Uploaded by User960

Bóg jest Miłością

advertisement
my ku
• Wiara jest zawsze darem dla
wspólnoty
• Wierzymy nie tylko, że Bóg jest, ale
wierzymy Jemu… Jego dobroci,
Jego obietnicy wiecznego życia itd.
Wszyscy o tym mówią, ale co to właściwie dla mnie znaczy?
 Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w
miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. 17 Przez to miłość osiąga w nas kres
doskonałości, że mamy pełną ufność na dzień sądu, ponieważ tak, jak On jest [w niebie], i
my jesteśmy na tym świecie. 18 W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk,
ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości*. 19
My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. (1J 4,16-19).
 Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu,
ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała,
Ja nie zapomnę o tobie.(Iz 49,15).
 „Bo góry mogą ustąpić
i pagórki się zachwiać,
ale miłość moja nie odstąpi od ciebie
i nie zachwieje się moje przymierze pokoju,
mówi Pan, który ma litość nad tobą.” (Iz 54,10).
1.
2.
3.
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął,
ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna
na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został
przez Niego zbawiony.”
(J 3, 16-17)
 Bóg daje poznać się człowiekowi stopniowo według zasad swojej pedagogii.
Przemawia do człowieka poprzez akt stworzenia świata, a kiedy człowiek
upada przez grzech pierworodny Bóg nie zostawia go samego, ale przemawia
do niego przez proroków, ludzi zwiastujących Boże orędzie. Objawienie
osiąga swoją pełnię w Synu Bożym - Jezusie Chrystusie, a zwłaszcza w Jego
dziele odkupienia. W objawianiu się Boga ukazana zostaje Jego nieustanna
troska o człowieka i miłość do niego.
Download