sytuacje awaryjne związane
z usterkami urządzeń i instalacji wewnętrznych, ponieważ są one systematycznie czyszczone
i konserwowane, a ich stan techniczny jest na bieżąco kontrolowany.
13
Raport oddziaływania na środowisko instalacji do tuczu trzody chlewnej - Karsibór.
L.p.
Przyczyna awarii
1.
Przerwa w dostawie energii
2.
Przerwa w dostawie wody
3.
Pożar
4.
Pomór stada
Parametry pracy Instalacji
Brak w wyposażeniu Fermy agregatu prądotwórczego. Nastąpi wstrzymanie
automatycznej obsługi świń i przejście na ręczne dokarmianie do momentu
przywrócenia zasilania.
Ferma nie posiada własnego ujęcia wody, korzysta z sieci wodociągowej
wiejskiej. Sieć wodociągowa jest praktycznie czynna bez przerwy. W razie braku
dostawy energii elektrycznej hydrofornia wyposażona jest w agregat prądotwórczy.
Ujęcie wody (studnia ) położona jest w sąsiedniej wsi Golce oddalonej od Fermy o
4 km.
W przypadku pożaru nastąpi wstrzymanie funkcjonowania instalacji objętej ogniem
i usunięcie świń z obiektu inwentarskiego. Ponowne uruchomienie obiektu możliwe
będzie po ugaszeniu ognia, usunięciu powstałych strat i przygotowaniu wszystkich
instalacji niezbędnych do ponownego przyjęcia świń.
Pomór całego stada jest mało prawdopodobny, z uwagi na cotygodniowe wizyty
kontrolne lekarza weterynarii.
Dodatkowo wszelkie zauważone zmiany w zachowaniu i wyglądzie świń
zgłaszane są natychmiast lekarzowi weterynarii, który podejmuje leczenie.
W razie podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej, przyjęty tok postępowania
spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z
póź. zm.) – rozdział 8 „Zasady zwalczania chorób zakaźnych zwierząt”.
Poważne awarie są trudne do przewidzenia i zdarzają się rzadko. Zwrócić należy uwagę, iż
opisane wyżej sytuacje są zdarzeniami hipotetycznymi. W przypadku jednak wystąpienia sytuacji
awaryjnej o rozmiarze szkód, a także o wielkości oddziaływania na środowisko decydować
będzie szybkość podjęcia akcji ratowniczej.
W obrębie Fermy stosowane i przechowywane będą środki w ilościach nie przekraczających
wartości, powyżej których nastąpiłoby zaliczenie jej do zakładu o zwiększonym ryzyku lub
zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 9.04.2002 r. (Dz. U. Nr 58, poz. 535 z póź. zm.)
Nie przewiduje się wystąpienia zdarzeń o charakterze katastrofalnym.
Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie
lub kompensację przyrodniczą negatywnego oddziaływania na środowisko,
w szczególności na cele i przedmiot ochrony Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.
Faza eksploatacji
Na Fermie zastosowane będą rozwiązania minimalizujące uciążliwość Instalacji dla otoczenia
oraz zapewniające poszanowanie zasad ochrony środowiska.
W zakresie gospodarki odpadami:
1.stosowanie segregacji rodzajowej odpadów,
2.magazynowanie wytworzonych odpadów w wyznaczonych i przygotowanych do tego celu
miejscach,
3.przekazywanie odpadów odbiorcom posiadającym uzgodnienia w zakresie prowadzenia
gospodarki tymi odpadami w trybie ustawy o odpadach.
14
Raport oddziaływania na środowisko instalacji do tuczu trzody chlewnej - Karsibór.
W zakresie ochrony przed hałasem:
1.brak konieczności stosowania środków ochrony akustycznej. Najbliższy obszar podlegający
ochronie akustycznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)) teren zabudowy
mieszkaniowej oddalony jest o ok. 325 m w kierunku wschodnim.
W zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych:
1.zorganizowane odprowadzanie odcieków bytowych,
2.oszczędne gospodarowanie wodą.
W zakresie ochrony powietrza:
1.utrzymywanie porządku i czystości w obrębie terenu zajmowanego przez Fermę,
2.utrzymywanie porządku i czystości w chlewni (prace porządkowe wykonuje się każdorazowo po
zakończeniu cyklu tuczu),
3.żywienie fazowe w celu zmniejszenia wydzielania amoniaku wraz z odchodami,
Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których
mowa w art. 143 ustawy z dn. 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska
Planowana Ferma spełniać będzie wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych
dostępnych technik oznaczanych skrótem NDT lub BAT (ang. best available techniques).
“Najlepsza” oznacza technikę przyjętą jako najbardziej efektywna w osiąganiu wysokiego
ogólnego stopnia ochrony środowiska jako całości.
Dokument referencyjny (BREF – ang. BAT Reference Documents) opisujący najlepsze
dostępne techniki w intensywnej produkcji drobiu i trzody chlewnej (ang. Integratet Pollution
Prevention Control Reference Document on Best Available Techniques for Intensive
Rearing of Poultry and Pigs) przyjęty został przez Komisję Europejską w lipcu 2003 r.
Przy określaniu najlepszych dostępnych technik dla intensywnego tuczu świń kluczowym
zagadnieniem w odniesieniu do problemów środowiskowych stało się odpowiednie
zagospodarowanie odchodów oraz zmniejszenie ich ilości poprzez dobór właściwej strategii
żywienia. Inne kwestie środowiskowe, takie jak: odpady, ścieki i hałas, zostały również
poruszone, nie szczegółowo, ale w sposób drugorzędny.
Monitoring oddziaływania Instalacji na etapie jej użytkowania, w szczególności na cele i
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru
Faza eksploatacji
Procesy tuczu zwierząt oddziałują na środowisko głównie poprzez emisje: substancji biogennych,
amoniaku, pyłów oraz zapachów. Emisje te mogą prowadzić do: zakwaszenia, eutrofizacji,
degradacji ekosystemów, odkładania się nadmiernych ilości substancji w glebie, mogą być
również uciążliwe dla okolicy.
15
Raport oddziaływania na środowisko instalacji do tuczu trzody chlewnej - Karsibór.
Problemem środowiskowym w intensywnej hodowli zwierząt są odchody zwierzęce, które przy
wysokim pogłowiu w intensywnej produkcji powstają w znacznych ilościach.
Z uwagi na powyższe, biorąc pod uwagę specyfikę działalności prowadzonej na Fermie
i wynikające z niej oddziaływanie na środowisko, niezbędny zakres monitoringu w odniesieniu do
Instalacji stanowiącej przedmiot niniejszego wniosku obejmować powinien:
1. ewidencjonowanie wielkości zużycia: paszy i wody,
2.okresową kontrolę jakości karmy zadawanej świniom, głównie pod kątem zawartości fosforu
oraz białka i aminokwasów.
