5. Projekt umowy – załącznik nr 4 - Zakład Usług Komunalnych sp. z

advertisement
Załącznik nr 4
nr sprawy 128/2017
UMOWA
NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
(projekt)
Zawarta w dniu ............................ 2017 r pomiędzy:
Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o. w Węgorzewie 11-600 Węgorzewo ul. Sienkiewicza 24, posiadającym
NIP 8451778823; REGON 511340789 oraz kapitał zakładowy w wysokości 13 671 000 zł, zwanym w dalszej części umowy
Zamawiającym, którego reprezentują:
a:
1. mgr inż. Paweł Pytel
– Prezes Zarządu
2. Agnieszka Galiniewska
– Główna Księgowa – Członek Zarządu
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
1. ...........................................................
2. ...........................................................
o treści następującej:
Zamawiający w oparciu o zapytanie ofertowe o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty
30 000 euro, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (DZ. U.2015.21647 – j.t. z późn. zm.) zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
”Budowę oświetlenia alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Armii Krajowej w Węgorzewie”
§1
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. ”Budowę oświetlenia alejek na
cmentarzu komunalnym przy ul. Armii Krajowej w Węgorzewie”, na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej
umowy oraz w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do umowy), który stanowi integralną część niniejszej umowy.
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. A. Krajowej w Węgorzewie,
dz. nr 116, 125/4 obręb 1 Węgorzewo, obejmujący:
- przecisk pod ul. Turystyczną HDPE 110, dł. 5m;
- budowę linii kablowych oświetleniowych YAKY 4x25, dł. 651 m;
- budowę latarni na słupach aluminiowych o wys. 5m , oprawa z panelem LED 39W – 13kpl;
- budowę szafki oświetleniowej z przyłączem YAKY 4x25, dł. 21 m – 1kpl.
Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy określony został
w SIWZ oraz w dokumentacji projektowej, na którą składa się:
a) Projekt budowlany z opisem technicznym, planami sytuacyjnymi i profilami podłużnymi;
1
b) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna;
c) Przedmiar robót (element pomocniczy)
§2
Prawa i obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Przekazanie placu budowy.
2. Przekazanie dokumentacji projektowej na dzień przekazania placu budowy.
3. Zapewnienie nadzoru archeologicznego.
4. Dostarczenie Wykonawcy następujących materiałów:
a) słup aluminiowy oświetleniowy – 13 szt.
b) oprawy z wkładem oświetleniowym LED – 13 szt.
c) fundamenty betonowe do słupa – 13 szt.
Materiały z pkt. a-c) dostarczone zostaną przez Zamawiającego po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy.
5. Odbiór przedmiotu niniejszej umowy
6. Terminowa zapłata wynagrodzenia
§3
Prawa i obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia należy:
1. Przejęcie od Zamawiającego placu budowy.
2. Przejęcie od Zamawiającego dokumentacji projektowej w dniu przekazania placu budowy.
3. Organizacja i zagospodarowanie miejsca realizacji przedmiotu umowy wraz z zapleczem.
4. Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.
5. Utrzymanie porządku i ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy.
6. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. w trakcie wykonywania robót.
7. Stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstępstwa od pierwotnie
zaakceptowanych przez zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń muszą uzyskać pisemną aprobatę
Zamawiającego.
8. Zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia
pracowników, gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót.
9. Natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz powiadomienie Zamawiającego o ich wystąpieniu.
10. Zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do
zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.
11. Zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu robót przedstawicielowi Zamawiającego.
12. Wykonanie obowiązujących badań i sprawdzeń dotyczących prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia oraz ich
przekazanie Zamawiającemu.
13. Przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru.
14. Uporządkowanie placu budowy i zlikwidowanie zaplecza, w terminie przewidzianym na wykonanie tych czynności
w protokole odbioru końcowego przedmiotu zamówienia oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
15. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania robót zgodnie z treścią niniejszej umowy, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi normami oraz właściwymi przepisami prawa powszechnego
obowiązującego, w terminie określonym niniejszą umową.
16. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją projektową roboty budowlane, niezbędne do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
§4
Informacja o podwykonawcach
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom. Nie zmienia to jednak faktu,
2
że za jakość i termin wykonania zamówienia odpowiedzialność ponosi Wykonawca, z którym podpisana została umowa
na wykonanie zamówienia.
2. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część realizacji zamówienia podwykonawcy, musi on zgłosić ten fakt
w formie pisemnej do siedziby ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie, nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem
robót przez wskazanego podwykonawcę. Zgłoszenie musi zawierać nazwę i pełne dane kontaktowe podwykonawcy wraz
z wyszczególnieniem osób kierujących na budowie pracami powierzonymi Podwykonawcy i podaniem nr telefonów tych
osób.
3. Wykonawca ma prawo wskazać Podwykonawców oraz powierzony im zakres robót, już w formularzu ofertowym.
§5
Termin wykonania
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy i przekazania placu budowy
do 31 maja 2017 r. Roboty ziemne należy zakończyć do dnia 30 kwietnia 2017 r.
2. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi w dniu przekazania Wykonawcy przez
Zamawiającego kompletu dokumentacji projektowej oraz po protokolarnym przejęciu terenu budowy przez kierownika
budowy.
3. Wykonawca ma prawo wnioskować o zmianę terminu wykonania umowy jedynie w przypadku:
1) zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo
zachowania należytej staranności,
2) działania siły wyższej,
3) niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót,
4) zwłoki w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów niezbędnych do
realizacji przedmiotu zamówienia, mimo dołożenia wszelkich starań ze strony Wykonawcy w zakresie uzyskania w/w
dokumentów,
4. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu
wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych, co do rodzaju w § 8 pkt. 4 niniejszej
umowy.
§6
Wynagrodzenie
1. Wykonawca oświadcza, iż na etapie przygotowania oferty zapoznał się z treścią SIWZ oraz materiałami wyjściowymi t.j.
dokumentacją projektową, SST, terenem budowy i wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia
ryczałtowego, obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Dostarczony przez
Zamawiającego przedmiar robót, stanowi jedynie element pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą
Wykonawcy na kwotę brutto w wysokości: …………………………………………….…………..........................................…zł
(słownie złotych:…………………………………………………………………………………………………..…………………….)
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.2 obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, określonego
w dokumentacji projektowej i SST, zgodnie z zapisem § 1, w tym koszty i opłaty dotyczące:
1) robót przygotowawczych, porządkowych i innych prac niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia robót,
2) opracowanie projektu technicznego czasowej organizacji ruchu, koszt zajęcia pasa drogowego,
3) obsługi geodezyjnej,
4) zagospodarowanie placu budowy,
5) utrzymanie zaplecza budowy,
6) odtworzenie dróg, chodników,
7) wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, uzyskania opinii.
4. Pominięcie przy wycenie, wymaganych do wykonania robót budowlanych, określonych w dokumentacji projektowej
i SST, jakiegokolwiek elementu robót i nie ujęcie w wyliczonej cenie ryczałtowej wykonania przedmiotu zamówienia, nie
może stanowić podstawy dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.
3
§7
Zasady płatności
1. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń Protokół końcowy odbioru robót.
2. Podstawą do wypłacenia należności Wykonawcy jest przedstawienie Zamawiającemu potwierdzenia wypłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę
o podwykonawstwo. Dowodami potwierdzającymi dokonania zapłaty całości należnego wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy są w szczególności: oświadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, lub wydruk z rachunku bankowego Wykonawcy.
3. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
4. Wynagrodzenie wymienione w § 5 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
5. Bezpośrednia zapłata obejmować będzie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o którym mowa w p. 4. Wykonawca winien zgłosić
uwagi w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia tej informacji.
7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w p.6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający
może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty
lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w p.5,
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
9. Należność płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury, przy czym
za dzień zapłaty uznawany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
10. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.
