Biznes w biotechnologii_podyplomowe UJ_informacja uzupełniająca

advertisement
16.07.2011, Kraków
BIZNES W BIOTECHNOLOGII
W odpowiedzi na coraz większe zainteresowanie środowiska naukowego i biznesowego
rozwojem przedsiębiorczości w branŜy life science, konsorcjum Jagiellońskiego Centrum Innowacji
Sp. z o.o. i Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ stworzyło unikalną ofertę
interdyscyplinarnych studiów podyplomowych „Biznes w biotechnologii”.
Bogata oferta programu studiów stanowi doskonałą okazję do zdobywania specjalistycznej wiedzy
niezbędnej do prowadzenia własnej działalności gospodarczej opartej o najnowsze osiągnięcia z nauk
biotechnologicznych i pokrewnych.
Przedmiotem studiów jest transfer technologii z uczelni do gospodarki, komercjalizacja badań
naukowych oraz prowadzenie działalności gospodarczej związanej z branŜą life science.
Wykładowcami
są
praktycy
(menedŜerowie,
członkowie
kadry
zarządzającej)
rozwijający
przedsiębiorstwa w branŜy life science na terenie kraju, pracownicy naukowi WBBiB UJ, którzy
poprowadzą zajęcia teoretyczne z obszaru nauk przyrodniczych, a takŜe zagraniczni goście –
profesjonaliści transferu technologii, marketingu i zarządzania z Wielkiej Brytanii, Rosji i Stanów
Zjednoczonych, Szwecji.
Projekt studiów opiera się na współpracy z uczelniami partnerskimi – czołowymi polskimi jednostkami
prowadzącymi nauczanie w zakresie biotechnologii. Przy wykorzystaniu zasobów Partnerów część
wykładów odbywać się będzie w trybie wideokonferencji.
Rekrutacja na studia trwa do 18 września b.r. – zapisy na studia odbywać się będą przy pomocy
systemu ERK dostępnego na stronie internetowej UJ.
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Wydaje się, że to XXI wiek będzie wiekiem rozkwitu biotechnologii w Polsce. Świadczy o tym liczba
powstających ostatnio firm, szczególnie w zakresie szeroko pojętej biotechnologii medycznej oraz
dobre perspektywy ekonomiczne widoczne w tej branży. Te przesłanki wskazują na potrzebę
kształcenia specjalistycznej kadry o szerokich horyzontach: od ekonomii, poprzez zarządzanie, do
wiedzy z zakresu „life science” i ochrony własności intelektualnej. To jest właśnie zadanie tworzonych
studiów podyplomowych.
Siedziba: ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Administracja: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków (PARK LIFESCIENCE)
[email protected]
www.jci.pl
T: +48 12 297 46 00
F: +48 12 297 46 46
16.07.2011, Kraków
Kwalifikacje absolwenta:
Absolwent studiów podyplomowych „Biznes w biotechnologii” uzyska wiedzę teoretyczną i
stosowaną dotyczącą praktycznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w biznesie life
science (organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem), ze szczególnym uwzględnieniem
biotechnologii oraz przy założeniu intensywnego wdrażania procesów transferu technologii i
zarządzania innowacjami.
•
Absolwent zdobędzie umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami
oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania.
•
Absolwent zostanie przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach działających w obszarze
biotechnologii i przemysłów pokrewnych, jednostkach zaplecza naukowo-badawczego
przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych.
•
Absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie
zarządzania, menedżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w
organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a przede wszystkim do
prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Innowacyjność oferty:
1) Wykładowcy to przede wszystkim praktycy (menedżerowie, członkowie kadry zarządzającej)
rozwijający przedsiębiorstwa w branży life science, w tym goście spoza granic Polski – eksperci z
zakresu transferu technologii, marketingu i zarządzania z Wielkiej Brytanii, Rosji i Stanów
Zjednoczonych, Szwecji;
Wykłady teoretyczne dotyczące nauk przyrodniczych będą realizowane pracowników
naukowych Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie.
2) Projekt zakłada współpracę z Partnerami – czołowymi polskimi uczelniami prowadzącymi
nauczanie w zakresie biotechnologii;
3) Przy wykorzystaniu zasobów Partnerów część wykładów odbywać się będzie w trybie videokonferencji (zajęcia prowadzone w miejscu lokalizacji uczelni partnerskiej);
4) Podstawą zajęć będą analizy przypadków (case studies).
Jednostka prowadząca studia:
Konsorcjum: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i
Jagiellońskie Centrum Innowacji.