W czasie funkcjonowania Fermy, monitorowaniu oddziaływania Instalacji na środowisko, służy
ewidencja, którą prowadzący Instalację, prowadzi zgodnie z art. 287 ust. 1 ustawy Prawo ochrony
środowiska.
Ewidencja dostarcza informacji o:
1.ilości i rodzajach wytworzonych odpadów oraz o sposobie ich zagospodarowania.
Ewidencja powinna być aktualizowana co pół roku.
Wykaz zawierający dane i informacje, o ilościach i rodzajach gazów i pyłów Wnioskodawca
przekazywać powinien, zgodnie z zapisami art. 286 ust. 1 i ust. 1b ustawy Prawo ochrony
środowiska, do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza następującym
organom:
1.Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego,
2.Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie.
Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. z 14 grudnia) prowadzący
Instalację, jako posiadacz odpadów, zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej
ewidencji odpadów, zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych.
Ewidencję prowadzi się z zastosowaniem dokumentów ewidencji odpadów, tj.: karty ewidencji
odpadu prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie oraz kart przekazania odpadów.
Zasady sporządzania ww. dokumentów określają zapisy ustawy o odpadach.
Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi
oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
Wnioskodawca powinien przekazywać do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok
kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania,
zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport
Nie napotkano większych trudności podczas opracowywania niniejszego raportu. Dostępna jest
liczna literatura tematyczna umożliwiająca określenie wielkości poszczególnych emisji.
16
Raport oddziaływania na środowisko instalacji do tuczu trzody chlewnej - Karsibór.
Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu
1.
2.
3.
4.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Mapy topograficzne.
Informacje uzyskane od Wnioskodawcy.
Lustracja terenowa.
Przedmiot i zakres raportu .
Celem niniejszego raportu jest przedstawienie potencjalnego negatywnego oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na tuczu trzody chlewnej w ilości do 210 DJP
(1.500 sztuk tuczników) w budynku planowanej do modernizacji istniejącej chlewni.
Tucz trzody chlewnej prowadzony będzie w nowej chlewni o wymiarze 1.375 m2 na części
działki nr 20/11 położonej w obrębie geodezyjnym Karsibór w gminie Wałcz.
Usytuowanie budynku planowanej do modernizacji chlewni i ilość trzody chlewnej w niej
zgromadzona do 210 DJP, przy narzuconych rygorach technologicznych, nadzorze inspekcji
weterynaryjnej, inspekcji ochrony środowiska, kierownika budowy i inspektora nadzoru
budowlanego, nie pogorszy stanu środowiska przyrodniczego .
W świetle obowiązujących przepisów tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 213, poz.
1397 z 2010 r.) tucz trzody chlewnej w ilości 210 DJP jest przedsięwzięciem wymagającym
obligatoryjnego sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Inwestycję
zakwalifikowano do § 2 ust. 1 pkt 52 w/w rozporządzenia.
Raport ma za zadanie przedstawienie możliwych potencjalnych zagrożeń wynikających z
prowadzenia tuczu trzody chlewnej jak i przedstawienie narzuconych rygorów mających na celu
ograniczenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
W niniejszym raporcie wyznaczono kierunki przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz
wyznaczono zasięg obszaru, na którym przedsięwzięcie może być uciążliwe. Wskazano także
sposoby postępowania z gnojowicą.
Raport sporządzono zgodnie z art. 66 i 67 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199,poz.1227 z 2008 r ze zm.).
Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy, w fazie
eksploatacji lub użytkowania.
Charakterystyka przedsięwzięcia
Zadaniem inwestycji jest prowadzenie tuczu trzody chlewnej w ilości do 1.500 sztuk tuczników
(210 DJP) w projektowanym do modernizacji budynku istniejącej chlewni o powierzchni 1.375 m2.
Tucz prowadzony będzie od warchlaka do tucznika od wagi około 30 kg do wagi 115-120 kg.
Czas w jakim prowadzony będzie jeden cykl tuczu trzody określony jest do około 4 miesięcy i w
roku będą 2 cykle produkcyjne.
17
Raport oddziaływania na środowisko instalacji do tuczu trzody chlewnej - Karsibór.
Instalacja do tuczu trzody chlewnej zlokalizowana jest w obrębie geodezyjnym Karsibór na
działce o nr 20/11. Ferma prowadzona będzie na działce w części już zabudowanej budynkami
magazynowymi. W otoczeniu planowanej fermy znajdują się :
W otoczeniu Fermy znajdują się :
1.od strony południowej – zabudowania gospodarstwa rolnego i dalej grunty rolne,
2.od strony północnej – grunty rolne,
3.od strony wschodniej – zabudowa mieszkaniowa w odległości 325 m,
4.od strony zachodniej – grunty rolne.
Ferma zlokalizowana jest poza granicami Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz poza obszarem
chronionym Natura 2000.
Planowana do realizacji Ferma jest instalacją nie wpływającą na zmiany krajobrazowe w
najbliższym otoczeniu, które już sa zmienione antropogenicznie. W obszarze, na którym
prowadzona będzie ferma nie występują zespoły roślinne o charakterze reliktowym i
endemicznym. Brak jest również stanowisk gatunków objętych ochroną prawną, bądź
florystycznym pomników przyrody. Występuje typowa roślinność ruderalna.
Eksploatacja instalacji do intensywnego tuczu trzody chlewnej związana jest z korzystaniem z
terenu, ponieważ po powierzchni działki poruszać się będą pojazdy dowożące cyklicznie
warchlaki do dalszego odchowu, pojazdy dowożące pasze oraz pojazdy opróżniające zbiorniki z
gnojowicą.
Systemy pojenia i karmienia świń będą w pełni zautomatyzowane. Przez cały okres tuczu tuczniki
będą miały zapewniony swobodny dostęp do wody i paszy. Pasza dostarczana będzie
automatycznie z 2 szt. silosów magazynowych o pojemności około 17 m3 usytuowanego na
zewnątrz chlewni poprzez system rur podających ze ślimakiem do automatycznych karmników.
Linie podwieszane są w chlewni za pomocą systemu lin i bloczków. Woda doprowadzona będzie
do poideł smoczkowych.
Zapotrzebowanie fermy na media przedstawia się następująco:
1.zużycie wody 2.310 m3 /rok
2.zużycie energii elektrycznej około 110 kWh/rok
3.zapotrzebowanie na paszę 2.900 ton/rok .
Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych
Tucz trzody chlewnej prowadzony będzie w oparciu o system bezściołowy na rusztach.
