ZADANIE 1. ROZWIĄZANIE Wpisz P jeŜeli zdanie jest prawdziwe

advertisement
ZADANIE 1. ROZWIĄZANIE
Wpisz P jeŜeli zdanie jest prawdziwe lub F jeŜeli jest fałszywe.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Zdanie
Projekt ustawy o zmianie Konstytucji moŜe przedłoŜyć minimum 92
posłów.
Senat moŜe wprowadzić poprawki do projektu ustawy o zmianie
Konstytucji.
Senat ma 60 dni na uchwalenie projektu ustawy o zmianie
Konstytucji.
Połowa ustawowej liczby posłów to 230.
By uchwalić ustawę o zmianie Konstytucji „za” musi głosować
minimum 307 z połowy ustawowej liczby posłów.
Zmianę przepisów I, II lub XII zatwierdza się na drodze
ogólnokrajowego referendum, które zarządza Marszałek Sejmu 60 dni
od dnia uchwalenia ustawy o zmianie Konstytucji.
Aby wynik referendum konstytucyjnego był wiąŜący musi w nim wziąć
udział minimum 50% uprawnionych do głosowania.
Wynik referendum jest wiąŜący co oznacza, Ŝe organy państwa muszą
się do niego zastosować i wprowadzić w Ŝycie uchwalone zapisy.
Prezydent nie moŜe ustawy o zmianie Konstytucji zawetować ani
wysłać do Trybunału Konstytucyjnego.
Prezydent musi podpisać uchwaloną przez Sejm i Senat ustawę o
zmianie Konstytucji.
P/F
P
F
P
P
F
F
F
P
P
P
WYJAŚNIENIE
1. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji moŜe przedłoŜyć minimum 92 posłów.
Zgodnie z Art. 235 p. 1. projekt ustawy o zmianie Konstytucji moŜe przedłoŜyć co
najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów. Ustawowa liczba posłów to 460. 1/5 tej liczby to
92. (460:5 = 92).
2. Senat moŜe wprowadzić poprawki do projektu ustawy o zmianie Konstytucji.
Zgodnie z Art.235. p. 2. „Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w
jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie […] przez Senat.” Senat nie moŜe więc
wprowadzać Ŝadnych poprawek, ani nie moŜe zawetować projektu ustawy o zmianie
Konstytucji.
3. Senat ma 60 dni na uchwalenie projektu ustawy o zmianie Konstytucji.
Zgodnie z Art.235. p. 2. „Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej
[…] przez Sejm i następnie w terminie nie dłuŜszym niŜ 60 dni przez Senat.”
4. Połowa ustawowej liczby posłów to 230.
Zgodnie z Konstytucją, która jest ustawą zasadniczą liczba posłów to 460. Połowa tej
liczby to 230.
5. By uchwalić ustawę o zmianie Konstytucji „za” musi głosować minimum 307 z połowy
ustawowej liczby posłów.
Zgodnie z Art.235. p. 4. ”Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością co
najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów”. W
takim razie minimum to 154 posłów jeŜeli na sali jest obecna „połowa ustawowej liczby
posłów” czyli 230.
6. Zmianę przepisów I, II lub XII zatwierdza się na drodze ogólnokrajowego referendum,
które zarządza Marszałek Sejmu 60 dni od dnia uchwalenia ustawy o zmianie
Konstytucji.
Zgodnie z Art. 235. p. 6. Konstytucji „podmioty określone w ust. 1 mogą zaŜądać, w
terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat, przeprowadzenia referendum
zatwierdzającego”.
Mogą, a nie muszą. Nie jest powiedziane, Ŝe referendum
obligatoryjnie zostanie przeprowadzone. Tylko na wniosek Prezydenta, Senatu lub 1/5
liczby posłów Marszałek Sejmu zarządzi przeprowadzenie takiego referendum.
7. Aby wynik referendum konstytucyjnego był wiąŜący musi w nim wziąć udział minimum
50% uprawnionych do głosowania.
Zdanie jest fałszywe gdyŜ w Art. 235. p.6. W Konstytucji nie określono ilu
uprawnionych do głosowania musi wziąć udział w referendum – nie ma więc dolnej
granicy.
8. Wynik referendum jest wiąŜący co oznacza, Ŝe organy państwa muszą się do niego
zastosować i wprowadzić w Ŝycie uchwalone zapisy.
9. Prezydent nie moŜe ustawy o zmianie Konstytucji zawetować ani wysłać do Trybunału
Konstytucyjnego.
Zgodnie z Art. 235. p. 7.„Marszałek Sejmu przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej
uchwaloną ustawę do podpisu. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 21
dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej.” Konstytucja nie nadała Prezydentowi uprawnień do
ingerowania w ustawę o zmianie Konstytucji. Nie moŜe jej ani zawetować ani wysłać do
trybunału Konstytucyjnego.
10. Prezydent musi podpisać uchwaloną przez Sejm i Senat ustawę o zmianie
Konstytucji.
Zgodnie z Art. 235. p. 7. prezydent nie ma innego wyjścia jak podpisać ustawę o
zmianie Konstytucji.
Download