Biotechnologia przemysłowa

advertisement
BIO_TRANSFER:
Komercjalizacja wiedzy w
obszarze biotechnologii
Anna Maria Serwotka
Biotechnologia - interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki zajmująca się
zmianą materii żywej i nieożywionej poprzez wykorzystanie organizmów
żywych, ich części, bądź pochodzących od nich produktów, a także modeli
procesów biologicznych w celu tworzenia wiedzy, dóbr i usług.
6000 p.n.e. – produkcja piwa, wina, chleba z użyciem drożdży
4000 p.n.e. – produkcja w Chinach jogurtu i sera z użyciem bakterii produkujących kwas mlekowy
1856 – Grzegorz Mendl odkrywa prawa dziedziczenia
1953 – James D. Watson i Francis Crick opisują strukturę DNA
1980 – produkcja insuliny i innych leków w formie ludzkiej w E. coli
1983 – wynalezienie PCR (polymerase chain reaction)
1994 – FDA aprobuje pierwszą genetycznie zmodyfikowaną żywność
1997 – sklonowanie owcy, nazwanej Dolly
2003 – GloFish pierwsze zmodyfikowane genetycznie zwierzę domowe trafia do sprzedaży.
Biotechnologia medyczna
Biotechnologia rolnicza
Biotechnologia przemysłowa
Biotechnologia medyczna
Leki białkowe – insulina, interferon, cytokiny, …
Humanizowane przeciwciała monoklonalne i ich koniugaty
Terapie genowe
Inżynieria tkankowa
Diagnostyka
Biotechnologia rolnicza
GMO
Wzbogacane pasze
Transgeniczne zwierzęta (produkcja białek rekombinowanych; produkcja
organów do ksenotransplantacji)
Biotechnologia przemysłowa
Enzymy, drobnoustroje i hodowle komórek roślinnych czy zwierzęcych do
produkcji i przetwarzania chemikaliów, materiałów i energii
Produkcja biodiesla, bioetanolu, biowodoru i ogniw paliwowych
Biokatalizatory
Przemysł perfumeryjno-kosmetyczny, aromaty spożywcze
Witaminy, półsyntetyczne antybiotyki, biodegradowalne rozpuszczalniki
Obszary zastosowań – przemysł chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy,
paszowy, celulozowo-papierniczy, włókienniczy, energetyka oraz ochrona
środowiska
„Biotechnologia przemysłowa daje szansę na zmniejszenie zanieczyszczenia
środowiska i zachowanie zanikających zasobów naturalnych, a wszystko to przy
zdecydowanie niższych kosztach niż w przypadku procesów przemysłowych syntezy
chemicznej.”
Biotechnologia na polskich uczelniach:
studia magisterskie - 21 uczelni wyższych
studia doktoranckie - 7 uczelni
rocznie studia na kierunku biotechnologia rozpoczyna 2200 studentów, kończy - 1700
uczelniane biura karier - 30 ofert pracy dla biotechnologów rocznie…
Mało firm biotechnologicznych w Polsce…
• praca naukowa = praca na uczelni
• „bo naukowcom nie wypada się zajmować takimi rzeczami…”
• brak wiary w powodzenie komercjalizacji
• nieświadomość możliwości komercjalizacji
• biurokracja
• granty naukowe
• bardzo wysokie ryzyko niepowodzenia
• koszty
• koszty
• koszty
UNIWERSYTET
prace
odkrycie B+R
DEDYKOWANA FIRMA
BIOTECHNOLOGICZNA
badania
transfer prace
technologii B+R przedkliniczne
INNOWACJA
sprzedaż
licencji /
patentu
KORPORACJA
FARMACEUTYCZNA
prace
B+R
badania prace wprowadzenie na
kliniczne B+R
rynek
Polska Innowacyjność, Krzysztof Klincewicz, Warszawa 2008
Liczba zgłoszonych do opatentowania w EPO (European Patent
Office) wynalazków z obszaru biotechnologii w podziale na
kraje pochodzenia wynalazców w latach 1990-2000.
Liczba patentów w obszarze biotechnologii, udzielonych przez USPTO
(United States Patent and Trademark Office) wynalazcom z
określonych krajów w latach 1990-2000.
Bio-Pharma
Core Biotech
Innovative
Pharma
A guide to Polish Biotech 2011
Service / Supply
Companies
Innovative
Bio-Pharma
Green / White
Biotech
1. Minimum 50% całkowitej aktywności firmy to R&D.
Core Biotech
2. Firma korzysta z nowych technologii, produktów, technik opartych
na rekombinowanym DNA i/lub używa nowoczesnych technik biologii
molekularnej, biologii komórki, inżynierii tkankowej.
Innovative
Bio-Pharma
Firmy farmaceutyczne, które:
1. Mają własny dział R&D.
2. Prowadzą własne projekty R&D w celu projektowania
nowoczesnych leków z użyciem biotechnologii.
Bio-Pharma
Firmy farmaceutyczne produkujące leki generyczne pochodzenia
biologicznego (minimum 50% wszystkich leków produkowanych przez
firmę).
Innovative
Pharma
Firmy farmaceutyczne, które:
1. Mają własny dział R&D.
2. Prowadzą projekty R&D w celu projektowania nowych,
oryginalnych leków na bazie składników chemicznych (małe
cząsteczki) i/lub nowych, ulepszonych form leków generycznych o
korzystniejszym działaniu terapeutycznym.
Service / Supply
Companies
Firmy świadczące usługi eksperckie dla firm z sektora biotech oraz
takie, które dostarczają profesjonalnych narzędzi do użycia w działach
badawczo-rozwojowych (do tej grupy nie zalicza się firm
produkujących sprzęt medyczny i laboratoryjny).
