Wniosek - Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach

advertisement
Uwaga!
Poniższy dokument jest tylko przykładem.
Wniosek należy dostosować do ustaleń zawartych między stronami układu.
dnia.......................r.
Wniosek
o rejestrację Protokołu dodatkowego nr 1 z dnia ... … … do Zakładowego Układu
Zbiorowego Pracy dla Pracowników ………………………….. w ……………….,
zarejestrowanego pod nr :U-……….(np.MMDCLXX).
Wnioskodawca (np. pracodawca)
.............................................
………………………………..
Okręgowy Inspektor Pracy w
.................................................
Okręgowy Inspektorat Pracy
......................................................
......................................................
Wnoszę o dokonanie rejestracji Protokołu dodatkowego nr 1 z dnia .………………….
do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ……………………..…….
.........................................................................................................................................
nazwa pracodawcy
1. Protokół dodatkowy Nr 1 został zawarty w dniu ............................. w ……………….,
a wejdzie w życie dnia … … … (nie wcześniej niż z dniem jego zarejestrowania).
2. Stronami Protokołu dodatkowego nr 1 są strony, które zawarły Zakładowy Układ
Zbiorowy Pracy dla Pracowników………………………………w…………….., tj.:
a) Pracodawca................................................................................................................
........................................................................................................................................
oznaczenie pracodawcy i adresu siedziby
reprezentowany przez Zarząd w osobach : ...................................................................
b) Zakładowa Organizacja Związkowa :
Uwaga!
Poniższy dokument jest tylko przykładem.
Wniosek należy dostosować do ustaleń zawartych między stronami układu.
.........................................................................................................................................
nazwa organizacji związkowej oraz jej siedziba
reprezentowana przez członków Komisji w składzie:......................................................
c)Zakładowa Organizacja Związkowa:
........................................................................................................................................
nazwa organizacji związkowej oraz jej siedziba
reprezentowany przez Zarząd w składzie: .....................................................................
3. Wymienione strony posiadały legitymację do zawarcia protokołu dodatkowego nr 1,
wskazane zakładowe organizacje związkowe są jedynymi związkami zawodowymi
reprezentującymi pracowników, jakie funkcjonują u pracodawcy, strony prowadziły
negocjacje w dobrej wierze i spełniły wszystkie warunki wymagane przez prawo do
zawarcia protokołu dodatkowego do układu (w załączeniu dokumenty potwierdzające
uprawnienia stron).
4. Protokół dodatkowy Nr 1 został zawarty na czas………………………………….. (np.
określony tj. do dnia… … …).
termin mocy obowiązującej protokołu
5. Protokół dodatkowy Nr 1 obejmuje ................................................................
.........................................................................................................................................
zakres obowiązywania protokołu dodatkowego terytorialny i podmiotowy
Ogółem Protokołem dodatkowym Nr 1 zostało objętych
.......................................................................................................(np.152 osoby).
Liczba pracowników objętych protokołem
Podpis wnioskodawcy:
......................................
Załączniki:
- 5 zszytych egzemplarzy protokołu dodatkowego,
- dokumenty potwierdzające uprawienia stron do zawarcia protokołu:
Download