Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w konsorcjum z

advertisement
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w konsorcjum z
Jagiellońskim Centrum Innowacji pracuje nad uruchomieniem nowego
kierunku interdyscyplinarnych studiów podyplomowych "Biznes w
biotechnologii" przygotowanych z myślą o osobach zainteresowanych
prowadzeniem działalności gospodarczej w life science oraz wiążących
karierę zawodową z tą branżą.
Głównym atutem studiów jest oparcie programu studiów na zajęciach praktycznych oraz analizach
przypadków. Znakomita większość zaangażowanych wykładowców to praktycy, menedżerowie i członkowie
kadry zarządzającej.
PROFIL KANDYDATA
Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej,
komercjalizacją nauki i/lub transferem technologii. W szczególności projekt skierowany jest do:
•
osób zamierzających zorganizować i prowadzić działalność gospodarczą związaną z biotechnologią
lub branżami pokrewnymi;
•
osób pracujących na stanowiskach kierowniczych zainteresowanych podnoszeniem poziomu
innowacyjności przedsiębiorstw;
•
absolwentów studiów ekonomicznych;
•
absolwentów studiów przyrodniczych (w szczególności biotechnologii).
Wykształcenie
biotechnologiczne
nie
jest
warunkiem
wzięcia
udziału
w
projekcie.
Program studiów przewiduje zajęcia wyrównawcze dla osób nie związanych dotychczas z obszarem nauk
przyrodniczych (life science), jak i dla osób mających mniejsze doświadczenie w zakresie zarządzania
strona 1 / 9
WYKŁADOWCY
Wykładowcami prowadzącymi zajęcia ze słuchaczami będą przede wszystkim praktycy (menedżerowie,
członkowie kadry zarządzającej) rozwijający przedsiębiorstwa w branży life science na terenie kraju i za
granicą:
Łukasz Bernard
Selvita S.A.
Mariusz Biedrzycki
Trigendo Sp. z o.o.
Michał Bogdański
Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
Dr hab. Wojciech Branicki
Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna
Bogusława Cimoszko-
CMS Corporate Management Services
Skowrońska
Katarzyna Dechnik
IBSS BIOMED S.A.
Dr Renata Dębowska
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris
Dr Piotr Górecki
BIOTON S.A.
Dr Tomasz Grabowski
RAVIMED Sp. z o.o.
Dr Miłosz Gruca
BioCentrum Sp. z o.o.
Katarzyna Grużewska
Oceanic S.A.
Dr Tomasz Jezierski
Kancelaria Adwokatów i Doradców Podatkowych (KADP) doktora Tomasza
Jezierskiego
Maciej Jutrzenka-
Kancelaria Prawna Jutrzenka Trzebiatowski Jabłonka
Trzebiatowski
Dr Piotr Kołakowski
Danisco Biolacta Sp. z o.o.
Dr Roland Kozlowski
Lectus Therapeutics, Life Science Biznes Consulting (LSBC) Sp. z o. o.
strona 2 / 9
Wojciech Kulis
Kancelaria Prawna Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy
Dr Łukasz Kutrzeba
JCI Venture Sp. z o.o.
Dr Piotr Lassota
Polpharma BH Sp. z o.o.
Kazimierz Murzyn
LifeScience Klaster Kraków
Piotr Prelich
Tomasz Prystacki
Fresenius Nephrocare & Fresenius Medical Care
Paweł Szydłowski
JCI Venture Sp. z o.o.
Elżbieta Waga
IBSS BIOMED S.A.
Dr Piotr Zień
Polpharma-Biologics Sp. z o.o.
Dla potrzeb porównawczych i umożliwienia samodzielnego wypracowania przez słuchaczy modelu
biznesowego, wykładowcami będą także goście zaproszeni spoza granic Polski - profesjonaliści transferu
technologii, marketingu i zarządzania z Szwecji, Rosji i Stanów Zjednoczonych:
Ph.D. James Gallas
University of Texas in San Antonio, USA
Stan Mikulowski
CEO in: LinkMed AB, Biovator AB
Prof. Vladimir P. Skulaczev
Bioenergetics Department of Moscow State University
Wykłady teoretyczne dotyczące nauk przyrodniczych i ekonomicznych będą realizowane przez pracowników
naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak i innych czołowych polskich uczelni:
Dr inż. Emilia Bonar
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Prof. dr hab. Adam Dubin
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego
strona 3 / 9
Dr Grzegorz Dubin
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Dr Justyna Drukała
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Dr hab. Bogusz Mikuła, prof. UE
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Dr hab. Marek Langner, prof. PWr
Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
Dr Tomasz Panz
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Prof.
dr
hab.