Gnojowica odprowadzana będzie kanałem do zbiornika. Proces zadawania paszy warchlakom i w
trakcie dorastania tucznikom odbywać się będzie poprzez zasypywanie paszy do
automatycznych karmników. Woda do pojenia zwierząt i do celów bytowych pobierana będzie z
ujęcia gminnego. Zwierzęta pojone będą z poidełek smoczkowych, zamontowanych przy kojcach.
Gnojowica z chlewni gromadzona będzie w szczelnym zbiorniku o pojemności około 20 m 3.
Pozwoli to na przetrzymanie gnojowicy przez wymagany okres 4 miesięcy. Jest to wymóg
wynikający z ustawy o nawozach i nawożeniu. Gnojowicy nie można stosować na glebę
zamarzniętą, pokrytą śniegiem i na pochyłościach. Ścieki bytowe z pomieszczenia socjalnego
gromadzone będą w szczelnym zbiorniku lub oczyszczane będą w przydomowej oczyszczalni
ścieków.
W chlewni prowadzony będzie tucz trzody chlewnej w ilości do 210 DJP, czyli około 1.500 sztuk
od warchlaka w wadze około 30 kg , do produktu końcowego tj. tucznika w wadze około 115-120
kg.
18
Raport oddziaływania na środowisko instalacji do tuczu trzody chlewnej - Karsibór.
Do obliczeń przewidywanych rodzajów i ilości zanieczyszczeń wynikających z prowadzenia
planowanego przedsięwzięcia przyjęto tucznika jako produktu finalnego tj. przelicznik 0,14 DJP.
Lokalizacja
Budynek chlewni zlokalizowany jest poza zwartą zabudową w odległości 325 m od najbliższego
budynku, na działce o nr 20/11 położonej w obrębie geodezyjnym Karsibór.
Plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Wałcz nie obowiązuje.
Charakterystyka techniczna obiektu
Istniejący budynek chlewni o łącznej powierzchni 1.375 m2 poddany zostanie modernizacji
będzie zgodnie z projektem i najlepszymi technologiami.
Karmienie trzody odbywać się będzie przez dostarczanie paszy granulowanej do automatycznych
karmników poprzez system rurociągów. Do budynku inwentarskiego wykonane zostanie
przyłącze wodne z gminnego ujęcia wody. Dostęp do wody tuczniki będą miały do woli z poidełek
smoczkowych.
Norma powierzchni określona dla jednego tucznika w okresie jego tuczu wynosi co najmniej 0,8
do 1 m2. Wielkość chlewni wynosi 1.375 m2. Oznacza to, że spełnione zostaną normy wielkości
powierzchni dla jednej sztuki świni i utrzymany będzie dobrostan dla zwierząt dla 210 DJP czyli
około 1.500 tuczników ( 1.375 m2 : 1.500 szt. tuczników = 0,91 m2/tucznika).
Gnojowica odprowadzana będzie kanałem gnojowym do szczelnego zbiornika o pojemności
około 20 m3 pozwalającym na 4 miesięczne przetrzymanie gnojowicy. Modernizacja istniejącej
chlewni nastąpi zgodnie z projektem i w najnowocześniejszych dostępnych obecnie
technologiach. Spełnienie tych warunków zapewni dobre samopoczucie zwierząt i utrzymanie ich
w odpowiedniej kondycji zdrowotnej i ograniczy negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze.
Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń i zagrożeń wynikających z planowanego
przedsięwzięcia
Emisja zanieczyszczeń, które występują podczas funkcjonowania planowanej do budowy chlewni
obejmują:
1.emisję hałasu
2.emisje gazów i pyłów
3.emisje odpadów
4.emisje wód opadowych i roztopowych
5.emisje ścieków socjalnych.
Brak natomiast jest :
1.emisji ścieków technologicznych
2.powstawania wibracji o znaczeniu istotnym
3.powstawania pola elektromagnetycznego.
Emisja hałasu: przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena oddziaływania hałasu
generowanego przez źródła stacjonarne i ruchome zlokalizowane na terenie instalacji na
otaczające środowisko, a w szczególności możliwość istnienia zagrożenia klimatu akustycznego
rozumianego jako przekroczenia dopuszczalnych wartości równoważonego poziomu dźwięku.
19
Raport oddziaływania na środowisko instalacji do tuczu trzody chlewnej - Karsibór.
Niniejsza ocena dotyczy oddziaływania dla planowanej instalacji do tuczu trzody zlokalizowanej w
obrębie wsi Karsibór.
Określenie wielkości emisji hałasu, generowanego w trakcie funkcjonowania instalacji oparto na
metodzie obliczeniowej i symulacji rozprzestrzeniania się dźwięku w środowisku. Obliczenia
przeprowadzono dla najniekorzystniejszego przypadku z punktu widzenia akustycznego
zagrożenia środowiska, zakładając maksymalną emisję hałasu ze wszystkich
zinwentaryzowanych źródeł. Zasięg hałasu emitowanego do środowiska określany zostanie na
podstawie poziomu mocy akustycznej źródeł hałasu z uwzględnieniem warunków propagacji.
Obliczono wartości równoważonego poziomu dźwięku A, które są podstawą do oceny poziomu
emisji hałasu do środowiska od istniejącej instalacji. Wyniki przedstawiono również w postaci
izolinii równoważnego poziomu dźwięku A.
Faza eksploatacji instalacji – eksploatacja instalacji związana jest z emisją hałasu wyłącznie od
źródeł ruchomych w postaci samochodów ciężarowych (dowóz paszy, warchlaków, odbiór
tuczników, opróżnianie zbiorników z gnojowicą). Analizy i obliczenia wykonane zostały w oparciu
o dane uzyskane od zleceniodawcy.
Celem niniejszego raportu jest :
1.określenie poziomu emisji hałasu do środowiska w odniesieniu do wartości dopuszczalnych dla
pory dnia (6.oo do 22.oo) i pory nocy (22.oo do 6.oo)
2.wyznaczenia zasięgu oddziaływania hałasu, szczególnie w odniesieniu do budynków
podlegających ochronie akustycznej i położonych najbliżej fermy
3.graficzne przedstawienie rozprzestrzeniania się hałasu dla pory dnia i nocy w postaci izolinii
równoważnego poziomu dźwięku A.
Wymagania prawne: dopuszczalne normy dźwięku w środowisku zewnętrznym określa
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (D.U.Nr 120,poz.826). Według rozporządzenia dopuszczalne wartości
równoważnego poziomu dźwięku A, LAeqT , dla hałasu od obiektów i grup źródeł innych niż drogi i
linie kolejowe określa się w przedziałach czasu równych odpowiednio ośmiu najmniej korzystnym
godzinom pory dziennej, która przypada pomiędzy 6.oo-22.oo oraz jednej najmniej korzystnej
godzinie w porze nocnej 22.oo-6.oo.