11. Zamawiający dopuszcza sporządzenie cesji wierzytelności pomiędzy Wykonawcą, a zgłoszonym Podwykonawcą,
umożliwiającą po podpisanym odbiorze końcowym, bezpośrednią płatność należności Podwykonawcy za wykonaną
przez niego część zamówienia.
§8
Odbiór robót
1. Podstawą odbioru końcowego jest wykonanie pełnego zakresu przedmiotu niniejszej umowy.
2. Wykonawca pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego. Odbiór końcowy robót zostanie
przeprowadzony przez zamawiającego w ciągu 7 dni.
3. Przed zgłoszeniem do robót Wykonawca ma obowiązek wykonania prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia
Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
4. Dokumentami odbioru są m.in.: karta gwarancyjna na wbudowane urządzenia i wyposażenie, oryginał dziennika budowy,
powykonawcze pomiary geodezyjne, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały, protokoły
odbioru technicznego instalacji elektrycznych, pomiarów instalacji elektrycznych, oświadczenia kierownika budowy
o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na budowę oraz
przepisami obowiązującymi normami, oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku
terenu budowy, oświadczenie kierownika budowy, że wbudowane materiały zostały dopuszczone do obrotu
4
i powszechnego stosowania w budownictwie oraz że posiada na potwierdzenie tego dokumenty, oświadczenia
kierownika robót elektrycznych, a także pisemną rękojmią na wykonane roboty, zgodną z tą zadeklarowaną w formularzu
ofertowym Wykonawcy,
5. Z czynności odbioru strony spiszą protokół, zawierający opis przebiegu czynności, wszelkie ustalenia dokonywane
w toku odbioru, informacje o ewentualnych wadach przedmiotu umowy oraz podpisy uczestników odbioru.
6. Wykonawca usunie wady w terminie do 3 dni od daty podpisania protokołu ze zgłoszonymi wadami i zawiadomi
Zamawiającego o gotowości do ponownego odbioru.
7. Protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze będzie stanowiło odbiór ostateczny przedmiotu
zamówienia.
§9
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
a) nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy lub nieterminowe usunięcie wad i usterek w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy dzień zwłoki
b) odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości
3% wynagrodzenia umownego (brutto)
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający
w wysokości 3% wynagrodzenia umownego (brutto).
3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę Zamawiającemu na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu Cywilnego
powstałej należności w związku z naliczeniem kary umownej.
4. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega prawo potrącenia ich z faktury.
§ 10
Zamiana umowy
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku:
1. zmiany terminu z powodu wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania
należytej staranności,
2. działania siły wyższej,
3. niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót,
zwłoki w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów niezbędnych do
realizacji przedmiotu zamówienia, mimo dołożenia wszelkich starań ze strony Wykonawcy w zakresie uzyskania w/w
dokumentów,
4. pojawienia się robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres mają wpływ na pierwotny
termin umowy,
5. w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT.
§ 11
Rękojmia za wady i ich usuwanie
1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 5 letniego okresu rękojmi na całość zadania objętą niniejszą umową,
zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy
2. Bieg rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru końcowego.
3. Tryb usuwania wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy:
a) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych wad w terminach wyznaczonych przez
Zamawiającego, natomiast, jeżeli usunięcie wad ze względów technicznych (szczególnie uciążliwych) nie jest
możliwe w tym okresie – niezwłocznie po usunięciu przeszkody, po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
5
§ 12
Postanowienia końcowe i dodatkowe
1. Strony zgodnie postanawiają, że w sprawach wzajemnego współdziałania przy realizacji umowy Wykonawcę
reprezentował będzie: ……...........……………….....………….., a Zamawiającego: ………………………………………
2. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
3. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego
wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej za stron.
6. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:
1) Formularz ofertowy Wykonawcy
2) Zapytanie ofertowe
3) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.
Zamawiający:
Wykonawca:
6
Download