Siedziba: ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Administracja: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków (PARK LIFESCIENCE)
[email protected]
www.jci.pl
T: +48 12 297 46 00
F: +48 12 297 46 46
16.07.2011, Kraków
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii jest jednym z najmniejszych i najmłodszych wydziałów
Uniwersytetu Jagiellońskiego, jego trzon stanowi około 100 pracowników naukowych. Jest też
wydziałem młodym – powstał w roku 2002 (jako Wydział Biotechnologii) w wyniku przekształcenia
Instytutu Biologii Molekularnej, będącego częścią Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Wydział jest
jednym z najsilniejszych krajowych ośrodków naukowych w dziedzinie biologii molekularnej,
biochemii i biofizyki. Świadczy o tym liczba publikacji w renomowanych czasopismach o wysokim
współczynniku IF (impact factor) oraz liczba cytowań. Niektóre z publikacji pracowników Wydziału
doczekały się ponad 1000 cytowań. Dzięki potencjałowi naukowemu Wydział jest też beneficjentem
prestiżowych grantów – zarówno krajowych (obecnie jest ich ponad 50) jak i międzynarodowych
(jest ich 11).
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii jak do tej pory ma dobrą passę do tworzenia nowych
kierunków studiów. Zasadniczy kierunek – biotechnologia - cieszy się wielkim powodzeniem wśród
kandydatów, zazwyczaj jest to 9-12 chętnych na jedno miejsce. Wpływa na to nie tylko dobry poziom
zajęć, ale i możliwość szerokiego uczestnictwa studentów starszych lat w pracach naukowych
podejmujących problemy istotne z punktu widzenia medycyny, często we współpracy z firmami i
zaprzyjaźnionymi placówkami zagranicznymi. Wydział prowadzi też studia na kierunkach biofizyka i
biochemia. Bardzo dobrą opinią cieszą się także prowadzone nieprzerwanie od dziesięciu lat na
Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii studia podyplomowe z Biologii Molekularnej. Na
weekendowe zajęcia w ramach tych studiów przyjeżdżają słuchacze z całej Polski – także z dużych i
znakomitych ośrodków uniwersyteckich.
Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (JCI) jest podmiotem zarządzającym Parkiem LIFESCIENCE
w Krakowie, usprawniającym współpracę firm i instytucji działających w sektorze life science na
terenie kraju i regionu Małopolski. Spółka oferuje również usługi uwzględniające wykorzystanie
zasobów Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także działa aktywnie w obszarze inwestycji kapitałowych,
inwestując w innowacyjne projekty i firmy (obecnie za pośrednictwem funduszu zalążkowego JCI
Venture Sp. z o.o.).
W skład Grupy Jagiellońskie Centrum Innowacji wchodzi spółka Jagiellońskie Centrum Innowacji (JCI)
oraz spółka JCI Venture.
JCI oferuje wysokiej klasy powierzchnię laboratoryjną w Jagiellońskim Parku i Inkubatorze Technologii
(Park LifeScience) i wpływa na usprawnienie współpracy firm i instytucji działających w sektorze life
science na terenie kraju i regionu Małopolski. Warto zauważyć, że Park LifeScience to nie tylko
infrastruktura, lecz także doskonałe miejsce, w którym dzięki komplementarności usług możliwa jest
synergia biznesu z naukami life science. Uzupełnieniem działań JCI jest realizacja inwestycji
kapitałowych w dziedzinie life science, a także świadczenie profesjonalnych usług wykorzystujących
zasoby nauki i biznesu – badania kontraktowe, badania kliniczne i project management.
Siedziba: ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Administracja: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków (PARK LIFESCIENCE)
[email protected]
www.jci.pl
T: +48 12 297 46 00
F: +48 12 297 46 46
16.07.2011, Kraków
Spółka JCI Venture. powołana w 2008 roku, specjalizuje się inwestycjach w obszarze nauk
przyrodniczych (life science) i stara się dotrzeć przede wszystkim do osób indywidualnych,
naukowców (na różnych etapach ich kariery) oraz przedsiębiorców, którzy chcą rozwinąć swój projekt
w postaci spółki kapitałowej. Na każdy z rozwijanych projektów JCI Venture jest w stanie
samodzielnie przeznaczyć do € 200 000.
LifeScience (nauka o życiu) to interdyscyplinarny obszar działań związany z biotechnologią,
farmakologią, medycyną i inżynierią medyczną oraz badaniami w tym obszarze.
Więcej informacji: www.jci.pl/studia
Siedziba: ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Administracja: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków (PARK LIFESCIENCE)
[email protected]
www.jci.pl
T: +48 12 297 46 00
F: +48 12 297 46 46
Download