Teren instalacji znajdować się będzie w granicach nieruchomości gruntowej oznaczonej nr
ewidencyjnym 20/11 w obrębie wsi Karsibór. Od dnia 01.01.2004 r. na podstawie przepisów
ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80,
poz.717 z poz. zm.) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Wałcz
stracił moc obowiązywania.
Najbliższa zabudowa chroniona akustycznie o charakterze zabudowy mieszkaniowej którymi są
budynki mieszkalne znajduje się w odległości 325 metrów. Dopuszczalne wartości
równoważnego poziomu dźwięku A dla w/w terenu wynoszą:
1.LAeqD = 55 dB w porze dziennej
2.LAeqN = 45 dB w porze nocnej.
Charakterystyka instalacji w aspekcie emisji hałasu: akustyczne oddziaływanie z terenu fermy
następować będzie przez całą dobę i związane będzie z emisja hałasu pochodzącego od źródeł
stacjonarnych i ruchomych. Do zewnętrznych źródeł hałasu należących do instalacji zalicza się
źródła ruchome: pojazdy ciężarowe dowożące pasze i warchlaki i opróżniające zbiorniki z
gnojowicy i źródła hałasu stacjonarne: wentylatory.
20
Raport oddziaływania na środowisko instalacji do tuczu trzody chlewnej - Karsibór.
Źródła stacjonarne: wentylatory. W analizie uwzględniono wyłącznie źródła hałasu znacząco
wpływające na kształt klimatu akustycznego, tj. których poziomu emitowanego hałasu jest istotny
z punktu widzenia wypadkowego (łącznego) poziomu dźwięku emitowanego do środowiska.
Źródła ruchome: pojazdy ciężarowe (dowóz paszy), pojazdy ciężarowe (dowóz warchlaków i
odbiór tuczników).
Inwentaryzacja i czasy pracy źródeł hałasu : zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.Nr 120,
poz. 826) oceny klimatu akustycznego dokonuje się w przedziałach czasu równych odpowiednio
ośmiu najmniej korzystnym godzinom pory dziennej, które przypadają pomiędzy 6.oo do 22.oo
oraz jednej najmniej korzystnej godzinie pory nocy, pomiędzy 22.oo do 6.oo.
Przedziały czasu poddane analizie wybrano tak, by uwzględnić maksymalną i jednoczesną
emisję hałasu ze wszystkich źródeł stacjonarnych oraz natężenie ruchu źródeł ruchomych
określone na podstawie danych uzyskanych od inwestora.
Metodyka obliczeniowa
Parametrem charakteryzującym źródło hałasu jest poziom mocy akustycznej L WA, który
wyznacza się z pomiarów poziomu ekspozycji hałasu LpA, w przypadku źródeł stacjonarnych. Dla
źródeł ruchomych w postaci samochodów ciężarowych (pojazdy ciężkie) średnie wartości
poziomu mocy akustycznej, wynikające z pomiarów poziomu ekspozycji, są powszechnie
publikowane w literaturze specjalistycznej. Co więcej, wartości podawane przez różnych autorów
nie różnią się między sobą w sposób znaczący. Dla średniej rzeczywistej prędkości poruszania
się rozpatrywanych pojazdów wynoszącej około 15 km/h, przyjęto poziomy mocy akustycznej
LWA, dla źródeł ruchomych wyszczególnionych w tabeli powyżej, które są zgodne z danymi
zawartymi w instrukcji ITB nr 338.
Równoważny poziom mocy akustycznej dla rozpatrywanych w opracowaniu stacjonarnych źródeł
hałasu jest tożsamy z ich poziomem mocy akustycznej z uwagi na ciągły czas pracy w
normowych przedziałach czasu. Celem wyznaczenia równoważnego poziomu dźwięku w
środowisku w normowych przedziałach czasu, trasę przejazdów poszczególnych źródeł
ruchomych podzielono na 10 metrowe odcinki, traktując je jako zastępcze źródła punktowe. Dla
każdego źródła zastępczego wyznaczono równoważny poziom mocy akustycznej uwzględniając
czas jego emisji oraz ilość operacji na danym odcinku.
Przyjęto, że podczas postoju pojazdy nie powodują żadnej emisji hałasu, ponieważ ich silniki są
wyłączone. Natomiast w przypadku źródeł w trakcie postoju następuje zrzut dowożonych pasz.
Podczas tej operacji silniki pojazdów są włączone i stanowią źródło hałasu.
Sposób obliczania czasu emisji hałasu od danego odcinka, oparty jest na założeniu, że podczas
przejazdu pojazdu z przyjętą prędkością rzędu 15 km/h, głównym źródłem hałasu jest silnik,
a więc cały pojazd można przybliżyć źródłem punktowym o nieskończenie małych rozmiarach.
Analiza stanu akustycznego środowiska, w szczególności symulacja rozprzestrzeniania się
dźwięku w środowisku zewnętrznym, prezentowana w załączniku „ANALIZA EMISJI HAŁASU”
została wykonana z wykorzystaniem oprogramowania CadnaA ver. 4.0.136 firmy DataKustik
GmbH.
Emisja gazów i pyłów - w trakcie eksploatacji rozpatrywanej instalacji źródła uwolnień substancji
gazowych i pyłowych stanowią:
1.chów trzody chlewnej (procesy metaboliczne świń),
21
Raport oddziaływania na środowisko instalacji do tuczu trzody chlewnej - Karsibór.
2.załadunek silosu magazynowego paszy,
3.ruch pojazdów po terenie fermy, w tym: przywóz paszy, przywóz i wywóz świń, wywóz płynnych
odchodów zwierzęcych, ruch pojedynczych samochodów osobowych.
Emisje związane z ruchem pojazdów zdarzają się nieregularnie, posiadają charakter
krótkookresowy, są minimalne i nie mają praktycznie wpływu na stan zanieczyszczenia
powietrza. Stąd zostały pominięte w obliczeniach.
Emisja z chowu trzody – świniaki utrzymywane będą w jednym budynku gospodarczym
wentylowanym przez:
1.wentylatory wyciągowe szczytowe 2 szt,
2.kominki wentylacyjne (wywietrzaki) zamontowane na dachu budynku (wentylacja grawitacyjna
planowana 18 sztuk).
Literatura tematyczna podaje, że chów trzody chlewnej wywołuje emisje: amoniaku, metanu,
tlenków azotu, substancji zapachowych i kurzu. Źródłem emisji substancji gazowych są odchody
zwierzęce. Metan powstaje również w procesach przemiany materii, podobnie jak amoniak. Kurz
praktycznie nie występuje, ze względu na utrzymanie świń w systemie bezściołowym na
rusztach.