Green / White
Biotech
Firmy biotechnologiczne działające poza sektorem ochrony zdrowia.
1. Mają własny dział R&D.
2. Własne projekty R&D.
3. Używają technologii rekombinowanego DNA, nowoczesnych
technik biologii molekularnej, biologii komórki i/lub inżynierii
tkankowej.
4. Produkują lub wprowadzają nowe produkty lub usługi w zakresie
szeroko pojętej biologii / biotechnologii dla partnerów spoza sektora
biotech.
Kutno, 2007
HUMANIZOWANE PRZECIWCIAŁA MONOKLONALNE
- lek o roboczej nazwie Mabion CD20 używany w leczeniu nowotworów krwi, chłoniaków i białaczek, jak
również w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów.
- lek o roboczej nazwie Mabion HER2 przeznaczony do terapii raka piesi. Lek jest na etapie rozwoju procesu
wytwarzania i metod analitycznych.
- rozwój kliniczny dwóch kolejnych przeciwciał, anty VEGF i anty EGFR, jest planowany na lata 2013 – 2014.
28.02.2014 – Komisja DSMB (Data and Safety
Monitoring Board) pozytywnie oceniła kolejny etap
badań klinicznych leku Mabion CD20
Wrocław, 2010
ODCZYNNIKI I BIAŁKA REKOMBINOWANE
według swojego katalogu oraz na zamówienie
USŁUGI NA ZAMÓWIENIE
inżynieria białka, analizy białek i peptydów: pomiary stabilności konformacyjnej,
oddziaływania między białkami i ich ligandami, kinetyka enzymatyczna wielu układów, pełen
proces „od sekwencji DNA do białka”, analizy bioinformatyczne, consulting
SELEKCJA PRZECIWCIAŁ – FAGE DISPLAY
PROJEKTY BADAWCZE
diagnostyka weterynaryjna
diagnostyka nowotworów (selekcja aptamrów i przeciwciał)
Wrocław, 2009
Stem Cells Spin S.A. jest spółką biotechnologiczną zawiązaną w 2009r. przez naukowców Akademii
Medycznej we Wrocławiu.
Projekt pt: „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych
na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek
macierzystych.” dofinansowany przez NCBiR w ramach
Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i
prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+
VELVETYNA to innowacyjna seria weterynaryjnych środków
pielęgnacyjnych dla koni i zwierząt towarzyszących, powstała
na bazie komórek macierzystych MIC-1.
REVITACELL to seria biodermokosmetyków wykorzystująca
regeneracyjne właściwości komórek MIC-1.
Preparaty zdobyły trzecie miejsce w kategorii Best Skincare
and Toiletries w konkursie „Natural Pharmacy Awards 2013”
w Wielkiej Brytanii
Namysłów, 1990
- inżynieria genetyczna i biotechnologia,
- postęp biologiczny w hodowli zwierząt,
- działalność gospodarcza na rzecz ochrony środowiska,
- prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska
naturalnego, oraz w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych.
- Poza produkcją biopreparatów na bazie namnażanych i odpowiednio utrwalanych
mikroorganizmów (probiotyki, bioutylizatory, biostatyki), firma zajmuje się produkcją
biopreparatów roślinnych oraz preparatów zwiększających odporność roślin na niskie
temperatury (przymrozki).
- Przedsiębiorstwo prowadzi także działalność szkoleniową i wydawniczą.
- Jako jedna z 5 firm na świecie BIO-GEN prowadzi tzw. biofarmę medyczną, na której
hodowane są metodą laboratoryjną pijawki lekarskie Hirudo medicinalis oraz Hirudo
verbana. Firma BIO-GEN organizuje kursy hirudoterapii, poruszając tematy takie jak
stawianie pijawek i prowadzenie efektywnej terapii z wykorzystaniem pijawki.
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda
Polska Akademia Nauk
Badania nad aktywnością substancji o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym prowadzone są w
Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu od 1969 roku.
Wymiernym efektem tych wieloletnich badań było wyselekcjonowanie szeregu preparatów o aktywności
przeciwnowotworowej, w tym wprowadzenie oryginalnego leku Ledakrin do kliniki oraz racemicznego
chlorobromofosfamidu (preparat CMB-4A) do I/II fazy badań klinicznych oraz uruchomienie wytwarzania
pięciu leków przeciwnowotworowych według technologii opracowanej w kraju.
W Laboratorium NeoLek prowadzone są kompleksowe badania przedkliniczne potencjalnych preparatów
przeciwnowotworowych, mające na celu ocenę aktywności biologicznej, cech farmakologicznych,
farmakokinetycznych czy dostępności biologicznej oraz tolerancji i toksyczności u zwierząt.
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda
Polska Akademia Nauk
Tworzone Centrum stanowić będzie ośrodek gdzie badania podstawowe i osiągnięcia naukowe wykorzystywane
będą dla tworzenia rozwiązań i produktów znajdujących zastosowanie w praktyce medycznej i farmaceutycznej.
W Centrum Immunovum IITD prowadzone będą badania podstawowe oraz wdrożeniowe w dziedzinie
immunologii, immunochemii, onkologii doświadczalnej, mikrobiologii i terapii doświadczalnej. Powstanie szereg
pracowni świadczących wysoce wyspecjalizowane, unikalne w skali kraju, usługi badawcze i diagnostyczne.
W ramach Centrum powstanie Ośrodek Referencyjny Mikroorganizmów przy istniejącej Polskiej Kolekcji
Mikroorganizmów PCM oraz Referencyjna Kolekcja Linii Komórkowych do testowania potencjalnych leków.
Anna Maria Serwotka
[email protected]
Download