Druga edycja szkolenia organizowanego przez Wydział Ochrony

advertisement
Druga edycja szkolenia organizowanego przez Wydział Ochrony Środowiska skierowanego
do pracowników urzędów gmin i miast oraz starostw:
1. Tytuł szkolenia:
„Kontrola podmiotów z zakresu przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska
w tym sprawozdawczości do Marszałka Województwa Śląskiego” – II edycja.
2. Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest skierowane do pracowników urzędów miast, gmin oraz starostw, którzy pełnią
obowiązki z zakresu ochrony środowiska oraz przeprowadzają bądź zamierzają
przeprowadzać kontrolę w ramach posiadanych kompetencji z zakresu ochrony środowiska.
3. Cel szkolenia - praktyczna wiedza uzyskana przez uczestników szkolenia:
Uczestnicy szkolenia poprzez poznanie procedury prowadzenia kontroli w oparciu o ustawę
o swobodzie działalności gospodarczej będą w stanie przygotować swoich pracowników wraz
ze wszelkimi dokumentami niezbędnymi do przeprowadzenia czynności kontrolnych.
4. Program szkolenia:
 Planowanie kontroli w oparciu o analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa;
 Sporządzenie i umieszczenie w BIP ogólnego schematu procedur kontroli
wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 Przygotowanie do kontroli, zakres planowanej kontroli oraz przygotowanie
niezbędnych dokumentów - zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli,
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;
 Omówienia podstawowych procedur i zagadnień z zakresu kontroli oraz zmian
w przepisach obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.;
 Uprawnienia osoby wykonującej kontrolę oraz zakres dokumentacji podlegający
kontroli;
 Podstawowe prawa i obowiązki kontrolowanego wynikających z treści ustaw;
 Dokumentowanie i zabezpieczanie materiału dowodowego mającego związek
z problematyką kontroli,
 Sporządzanie protokołu z kontroli oraz protokołu z oględzin – różnice w zakresie
przedmiotowym w poszczególnych dokumentach;
 Sposoby prowadzenia czynności kontrolnych oraz dopuszczalny czas trwania kontroli
uwzględniający rodzaj i wielkość kontrolowanego podmiotu;
 Wniesienie skargi w przypadku przewlekłości prowadzonych czynności kontrolnych;
 Utrudnianie czy udaremnianie czynności kontrolnych przez podmiot kontrolowany;
 Równoczesne podejmowanie i prowadzenie więcej niż jednej kontroli działalności
przedsiębiorcy w przypadku gdy inny organ rozpoczął czynności kontrolne podmiotu;
 Przedłużenie czasu trwania kontroli i jego uzasadnienie oraz powtórna kontrola w tym
samym roku kalendarzowym;
 Możliwości wniesienia sprzeciwu przez podmiot wobec podjęcia i wykonywania przez
organy kontroli z naruszeniem prawa.
5. Jak będzie poprowadzone szkolenie:
Szkolenie prowadzone w formie wykładu połączonego z praktycznymi przykładami
z wykorzystaniem własnej prezentacji. Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione
uczestnikom szkolenia w formie elektronicznej (po podaniu prawidłowego adresu e-mail).
6. Opis wykładowcy prowadzącego szkolenie:
Wykładowcami szkolenia będą wieloletni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego pracujący
w Wydziale Ochrony Środowiska w Referacie ds. kontroli, którzy posiadają praktyczną
wiedzę oraz doświadczenie w zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o
ochronie środowiska będących w kompetencji Marszałka Województwa.
2/2
Download