Poziomy i zmienność emisji odorów z obiektu inwentarskiego zależne są od wielu czynników,
które mogą wzajemnie na siebie oddziaływać.
Do tych czynników należą :
1.rodzaj systemu utrzymania świń, gromadzenia odchodów, wentylacji, w tym również wydajności
wentylatorów,
2.ilość i rodzaj nawozu, która jest zależna od strategii żywienia, składu pasz, poziomu białka,
sytemu pojenia zwierząt, liczby zwierząt.
Wielkość emisji substancji powstających w czasie odchowu świń obliczono w oparciu o poniższe
informacje i założenia :
1.kubatura chlewni wynosi 6.187 m3
2.maksymalna obsada chlewni 1.500 sztuk tuczników jako produktu końcowego,
3.okres tuczu trwa około 4 miesiące,
4.w każdym roku chlewnia zasiedlana jest dwukrotnie,
5.biorąc pod uwagę powyższe przyjęto, że emisja substancji następuje maksymalnie przez 240
dni w roku , tj. przez 5.760 godzin,
6.założono, że przez 80 % czasu pracy powstające gazy i pyły odprowadzane są przez
wentylację wyciągową w liczbie 2 sztuk zakończoną emitorami, natomiast 20 % czasu wentylacja
wyciągowa pozostaje wyłączona i substancje odprowadzane są przez kominki wentylacyjne –
wentylacja grawitacyjna 18 sztuk,
7.przyjęto, że w okresie obliczeniowym chlewnia eksploatowana jest przy pełnym 100 %
obciążeniu – nie uwzględniono wskaźnika padnięć trzody ze względu na minimalny wskaźnik
procentowy,
8.przyjęto, że emitowany pył stanowi w całości pył zawieszony,
9.wielkość emisji substancji określono wyłącznie dla substancji, dla których w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 5.12.2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji
w powietrzu (Dz.U.Nr 1 , poz. 12) określono wartości dopuszczalne.
22
Raport oddziaływania na środowisko instalacji do tuczu trzody chlewnej - Karsibór.
Emisja z załadunku silosu magazynowego paszy:
Na terenie fermy znajdować się będzie jeden silos magazynowy pasz. Pojemność silosu wynosi
20 ton. Źródłem emisji substancji jest pneumatyczny załadunek zbiornika. Podczas tej operacji do
otoczenia, przez rurę odpowietrzającą , stanowiącą wyposażenie silosu, odprowadzane są pyliste
frakcje pasz.
Wielkość emisji pyłów określono w oparciu o poniższe informacje i założenia :
1. rozładunek jednej tony paszy trwa ok. 1,5 minuty, stąd jednorazowe całkowite
napełnienie silosu trwa około ½ godziny,
2. zużycie paszy wynosi około 420 Mg/rok, stąd czas trwania załadunku w ciągu roku
wynosi około 10 h 30 min,
3. zbiornik wyposażony jest w jedną rurę odpowietrzającą,
4. straty masy paszy podczas zasypu wynoszą około 0,0005 %,
5. przyjęto, że emitowany pył stanowi w całości pył zawieszony PM10.
Emisja odpadów :
Faza realizacji – przedmiotowa chlewnia planowana jest do realizacji poprzez modernizację
istniejącej wcześniej tuczarni. Emitowany będzie hałas do środowiska wytwarzany przez
pracujący sprzętu. Będą to jednak uciążliwości okresowe związane z adaptacją chlewni
i z przygotowaniem jej do zasiedlenia warchlakami.
Odpady gromadzone będą w pojemnikach i wywożone przez firmę posiadającą do tego
zezwolenie.
Faza eksploatacji – w efekcie funkcjonowania instalacji do intensywnego chowu trzody powstają
odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Gospodarka odpadami w związku z eksploatacją
fermy trzody obejmuje również magazynowanie odpadów.
Wytwarzane przez fermę odpady będą segregowane wg kodów i przechowywane w szczelnych
opisanych pojemnikach w wyznaczonych do tego miejscach. Pojemniki po wypełnieniu
przekazywane będą podmiotowi mającemu zezwolenia.
23
Raport oddziaływania na środowisko instalacji do tuczu trzody chlewnej - Karsibór.
W poniższej tabeli zestawiono szacunkowe ilości odpadów wraz z ich kodami , które mogą
powstać na terenie fermy :
L.p
Nazwa odpadu
Kod
1. Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka
zwierzęca, wykazująca właściwości niebezpieczne
2. Opakowania
zawierająca
pozostałości
substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
3. Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania
ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
4. Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
5.
6.
Odpady inne niż niebezpieczne
02 01 80
Ilość
Mg/r
0,02
15 01 10
0,01
15 02 02
0,01
16 02 13
0,01
razem
0,05
7. Odchody zwierzęce
02 01 06
1.334
8. Odpady metalowe – mieszaniny metali
02 01 10
1,00
9. Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
02 01 82
2,0
10. Opakowania z tektury i papieru
15 01 01
0,05
11. Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 02
0,01
12. Opakowania wielomateriałowe
15 01 05
0,01
13. Opakowania ze szkła
15 01 07
0,01
14. Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania 15 02 03
ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
15. Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 17 01 07
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż
wymienione w 17 01 0
16.
razem
0,01
5,00
1.342,5
Ścieki bytowe – ścieki socjalne wytwarzane w czasie funkcjonowania fermy posiadają postać
zanieczyszczonych wód z obsługi socjalnej pracowników. Ścieki te stanowią odpływy wód
zużytych w sanitariatach, zawierające głównie zawiesiny opadające i nie opadające, substancje
organiczne i nieorganiczne, materię organiczną i ewentualnie drobnoustroje. Wielkość emisji
ścieków socjalnych ściśle uzależniona jest od zużycia wody, które z kolei wynika z wielkości
zatrudnienia. Na fermie zatrudnionych zostanie 2 pracowników. Ilość ścieków socjalnych
obliczono przyjmując normę zużycia wody na dobę przez 1 pracowników w ilości 120 litrów i
dzieląc średnio przez 8 godzinny dzień pracy ( 120 l/d : 24 h x 8 h = 40 l/d/osobę x 2
pracowników = 80 l
stąd
Qd = 120l/d/osobę : 24 h = 5 l x 8 h = 40 l/8h x 2 osoby = 80 l/8h
Qr = 80 l/8h x 365 dni = 29.200 l/r = 29,2 m3/r
24
Raport oddziaływania na środowisko instalacji do tuczu trzody chlewnej - Karsibór.