Stanisława Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu
Surdykowska
Jagiellońskiego
Prof. dr hab. Piotr Stępień
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego
Dr Mariusz Trojak
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Dr Benedykt Władyka
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego
ZARYS PROGRAMU NAUCZANIA
Zajęcia będą się odbywać podczas zjazdów weekendowych dwa razy w miesiącu. Studia
realizowane będą w dwóch semestrach po około 60 godzin wykładowych i 40 godzin zajęć
praktycznych na semestr. Zajęcia zgrupowane będą w bloki tematyczne.
1. (1a) Biotechnologia dla menedżerów - biotechnologia jako dziedzina biznesu - 14 godz.:
a. Teoretyczne podstawy biotechnologii
b. Mikrobiologia w biotechnologii
c. Warsztaty
d. Technologie i procesy w przemyśle biotechnologicznym
e. Studium przypadku (case studies)
strona 4 / 9
f. Ocena rozwoju rynku biotechnologii w Polsce i na świecie
2. (1b) Ekonomia dla biotechnologów - ogólne zasady działania rynku - 14 godz.:
a. Elementy mikroekonomii
b. Elementy makroekonomii
c. Elementy prawa gospodarczego i wprowadzenie do rachunkowości
d. Warsztaty
3. Innowacyjny biznes w life science - 28 godz.:
a. Innowacyjność w biotechnologii - systematyka informacji o innowacjach w przedsiębiorstwach i/lub
projektach
b. Warsztaty praktyczne
c. Dynamika rynku life science - ocena potencjału projektu i możliwego ryzyka
d. Studium przypadku (case studies)
e. Etyka bio-biznesu
f. Współpraca nauki z biznesem - najlepsze praktyki
g. Seminarium
h. Przedsiębiorczość międzynarodowa w life science
4. Transfer technologii w branży life science - 26 godz.:
a. Bariery wejścia produktów biotechnologicznych na rynki
b. Kwantyfikacja produktu i rynku life science
c. Studium przypadku (case studies)
d. Efektywna komercjalizacja badań naukowych w biotechnologii
e. Seminarium
f. Laboratoria jako miejsca powstawania innowacji i środowisko współpracy naukowców
g. Zarządzanie infrastrukturą laboratorium
h. Studium przypadku (case studies)
5. Struktura przedsiębiorstwa innowacyjnego - 18 godz.:
a. Kształtowanie formy prawnej działalności gospodarczej
b. Studium przypadku (case studies)
c. Budowanie struktury przedsiębiorstwa- modele działalności
strona 5 / 9
d. Organizacja pracy przedsiębiorstwa
e. Strategie rozwoju firmy biotechnologicznej
f. Zarządzanie projektami biotechnologicznymi i pipeline
g. Studium przypadku (case studies)
6. Zarządzanie przedsiębiorstwem w branży life science - 27 godz.:
a. Narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem - zarządzanie strategiczne i zarządzanie ryzykiem
b. Seminarium
c. Zarządzanie finansami w bio-biznesie, ubezpieczenie działalności
d. Zarządzanie jakością w bio-biznesie a konkurencyjność firmy
e. Studium przypadku (case studies)
f. Zarządzanie czasem i wiedzą w firmie
g. Warsztaty praktyczne
h. Logistyka i systemy informacyjne w zarządzaniu firmą biotechnologiczną
i. Studium przypadku (case studies)
7. Sprzedaż, marketing i komunikacja - 24 godz.:
a. Komunikowanie w biznesie i kultura organizacji
b. Studium przypadku (case studies)
c. Sprzedaż i negocjacje handlowe, rodzaje współpracy z otoczeniem biznesowym
d. Wizyta studyjna
e. Analiza konkurencji i produktów konkurencyjnych
8. Finansowanie innowacji bio-biznesie, controling - 23 godz.:
a. Finanse źródłem konkurencyjnej przewagi
b. Studium przypadku (case studies)
c. Rodzaje narzędzi kapitałowych, fundusze dłużne (kredyt, leasing)
d. Giełda papierów wartościowych i newconnect
e. Współpraca z inwestorami - zasady prognozowania i wyceny, pozyskiwanie inwestora
