A POCHODZENIE PANOWANIA. Rodzaju 1:26 Zostaliśmy stworzeni

advertisement
A POCHODZENIE PANOWANIA. Rodzaju 1:26
 Zostaliśmy stworzeni jako wierni zarządcy, aby panować na Ziemi w miejsce Boga.
 Każdy z nas ma cel w tym życiu. Bóg ma plan dla każdego z nas, podobnie jak miał go
dla ludzkości.
 Bóg tak mówi o każdym z nas: „których ku swojej chwale stworzyłem, których
ukształtowałem i uczyniłem” (Izajasz 43:7).
B PRZYWILEJ PANOWANIA. Rodzaju 1:28
 Bóg pozwolił ludzkości podporządkować sobie Ziemię. To obejmuje hierarchię, która
pozwala nam użyć zasobów Ziemi, by pokryć nasze zapotrzebowania.
 Nasze zarządzanie Ziemią i zamieszkującymi ją zwierzętami powinno być realizowane
jako służba miłości (Marek 10:43), co byłoby korzystne zarówno dla przyrody jak i dla
ludzkości.
C GRANICE PANOWANIA. Rodzaju 2:16-17
 Niejedzenie z drzewa poznania dobra i zła było wyraźną granicą, która nie powinna
być przekroczona. Stworzenie ciągle ponosi konsekwencje przekroczenia granic, które
Bóg wprowadził dla Adama i Ewy.
 Prawo Boże wytycza granice w naszych stosunkach z Bogiem i naszymi bliźnimi na
tym grzesznym świecie.
 Ludzkość naruszyła granice, które wyznaczył Bóg, na dwa sposoby:
— Przez czerpanie korzyści z władzy, która została jej dana (jak czynili faraon czy
Herod ).
— Przez nietroszczenie się o władzę, jaką Bóg jej dał. Na przykład sługa, który ukrył
talent przekazany mu przez jego pana, aby nim zarządzał (Mateusz 25:14-30).
 Jakie zasady pomagają nam zrozumieć granice naszego panowania? Zob. Mateusz
7:1.12.
D ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Rodzaju 2:15
 Adam został uczyniony odpowiedzialnym za opiekowanie się stworzeniem jako dobry
szafarz.
 Na początku zwierzęta i rośliny przyjęły zwierzchnictwo Adama nad nimi, ofiarowując
w zamian swoje przywiązanie i [rodząc] owoce.
 Po tym jak grzech wszedł na ziemię, przyroda zbuntowała się przeciwko ludzkiemu
zwierzchnictwu. Niemniej wciąż jesteśmy Bożymi zarządcami, a zatem jesteśmy
odpowiedzialni za troskę o stworzenie.
 Jeśli niewłaściwie eksploatujemy zasoby naszej planety, ponosimy odpowiedzialność
przed Bogiem.
E PRZYWRÓCENIE PANOWANIA. Objawienie 21:7
 Chrystus przyszedł, aby przywrócić panowanie, które my utraciliśmy. To przywrócenie
będzie pełne po Jego powtórnym przyjściu (1 Koryntian 15:24). Jednak możemy już
teraz rozpocząć to przywrócenie przez docieranie do ludzi i pomaganie im w
potrzebie.
Download