Ścieki socjalne odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej
oczyszczalni ścieków.
Każda produkcja zwierzęca jest powiązana z powstawaniem odpadów i zanieczyszczeń. .
Podczas prowadzenia tuczu trzody chlewnej powstają następujące rodzaje zanieczyszczeń :
1.zanieczyszczenia gazowe pochodzące bezpośrednio z produkcji trzody chlewnej :
1.amoniak NH3
2.siarkowodór H2S
3.dwutlenek węgla CO2
4.metan NH4
2.zanieczyszczenia pyłowe pochodzące z procesu technologicznego podczas zadawania paszy
treściwej, ze złuszczającego się naskórka zwierząt, szczeciny,
3.powstają także zanieczyszczenia gazowe podczas spalania oleju napędowego przy
użytkowania ciągnika rolniczego:
1.dwutlenek węgla CO2
2.dwutlenek siarki SO2
3.dwutlenek azotu NO2
W wyniku zadawania paszy treściwej i jej przemian metabolicznych w organizmie zwierzęcia
powstają substancje uboczne odchody stałe i płynne.
Wielkość odchodów zależna jest od współczynnika strawności. Jest to liczba, która wskazuje w
jakim procencie dany składnik ( białko , włókno , tłuszcz) ulegają trawieniu.
Współczynnik strawności – to stosunek składnika zatrzymanego w organizmie do pobranego w
paszy. Współczynnik strawności dla świń wynosi około 63 %.
Odchody stałe i płynne oraz gazowe stanowią potencjalnie największe zagrożenie dla środowiska
przyrodniczego .
To ich prawidłowe zagospodarowanie daje gwarancję ochrony środowiska przed
zanieczyszczeniem .
Gnojowica- jest nawozem naturalnym, który otrzymuje się na drodze zmieszania moczu i kału
zwierząt hodowlanych z wodą .
Ilość kału i moczu wydalana przez świnie w ciągu doby w kg.
Kał
Mocz
od – do
średnia
od - do
średnia
1,2 – 2,2
1,7
2,5 – 4,4
3,5
25
Raport oddziaływania na środowisko instalacji do tuczu trzody chlewnej - Karsibór.
Zawartość niektórych składników pokarmowych w kale świń w %
Sucha masa
12
Subst.organ.
22
N
0,6
Składniki pokarmowe
P2O5
K2 O
0,4
0,4
CaO
0,05
Zawartość niektórych składników w moczu świń w %
Sucha masa
3,0
Subst.organ.
2,0
N
0,5
Składniki pokarmowe
P2O5
K2 O
0,05
1,0
CaO
0,02
Gospodarstwa inne niż wielkotowarowe prowadzące chów trzody chlewnej w ilości do 2.000
sztuk w wadze powyżej 30 kg (definicję gospodarstwa wielkotowarowego reguluje ustawa o
nawozach i nawożeniu Dz.U.Nr 147,poz. 1033 z 2007 r.) mają obowiązek przechowywania
nawozów naturalnych na płytach obornikowych i w szczelnych zbiornikach o pojemności
umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4 miesięcznej produkcji tego nawozu. Wymóg ten
ustawowy dotyczy wszystkie gospodarstwa produkujących płynne nawozy naturalne od 1
stycznia 2011 r.
Potencjalna maksymalna liczba stanowisk w projektowanej chlewni wynosi 1.500 sztuk i nie
stanowi podstawy zaliczenia hodowli do instalacji mogących powodować znaczne
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, dla
których wymagane jest pozwolenie zintegrowane. Inwestor prowadzący tucz trzody chlewnej
powyżej 30 kg w ilości do 2.000 stanowisk nie wymaga pozwolenia zintegrowanego.
Sposoby stosowania i wysokość dawek gnojowicy
Dawka nawozu naturalnego zastosowana w ciągu roku, nie może zawierać więcej jak 170 kg
azotu N w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.
Zabrania się producentowi trzody i rolnikom odbierającym obornik stosowania nawozów
naturalnych (obornika i gnojowicy) :
1. na glebach zalanych wodą oraz przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości
30 cm,
2. w postaci płynnej oraz azotowych – na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na
stokach o nachyleniu większym niż 10 %,
3. w postaci płynnej- podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia
przez ludzi ,
4. organicznych i organiczno-mineralnych otrzymywanych z ubocznych produktów
zwierzęcych lub zawierających takie produkty – na pastwiskach.
26
Raport oddziaływania na środowisko instalacji do tuczu trzody chlewnej - Karsibór.
Ilość dawki gnojowicy stosowana na 1 ha użytków rolnych wynosi od 20 do 55 m3. Stosując
gnojowicę na gruntach ornych należy przestrzegać następujących zasad:
1. na glebach lekkich i średnich gnojowicę najlepiej stosować późną jesienią lub wiosną,
ponieważ skuteczność nawożenia w tych terminach jest bardziej skuteczna ,
2. na glebach ciężkich działanie gnojowicy stosowanej jesienią dorównuje działaniu
wiosennemu, a niekiedy może być lepsze ,
3. bardzo dobre efekty uzyskuje się stosując gnojowicę na ściernisko i przykrywając ją
glebą w czasie podorywki .
Przystępując do nawożenia gnojowicą użytków zielonych powinno kierować się następującymi
zasadami :
1. gnojowica powinna być rozprowadzana równomiernie na całym użytku zielonym ,
2. należy unikać pokrywania runi zbyt grubą warstwą gnojowicy ,
3. nie należy wywozić gnojowicy na gleby podmokłe lub nadmiernie uwilgotnione ,
4. należy zachować odpowiednie odstępy czasu między nawożeniem gnojowicą , a
koszeniem łąk,
5. na pastwiska nie zaleca się gnojowicy ze względów sanitarnych .
Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych przewidywanym oddziaływaniem
inwestycji
Teren, na którym usytuowany jest budynek inwentarski i prowadzony będzie tucz trzody
chlewnej w ilości do 210 DJP ma charakter przemysłowy. Wokół planowanej do realizacji
chlewni są duże obszary gruntów rolnych, na których prowadzi się typową roślinną produkcję
rolną. Nie ma na tym terenie obszaru chronionego krajobrazu, teren ten nie jest w zasięgu
obszaru Natura 2000, nie występuje na tym terenie żaden rezerwat przyrody. Nie ma także
użytków ekologicznych.
Warianty planowanego przedsięwzięcia wraz
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
z
określeniem
przewidywanego
Budynek chlewni znajdować się będzie poza zwartą zabudową, w odległości około 325 m od
najbliższych budynków mieszkalnych. Od strony północnej, zachodniej i południowej chlewni
znajdują się pola uprawne. Minimalizację negatywnego oddziaływania tuczu trzody chlewnej na
środowisko i zdrowie ludzi zapewniają działania zapobiegawcze już na etapie modernizacji
chlewni.