f. Studium przypadku (case studies)
g. Negocjacje umów z inwestorami
h. Studium przypadku (case studies)
i. Audyt finansów i procesów w firmie life science
strona 6 / 9
j. Controling
k. Studium przypadku (case studies)
9. Prawo w biznesie - 14 godz.:
a. Elementy prawa gospodarczego
b. Prawo podatkowe i prawo pracy
c. Prawo w biotechnologii: własność intelektualna i prawo patentowe
d. Studium przypadku (case studies)
10. Rozwój firmy - współpraca z otoczeniem - 12 godz.:
a. Organizacje uczące się
b. Współpraca z otoczeniem , rozwój firmy w oparciu o networking
c. Rola instytucji otoczenia biznesu
d. Studium przypadku (case studies)
e. PR w przedsiębiorstwie innowacyjnym (case studies)
Przedmioty 1a i 1b są przedmiotami wyrównawczymi, odbywają się równolegle.
JĘZYK WYKŁADOWY: polski, angielski
Wykłady i ćwiczenia prowadzone będą na terenie Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
(Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) oraz PARKU LIFE SCIENCE w Krakowie. Przy udziale zasobów
technicznych będących w dyspozycji Partnerów (czołowych ośrodków w naukowych w Polsce), część
wykładów będzie prowadzona w miejscu lokalizacji uczelni partnerskiej, w trybie video-konferencyjnym.
Wykłady prowadzone przez zagranicznych ekspertów (praktyków) będą prowadzone przy użyciu internetu
REKRUTACJA
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia na studia będą odbywały się w systemie ERK
(elektroniczna rekrutacja kandydatów). Limit przyjęć 22-40 osób. Wymagane dokumenty:
strona 7 / 9
•
umowa cywilno-prawna podpisana przez kandydata, dostarczona po zarejestrowaniu w
•
ERK;
dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
dwie fotografie.
•
systemie
Opłata za studia 3900zł/rok.
WAŻNE TERMINY
Okres rekrutacji: 11 czerwca 2012 - 24 września 2012.
SPOSÓB UKOŃCZENIA STUDIÓW
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych "Biznes w Biotechnologii" jest uzyskanie pozytywnej oceny z
wszystkich przedmiotów podlegających ocenie, przy jednoczesnym spełnieniu warunku wymaganej obecności
na zajęciach. Po ukończeniu studiów słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Ocena na świadectwie jest wystawiana na podstawie średniej ważonej z wyniku wszystkich zaliczeń
przedmiotów.
KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
Absolwent studiów podyplomowych "Biznes w biotechnologii" uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczną
dotyczącą praktycznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w biznesie life science (organizacja
i zarządzanie przedsiębiorstwem), ze szczególnym uwzględnieniem biotechnologii oraz przy założeniu
intensywnego wdrażania procesów transferu technologii i zarządzania innowacjami. Absolwent zdobędzie
umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się,
negocjowania i przekonywania. Absolwent zostanie przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach
działających w obszarze biotechnologii i przemysłów pokrewnych, jednostkach zaplecza naukowobadawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych. Ponadto absolwent będzie
przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżerów średniego i
strona 8 / 9
wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a
przede wszystkim do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
DANE KONTAKTOWE
Kierownik Studiów: dr Tomasz Panz, tel. 12-664-6514, e-mail: [email protected]
Koordynator Studiów: Justyna Morawska-Płoskonka, tel. +48 512-032-476, 12-297-46-12, email:[email protected]
Adresy jednostek prowadzących:
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
strona 9 / 9
Download