Emisja zanieczyszczeń powietrza i hałasu zamknie się na terenie, do którego inwestor ma tytuł
prawny. Działka jest na tyle duża o pow. 4,6176 ha, że powstające zanieczyszczenia rozcieńczą
się w granicach działki.
Większość wiatrów wieje z kierunku północno-zachodniego i w związku z tym mieszkańcy
budynków nie będą odczuwali uciążliwości z prowadzenia tuczu trzody. Jednym powodem jest
rozcieńczenie zanieczyszczeń w granicach działki o nr 20/11, drugim powodem jest wiejący z
kierunku północno-zachodniego wiatr, który ewentualne rozcieńczone zanieczyszczenia kierował
będzie poza strefę zabudowy mieszkaniowej. Zabudowania mieszkalne znajdują się w kierunku
wschodnim od chlewni, a wiatry w tym kierunku wieją bardzo sporadycznie. Pojawić się może
tylko okresowa uciążliwość zapachowa w czasie pompowania gnojowicy ( 2-3 razy w roku).
Na chwilę obecną nie ma innej technologii prowadzenia tuczu trzody chlewnej. Wariant
rozpatrywany jest najbardziej racjonalny. Można nie podejmować realizacji powyższego
przedsięwzięcia.
27
Raport oddziaływania na środowisko instalacji do tuczu trzody chlewnej - Karsibór.
Jednak inwestor posiadając środki na ten cel i umiejętności w prowadzeniu tuczu trzody chlewnej
zamierza zrealizować tę inwestycję.
Warianty techniczne
Rozwiązania techniczne przyjęte przy realizacji modernizacji chlewni są rozwiązaniami
standardowymi, stosowanymi w wielu innych inwestycjach. Procesy technologiczne stosowane w
żywieniu świń i sposób przechowywania gnojowicy dają gwarancję ochrony środowiska przed
zanieczyszczeniem.
Uzasadnienie wybranego wariantu przedsięwzięcia
Jak wspomniano powyżej, można nie podejmować realizacji powyższego przedsięwzięcia.
Jednak inwestor posiada środki na ten cel i wieloletnie umiejętności w kierunku prowadzenia
produkcji zwierzęcej.
Opis potencjalnie znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko
Potencjalne negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze mogłoby
nastąpić poprzez zanieczyszczenie gleby i wody gnojowicą wydostającą się z nieszczelnego
zbiornika.
Stosowanie nawozów naturalnych - gnojowicy - niezgodnie z zaleceniami także może być
potencjalnym źródłem zanieczyszczenia środowiska. Odory i pyły wydobywające się z chlewni
nie będą miały negatywnego oddziaływania na środowisko. Ich ilość przy tej produkcji trzody
chlewnej nie będzie uciążliwa i zamknie się na terenie działki, do której inwestor ma tytuł prawny.
Wokół chlewni są grunty rolne i zakład rolny prowadzący produkcję roślinną. Jest to typowy
krajobraz rolniczy z elementami zabudowy przemysłowej. Jak wspomniano, najbliższe
zabudowania mieszkalne oddalone są około 325 m od chlewni.
Przy produkcji trzody chlewnej występują ubytki zwierząt w wyniku padnięć. Padlina nie może być
przetrzymywana dłużej jak 48 godzin na terenie chlewni. Padłe zwierzęta muszą być zamknięte
w szczelnych zbiornikach, w wyznaczonym miejscu i oznakowanym. Odbiór padłych zwierząt
musi być dokonany w czasie 48 godzin przez firmę specjalistyczną na podstawie podpisanej
umowy między stronami.
Charakterystyka działań zmierzających do zapobiegania, zmniejszania lub kompensowania
szkodliwych oddziaływań na środowisko
Dokonane obliczenia przedstawiono w załącznikach. Inwestor poprzez swój osobisty nadzór
będzie mógł kontrolować prawidłowe prowadzenia tuczu trzody chlewnej i na bieżąco dokonywać
obserwacji potencjalnych źródeł zanieczyszczenia środowiska oraz zapobiegać im. Osoby
nieupoważnione nie będą miały wstępu do chlewni. Chlewnia będzie pod ścisłym nadzorem
weterynaryjnym.
Granice obszaru ograniczonego użytkowania
Obszar oddziaływania planowanej do realizacji chlewni i prowadzonego w niej tuczu trzody
chlewnej będzie niewielki ze względu na małą ilość trzody do 210 DJP. Dotyczyć będzie tylko
terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny.
28
Raport oddziaływania na środowisko instalacji do tuczu trzody chlewnej - Karsibór.
Ze względu na charakter prowadzonej działalności, działka wokół chlewni ogrodzona jest już
siatką stalową zamontowaną na słupkach betonowych. Uniemożliwi to wstęp osobom
nieupoważnionym na teren chlewni.
Nie ma także możliwości przedostawania się w kierunku zabudowań mieszkalnych
zanieczyszczeń z terenu chlewni. Z tego też powodu nie ma podstaw do tworzenia w otoczeniu
chlewni obszaru ograniczonego użytkowania .
Monitoring lokalny
Obserwacje dotyczyć muszą miejsca gromadzenia gnojowicy w zbiorniku. Należy mieć na
uwadze szczelność zbiornika i cykliczne jego opróżnianie. Poprzez te obserwacje unikniemy
skażenia terenu wokół chlewni w wyniku niespodziewanych wycieków gnojowicy ze zbiornika.
Inwestor może zużyć w części gnojowicę na własne potrzeby, nadmiar gnojowicy musi przekazać
rolnikom. Obowiązkiem jego jest prowadzenie rejestru przekazanych ilości gnojowicy dla
rolników, z którymi podpisze umowy na jej odbiór .
Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem
Od wielu lat wieś polska ulega stałemu przeobrażeniu. Przez lata kojarzona była z prowadzeniem
produkcji rolnej czy to roślinnej, czy zwierzęcej. Prawie w każdej zagrodzie prowadzony był chów
zwierząt i nie było z tego powodu konfliktów społecznych.
Obecnie jednak sytuacja zmienia się. Wieś kojarzona jest już z brakiem chowu zwierząt i z tego
wynikającą możliwością zmiany miejsca zamieszkania, budowy domu letniskowego, czyli szeroko
pojętego wypoczynku na wsi. Jednak należy zaznaczyć, że wieś Karsibór praktycznie rozwinęła
się przez ostatnich kilkadziesiąt lat (lata 50 do 80) jako wieś typowo pegeerowska. Powstawały
nowe budynki mieszkalne, zakłady mechaniczne, nowe magazyny, nowe tuczarnie. Wieś
rolników indywidualnych to zaledwie kilka domów położonych w odległości 500 metrów.
Należało więc w sposób bardzo wyważony dokonywać analizy możliwych konfliktów społecznych.
Niewątpliwie prowadzenie tuczu trzody chlewnej w zwartej zabudowie wsi jest związane z dużą
uciążliwością dla jej mieszkańców, jednak w tym przypadku produkcja prowadzona będzie poza
zwartą zabudową w odległości około 325 m.
Jednak w analizowanym przypadku nie powinno dojść do szerokiego konflikt społecznego.
Chociaż przywracanie produkcji zwierzęcej już wcześniej tu prowadzonej może ze strony
niektórych osób spotkać się z powstawaniem niezadowolenia.
Zabudowa mieszkaniowa oddalona jest o 325 metrów. Taka odległość chlewni uniemożliwia
przenoszenie czynników negatywnych w stężeniach, dających mieszkańcom powody do skarg.
Jak wspomniano też wcześniej, teren wokół chlewni jest typowym krajobrazem rolniczym
i przemysłowym. Wokół są pola uprawne i zakład rolny o kierunku produkcji roślinnej, na terenie
którego nie powstają uciążliwości akustyczne i zapachowe. Bazują na nim ciągniki rolnicze
i kombajn biorące udział w pracach agrotechnicznych na polach.
Wnioski
Przeprowadzone analizy i symulacje komputerowe przedstawione w załącznikach i raporcie
uwidaczniają, że przy prawidłowo prowadzonym tuczu trzody chlewnej w ilości do 210 DJP nie
będzie on miał negatywnego oddziaływania na ludzi i na środowisko. Raport powstaje z dwóch
powodów. Jednym powodem jest przedstawienie zainteresowanym osobom potencjalnych
źródeł zanieczyszczenia środowiska z tytułu realizacji danego przedsięwzięcia. Drugi powód, to
przedstawienie działań zmierzających do zapobieżenia tym niekorzystnym zjawiskom.
29
Raport oddziaływania na środowisko instalacji do tuczu trzody chlewnej - Karsibór.
Streszczenie raportu w języku niespecjalistycznym
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zainteresowanym osobom potencjalnych
źródeł negatywnego wpływu na środowisko poprzez realizację przedsięwzięcia polegającego na
modernizacji budynku inwentarskiego – byłej tuczarni i prowadzenie w niej tuczu trzody chlewnej
w ilości do 210 DJP (Dużych Jednostek Przeliczeniowych) czyli około 1.500 sztuk trzody
chlewnej w końcowej wadze około 115-120 kg.
Przeprowadzona w raporcie analiza procesu technologicznego tuczu trzody chlewnej ma za
zadanie ukazać czy chów trzody będzie miał negatywne oddziaływanie na środowisko lub też
negatywnego wpływu mieć nie będzie .
Analiza wykazała, że przy narzuconych rygorach technologicznych i przy zastosowaniu
nakazanych czynności dla inwestora tucz trzody chlewnej nie będzie miał negatywnego wpływu
na środowisko.
Przy zastosowaniu nawozów naturalnych w ilościach zalecanych w raporcie poprawi się struktura
gleby. Proces ten jest długotrwały i polega na humifikacji (rozkładzie przez bakterie i grzyby)
związków organicznych, które przekształcane są w próchnicę .
Zawarte w raporcie rygory związane z prowadzeniem tuczu trzody chlewnej eliminują
przekroczenie wartości dopuszczalnych zanieczyszczeń. W związku z tym nie potrzeby
ustanawiać stref ograniczonego użytkowania wokół analizowanego przedsięwzięcia.
-------------------------------------------/Podpis osoby wykonującej raport/
30
Raport oddziaływania na środowisko instalacji do tuczu trzody chlewnej - Karsibór.
Wykorzystane akty prawne
1.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz.U. z 2013 r., poz.1232
2.Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1235).
3.Ustawa o odpadach (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251).
5.Ustawa Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.).
6.Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z póź. zm.).
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)
8.Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować
znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako
całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).
9.Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
10.Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. nr 30, poz. 213).
11.Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
(Dz. U. nr 47, poz. 281).
12.Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura
2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z póź. zm.).
13.Dyrektywa EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny
92/43/EWG (Council Directive 92/43/EEC of 21 May on the conservation on natural habitats and
of Wild flora and fauna), uchwalona 21.05.1992 r. I zmieniona Dyrektywą 97/62/EWg.
14.Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).
15.Instrukcja Instytutu Technik Budowlanych Nr 338, Metoda określania emisji i imisji hałasu
przemysłowego w środowisku.
16.Polska norma PN-EN-01341, Hałas Środowiskowy. Metody pomiaru i oceny hałasu
przemysłowego.
17.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z
2012 r., poz.647 z późn. Zmianami)
18.Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U.Nr 147, poz. 1033 ze
zmianami)
19.Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008 r. , Nr 213, poz. 1342 ze zmianami)
31
Raport oddziaływania na środowisko instalacji do tuczu trzody chlewnej - Karsibór.
Literatura
1. Tyszecki A.: Wytyczne do procedury i wykonywania ocen oddziaływania na środowisko IUCN
The World Conservation Union – Program Europy Warszawa 1999 r.
2.Sołowiej D.: Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka. Wydawnictwo
Naukowe UAM. Poznań 1992 r.
3.Walczak M, Radziejewski J, Smogorzewska M, Sienkiewicz J, Gacka-Grzesikiewicz E, Pisarski
Z: Obszary chronione w Polsce, Instytut Ochrony Środowiska wydanie III, Warszawa 2001 r.
4.Król S.: Przyroda województwa pilskiego i jej ochrona. Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Poznań 1997 r.
5.Szpindor A.: Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi. Arkady. Wa-wa 1998 r.
6.Drągowski A. i in.: Podstawy ochrony środowiska. Zeszyt 3: Antropogeniczne przemiany
środowiska. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1994 r.
7.Lenart W., Tyszecki A.: Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko.
Ekokonsult. Gdańsk 1998 r.
8.Richling A., Solon J.: Ekologia krajobrazu. Polskie Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1998 r.
9.Jordan H.P. i. in.: Ochrona wód podziemnych. Wydawnictwo Geologiczne. Warszawa 1984 r.
10.Karl i Klaus R. Imhoff : Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków". Poradnik „ARKADY".
Warszawa 1982 r.
11.Kondracki J.: Geografia fizyczna Polski, PWN Warszawa, 1998 r.
32
Raport oddziaływania na środowisko instalacji do tuczu trzody chlewnej - Karsibór.
33
Download